ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ. Соціально-інституціональні аспекти економічної трансформації. Івашина С. Ю., Івашина О. Ф. УДК - PDF

Description
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ УДК УДК Соціально-інституціональні аспекти економічної трансформації 2014 Івашина С. Ю., Івашина О. Ф. Івашина С. Ю., Івашина О. Ф. Соціально-інституціональні аспекти

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Science & Technology

Publish on:

Views: 30 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ УДК УДК Соціально-інституціональні аспекти економічної трансформації 2014 Івашина С. Ю., Івашина О. Ф. Івашина С. Ю., Івашина О. Ф. Соціально-інституціональні аспекти економічної трансформації Статтю написано на актуальну тему, присвячену проблемі економічних трансформацій. Підкреслюється обмеженість ортодоксальної економічної теорії щодо дослідження економічних трансформацій і необхідність використання методології, яка дозволяє застосовувати емпіричний досвід і методи дослідження всіх напрямів економічної та інституціональної теорії. Економічна трансформація розглядається як форма суспільної трансформації, що охоплює всі сфери суспільного життя, виявляється в економіко-соціальних, економіко-культурних, економіко-політичних, економікодуховних взаємодіях і відображає соціальний контекст розвитку економічної системи. Суб єктом економічної трансформації визнано людину. Її як суб єкта економічних трансформацій розглянуто з урахуванням впливу модерністських і постмодерністських цінностей на формування соціокультурних ознак суспільства. Роль людини в процесі економічної трансформації визначається процесом соціалізації в його широкому розумінні. Критерієм ефективності економічних трансформацій визначено трансакційні витрати. При набутті ними критичних значень відбуваються руйнування інституціональної системи та порушення природного ходу еволюції економічної системи. Технологічну еволюцію визнано основним чинником економічної трансформації. Враховано нетехнологічні інституціональні чинники економічних трансформацій. різну динаміку змін технологій і соціальних інститутів, а соціальну інерцію розглянуто як захисну реакцію економічної системи на зміни існуючих соціальних інститутів. Ключові слова: еволюція, економічна трансформація, інститут, соціальний аспект, трансакційні витрати Бібл.: 13. Івашина Світлана Юріївна кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів і кредиту, Академія митної служби України (вул. Рогальова, 8, Дніпропетровськ, 49000, Україна) Івашина Олександр Флорович доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра менеджменту ЗЕД, Академія митної служби України (вул. Рогальова, 8, Дніпропетровськ, 49000, Україна) УДК Ивашина С. Ю., Ивашина А. Ф. Социально-институциональные аспекты экономической трансформации Статья написана на актуальную тему, посвященную проблеме экономических трансформаций. Подчеркнута ограниченность ортодоксальной экономической теории к исследованию экономических трансформаций и необходимость использования методологии, которая позволяет применять эмпирический опыт и методы исследования всех направлений экономической и институциональной теории. Экономическая трансформация рассматривается как форма общественной трансформации, охватывающей все сферы общественной жизни, проявляется в экономико-социальных, экономико-культурных, экономикополитических, экономико-духовных взаимодействиях и отражает социальный контекст развития экономической системы. Субъектом экономической трансформации признан человек. Он рассмотрен как субъект экономических трансформаций с учетом влияния модернистских и постмодернистских ценностей на формирование социокультурных признаков общества. Роль человека в процессе экономической трансформации определяется процессом социализации в его широком понимании. Критерием эффективности экономических трансформаций определены трансакционные издержки. При достижении ими критических значений происходят разрушение институциональной системы и нарушения естественного хода эволюции экономической системы. Технологическая эволюция признана основным фактором экономической трансформации. Учтены нетехнологические институциональные факторы экономических трансформаций, различия в динамике изменений технологий и социальных институтов, а социальная инерция рассмотрена как защитная реакция экономической системы на изменения существующих социальных институтов. Ключевые слова: эволюция, экономическая трансформация, институт, социальный аспект, трансакционные издержки Библ.: 13. Проблеми економіки 2, 2014 UDC Ivashina S. Yu., Ivashina O. F. Social and Institutional Aspects of Economic Transformation The article is written on a topical issue devoted to the problem of economic transformation. The limitations of orthodox economic theory to the study of economic transformation and the need to use a methodology that allows the use of empirical evidence and methods of investigation of all areas of economic and institutional theory were highlighted. Economic transformation is considered as a form of social transformation, covering all spheres of social life is a manifest in the economic and social, economic, cultural, economic and political, economic and spiritual interactions and reflects the social context of the economic system. People were recognized as a subject of economic transformation. They are considered as the subject of economic transformations taking into account the influence of modernist and post-modernist values on the formation of social and cultural features of society. Man s role in the process of economic transformation process of socialization is defined in its broadest sense. The criterion of efficiency of economic transformations was defined as transaction costs. When they reach the critical values the destruction of the institutional system and disturbing the natural course of evolution of the economic system occurs. Technological evolution is recognized as a major factor of economic transformation. Considered non-technological, institutional factors of economic transformation, the differences in the dynamics of changes in technology and social institutions, and social inertia is considered as a defensive reaction to changes in the economic system of the existing social institutions. Key words: evolution, economic transformation, institution, the social aspect, transaction costs Bibl.: Ивашина Светлана Юрьевна кандидат экономических наук, доцент, доцент, кафедра фінансов и кредита, Академия таможенной службы Украины (ул. Рогалёва, 8, Днепропетровск, 49000, Украина) Ивашина Александр Флорович доктор экономических наук, доцент, профессор, кафедра менеджмента ВЭД, Академия таможенной службы Украины (ул. Рогалёва, 8, Днепропетровск, 49000, Украина) Ivashyna Svitlana Yu. Candidate of Sciences (Economics), Associate Professor, Associate Professor, Department of Finance and Credit, Ukranian Academy of Customs (vul. Rogalyova, 8, Dnіpropetrovsk, 49000, Ukraine) Ivashyna Oleksandr F. Doctor of Science (Economics), Associate Professor, Professor, Department of Management of FEA, Ukranian Academy of Customs (vul. Rogalyova, 8, Dnіpropetrovsk, 49000, Ukraine) Сьогодні країна переживає складний етап суспільної трансформації, ускладнений подіями, пов язаними з відстоюванням і формуванням державності, проведенням глибинних економічних реформ. Вона полягає в системних змінах у всіх сферах суспільного життя, насамперед в економічній сфері, де набуває форми економічної трансформації. Досвід значною мірою невдалих економічних перетворень в останні десятиліття доводить необхідність дослідження її рушійних сил, що потребує пошуку та використання такої методології, на основі якої можна адекватно застосовувати емпіричний досвід і надбання всіх напрямів економічної теорії, зокрема тих, які використовують досвід суміжних наук. Обмеженість ортодоксальної економічної теорії в дослідженні сучасних економічних систем давно є очевидною. Отримані на цій основі макроекономічні результати не дають достатньої та адекватної характеристики економічних змін і дозволяють описати трансформації економічної системи лише в термінах рівноваги нерівноваги. При цьому гносеологічні витоки проблеми рівноваги нерівноваги дозволяють аналізувати лише окремі економічні взаємодії, які не обов язково є системоутворюючими. Нерівновагу традиційно розглядають як основну характеристику відкритої економічної системи, в якій відбуваються не просто зміни її структури та складу, а навіть поведінки економічних суб єктів. Відповідно, економічні трансформації можна розглядати як процес глибинних змін, унаслідок яких виникає якісно новий стан економічної системи, для описання якого недостатньо досліджень у межах неокласичної парадигми, а необхідно використовувати еволюційну теорію, інституціоналізм, економічну синергетику, сучасну постнекласику з її дослідженнями людинорозмірних комплексів. Як бачимо, зростання масштабів і глибини сучасних економічних перетворень зумовлюють поглиблення диференціації економічних знань, професіоналізацію економічної науки і необхідність використання методологічних можливостей суміжних наук, насамперед соціології. Під впливом наукових дискусій і критики проблема економічної трансформації зазнала суттєвих змін у теоретичному та методологічному планах. Якщо в межах «мейнстриму» економічна трансформація традиційно розглядалася як явище одномірне, суто економічне, то сьогодні все більше уваги приділяється її неекономічним вимірам і аспектам: соціальним, культурним, етичним, політичним, духовним та іншим. Нові уявлення про суспільні трансформації замінили традиційне універсальне детерміністсько-лінійне їх бачення. Вони довели необхідність і можливість розглядати економічні трансформації у контексті універсальної самоорганізованої еволюції людства, як одну із визначальних форм суспільного розвитку, що існує поряд з іншими його формами. Дослідженню зазначеної проблематики присвячено наукові роботи Р. Нельсона, С. Уінтера, Д. Норта, О. Уільямсона, Й. Шумпетера, які вже стали класичними. Серед сучасних досліджень українських учених слід відзначити роботи В. Д. Базилевича, Т. В. Гайдай, Н. І. Гражевської, А. Гриценка, В. П. Решетила, В. М. Тарасевича, А. А. Чухна [1 6; 8 11] та інших. Сучасні уявлення про проблематику економічних трансформацій надають багато підстав для їх критики і подальшої розробки. Залишаються нерозв язаними питання, пов язані з розумінням самої категорії економічної трансформації як цілеспрямованої діяльності людини та самої людини як об єкта трансформаційних змін. Це означає необхідність подальшого перегляду категоріальних основ самої парадигми економічної трансформації, яка має спиратися на емпіричну реальність, включати окремі контексти і узагальнювати їх. Метою статті є виділення соціальних аспектів економічних трансформацій та визначення їх основних ознак впливу на процес економічних трансформацій суспільства. Суть економічної трансформації становлять глибинні перетворення, що зумовлені змінами технології та відбуваються на рівні економічних відносин, інститутів економічної та соціальної сфери. Вони безпосередньо торкаються не просто основних сторін економічної діяльності на всіх стадіях суспільного виробництва, але й життєдіяльності людини в широкому розумінні. Це дає нам усі підстави розглядати економічну трансформацію як процес, що послідовно та безперервно здійснюється на всіх рівнях економічної системи. Економічна трансформація відбувається не лише в економічній, а охоплює соціальну, економічну, культурну, політичну, духовну та інші сфери суспільного життя і проявляється в значній кількості економіко-соціальних, економіко-культурних, економікополітичних, економіко-духовних та інших взаємодій. Тому можна однозначно говорити про те, що вона є не тільки умовою і результатом економічної діяльності, а виступає як соціальний процес. Такий широкий підхід до розуміння економічних трансформацій, на нашу думку, дозволяє відійти від економоцентризму, дає підстави для формування нової парадигми економічних змін і відображення соціальних аспектів розвитку економічної системи. Процес економічної трансформації досить ґрунтовно описано в економічній літературі з різних методологічних позицій. Використання окремих методів наукового дослідження дозволяє аналізувати той чи інший бік явища, сис- 310 Проблеми економіки 2, 2014 теми або процесу. Лише систем
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks