Efes_04+

Description
bible

Please download to get full document.

View again

of 32
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 8 | Pages: 32

Extension: PPT | Download: 0

Share
Transcript
  EfeseniCap. 4 1. ¶ Vă sfătuiesc dar eu, cel întemniţat pentru Domnul, să vă purtaţi într'un chip vrednic de chemarea, pe care aţi primit -o,  2. ¶ cu toată smerenia şi blîndeţa, cu îndelungă răbdare;  îngăduiţi - vă unii pe alţii  în dragoste, Efeseni Cap. 4  3. şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii. Efeseni Cap. 4  4. Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre. Efeseni Cap. 4
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks