Edu,jharvey,biel i marc sala experiments

Description
1. EXPERIMENTS 2. EXPERIMENT 1 LA VARA TÉ PODER? L’experiment tracta sobre que passarà si freguem una vara de vidre amb un drap i després l’acostem en uns bocins…

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 5 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. EXPERIMENTS
 • 2. EXPERIMENT 1 LA VARA TÉ PODER? L’experiment tracta sobre que passarà si freguem una vara de vidre amb un drap i després l’acostem en uns bocins de paper. HIPÒTESI: els bocins s’enganxarien perquè s’ha format electricitat estàtica fregant el drap amb la vara. Quan em provat l’experiment, hem vist que després de fregar la vara i l’hem acostat els paperetes s’hi han acostat. Això passa perquè al fregar la vara amb el drap s`ha quedat carregat negativament hi ha atret els paperets.
 • 3. EXPERIMENT 2 EL REGLE FANTASTIC L’experiment tracta d’un regle que l’has de fregar amb un tros de llana i intentar que els bocins de paper s’atreguin. HIPÒTESI:Que els bocins de paper s’enganxaran en el regle, perquè s’ha creat electricitat estàtica fregant el regle amb la llana, com que el regle tenia carregues positives i negatives, els negatius han passat als bocins de paper. Els bocins de paper s’han enganxat al regle i la nostra hipòtesis s’ha complert.
 • 4. EXPERIMENT 3 UN BOLÍGRAF JUGANER L’experiment tracta sobre què passa si freguem un boli amb llana o un drap i després l’acostem en uns bocins de paper. HIPÒTESI: els bocins de paper no s’enganxaran al boli. Què passa? Que quan hem fregat el boli amb el drap s’ha quedat carregat negativament i desprès ha atret els bocins de paper que eren neutres i lleugers. I la nostra hipòtesi no s’ha complert.
 • 5. EXPERIMENT 4 UN GLOBUS ESTRANY Aquest experiment tracta sobre si un globus, després de fregar-lo amb un drap podrà atreure bocins de paper, el cabells i un rajolí d’aigua. HIPÒTESI: els bocins de paper s’enganxaran al globus i aixecaran els cabells del company, però no passarà res amb el rajolí d’aigua. Què passa? Que quan hem acostat el globus després de fregar-lo amb el drap ha atret els cabells, els bocins de paper i el rajolí d’aigua, perquè al fregar el globus amb el drap hem creat electricitat estàtica.
 • 6. EXPERIMENT 5 LA CULLERA GUERRERA Aquest experiment tracta sobre si freguem una cullera de metall amb un drap i després l’acostem a uns bocins de paper, i observem que passa. HIPÒTESI: Els bocins de paper s’ enganxaran a la cullera. Què passa? Quan hem fregat la cullera amb el drap, i quan l’hem acostat als bocins de paper no s’hi ha enganxat. Per què la cullera es conductora de l’electricitat i els electrons han passat de la cullera al nostra cos i al terra i s’ha quedat neutra.
 • 7. EXPERIMENT 6 EL GLOBUS MÀGIC Aquest experiment tracta sobre que passarà si freguem un globus amb un drap i hi acostem la mà, i si freguem dos globus i els acostem. HIPÒTESI: 1.els pels de la mà es ficaran de punta . 2. els globus es repel·liran entre ells. QUÈ PASSA? Que quan hem acostat la mà al globus, el globus s’hi acostat. 2. quan hem deixat els globus s’han repel·lit entre ells perquè els dos portaven la mateixa càrrega.
 • 8. ENCANTADOR DE SERPS: L’experiment tracta sobre si un boli pot atraure un espiral de paper de seda. HIPÓTESI: creiem que si que atraurà l’espiral. QUÈ PASSA? Que quan hem acostat el boli a l’espiral de paper s’hi ha enganxat, perquè quan hem fregat el boli amb el cabell, el boli s’ha quedat carregat negativament i ha atret el paper que és molt lleuger., i la nostra hipòtesi si que s’ha complert.
 • 9. LES TIRES ADHESIVES:part 1 Aquest experiment tracta sobre què passarà si enganxem dues tires de celo i les desenganxem de cop. HIPÒTESI: que es repel·liran entre elles. QUÈ PASSA? Que s’han repel·lit, perquè tots dos s’han quedat amb la mateixa càrrega al desenganxar-los bruscament, la nostra hipòtesi si que s’ha complert.
 • 10. LES TIRES ADHESIVES: part 2 L’experiment tracta sobre que passarà si, desprès d’haver-la separat bruscament, les enganxes pel cantó contrari. HIPÒTESI: que s’atrauran entre elles. QUÈ PASSA? Que s’atrauen perquè la banda de celo que no enganxa està neutre i l’altre si que està carregada i s’atrauen, si que s’ha complert la nostra hipòtesi.
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks