ค ม อการต ดต งและการใช โปรแกรม EIS_56 - PDF

Description
ค ม อการต ดต งและการใช โปรแกรม EIS_56 จ ดทาโดย: กล มพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ โทร ต อ แฟ มข อม ล โปรแกรมประกอบด วย 4 Files ด

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Home & Garden

Publish on:

Views: 25 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ค ม อการต ดต งและการใช โปรแกรม EIS_56 จ ดทาโดย: กล มพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ โทร ต อ แฟ มข อม ล โปรแกรมประกอบด วย 4 Files ด งน 1. Config.ini ค อ แฟ มเก บค าต วเล อกของฐานข อม ลท ใช 2. EIS.exe ค อ โปรแกรมท ใช ทางาน 3. Manual.Doc ค อ ค ม อการใช งาน 4. EISdb.mdb ค อ ฐานข อม ลจ ดเก บข อม ลท สถานศ กษาและสาน กงาน กศน.จ งหว ด Run โปรแกรม กรอก และเป นไฟล ท สถานศ กษาต องจ ดส งให กศน.จ งหว ด เม อ กศน.จ งหว ดรวบรวมแล วให จ ดส งไฟล น ของจ งหว ดให สาน กงานกศน. ทาง ท 1. ให ด บเบ ลคล กท โปรแกรม EIS.exe 2. เคร องจะแสดงหน าต างบล อกอ น และรห สผ าน ให กรอกด งน ล อกอ นให กรอก admin รห สผ านให กรอก password 3. คล กป ม ตกลง เคร องม อควบค ม 1. ใช ควบค มการทางานของโปรแกรม เช น ค นหา เพ ม ลบ จ ดเก บ ฯลฯ ซ งเคร องม อควบค มน น จะม อย 2 ตาแหน ง และม หน าท ต างก นด งน A. ตาแหน งท 1 อย ด านล างของโปรแกรม (ส ขาว) ใช ควบค มข อม ลตามเมน หล ก ค อ สถานศ กษา น กเร ยน อาจารย B. ตาแหน งท 2 จะแสดงก ต อเม อม การกรอกข อม ลแบบตาราง และตาแหน งจะอย ใต ตาราง (ส เหล อง) ใช ควบค มการกรอกข อม ลในตาราง เช น จ ดการศ กษา จานวนน กเร ยน จานวนผ สาเร จการศ กษา จานวนบ คลากรจาแนกตามประเภท เป นต น โดยปกต จะไม แสดงส เหล อง เพราะจะเก บอ ตโนม ต ท กคร งท กรอกต วเลข ถ าหากม ส เหล องข นมา ต องคล กท ไอคอนร ปแผ นด สก ส เหล อง เพ อส งโปรแกรมจ ดเก บข อม ล 2. รายการของคาส งในเคร องม อควบค ม ค นหาข อม ล ไปท ข อม ลแรกส ด ไปท ข อม ลก อนหน าน ไปท ข อม ลถ ดไป ไปท ข อม ลส ดท าย เพ มข อม ล แก ไขข อม ลป จจ บ น ลบข อม ลป จจ บ น จ ดเก บข อม ล ยกเล กการเปล ยนแปลงข อม ล กรอกข อม ลสถ ต น กเร ยนนอกระบบ 1. ด านบนคล กเล อกเมน สถ ต การศ กษา 2. ด านซ ายม อ เล อกป เล อกส งก ด เล อกจ งหว ด เล อกช อสถานศ กษา 3. คล กเล อก น กเร ยน (นอกระบบ) 4. ด านขวาม อส ด เล อกแบบข อม ล ซ งประกอบด วยข อม ล 2 ช ด A. ข อม ล จานวนน กเร ยน (ข อม ลระด บสถานศ กษา) 2 B. ข อม ล ผ ร บบร การการศ กษาตามอ ธยาศ ย (ข อม ลระด บจ งหว ด) 5. เล อกไตรมาส แล วเล อกเมน ประเภทรายงาน ได แก A. ผ เร ยน ข อม ลน กศ กษาเร ยน น กศ กษาจบ แยกเพศ น กศ กษาปกต น กศ กษาพ การ B. กล มอาย C. กล มเป าหมาย D. กล มอาช พ 6. เล อกหล กส ตร 7. กรอกข อม ล ช องไหนไม กรอกให ใส เลข 0 ห ามเป นช องว าง (เด มเป นเลข 0 อย แล ว) 8. กดป มส เหล อง เพ มข อม ล หร อกดป ม บนค ย บอร ด เล อกหล กส ตร แล วกรอกข อม ล ทาเช นน จนกรอกข อม ลครบหล กส ตรตามแบบรายงาน หากเพ มข อม ลแล วไม กรอกข อม ล จะจ ดเก บข อม ลไม ได ให กดป ม ยกเล กการเปล ยนแปลงข อม ล 9. เม อกรอกข อม ลเสร จแล วให กดป มส เหล อง จ ดเก บข อม ล หร อบางคร งป มจ ดเก บข อม ล ไม เป นส เหล อ หมายถ ง โปรแกรมจ ดเก บข อม ลโดยอ ตโนม ต แล ว ให ทดสอบเล อกไปเมน อ น แล วกล บมาด เมน เด มท กรอก จะเห นว าข อม ลท กรอกไว ย งอย 10. สถานศ กษา copy ไฟล EISdb.mdb ไว ในโฟลเดอร ช ออาเภอ เพ อจ ดส งจ งหว ดต อไป 3 การรวบรวมข อม ลระด บจ งหว ด เม อ กศน.จ งหว ดได ร บโฟลเดอร ของอาเภอซ งม ไฟล EISdb.mdb อย ให เข าโปรแกรม EIS แล วดาเน นการด งน 1. เล อกเมน เก ยวก บระบบ 2. เล อก สารองข อม ล 3. เล อกรายการย อย รวบรวมข อม ล 4. คล กป ม รวบรวม (ร ปแผ นด สก ส ขาว) 5. เล อก Drive ท จ ดเก บข อม ลของอาเภอไว 6. ด บเบ ลคล กท Folder ของอาเภอ 7. เล อกช อ File EISdb.mdb ท สถานศ กษาส งมา หากไม พบช อไฟล ทางขวาม อตรงช อง Zip file (*.zip) ให เปล ยนเป น All file (*.*) 8. คล กป ม ตกลง 9. เคร องแจ งว าดาเน นการเสร จส น (17%) คล กป ม ตกลง การส งข อม ลให ส าน กงาน กศน. เม อสาน กงานกศน.จ งหว ดรวบรวมข อม ลครบท กสถานศ กษาแล ว ให สร างโฟลเดอร โดยกาหนดช อเป น EIS ตามด วยช อจ งหว ด เช น EIS กาแพงเพชร แล ว Copy ไฟล EISdb.mdb ของจ งหว ดไว ในโฟลเดอร ส งโฟลเดอร น ทาง ท การจ ดเก บข อม ล กรณ จะเก บข อม ลของแต ละป งบประมาณ ให copy โปรแกรมต นแบบจากการ ดาวน โหลดไปใช บ นท กข อม ลใหม แต ละป งบประมาณ เช น ดาวน โหลดโปรแกรม EIS_54 ไปไว ในเคร อง จ ดเก บไว ในไดร ฟ D ต งช อเป น โปรแกรม EIS ต นแบบ แล ว copy ท งโฟลเดอร ไปวางบนหน า desktop ใช ช อเป น EIS_54 ถ าเป นป งบประมาณหน าก copy โปรแกรม EIS ต นแบบไปไว หน า desktop อ กต งช อ เป น EIS_55 เป นต น ส วนไฟล EISdb.mdb ท ใช ในป น ก จะม ข อม ลเฉพาะของป งบประมาณ 2553 แต หาก ใช โปรแกรมเด มบ นท กไปเร อย ๆ ไฟล จะโตข นเพราะม ข อม ลของท กไตรมาส ท กป งบประมาณบ นท กไว การเร ยกใช ข อม ลก จะเร มช าข นเร อย ๆ เพราะไฟล ข อม ลโตข นท กป การทารายงานภาพรวมจ งหว ด หร อการตรวจสอบข อม ลสถานศ กษา 1. เล อกเมน สารสนเทศ 2. เล อก ว เคราะห 3. เล อกรายการย อยท ต องการว เคราะห เช น น กเร ยน กศน. (ผ เร ยน) 4. ส วนของการทารายงานประกอบด วย 4 A. รายการข อม ล จะเป นรายช อข อม ลจากฐานข อม ล เช น ไตรมาส อาเภอ การศ กษา เป าหมายผ เร ยน น กเร ยนปกต ชาย ปกต หญ ง พ การชาย พ การหญ ง ฯลฯ B. พ นท วางข อม ล ใช สาหร บวางรายการข อม ลแบ งเป น 2 ล กษณะ ค อ จ าแนกตามคอล มน และจ าแนกตามบรรท ด ซ งสามารถเล อกรายการข อม ลมาวางตามจ ดท แสดงไว ว า จาแนกตามคอล มน วางตรงน จาแนกตามบรรท ดวางตรงน 5. หากต องการส งออกข อม ลหร อเพ อพ มพ รายงาน สามารถทาได โดยคล กป ม XLS หากต องการ ส งออกไปย ง Excel หร อ คล กป ม TXT หากต องการส งออกเป น Text file หร อ คล กป ม HTM หร อ XML หากต องการส งออกไปย ง Website โดยเม อคล กป มด งกล าวแล วให กาหนดช อแฟ ม ในช อง File name: แล วคล กป ม Save 6. ต วอย างภาพการวางข อม ลเพ อจ ดทารายงาน และการตรวจสอบข อม ล 5
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks