Éire Sláintiúil CREAT LE HAGHAIDH SLÁINTE AGUS FOLLÁINE FHEABHSAITHE - PDF

Description
Éire Sláintiúil CREAT LE HAGHAIDH SLÁINTE AGUS FOLLÁINE FHEABHSAITHE RéAmhRá An TAoisigh Ach ní leor dul chun cinn eacnamaíoch ina aonar. sochaí bheoga uainn in Éirinn, áit a bhfuil gach duine

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Science & Technology

Publish on:

Views: 113 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Éire Sláintiúil CREAT LE HAGHAIDH SLÁINTE AGUS FOLLÁINE FHEABHSAITHE RéAmhRá An TAoisigh Ach ní leor dul chun cinn eacnamaíoch ina aonar. sochaí bheoga uainn in Éirinn, áit a bhfuil gach duine páirteach agus iad ag brath go bhfuil siad mar chuid de rud éigin. Is codanna ríthábhachtacha de seo iad sláinte agus folláine. an chuid is mó dár stádas feabhsaithe sláinte i gceist mar gheall ar dhul chun cinn san earnáil fhoirmiúil sláinte. cuid mhaith de seo tarlaithe chomh maith mar gheall ar ghníomhartha agus forbairtí i réimsí eile aer agus uisce glan, tithíocht fheabhsaithe, bóithre níos sábháilte, bia níos sábháilte, áiteanna oibre níos sábháilte, gníomhartha le dul i ngleic le bochtaineacht agus éagothroime. Bíonn tionchar acu seo go léir agus is mian linn a chinntiú go dtuigeann gach earnáil go bhfuil ról le himirt acu agus go mbíonn cuid mhaith fachtóirí éagsúla ag dul i bhfeidhm ar shláinte agus folláine i rith chúrsa an tsaoil. Ar an gcaoi chéanna, feicimid fadhbanna sláinte eile ag teacht chun cinn; is minic gurb í an stíl bheatha nua-aimseartha atá againn is cúis leis. Is ábhar buartha í an treocht seo agus mura ndéanfaimid roinnt athruithe móra, beidh cás míshláintiúil agus costasach i gceist amach anseo. Ní féidir leis an earnáil sláinte dul i ngleic leis na fadhbanna seo ina haonar; ní mór dúinn ár gcur chuige a athrú. Seo an rud atá i gceist le Éire Sláintiúil bearta tábhachtacha a dhéanamh chun náisiún níos sláintiúla agus níos rathúla a dhéanamh d Éirinn. Is í an Creat a thabharfaidh daoine agus eagraíochtaí le chéile ó cheann ceann na tíre isteach i ngluaiseacht náisiúnta a bhfuil aidhm amháin aici: tacú linn go léir taitneamh a bhaint as an tsláinte agus an fholláine is fearr is féidir. sí ceaptha le bheith in ann Ranna Rialtais, údaráis áitiúla, comhlachtaí poiblí, gnólachtaí agus fostóirí, grúpaí spóirt agus deonacha, pobail agus teaghlaigh a chuimsiú. Cruthóimid polasaí comhsheasmhach agus gníomhú comhoibríoch inbhuanaithe do shláinte agus folláine trí Éire Shláintiúil, a spriocanna agus a gníomhartha, agus trí obair le chéile. Cuid riachtanach de seo ná na bearta a fhorbairt faoi dheireadh na bliana le bheith cinnte go bhfuil an dul chun cinn atá uainn á dhéanamh againn. Déanfaidh Coiste na Comhaireachta ar Pholasaí Sóisialta maoirseacht ar chur i bhfeidhm an Chreata ar leibhéal an Rialtais. Agus muid ag foilsiú agus cur Éire Shláintiúil i bhfeidhm, táimidne mar Rialtas ag geallúint go ndéanfaimid ár gcion oibre agus go gcuirfimid treoir ar fáil ar an mbealach. Agus táimid ag glao ar cheannairí ó gach earnáil den tsochaí teacht linn agus cabhrú linn dá réir sin. Agus muid páirteach agus ag obair le chéile, is féidir linn dul chun cinn ceart a dhéanamh ar náisiún níos sláintiúla a dhéanamh d Éirinn. An Taoiseach, Enda Kenny, T.D. go leor ar fiú a bheith sona faoi againn in Éirinn; tá méadú ag teacht ar an daonra, tá méadú ag teacht ar an ionchas saoil, tá feabhsú tagtha ar bhásmhaireacht naíonán, básanna d ailse agus galair chroí. Is cinnte go bhfuil fadhbanna móra eacnamaíocha agus airgeadais againn faoi láthair, ach táimid ag obair go díograiseach mar Rialtas le dul i ngleic leo seo agus tá ag éirí linn. Éire Shláintiúil 1 RéAmhRá An AiRE sláinte dúshláin thromchúiseacha roimh Éirinn inár ngeilleagar, ár sochaí agus ár seirbhís sláinte. Bíonn ár sláinte agus ár bhfolláine á múnlú ag cuid mhaith rudaí sa saol thart timpeall orainn ár dteaghlaigh, ár n-áit chónaithe agus ár gcomharsanacht, ár n-oideachas agus obair, ár gcairde agus ár bpobal, in éineacht le fachtóirí eile sóisialta, timpeallachta agus eacnamaíocha. Ciallaíonn stádas sláinte na ndaoine in Éirinn faoi láthair, a dtreochtaí stíl bheatha agus éagothroime i dtorthaí sláinte, ciallaíonn siad go mbeidh sochaí thar a bheith míshláintiúil agus cás sláinte ar dócha nach mbeimid in ann íoc as i gceist amach anseo. Ní éireoidh leis an obair atá ar siúl faoi láthair chun seirbhís sláinte a thógáil atá inrochtana agus cóir mura gcruthaímid timpeallacht a thacaíonn le daoine agus lena dteaghlaigh stíl bheatha níos sláintiúla a bheith acu. Léiríonn an fhianaise agus an taithí ó cheann ceann an domhain go soiléir gur gá don phobal go léir, an Rialtas go léir agus an tsochaí go léir a bheith páirteach agus ag comhoibriú le chéile chun athrú dearfach a dhéanamh ar shláinte agus folláine. Baineann Éire Shláintiúil leas as polasaithe atá ann cheana, ach beartaíonn sí socruithe nua chun comhoibriú éifeachtach a chinntiú ar fud an Rialtais, an chórais sláinte agus réimsí bainteacha eile. Baineann sé le gach earnáil a bheith ag cabhrú le sláinte agus folláine a fheabhsú, rud a mhéadóidh ár n-iarrachtaí agus ár dtorthaí. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an líon mór daoine, eagraíochtaí agus Ranna Rialtais a chuir le forbairt Éire Shláintiúil. Chuir cuid mhaith daoine léi trí bheith páirteach sa phróiseas comhairliúcháin agus sa mheitheal. D fhreastail daoine eile ar chruinnithe sa chéim forbraíochta agus rinne siad taighde agus anailísí cúlra. Chuir daoine eile comhairle ar fáil agus rinne siad tráchtanna ar dhréachtaí an Chreata agus iad go léir ag cur a saineolais agus a dtiomantais ar fáil go fial. Léiríonn an rannpháirtíocht agus an tacaíocht seo ár bhfís chomónta le dul in ngleic leis na rioscaí do shláinte ár ndaoine agus le bheith ag obair i gcomhar le chéile agus ar bhealach a bhfuil cuspóir leis chun Éire níos sláintiúla agus níos córa a bhaint amach. An Dr. James Reilly, TD. An taire sláinte 2 Éire Shláintiúil ábhar 1.0 sracfhéachaint ar éire shláintiúil Tús Eolais Fís agus Spriocanna Cur i Bhfeidhm Taighde agus Measúnú Rannpháirtíocht Cén fáth a bhfuil gá le creat D éirinn shláintiúil? Sláinte agus Folláine a Shainmhíniú An bhfuil Éire Sláintiúil? Costais Mhéadaitheacha Córais Sláinte agus Sochaí Sláinte agus Rath na Tíre a Aisghabháil Conclúid Comharthaí sóirt freagra éifeachtaigh éire shláintiúil fís, spriocanna agus creat le haghaidh gníomhú Fís agus Spriocanna Creat Gníomhartha le Haghaidh Éire Shláintiúil Téama 1 Rialachas agus Polasaí...19 Téama 2 Comhpháirtíochtaí agus Obair Thrasearnála Téama 3 Daoine agus Pobail a Chumhachtú Téama 4 An Earnáil Sláinte agus Leasú Téama 5 Taighde agus Fianaise Creat torthaí le haghaidh Eire shláintiúil Creat torthaí a fhorbairt Réimsí táscairí agus spriocanna atá ann cheana féin i dtaca le sláinte agus folláine fheabhsaithe Sprioc 1 Céatadán na ndaoine atá Sláintiúil ag gach Céim den Saol a Mhéadú Sprioc 2 Neamhionannais Sláinte a Laghdú Sprioc 3 An pobal a chosaint ó bhagairtí ar shláinte agus folláine Sprioc 4 Timpeallacht a chruthú inar féidir le Gach Duine Aonair agus Gach Earnáil na Sochaí a bpáirt a ghlacadh le Éire Shláintiúil a Bhaint Amach FORFHEIDHMIÚ 6.1 Prionsabail Oibriúcháin Éire Shláintiúil Aguisín 1 Achoimre ar Litríocht ar Shláinte, a Cinntithigh agus Fianaise le Dul i ngleic leis na Rioscaí...41 Aguisín 2 Prionsabail Eiticiúla Éire Shláintiúil Aguisín 3 Giorrúcháin a úsáideadh le cur síos a dhéanamh ar chomhpháirtithe...52 Tagairtí...53 Éire Shláintiúil 3 4 Éire Shláintiúil éire shláintiúil CREAT le haghaidh sláinte AgUs FolláinE FhEABhsAiThE Fís Éire Shláintiúil inar féidir le gach duine taitneamh a bhaint as sláinte agus folláine fhisiceach agus meabhrach chun a n-acmhainneacht a bhaint amach, agus áit a bhfuil luach ar fholláine agus go dtacaítear leis ar gach leibhéal den tsochaí agus go bhfuil sé mar fhreagracht ar chách. Comhréir na ndaoine atá sláinte ag gach céim saoil a mhéadú Éagothroime sláinte a laghdú Spriocanna An pobal a chosaint ar bhagairtí sláinte agus folláine Timpeallacht a chruthú inar féidir le gach duine agus earnáil den tsochaí a bheith páirteach san iarracht chun Éire Shláintiúil a bhaint amach Prionsabal Eiticiúil Cothromas Cothroime Comhréireacht Oscailteacht agus cuntasacht Dlúthpháirtíocht Inbhuanaitheacht Creat Gníomhartha Rialachas agus Polasaí Comphpháirtíochtaí agus Obair Thrasearnála Daoine agus Pobail a Chumhachtú An Earnáil Sláinte agus Leasú Taighde agus Fianaise Monatóireacht, Tuairisicú & Meastóireacht Treoirphrionsabail le haghaidh Cur i bhfeidhm Rialachas agus ceannaireacht níos fearr Úsáid níos fearr de dhaoine agus d acmhainní Comphpháirtíochtaí níos fearr Córais níos fearr do chúram sláinte Usáid níos fearr d fhianaise Tomhas agus measúnú níos fearr Bainistíocht chlár níos fearr Mar a Dhéanfaimid Soláthar Coiste na Comhaireachta ar Pholasaí Sóisialta gclár Sláinte agus Folláine sa Roinn Sláinte Plean forfheidhmithe ardleibhéil Pleananna feidhmiúcháin do réimsí sainiúla tosaíochta Creat Torthaí Éire Shláintiúil 5 1.0 sracfhéachaint AR éire shláintiúil 1.1 Tús Eolais Is tairbhe phearsanta, shóisialta agus eacnamaíoch í an tsláinte agus tá sláinte agus folláine daoine aonair agus an daonra i gcoitinne ar an acmhainn is luachmhaire atá ag Éirinn. daonra sláintiúil riachtanach le ligean do dhaoine a saol a chaitheamh chun a n-acmhainneacht iomlán a bhaint amach, an timpeallacht cheart a chruthú chun poist a chruthú, le cabhrú leis an ngeilleagar a athnuachan agus chun aire a thabhairt do na daoine is leochailí sa tsochaí. Is sócmhainn mhór é daonra sláintiúil don tsochaí, agus is tosaíocht ag an Rialtas agus ag iomlán na sochaí é feabhsú shláinte agus folláine an náisiúin. Ciallaíonn sé seo gur gá do gach cuid den tsochaí agus iomlán an Rialtais a bheith páirteach go forghníomhach i bhfeabhsú sláinte agus folláine an daonra. I gcás go bhfuil fadhbanna sláinte ag duine, nó go bhfuil sé/sí thíos le tinneas nó míchumas, téann an caillteanas sláinte agus folláine i bhfeidhm ar gach cuid dá s(h) aol agus na daoine thart timpeall air/uirthi. Ar an gcaoi chéanna, téann na treochtaí díobhálacha i sláinte an phobail agus an daonra i bhfeidhm ar iomlán na sochaí. na treochtaí díobhálacha sláinte atá in Éirinn faoi láthair cosúil leo siúd atá i gcuid mhaith tíortha forbartha agus cuimsíonn sé seo leibhéil mhéadaithe galair ainsealaigh, nochtadh do rioscaí sláinte agus deacrachtaí le teacht ar chúram nuair is gá é. Tugann na treochtaí seo le fios go mbeidh cuid mhaith daoine míshláintiúil amach anseo agus go mbeidh costas mór ar an gcás seo. gá le gníomhú chun na treochtaí diúltacha sláinte seo a athrú i dtreo nua dearfach. dul chun cinn mór déanta in Éirinn le dul i ngleic le rioscaí stíl bheatha agus chun brath, cóireáil agus rialú galar agus rioscaí níos fearr don tsláinte phoiblí a chinntiú. laghdú tagtha ar na rátaí básmhaireachta agus tá méadú tagtha ar an ionchas saoil. Ach tá na feabhsuithe seo i mbaol mar gheall ar mhéaduithe ar threochtaí díobhálacha daonra maidir le murtall, diaibéiteas agus gníomhaíocht fhisiceach. na treochtaí díobhálacha sláinte atá in Éirinn faoi láthair cosúil leis na cinn siúd atá ina n-ábhair bhuartha i dtíortha forbartha eile. Cuimsíonn siad méaduithe réamhmheasta suntasacha ar leibhéil na ngalar ainsealach, nochtadh do rioscaí sláinte, méadú ar éagothroime sláinte agus deacrachtaí le teacht ar chúram san áit a bhfuil gá leis. Is cinnte go mbeidh sochaí thar a bheith míshláintiúil agus cás leighis thar a bheith costasach, nó cás nach féidir íoc as fiú, i gceist in Éirinn mar gheall ar an bhfás réamh-mheasta ar chásanna de ghalair ainsealacha. gá le gníomhú chun athrú a dhéanamh agus chun iarracht a dhéanamh dul i ngleic leis na treochtaí diúltacha sláinte seo sula n-éireoidh ár bhfadhbanna níos mó. Is freagra i gcomhar é Éire Shláintiúil ar na rioscaí atá ag bagairt ar shláinte agus folláine na héireann amach anseo, agus ar a téarnamh eacnamaíoch. Creat náisiúnta nua atá ann le haghaidh gníomhú chun sláinte agus folláine an daonra in Éirinn a fheabhsú sa ghlúin amach romhainn. Leagann sé amach ceithre phríomhsprioc le haghaidh sláinte agus folláine fheabhsaithe, agus déanann sé cur síos ar bhealaí agus straitéisí soiléire chun na spriocanna seo a bhaint amach, rudaí inar féidir le gach duine agus gach cuid den tsochaí a bheith páirteach. Baineann an creat seo úsáid as polasaithe a bhí ann cheana, ach molann sé socruithe nua chun comhoibriú éifeachtach a chinntiú agus chun polasaithe atá bunaithe ar fhianaise a chur i bhfeidhm ar leibhéil an rialtais, na n-earnálacha, an phobail agus go háitiúil. Is éard atá i gceist ná gach uile earnáil ag cabhrú le sláinte agus folláine a fheabhsú, rud a mhéadóidh na hiarrachtaí go léir agus a chuirfidh torthaí níos fearr ar fáil. 1.2 Fís Éire Shláintiúil inar féidir le gach duine taitneamh a bhaint as sláinte agus folláine fhisiceach agus meabhrach chun a n-acmhainneacht a bhaint amach, agus áit a bhfuil luach ar fholláine agus go dtacaítear leis ar gach leibhéal den tsochaí agus go bhfuil sé mar fhreagracht ar chách. Éire Shláintiúil ceaptha le fíor-athrú intomhaiste a dhéanamh agus tá sí bunaithe ar thuiscint ar chinntithigh sláinte. Téann gach réimse de shaol duine i bhfeidhm ar shláinte agus folláine; stádas eacnamaíoch, oideachas, tithíocht, an timpeallacht fhisiceach ina bhfuil cónaí ar dhaoine agus an áit a mbíonn siad ag obair. Téann cinntí polasaí a dhéanann an rialtas, roghanna aonair a dhéanann daoine faoin gcaoi a mbíonn siad ag maireachtáil agus rannpháirtíocht daoine ina bpobail féin i bhfeidhm ar shláinte agus folláine chomh maith. Tugann an tuiscint seo le fios go bhfuil gá le cur chuige comhpháirtíochta sna gníomhartha go léir atá leagtha amach sa Chreat. Éire Shláintiúil ceaptha le húsáid a bhaint as fuinneamh, cruthaitheacht agus saineolas na ndaoine go léir a chuireann sláinte agus folláine chun cinn ina gcuid oibre, agus spreagann sí gach earnáil den tsochaí le bheith páirteach chun áit chónaithe, oibre agus spraoi níos sláintiúla a dhéanamh d Éirinn. Sainmhíníonn an creat ceithre ard-leibhéal agus sonraíonn sé seachtó gníomh soiléir a oibreoidh le chéile chun na spriocanna seo a bhaint amach. 6 Éire Shláintiúil Sprioc 1: Comhréir na ndaoine atá sláinte ag gach céim saoil a mhéadú Ciallaíonn sé seo gur gá fachtóirí riosca a spriocdhíriú agus fachtóirí cosanta a chur chun cinn ag gach céim den saol ón tréimhse réamhbhreithe, tríd an luath-óige, ógántacht, aosacht agus ar aghaidh go dtí seanaois, le tacú le sláinte agus folláine ar feadh an tsaoil. Sprioc 2: Éagothroime sláinte a laghdú Níl sláinte agus folláine dáilte go cothrom i sochaí na héireann, mar sin ní hamháin go bhfuil idirghabháil mar riachtanais na sprice seo, le díriú ar rioscaí sláinte ar leith, ach tá fócas leathan i gceist chomh maith le díriú ar chinntithigh leathana shóisialta na sláinte na dálaí inar rugtar daoine, ina bhfuil siad á dtógáil, ag maireachtáil, ag obair agus ag dul in aois chun timpeallachtaí eacnamaíocha, sóisialta, cultúrtha agus fisiceacha a chothaíonn maireachtáil shláintiúil a chruthú. Sprioc 3: An pobal a chosaint ar bhagairtí sláinte agus folláine Ceapadh Éire Shláintiúil le bheith cinnte go bhfuil straitéisí agus idirghabháil éifeachtach ag Éirinn chun an pobal a chosaint ar bhagairtí nua agus éiritheachta ar shláinte agus folláine. ríthábhacht le bheith ullamh chun cosc a chur le, dul i ngleic le agus teacht aniar go tapa ó bhagairtí sláinte poiblí trí obair chomhoibríoch, chun sláinte phobal an náisiúin a chosaint. Sprioc 4: Timpeallacht a chruthú inar féidir le gach duine agus earnáil den tsochaí a bheith páirteach san iarracht chun Éire Shláintiúil a bhaint amach Níl sé faoi shainordú roinn nó eagraíocht Rialtais amháin sláinte agus folláine a chur chun cinn ar fud na sochaí. Ní féidir seo a dhéanamh ach trí rannpháirtíocht ar fud na sochaí i ngníomhaíochtaí chun sláinte agus folláine a chur chun cinn idir dhaoine aonair ag déanamh roghanna dearfacha stíl bheatha agus tionscadail atá á rith ag grúpaí pobail agus áitiúla, agus athruithe polasaí agus reachtúla á ndéanamh ar an leibhéal is airde den rialtas. 1.3 Cur i Bhfeidim Cé go bhfuil sí á treorú le fís shoiléir, is rud í Éire Shláintiúil atá dírithe go mór ar ghníomhartha, le gníomhartha spriocdhírithe faoi shé théama leathana: Rialachas agus Polasaí, Comhpháirtíochtaí agus Obair Thrasearnála, Daoine agus Pobail a Chumhachtú, An Earnáil Sláinte agus Leasú, Taighde agus Fianaise agus Monatóireacht, Tuairisciú agus Measúnú. Déanfaidh Coiste na Comhaireachta ar Pholasaí Sóisialta maoirseacht ar sholáthar an Chreata seo. freagracht ar an gclár Sláinte agus Folláine sa Roinn Sláinte as pleanáil straitéiseach agus comhordú chur i bhfeidhm ghníomhartha an Chreata. Bunófar Comhairle Éire Shláintiúil chun fóram comhairleach náisiúnta a chur ar fáil ina mbeidh go leor páirtithe leasmhara éagsúla, le tacú le cur i bhfeidhm an Chreata ar fud na n-earnálacha. Agus an struchtúr láidir rialachais agus cuntasachta seo mar chroílár aige, beidh plean feidhmiúcháin ardleibhéil agus Creat Torthaí in éineacht leis an gcreat sa chuid dheireanach de Chomh maith leis sin, forbrófar pleananna feidhmiúcháin mionsonraithe agus níos sainiúla do réimsí polasaí tosaíochta. Beidh cuid mhaith comhairliúcháin i gceist leis na pleananna feidhmiúcháin ar fud an Rialtais, na hearnála sláinte agus earnálacha eile. Beidh sé ina tréith thábhachtach de phleananna feidhmiúcháin Éire Shláintiúil go sonrófar daoine aonair atá freagrach go díreach as gach gníomh. 1.4 Taighde agus Measúnú Gné thábhachtach do Éire Shláintiúil ná an fócas ar thaighde, le cinntiú go mbíonn spriocanna, cláir, cinntí maoiniúcháin, straitéisí cumarsáide, idirghabháil, cleachtais oibre agus gníomhartha bunaithe ar fhianaise láidir pé áit ar féidir, faoi chinntithigh sláinte agus bealaí cuir chuige dea-chleachtais le díriú orthu. Forbrófar plean taighde d Éire Shláintiúil le cur leis an mbonn eolais agus le cinntiú go bhfuil na sonraí, eolas eolaíoch agus uirlisí measúnaithe ardchaighdeáin is déanaí ar fáil le tacú le cur i bhfeidhm agus monatóireacht ghníomhartha an Chreata agus forbairt pholasaithe nua a threorú amach anseo. Ciallaíonn bunú polasaithe agus cláir na héireann chun sláinte a chur chun cinn, ciallaíonn a mbunú ar fhianaise láidir go mbeidh an idirghabháil i gcomhréir leis an gcleachtas idirnáisiúnta is fearr, costéifeachtach, comhtháite le soláthar seirbhíse agus is mó an seans go mbeidh tionchar aige. Déanfar monatóireacht agus measúnú dian ar Éire Shláintiúil. Forbrófar Creat Torthaí a shonróidh príomhtháscairí a bheidh ag tacú leis na ceithre sprioc ardleibhéil. Socrófar spriocanna le haghaidh feabhsuithe Éire Shláintiúil 7 inchainníochtaithe, pé áit ar cuí. Ligfidh tomhas rialta ar na táscairí seo don tionchar a bheidh ag Éire Shláintiúil a bheith measta de réir a chéile. 1.5 Rannpháirtíocht thar tar éis Éire Shláintiúil a fhorbairt le haiseolas ó phróiseas comhairliúcháin cuimsitheach taobh istigh den Rialtas, an earnáil sláinte, ón bpobal i gcoitinne agus ó dhreamanna príobháideacha. Léiríonn sí taithí agus fianaise idirnáisiúnta ar na nithe a chinneann sláinte agus léiríonn sé an cleachtas is fearr ar an gcaoi le tosaíocht a dhéana
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks