Екологічний моніторинг атмосфери заповідників

Description
Екологічний моніторинг атмосфери заповідників

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Internet

Publish on:

Views: 17 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
    Міністерство освіти і науки України   Національний технічний університет України   «Київський політехнічний інститут»   Кафедра:   «Наукових аналітичних та екологічних приладів та систем»   Розрахункова робота   з дисципліни:   Теоретичні основи інформаційно - вимірювальної техніки   на тему:   Екологічний моніторинг атмосфери заповідників   Виконала: Урсулова В. І.   студентка групи ПН -02 Перевірив:   д.т.н., професор Порєв В.А.   Київ -2012    ЗМІСТ   ЗМІСТ  ........................................................................................................................... 2 ВСТУП  .......................................................................................................................... 3 1 Організація спостережень за атмосферним повітрям ........................................... 4 2 Екологічне   нормування якості   атмосферного   повітря  ......................................... 8 3 Методи оцінювання забруднення атмосферного повітря, прилади і способи відбору проб  ............................................................................................................... 11 4 Пости спостережень. Програми і терміни спостережень ................................... 16 5 Автоматизовані системи спостережень і контролю за атмосферним повітрям  ..................................................................................................................................... 21 ВИСНОВКИ  ............................................................................................................... 24 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  .......................................................... 25 ДОДАТКИ  .................................................................................................................. 26  ВСТУП   В своєму постійному намаганні економічного зростання і безоглядного матеріального споживання людство зіткнулось з цілою низкою екологічних проблем.   Важливим кроком до зміцнення природоохоронної сфери стало прийняття 28 червня 1996 року Конституції України, в якій стверджується, що забезпечення екологічної безпеки та підтримання екологічної рівноваги на території України є обов’язком держави (стаття 16), кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля (стаття 50) і кожен зобов’язаний не завдавати шкоди природі та відшкодовувати завдані ним збитки (стаття 66).   В останні десятиліття суспільство усе ширше використовує у своїй діяльності звіти про стан навколишнього природного середовища. Ця інформація потрібна в повсякденному житті людей, при веденні господарства, у будівництві, при надзвичайних обставинах –    для оповіщення про небезпечні явища природи, що насуваються.   Обгрунтовуючи підходи щодо визначення техногенної безпеки держави через стан техногенного забруднення довкілля, виникла необхідність розробки сучасних, чутливих і селективних   методів збирання, контролю та аналізу інформації про об’єкти навколишнього природного середовища.   Така інформація збирається та аналізується за допомогою державної системи моніторингу довкілля.   Отже, моніторинг навколишнього природного середовища або екологічний моніторинг природно - антропогенних геосистем –    це система спостережень, збирання, оброблення, передавання та аналізу інформації про стан екологічних систем, що розвиваються природним шляхом, так і під впливом антропогенного (техногенного) навантаження.     1 Організація спостережень за атмосферним повітрям   Людська діяльність неминуче призводить до змін атмосфери. З метою обмеження шкідливих викидів у атмосферне повітря необхідно здійснювати постійний моніторинг його стану.   Моніторинг атмосфери    –    це спостереження за станом повітря   і попередження критичних ситуацій, що негативно впливають на здоров’я людей та стан інших живих організмів.   Моніторинг атмосфери здійснюється у відповідності із Законом України   ―Про охорону атмосферного повітря‖. Він передбачає спостереження за   забруднюючими речовинами, шкідливими фізичними впливами та оцінку   змін природного середовища в результаті біологічного забруднення.   Моніторинг атмосфери включає такі етапи:    –    визначення мети та об’єктів спостереження;    –    спостереження за джерелами забруднення;    –    встановлення основних видів забруднення і забруднюючих речовин;    –    вивчення впливу забруднення атмосфери на живі організми;    –    прогноз змін середовища в результаті забруднення атмосферного повітря;    –     розробка заходів і прийняття управлінських рішень, які направленні на збереження повітря.   Під час моніторингу атмосфери ведуться спостереження за такими  речовинами: оксид вуглецю, діоксид вуглецю, оксиди азоту, оксиди сірки, аміак, озон, вуглеводні, завислі речовини. Визначається вологість і температура повітря, рівень шкідливих фізичних впливів.    Організація спостережень передбачає контроль за поширенням шкідливих домішок як в самій атмосфері, так і між елементами   системи ―атмосфера –    гідросфера –    літосфера –    біосфера‖. Для цієї діяльності   необхідні:    –    відомості про наявні та перспективні джерела забруднення атмосфери (з урахуванням розвитку економічних районів);    –    характеристика забруднюючих речовин (токсичність, здатність вступати в хімічні реакції з іншими речовинами, здатність до самоочищення);    –    гідрометеорологічні дані;    –     результати попередніх спостережень за забрудненням атмосфери (експедиційні дослідження);    –    дані про рівні забруднення навколишнього природного середовища в сусідніх країнах;    –    відомості про транскордонне перенесення шкідливих речовин.   Збір цієї інформації виконує спеціальна служба спостережень, яку формують система спостережень і система контролю.   Система спостережень   забезпечує спостереження за якістю атмосферного повітря в містах, населених пунктах і на територіях, розміщених поза зоною впливу конкретних джерел забруднення. Спостереження здійснюють служби Держкомітету гідрометеорології, які надають дані про метеорологічні умови і концентрацію шкідливих    речовин. Міністерство охорони здоров’я проводить вибіркові спостереження   за рівнем забруднення в місцях проживання населення. Науковий комітет НАН України організовує авіаційно - космічні   спостереження за станом озонового шару і глобальним забрудненням атмосфери. Практикуються екологічні спостереження за окремими підприємствами.  
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks