educatia_tehnologica_cl.3 (1)

Description
Proiect

Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 8

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
    MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT TINERET ŞI SPORT CĂLĂRAŞI  GIMNAZIUL HÎRJAUCA ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR    APROBAT VERIFICAT Directorul Gimnaziului Hîrjauca Directorul adjunct instructiv Doamna: Doamna: PROIECT   DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ LA   EDUCAŢIA TEHNOLOGICĂ CLASA a III -a Învăţător: 2017-2018 Discutat şi aprobat la şedinţa catedrei Proces verbal Nr. din Şeful catedrei:    COMPETENŢE SPECIFICE    1.Elaborarea unui proiect de confecţionare a unui obiect, care să   răspundă unei trebuinţe;  prezentarea acestui proiect; 2.Conceperea şi organizarea mijloacelor de confecţionare a unui obiect conform proiectului elaborat; 3.Realizarea obiectului conform proiectului elaborat, respectînd regulamentul tehnologic; 4.Evaluarea lucrării realizate, memorizarea etapelor procesului tehnologic.   Numărul de ore Modulul Numărul de ore Evaluări sumative  sem.I sem.II 33 I .  Modulul ,,  Activităţi agricole”    II.  Modulul „Arta culinară şi sănătatea”    III.  Modulul „ Sărbători calendaristice de iarnă”    IV.  Modulul „Cusutul şi brodatul tradiţional”    V.  Modulul „Tricotarea”   4 5 8 10 6 1 1    Subcompetenţe  Nr. Conţinuturi  Nr. ore Data Resurse didactice Observa ţii   1. Elaborarea unui proiect de semănare şi îngrijire a  plantelor de ridiche, sfeclă roşie, morcovi:  - prezentarea proiectului; -  pregătirea solului şi a seminţelor pentru semănat;  - respectarea normelor de protecţie a muncii în timpul lucrului pe teren (acasă). 2. Conceperea şi orgnizarea modului de îngrijire a  plantelor răsărite, a celor plantate: -  plantarea în sol a plantelor sănătoase, viguroase; - sădirea acasă a plantelor decorative de cameră;  - îngrijirea lor; udarea, plivirea la timp. 3. Recoltarea legumelor cultivate pe teren (acasă): - evidenţierea factorilor ce au influenţat obţinerea unei roade bogate; - comentarea rolului şi a importanţei legumelor pentru sănătat ea omului; 4. Evaluarea lucrărilor realizate, a calităţii recoltei adunate: -  participarea la activităţile de organizare şi desfăşurare a expoziţiilor (clasei, şcolii) de produse agricole cultivate pe lotul şcolii (acasă);   1. Explicarea unor informaţii   despre componenţa nutritivă a alimentelor şi rolul acestora în organism: - elaborarea unui meniu pentru alimentaţia unui copil de 10 ani (corespunzător unei alimentaţii echilibrate);   2. Evaluarea calităţii unor produse alimentare după aspect, culoare, miros, gust, pipăit etc.: 1 2 3 4 5  Modulul ,,  Activităţi agricole”    1. Creşterea legumelor rădăcinoase şi a celor cu bulbi.   Plantarea bulbilor de usturoi ,ceapă. 2.   Lucrări de toamnă:  recoltarea, sortarea, păstrarea roadei (seminţelor);  pregătirea terenului pentru sădirea  plantelor cu bulbi (ceapa, usturoiul). 3. Îngrijirea plantelor decorative de cameră.  4. Lucrări de primăvară - vară : - prelucrarea solului; -  pregătirea seminţelor şi semănatul; - îngrijirea plantelor răsărite pe lot.    Modulul „Arta culinară şi sănătatea”    1. Noţiuni despre o bună bucătărie şi o alimentaţie echilibrată:   - componenţa nutritivă a produselor alimentare; - verificarea calităţii produselor alimentare; - condiţii adecvate de păstrare a 4 ore 1 1 1 1 5 ore 1 .09 .09 .05 .05  pag.84-87  bulbi  pag.88-89 seminţe   pag.89-90  plante  pag.90-91 seminţe  Pag.8- 14 În luna mai În luna mai   - explicarea unor informaţii despre calitatea nutritivă a  produselor alimentare în funcţie de prospeţimea şi starea acestora; - respectarea normelor de igienă şi protecţie a muncii în timpul preparării şi consumării produsel or culinare; 4. Evaluarea activităţilor în grup, sub aspect estetic, aranjarea mesei. 1. Elaborarea unui proiect de confecţionare a unei măşti după modelul din natură sau şablon, corespunzînd unui anumit ritual: - identificarea din imagini a tipurilor de măşti şi rolul lor în desfăşurarea obiceiurilor şi tradiţiilor de iarnă.   2. Conceperea şi organizarea mijloacelor şi materialor necesare pentru realizarea obiectului proiectat (plastilină sau lut, hârtie, clei, vopsea acrilică, cuţit de modelare etc.): - aprecierea calitatăţii materialelor pregătite şi  proprietăţilor acestora (ruperea, uscarea, lipirea, netezimea suprafeţei etc.);  -  pregătirea materialelor şi ustensilelor necesare pentru confecţionarea articolului proiectat;   6 7 8 9 10 11 12  produselor alimentare. 2. Normele de igienă şi protecţie a muncii: - igiena personală;  - îngrijirea şi utilizarea corectă a ustensilelor, vaselor etc.; -  prevenirea contaminării alimentelor în timpul prelucrării culinare. 3. Comportarea corectă în timpul mesei. 4. Întreţinerea ordinii şi curăţeniei în  încăpere, la masa de lucru .   Salata din legume fierte. Prepararea salatei 5. Autoevaluare  Modulul „ Sărbători calendaristice de iarnă”    1. Obiceiuri şi tradiţii la sărbătorile de iarnă.   Crăciun, Anul Nou (sf. Vasile), Boboteaza; Cete de colindători şi urători, capra, malanca. 2. Obiecte şi accesorii folosite la sărbătorile de iarnă.   - măşti, clopoţei . E laborarea unui  proiect de confecţionare a unei măşti   3.Materiale şi ustensile:   - lut sau plastilină;  1 1 1 1 8 ore 1 1 1 Pag.16-18 Pag.22-23 Pag.24-26 legume  pag.27 Pag.27 clopoţel  Pag.28-30 măşti  Pag.31-33 materiale
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks