Efektīva NVO iesaiste veselības rīcībpolitikas veidošanā - PDF

Description
Efektīva NVO iesaiste veselības rīcībpolitikas veidošanā 92,07 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Humor

Publish on:

Views: 88 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Efektīva NVO iesaiste veselības rīcībpolitikas veidošanā 92,07 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu. Interešu aizstāvība- lobijs? Kas ir interešu aizstāvība? Interešu aizstāvība ir akcija vai process, lai aizstāvētu noteiktas grupas intereses, veicinātu jautājuma vai procesa attīstību Interešu aizstāvība kādam procesam vai jautājumam svarīga, jo: Tā var informēt, vai piesaistīt uzmanību noteiktam jautājumam Veidot atbalstu un izpratni par procesu vai jautājumu Ietekmēt citus atbalstīt/ vai Mēģināt ietekmēt politiku, kas saistīta ar mūsu jautājumu Interešu aizstāvības 5 soļi Victoria Ayer & Colin Bunn - Advocacy Expert Series, Book 1. Advocacy Campaign Management, Edition 1 - March Publication #1-2004 Sabiedrotie Iesaistītie Neitrālie Oponenti Cilvēki, organizācijas, kuras atbalsta interešu aizstāvības mēŗķi, pauž simpātijas un atbalstu. Tās var būt NVO, politiķi, žurnālisti, eksperti, visi, kas gatvi ieguldīt laiku un ekspertīzi, ja nepieciešams, fianses, palīdzēt kampaņā. Neitrālie ir tādi cilvēki un organizācijas, kam nav stingrs viedoklis par paroblēmu. Neitrālie ir svarīgi kampaņā, jo tiem ir potenciāls kļūt par sabiedrotajiem. Cilvēki un organizācijas, kuras oponē interešu aizstāvības kampaņai. Interešu aizstāvība var izmainīt procesus, tajos var kāds gūt negatīvu rezultātu. Oponenti vr būt gn aktīvi, gatavi negatīvai darbībai, gan pasīvi. Victoria Ayer & Colin Bunn - Advocacy Expert Series, Book 1. Advocacy Campaign Management, Edition 1 - March Publication #1-2004 Kā analizēt/sagatavot jautājumu? Atslēgas jautājumi Kāda ir jau esošā politika jautājuma sakarā, attiecībā uz problēmu. Kā tās tiek īstenotas un realizētas? Kā izmaiņas politikā palīdzēs atrisināt problēmas? Kāda veida izmaiņas politikā nepieciešamas (likumdošana, atzīšana, MK noteikumi, regulas, likumīgs lēmums, saskaņota darbība, institucionāla prakse utt.)? Kādas ir ierosinātās politikas izmaiņu finansiālās sekas? Koalīciju veidošana Viens no efektīvākajiem veidiem, kā panākt atbalstu, ir dalība koalīcijās. Koalīcijas ir vienlīdzīgi domājošu organizāciju grupa, kas strādā kopā, lai sasniegtu kopējus mērķus. Alianse vai koalīcija ar citām organizācijām vai privātpersonām, kas īsteno tos pašus politikas maiņas mērķus, parasti tiek veidota uz konkrētiem politikas jautājumiem un mērķiem. Koalīcijas var būt pastāvīgas vai pagaidu, tās var būt vērstas viena vai vairāku jautājumu risināšanu, kas svarīgi nelielai cilvēku grupai, vai lielai. Kad politikas izmaiņas ir sasniegtas, koalīcija var pārtraukt pastāvēt, vai var turpināt risināt citus kopīgus politikas jautājumus. Koalīcijas veidošana Koalīcija var jums palīdzēt: Veido koalīciju uz nepārtrauktas atbalsta bāzes Palielini savas kampaņas ietekmi Attīsti jaunus kampaņas līderus Paplašini kampaņas vērienu Pastiprini savus finansiālos un programmas resursus Koalīcijas veidošana: identificē sabiedrotos Iegūt sabiedrotos interešu aizstāvības iniciatīvai ir ļoti svarīgi. Parasti jūs varat pastiprināt savu ietekmi, esot koalīcijā ar citiem indivīdiem vai organizācijām, kas ieinteresētas tajā pašā politikas jautājumā. Vairāku organizāciju vai indivīdu kopīgi pūliņi, prasmes un resursi iespējams vairāk minimizē riskus, pievērš uzmanību uz galvenajiem politikas jautājumiem, kas rezultējas sekmīgās politikas izmaiņās. Gatavo sarakstu: Vietējas/nacionālas grupas, kas darbojas ar līdzīgiem jautājumiem Indivīdi, kas darbojas kā brīvprātīgie šajās grupās Organizācijas, kas darbojas ar atšķirīgiem jautājumiem, taču tām ir svarīga vēža profilakse, seksuālā un reproduktīvā veselība. Tās var būt atbalstošās. Koalīcijas veidošana: oponentu noteikšana Daļa no interešu aizstāvības stratēģijas ir saprast, kas var būt pret jūsu politikas mērķi. Tas ir tikpat svarīgi, kā noteikt sabiedrotos. Jūs varat būt efektīvāki, ja: Jūs saprotat savu oponentu iemeslus, kāpēc viņi varētu justies apdraudēti ar jūsu politikas mērķi Piemēram, ja izmaiņas politikā skar kontracepciju, tad tas var izsaukt reliģisko organizāciju opozīciju. Iekļaujiet ziņojumus un pasākumus, kas mērķēti arī uz opozīciju. Šajā gadījumā opozīcija ir sekundārā auditorija jūsu iniciatīvām. Novērtējiet, vai nav kaut kas, kas varētu pārliecināt oponentus mainīt viedokli, vai vismaz neitralizēt viņu ietekmi uz politikas izmaiņām, ko vēlaties panākt. Kas ir lobēšana? Ja vēlaties panākt politiskas un likumdošanas izmaiņas, jums jāveido attiecības ar politikas veidotājiem, jālobē viņiem, lai viņi redz jautājumu tā, kā jūs to redzat. Lobēšana ir visefektīvākais veids, ja vēlaties panākt ko specifisku ko likumdošanas sistēmas. Nacionālie politikas veidotāji Kas? Par ko? Kā? Likumdevējs Iestāties par konkrētu mērķi Lobēšana Kā lobēt? Iepazīstieties ar žuburaino likumdošanas procesu, izprotiet tā rakstītos un nerakstītos likumus, kā tā strādā Iepazīstiet cilvēkus, kurus vēlaties «aizsniegt». Dažādiem politikas veidotājiem ir dažādas prioritātes, jums jāgatavo sava prezentācija atbilstoši viņa interesēm Ja vēlaties lobēt noteiktu likumprojektu, likumu, tad komunicējiet ar politikas veidotāju gan ar vēstuļu starpniecību, taču labāk- personiska tikšanās vai telefona zvans. Interešu aizstāvības aktivitāšu monitorings un izvērtējums Monitorings ir rutinēts informācijas apkopošanas process par visiem interešu aizstāvības kampaņas aspektiem, izmantojot šo informāciju turpmākai lēmumu pieņemšanai un rīcībai. Novērtējums ietver sistemātisku, objektīvu interešu aizstāvības kampaņas analīzi, novērtējot tās efektivitāti un lietderību, tās ietekmi mērķu sasniegšanā. Interešu aizstāvībā novērtējam: Aizstāvības mērķus Vēstījumu izplatīšanu un komunikāciju Izpētes un datu izmantošanu Lēmumpieņemšanu Koalīcijas veidošanu Vispārējo menedžmentu/ organizatoriskus jautājumus Efektīva NVO iesaiste veselības rīcībpolitikas veidošanā 92,07 % no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks