ECONOMIC FOCUS. L±n a^ VOL. 6 NO. 6 April R:s xnq{ y±lteµ xm RÂ yx! ñ L T TSSR `Yl# šwl - PDF

Description
ECONOMIC L±n a^ VOL. 6 NO. 6 April 2004 EDITOR-IN-CHIEF Assefa Admassie GUEST EDITOR Befekadu Degefe EDITORIAL BOARD Alemayehu Seyoum Alemu Mekonnen Eyob Tesfaye Getnet Alemu Gezahegn Ayele Ishak

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Politics

Publish on:

Views: 35 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ECONOMIC L±n a^ VOL. 6 NO. 6 April 2004 EDITOR-IN-CHIEF Assefa Admassie GUEST EDITOR Befekadu Degefe EDITORIAL BOARD Alemayehu Seyoum Alemu Mekonnen Eyob Tesfaye Getnet Alemu Gezahegn Ayele Ishak Diwan Web Postmaster Metasebia Zelalem Ethiopian Economic Association (EEA) All rights reserved. No part of this publication can be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form without a written permission from the Ethiopian Economic Association. FOCUS Bulletin of the Ethiopian Economic Association (EEA) R:Y 2020 bx!t eã R:s xnq{ bz!h XTM y±lteµ xm R yx! ñ L T TSSR `Yl# šwl The Link Between Political Leadership and Development / Hailu Shawel Translated by: Yonas Admassu bxè `Yl# šwl {h#f Y yts- xstãyt // xkl# g!rg!ê ¼ ds B ds `Yl {h#f Y yqrb xstãyt/ Ã:öB P. O. BOX TELEPHONE FAX ADDIS ABABA / ETHIOPIA Address: Website: THIS BULLETIN AND OTHER PUBLICATIONS OF THE EEA ARE SPONSORED BY FREIDRICH EBERT STIFTUNG OF GERMANY (FES), EMBASSIES OF UK, SWEDEN, NORWAY, NETHERLANDS AND THE AFRICAN CAPACITY BUILDING FOUNDATION (ACBF) y±lteµ xm R yx! ñ L T TSSR ¾þK+ S^` ¾ = T MT ee`* `Yl# šwl. SÓu=Á u G p uk?y= ¾U SKŸ} u Ä!Ä ¾U ct ¾ pu Ó v um M vks á ¾}Å[c u Ç É vu= uy^ ¾}}[ÑAS u Ñ` Å[Í us ÓY u=a ^c= eø uy^ Là ÅT K }Å`Ñ c=k`u Á¾ :: Ç Ê e}dcx p c=j K?KA ÅÓV Ñ ²?Á ÁKð SJ u y`c=+ vu= ÁL G uómê ¾U l :: ª KTe e ¾ðKÓŸ ¾ê c Ndx U dãj ¾ ÖnkT ÖÁÁm :: É ¾ Ñ` S^` = T KSÑ v u ` ` É`Ñ eø kø ¾T cT^ dãj K = ye}a KQ w y ÃmÒC :: ²=I e}dcx T p vkym w` eø ÇÃÑv ŸS`Ç ue}k` ukø ¾ = T Ó v ÁóØ ÅScK S ÓY ¾ = T Ñ u= ŸT K ¾fhK=e e}dcw ¾S Ú ¾T M ÓU K :: u²=i [ÑÉ K?L ` Ä} KU ŸT ÁU Ò` ¾T ÁŸ^ [ SJ dmñ ²w k`š ÃÅKU:: u²=i S ÁÁ c É ¾k[u S Å`Å]Á M M e}dcx uømk } U`Ÿ KTÉ[Ó ÃÅKU:: K²=I à ~ ØMp Ø ¾Ñ ²? e w dãj KU ÁÃu Ñ Çà ektáåóõ[ ß\ S ÑÉ S`ÝKG :: U U ¾SM U e}çå` ê c Ndw k ßu? wökuu w³ } ¾}Sc[} uw² ¾ õ] ¾ ]u=Á Ña u T ] ec^ u}úvß uçñ Ña Ö?T ¾J ¾ e}çå` em uts³² :: KSÉÑU ÁIM ¾S ÓY T U SJ ÇKu ¾T ÁŸ^ [ Ñ Çà SJ kulkg & u úk=e ufhk=e ê c Ndx SGM ÁK ¾T kØM M ekj w² u Ñ^ Là ÁK Ñ ÇÄ u}skÿ} dmsß ÁKõŸ }dò UO^ Ç= Á u KÓK ¾T ÁeðMÑ e}ªê* Ç=ÑU~ J }wka ¾}Å[Ñ ::. ¾ S^` ê c Ndw S Å` ' Qw[}cw ' Ñ` SU^ có ÁK ¾Q w }dö ÁK QÓ ¾}S[ŸA² ¾ c Ø u²=i à ¾} c uy^ Là ¾T Mu TS SU^ ÃJ M:: ek²=i ÃI ê c Ndw w² ` ¾J }³TÏ ¾ W^` em ' ÓÈ }ÕÇ ÁÏu M:: ²=I U KTŸ U J eðlñ KTÑ L w² ¾Qw[}cw ¾S ÓY L }Ö [ SK }dö TÉ[Ó Ã `vªm:: KUdK? ¾M M vu= U J ÃU u é ØpU ¾T Öupu U J ŸLl Ñ^ Ów Ò` ¾T [pu u} K SÖ LT Å É p Ý ¾T Á}Ÿ `u ¾SðKÓ uy^ S}`ÑAU É Mp ¾ Ñ` Ñ Çà :: ÃI Ÿ}Å[Ñ Á Ç Æ ÓKcwU J ¾Qw[c}w õm ØpS ¾T Öupu SðÖ\ U Kª Ñ^ LT Ów SU É`h à M:: ¾²=I à ~ cvdu= LT ¾¾ vu= ] vql c? ekt á w³ Q w wka ¾T Ápð ÃJ M:: ¾SM U e}çå` ØQÑ ŸQ w SõKl ¾Q w õlña T çv[l w dãj uõø uy^ ¾T }[ÑAU }Úvß Ö? u}}ksk Ñ ²? ¾T ÁeÑ SJ :: Ÿõ} ¾Q w }dö K ¾}kvà Ó\ upét á SõN? ÁÑ ekt j ukø Å É`Ñ SÓv à LM:: Ñ` Ó ¾Á Ç Æ Y^ ²`õ S^` wn vl ŸQ w * yx!t eã x! ñ KS ÆlÑÃãC HbR ÆzUjW R:Y 2020 mdrk ÃZà 22 qn 1996.M b LtN çt&l ytdrg NGGRÝÝ Vol. 6 No. 6 / April Ethiopian Economic Association y±lteµ xm R yx! ñ L T TSSR Ò` SY^ ut K u é SS^ ÇKu ÖÁÁm ÃJ U:: ŸG K U ulã SM U S^` ÃU e}çå` ut U Å[Í KQ w }ÖÁm Á }} SJ ÃÑvªM:: Á MJ ŸS Å` eÿ S ÓY l à ¾T cT\ YM SŸ uté[ó K^d K}vv] ØpU c=k Ñ^ LT ŸTÇŸU Mð Q w ÅSÚq ekt ct\ KQ w ÉÑ ¾KS G K k` Ék ÉI ÁvwdM:: }ÖÁm S ` ÇKu G K U unm u= Ñ[ U }Óv^ ~ Ó w² c=éucue à ÁM:: ÓKcwU J }sv }ÖÁm KT ÃG ¾T K ª d Ñ Çà J ÃÑ M:: u ` ` e }ÖÁm um M YM K=ªk` à LM:: Ñ` Ó É S ÓeU J ¾ vu= S] }ÖÁm ~ K}ÖnT ÃU Å^ KcÖ Q w SJ Ÿõ} Ÿ [ ¾T cÖ :: ¾²=I à ~ løø` }su ŸS ÓY S K é ÁK ŸJ nk` Å Ó` S¾ ekk?ku Ÿ [ SJ ÁKu W^`/ ðéçu Là ÃJ M:: }ÖÁm u Ñ ÇÃÅu ŸG K U ulã ÓMê c^` (transparency) S ` Ku:: ÃI MJ Q w Å ßpßp KSÓvv ¾Ñó Å}ð^ Ék ÁS^M:: ¾²=I à ~ Sq Ö]Á ¾YM SvKÓ Ãk dm w M ddu:: Ñ` Ó ÃI ¾T Á}Ÿ [ ukø YM u}c Là w :: w² Ñ ²? Ó Ó\ k à vvi ¾J uym Ë`v }giñ ØpT c=ádéæ Q w SkSp ¾T ÁeÑu dã u¾ñ ²? ŸT } Ç=e vkym Ò` J Ñ` c=áç S u é à KóK :: ek²=i K²=IU }ÖÁm ¾T ÁeŸM W^` S ` ¾T ÁeðMÓ ÃSeLM:: u Ñ^ w² Ñ ²? SU^ SÓ³ u}²ªª] ¾T ÖkS elk upét á SÑ ²w ÁKw SÓ³ uu U SMŸ SU^ ÅTÃJ SkuM Ø\ ¾ê e Ndu S Å`Å]Á ÃJ M:: SÓ³ ¾ c ck }ŸKA YM Là ¾ Ö usel u c e KA }ç f ŸLà Š¾T ÑA`ð ³³ Q w Ç=kuM ÅÅU ÖLU Ç=ÁŸw` ¾TÉ[Ó :: ÃI c=j u}n^ Ó u²=i SÓu=Á Çk[wŸ S^` ¾Q w k' pu Nw k Ï }ÚT] Ç=e YM utÿm KQ w K Ñ` ÁL lu Ña Ç=Ÿ TeM ÃJ M:: usm u S^` Q w u ÓÏ~U' u U u Ö? ØpU SÒ^U S K }dö à [ªM:: uq w ¾S ¾ vu= S^a ¾Q w õlña KSeT w dãj KY^ ¾T Á dd KT p ¾T ÁU v ¾¾ vu= LT w dãj u ÖnLà Ñ]~ ¾T Áe}vw` LT KSk¾e e}ªê* ÃÖupvªM:: u} K SÖ ¾ vu= Q w ¾T ðMÒ ªm /itók? TÇSØ SÑ ²w c TTŸ` Q w ¾T Á nn ¾ vu= õlña w dãj u ÖnLà Ñ]~ ¾T Áe}vw` LT KSk¾e Áe KªM:: LT KTd ¾}hK T^ß ¾ vu= Q w ¾T ðMÒ S] TÇSØ w dãj c S^` Là Ç= Ö é SeÖ ¾}hK Ö? ÁeÑ M ¾T K U Ñ K :: su Ÿ²=I ¾}K¾ ÃÅKU:: SÓ³ dãj SU^ K Q w Te}T` ekt ` KA Çwa ^c ¾Nw Tõ^ u}klöð S ÑÉ K=ÁóØ Ã LM:: S ÓY S vknw vk k uqw[ Ç=Õ² ÉÒõ ŸcÖ Ñ]U Q u u S^\U Ö?T K=J à LK :: Ÿ²=I ulã Ÿ}Ökc ¾ a ThhÁ É`Ñ ulã Á Ç Æ ÓKcwU J Qw[}cw u} ÖMU J uqw[ T ~ ¾T ÁdÃu Ç= ` ÃðMÒM:: K²=IU u¾å[í e}ªê* ¾T ÁÅ`ÓK Ñ^ ^ à Q w ¾T ew LT S ` pét á ¾T cÖ :: ÃI LT u²`' ugãt ' u UÉ K?KA ¾ vu= ¾TÃÅu SJ ÓÈ :: ¾²=I à ~ LT Ç ÈU uña (nationalism) ¾Q w õlña usçce Sk¾e Tw^^ Tc^Ú ¾uÑA S^` Æ ¾[ÏU Ñ ²? Ÿõ} ÓÈ :: ÃI LT T U K=ÁU u ¾T M Ÿõ} Ñ^ ^ à ¾T Á çv`p K²?Ò G K u Ñ\ uq u Ç=ÁU ¾T Áu[ }eó cß SJ Ku:: ¾}Ö Ÿ[ Ñ^ LT u¾å[í ÁK ¾ÑA eu g ö ¾T MJ G K U Ñ uïu\ }iséuê ÅT k` K=} `u ÃÑvM:: ŸQ w ] Ò` ¾}q^ wn?`} K = T Ó v Ÿõ} ÇK uíû u à uómê ¾}ScŸ[ :: G K~ Ña ¾}KÁ ` Ä} KV ÅT Ÿ}K G K U ¾T Á k u=j U u Æ Ñ` ¾ ѳ u=cõ U ¾ ß` Ñ ²? ¾ = T ÉÑ S¾~ Ö ^ ¾ Ñ` S ÅÉ u^e SŸ ^ ¾c[ç usj ÃSeLM:: Vol. 6 No. 6 / April Ethiopian Economic Association y±lteµ xm R yx! ñ L T TSSR. ³_ Á K u É Ñ` Å ð MT KSgÒÑ` w² u S^` Là Á} \ pés TS ÃÖunM:: U^ / Ñ u= Q w SJ SkuM ŸpÉS SËS]Á :: u G Ñ ²? Ó ¾ S^\ É S KSgð ¾ =ÄåÁ Q w ¾Y^ vqm Å T SJ c Ñ Te}T` ÇKv ¾ Ñ\ :: Q w ÅÓV ¾T W^ U`T ¾T ÁÇw[ K^c K Ñ\ ¾T ÁeÑ SJ c=áu w :: ¾S ÓY T pés TS ' Q w utésø Ç=e ¾ S^` em Sk¾e Q w Ç=Á n Ç=kuL S ` :: K Ñ` MT Ÿ S^` ¾T Öul Øm ut d ³_ =ÄåÁ ¾UÑ u Ÿ²=I u ÇedK ::.. ³_ S] Q w ÁÇU K ? ¾MT em KS Åõ' }Ñvu` KSk¾eU J ¾ e}çå` e}ªê* KSÑS ¾Q w õlña U T p kçt ÓÈ :: u Kñ Y^ feu J cld S YM Là ¾ u\ ÁK ŸQ w ¾}T\ K u=vm à wka KS Ñ` ÁeÓ^M:: uq w S^` uá² SNM KS}TS ¾có KSÓvv ¾Ö Ÿ[ SU ~ ¾w² vu= ÁSL M:: uñö`u J uÿ}t U ÁIM ÅJ SKŸ=Á T Í= uvkym uq w SGM ¾}Ö Ÿ[ SU ~ ¾T ÁŸ^ ` ÃÅKU:: uñö` Ÿ U Mö Å ÓMê Uu=} }gòóbm u¾ÿ}t Ó uéwp uóm ŸSudÚ Å u é Ñ UÑ U Å`dDM:: S Óe Q w TÇSØ ¾T ðMÓ ektãsem K²=I SõN? wka ¾Á² é e}dcw ¾S[Í e`ß SÓ SJ u¾k Ÿ D eÿ K?K= ¾T q[q\ ¾S ÓY _Ç=Ä K?y= Ö? um Te[Í :: uóm Ò²?Ù Ç É Ñ ÇÄ ußl ßM KT¾ u= MU c u ¾}g[g\ ¾ é Ç=ÄU J K?y= ÇÃssS }ŸM LDM:: ¾Q w e}á¾ ªÒ cø} ÅTÁÇUÖ ¾T Ád¾ u e^ G K S ¾Q w TU[ KA usçÿs = T Á ÁiqKqK Å û`+ Y` u? SÓv~ :: Kw² S S e uq w YU ^c Q u c=úl = T c=áål Ål G K ³_U u =ÄåÁ ¾Q w U^ T ¾Åkk Å = T ¾}SKe SJ ÑNÉ ¾ :: KUdK?' S ÓY u¾cuu ¾ÓM U^ ÑMÓKA cü É`Ï ÁÇŸS Å ÓM Ç=³ \ }²ÒÏ} ¾ u\ ¾TU[ É`Ï us ÓY Ï Ç=q uså[ñ ¾ = T Ék~ c=ávwc ÁK ¾ÓM É`Ï ¾Y^ Se uñ û`+ É`Ï ¾} cå ÓMê ñ ` ÇÁÅ`Ó S ÑÆ ¾}²Ò :: u²=iu ¾} d KÓw U J KU` Q u ŸT Ñv ulã ¾ŸðK ¾ÑÖ` S_ ŸÖ ^ U^ Ñu_ ¾} Ök KÑ û`+ vl ÅÒò ScKA ¾ÅK U`T ÉsM ¾ = T ` Æ ª S_ ÅSJ ¾ k us ÓY Ï usq¾~ uw² u=k=ä ¾T Ww ú M Ÿ = T Á ß J EM:: u²=iu ¾} d ¾Q w é LÓvw }Ñ M KU` ÉÑ ¾Q w S[ÒÒ SÓvv ª pés SJ ¾ k' S ÓY u¾ vu= Q w Ç=[ÒÒ uña `UÍ c= eé ÃÃU:: Mö MöU SNM c=ávwe ÃM::.. u¾ vu= ¾YM õõm S^` uñö`u J uÿ}t S ÓY YM Là ÁekS Q w Å S^\ KTp[w ÅTÃðMÑ ' u=ðmñ u KA }kvã ~ ¾K?L ÃSeLM:: Q w c=ÿ}k ¾ u[ U MTÇ S^` K30 S Ÿ ß^g Ç=Öó ug k S ÓY Åv c=c^u ekq¾ ³_ KS Ÿ^ KMT S] ÃM K=J M KU:: Ÿ²=I uò ¾ u[ S ÓY K17 S É Ø ¾J ŸLà u É KSq Ö` ÁÅ[Ñ ²S ¾Ÿó Q w ¾ðË ÁÑAdqK SJ ¾p`w Ñ ²? du= :: Ñu_ uóé us Å` Ç=cvcw' dãðmó Å cð^ c= Ç c=ámp' ¾v É e}dcw Ç=kuM u¾ñ ²? SÑAÑA' GÃT ~ utøll utãuï `Ä KSK Ø SVŸ` Q w ŸÇ` eÿ Ç` u É Y` KSU^ ¾}VŸ[u p u`:: u²=á U ÅÓV em~ i }gõ k[u Í= e K Á ¾J Q w u^e S}TS Ø ¾Q w ¾ vu= S^` KTØó uñ û`+ løø` Vol. 6 No. 6 / April Ethiopian Economic Association y±lteµ xm R yx! ñ L T TSSR Y` KTÉ[Ó ¾KS SJ uú[õu u=j Á¾ :: ¾²=I à ~ ßq KTeóó ¾ vu= vkym ÃM KTÑAMu ¾`h S_ us ÓY løø` Y` SJ Ÿõ} ÑA SJ uñ mq à ÁM:: Ÿ²=ÁU Mö Q w u^c ÇÃ}TS u¾k ¾ vu= vkãka u a ÇÁ u TU[ SX]Á J K?L eðlñ ¾J Ów us ÓY uñ û`+ KA løø` Y` Ç= M ÁÅ[Ñ :: ¾TU[ SX]Á p^u=' S_ ÅMÇÃ' ¾S ]Á vu= d S ÓY c=j K?KA ÑMÓKA uñ ' û`+ Ÿ v Á uv þm c=á ¾Q w ¾MT }dö ŸÑ Mu e}ªê* ß K=J à MU:: Ç=Á Q u ^c u^c S`Ç vu= TMT SÖkU ¾T K È ÃJ? u ÖnLà u vu= E] à }Úõ us] K Ñ` MT Ÿõ} LT e}ªê* KTÉ[Ó Ã MU:: u²=i à ¾}Ñó Q w a KTg õ ÅTà M u}óv` ÃM:: KMÐU J K^c ÉÑ ÖnT ¾J k ¾T ÁÑ u S ÑÉ utã `u ¾ = T Ó v K=cw à MU:: uñ Ða Ç=cT' u c à Ç=Áà u c ^ à Ç=S^ Ÿ}ðKÑ Q w K = T Ó v ¾T [ e}ªê* ¾KU:: Ç=Á Q w u²=i à Ø[ eø K[ÏU Ñ ²? K=kØM à MU:: u^c vu= ¾TÁ u Q w K Ñ^ ¾ = T S` e}ªê* ÁÅ`ÒM TK ŸQMS ÁMõU::.. Q w ¾T L }sv ¾S S SØ}ªM Ÿ²=I ulã ÅÖqUŸ ¾Q w ¾ = T Ó v SYSa ¾}²Ñ ÁM}KSÅ ¾û`+ ¾ W ck Ç=Ö Ÿ` S Ÿ^ ¾kÖK :: K?KA e ¾Q w E E` M ¾J ŸQ w Ÿk k a K=K ¾Tà K ¾vQM' ¾NÃT ¾] ¾¾ vu= uña Ó ¾}Ÿu\ Ãe ¾Åkl? Kw² c Q c? Ÿ =ŸA T Ó v Ò` YY` ÁL LÃSeM à LM:: Ñ` Ó ¾ = T S` K=ÁeÑ ¾T K u^c ¾T S vk}eó Q w w :: u^c u Ñ u Ñ\ ¾T }TS vkð ]Ÿ ¾T ŸA^ ¾^c Mp U Ñ\ Lp TÉ[Ó S M Á[ÒÑÖ c=j :: ³_ u Ñ^ ¾ =ÄåÁ U ÁQK I w SGM Åc[ç ¾T ÁŸ^ ` u=j U ~ =ÄåÁ Ç=kuM Tu[~ Ñ uïu` ÃÑ M:: G ¾U Á e} S ÓY vãðmñ U =ÄåÁ ÅÑ u Ç É vu= ¾ÑAKu} SJ ¾¾ :: vkð U } S ¾ = T S` Ád Ña vql ÅUec Ãe w[ ? ¾ õ] Ña e ¾ = T ÉÑ ÒT Ÿ²=I Ò` È ¾ªK? vqm u^e S}TS TÇu` u = T Ó v Là U ÁIM }ê L ? Ç É Ønp Ña vqm ¾Q w ] S Ø `Óõ É`Ñ } K} c Ñ ²? ¾ = T ÉÑ Çd ÁŸ^ `U:: Ñ` Ó ¾ Ñ_ Q w }dö u U d ek u` ¾}Ñ Ö? Q u ¾^c SJ vkt[òñö S ÑÆ Öõ c=ñlsö ÁK :: G MÑ ²? ÅÒÓS T d ÁKw u] U J ³_ u ß ²?ÑA UaU J Ñ Mu ¾}Ñ v Ñ` ¾KU:: K ÅòU à `U:: Ç=Á ¾²= Ñ` Ó v ¾Q v wmêó K=óÖ ¾T K u =ÄåÁ Q w ŸJ ÃI Q w ³_ ^c SMf Ç=Á p uvqk Ç= ^ à U K Åò Ç=ÁÇw` TÉ[Ó ¾ = T Ó v S h SJ TS SkuM ÓÈ :: ^e ¾^e T u` ¾ LT e M SÅ[Ó Ku:: ek²=i u Ñ^ ³_ ¾U ¾ ¾ = åá Q w È ÁS^ ? u^e S}TS Ãe ^e SÖ^Ö`? ~ È ÁÅL ÅT¾ Å^e S p Á²k²p eksck e à ¾T ÁeðMÑ J à M:: ¾ G S^` eñsóu K²=I Ñ^ Ñ Çà ÃÑ M wâ LU U! }Ÿw[ T U ¾S ÓY M dãå`ev ¾q ¾NÃT u? u m ÃKA us ÓY Ñ } é ¾}u[² ' ¾Q w S[ÇÍ }sv U u=j ŸS ÓY ŸÑ û`+ Mn Ñw K=ÁSMÖ M K U'Q w KS`Ç ¾}ssS Ñ` KÉ uña É^Ñ É`Ï us ÓY L ³ Í= KQ w ut uï S ÑÉ w SY^ ÇM K ctk ' Ÿ²=IU Mö u²s QÓ SW[ ¾}ssS ¾ÓM Y^ ¾T W\ ŸT Ñv ulã ¾vKYM Mn Ñw ¾Ö Ÿ[ Á¾ :: Ç=Á ÃS M }wka ¾T Kðð ¾ = T S` Vol. 6 No. 6 / April Ethiopian Economic Association y±lteµ xm R yx! ñ L T TSSR QMU Í= MU K=J à MU::.. ¾T Áe}vw[ Lp LT Éö Te[ê ` }Óv` É Q w K[ÏU Ñ ²? ¾T Á}Ÿ [ Ñ` U Ç=Ñ v ¾T Á dd ÓMê ¾ Ñ]~ M M KA ¾T Ák^`w ¾T Áe}vw` LT S ` ÇKu ŸK?KA Q x / Ña ] }ŸeM ¾}Ÿc}U :: ¾²=I à ~ LT ¾T k¾c uq w õlña SJ ¾}[ÒÑÖ ekj SM U S^` LT ¾Te}vu`' ¾Tð`ÖU S K Q w Ç=Á k TÉ[Ó ÓÈ Ku:: ³_ Ó Ÿu?}cw eÿ ÁK M TÑ L J Ñ ªK :: uá Ç Æ ÓKcwU J SGM M Su^Ÿ T U K= É Ã MU:: Ñ` Ó ¾ e}dcwu J ¾ SK Ÿ M K LT ê U J K Ñ` Ó v e}ªê* ÇL }Ñ x SM U ÑA K LT É TÇu]Á TªM wmi :: ³_ u Ñ^ ÁK `Ue u u[ ÑA T} \ d c=j }vwc Ÿ = T Ó v Á² Ñ ¾T Ádeu M KSõ dãj ¾^e su u g ò KT uym Là ÁK S ÓY w dãj K?KA U Ų=Á ¾}Ñóñ ::.. ¾þK+ ¾ = T é ee` vkym ÁM}kuK ÃSeLM ÓKcx uw U J uu é Gw ' KA k utk Ë K^d ØpUU J Ÿ²=ÁU ulã KGÑ^ ^ à STEL e}ªê* TÉ[Ó ¾c MÏ kçt õlña :: ¾²=I à ~ } di Ç=eóó Ç=Çw` Ÿ}ðKÑ K Ñ` Ó v e}ªê* e}tt Ç=J õlña~ uukö ¾T Á dc kés TS ¾pÉT Á pét á ¾T cÖ :: u = T Ó v ¾T d}ñ Ö?T ŸJ Nw TŸT~ ÅÒò Tõ^~ ¾TÃk` Np :: Ÿ²=IU Ò` }Áõ ¾þK+ é }ŸKA ÅT S ¾ Ç Ê }eó c=j YÒ ÅT J uw² Ña ¾}SKŸ :: ¾ U Ñ` }Ÿ a KT Á¾ Ÿ²=I ¾}K¾ ÃÅKU:: u²=iu U Á ¾w² ÇÑ Ña ¾þK+ S] ÃI ¾þK+ ¾ = T ØU[ uøpm uñ Ï KTeÑv c=v \ Ã}ªM:: Ç È YM Là ÁK lmõ ¾ = T a uu?}cv ut Ç ÈU uþk+ û`+á Ï KTeÑv ÃØ^K :: Ç É ¾eÁ Ña u²=i ÑAÇ c=õ² ¾ ß` Ñ ²? u=áñ U ³_ KU ug k SŸðLD c=qu k Ö= Ñ ²? }ŸeM:: ÉÑ ¾}Ñ ÁÑ KTÇ KTÖ Ÿ` }eó ¾}TEÖÖ :: K=Ÿc ¾T K Ék KSÓ ¾ = T w dãj ¾þK+ é SeÖ ¾}ÑÅÆ SJ Á¾ :: ¾þK+ é ¾ = T Ó v K SW[ ekj :: ¾c MÏ ¾Nw vku? ~ uqó M}[ÒÑÖ }ÚT] Nw KTõ^ us k KA ÅTÃWT^ ÅÒÓS Ã} M:: u Ñ` LS ÅÓV Nw utgi' Y^ ÅTk k ÁÅLM:: ¾ = T ¾þK+ é e}tt J Ñ Ó Áð^ SMf K Ñ` eø Ó v ÅT Á K u = T ¾KS Ña }KUÊ uómê dã M:: ek²=i ¾þK+ é uvkym ¾² ` Teð^^ ÑÇ Y` Ç= ¾T Á³Mk ¾þK+ S] SU[Ø utá L M uqóu J ué`ñ ¾Q w c=j w :: u õ] w SKŸ Ó UvÑ vk u G K uym vu= Ácðcñ ÓKcx dãk\ Nw Å v É Ñ` gg} ²=Á ¾ = T é vl Ña c=áðc ÃÁK :: ¾²=I à ~ ¾ úM ii ¾Ñ ÉÑ Æ ÑA SJ ¾T ÁSK :: ³_ u =ÄåÁ ¾ = T é K? ¾þK+ é e? Ç Æ KSËS]Á ØÁo K=SMe u=ðmóu KG K} SMc K=J ¾T K ¾KU ¾T K w ÃJ M:: SÑ ²w ÁKw Ó ¾þK+ é dã ` ¾ = T é w K= ` à MU:: Ç É c É ÃU G K ¾\p UY^p Ña usøke K=Áe}vwK ÅT V \ MÖ^Ö`U:: ¾ =ÄåÁ Q wu u ] c=s^u ¾q¾ ¾S ÓY W^` ³w utp[w ¾K?KA Øwp ¾ ѳ K =ÄåÁ }Ñu= c=vm cu} M:: ¾Ñ û`+ wä Ç=V ^c=u u}²ªª] S ÑÉ K=Áe[Ç ¾ðKÑ Ã :: Ñ` Ó ¾ Ñ^ ¾ vu= ¾ È ÓÈ e}çå` vqm ÇM u[ uslö` :: KSJ uç=c=úk= ¾ ç ÁKT L M S² w ¾J e}çå` u =ÄåÁ }c`u M? ut k=] c=áeó` ¾q¾ W^` ekj ³_ K = T Ó v uc=y=k vu= Ö?T Vol. 6 No. 6 / April Ethiopian Economic Association y±lteµ xm R yx! ñ L T TSSR K=J à MU:: Å`Ó K17 S ŸLà eÿ uqw[}cu eø ¾ c ck KS²`Ò }V a Ép SJ us é à u G U ѳ K¾ vksmÿ ¾TeÑÅÉ c ck KS}w}w ¾}VŸ[ :: eÿ G Ö? elm}ñ ¾ = T ¾þK+ é ŸSeÖ ue}k` ÃI Ñ` ŸÉI ŸÉ l` TØ ¾U u T^ß K= ` à MU:: ÃI S ÓY à }Ñ x e à K Ø Ç=Å[Ó ÃVŸ^M ¾T M }eó K Ãe uó` k Ö= Ñ ²? ÃÒw³M? ¾²=I ØÁo SMe ¾ Ñ^ ¾ Åò ÉM ¾T e ÃJ M:: ek²=i K Ñ^ K= [ ¾T K ^ à Ÿ²=I SMe ¾T `p ÃJ U:: u²=i u uuu= S S ÑÉ Là ¾Å[c ÃSeK M:: uuu= Å Ék ÉS u ÅÓV Å w\q }eó p Ý SÕ.... ¾202 0 R à ¾M M ÃKA ¾eu TT Á ¾T Á² wk È ÃSeLM- Ç Ê ÅÑ u ß\ }SM } ¾Óò p Ý ÑU' G. ¾ vu= (Community) / ÑAX u¾k ¾}KððL X¾} j gÿ l ÁK um Là Á}Ÿ ^M Ãe u =ÄåÁ? ¾S ÓY ¾w² ¾S[Í a U J ¾ Ç É ¾þK+ É`Ï SM Ç=G U ¾¾Qw[}cu ¾ eø K eø S[Í Te}LKòÁ ¾T Á}Ÿ \ Á Ç Æ Ñ K?L Ç=Ö^Ö` Ñ^ c? Ç=S U :: ¾ vu= S] U J ¾T ŸL S ÓY- SM Ÿ²=I ¾}K ÃÅKU:: ek²=i ¾T^^l eu uw² vu= Ÿ =ÄåÁ ÃM ¾uKÖ ÃÁM:: Ñ` Ó ¾ ß` Ñ ²? ¾}k vu[ SM U STT` e}çå` ¾ ÃM clkñ u ß` Ñ ²? ÅT K Ö }eó cü ßL ßKA ¾ :: K. u Ñ^ ¾}Ÿc} Å`- ¾Ki Ó` c U Ávvc ¾ = T Ék Å ÉÑ Ç=Á² wm KTÅóð` K=Ÿ ¾T Ñv }Óv^ up`w Ñ ²? }eó K cÖ ¾T K Ö? KTŸ Áe LK ¾U M ŸJ Y^ Ø u e à KSp[õ e KA Q w Å É ÑA^ KTcKõ Ö^ ]U u=j }eó K KTK u= MU u KSSKe ekk?ka SS² uu cö S M f à c M : : ¾ = T T c^^ ¾ØpS ÉMÉM/ õõm ¾T ÁÅL È ? Ñ ÁÖnªM Ãe uy^ Ö? ÃS² M ¾²=I SMe ¾SÖÒÒ ÃU ¾S^^p T ³ Å uña ÑA K=ÁeK Ø Ã LM:: N. ¾ = T é ¾}g[g[ ÃkØLM Ãe KQ w }dö Ö?T ÅT ÁS ÃgÒÑ^M? ¾S ÓY ¾Ñ û`+ É`Ï ¾T W^ vkgw ŸTð Mð gt U J U^ ÁÑ LK :: ¾ c T u e à ¾TÃÑ ŸJ = T Énm ÑA ÑAMw ¾vc TØ eø ÅU Ñv þ M:: eÿ³_ É[e ÉÑ c=ñ ¾ u[ þk=c= }³TÏ É`Ñ Te ÑÉ ÃU ThhM Å uña p Ý K=S^ à M ÃJ M:: Ñ` Ó cß ¾ [É u ÁK SkSp }[É} }Ñu= `UÍ ¾Tà eæ ŸJ Ö?~ u U eñ ÃJ M wâ ÑU KG :: S. u =ÄåÁ c c ~ (Self-actualization) S l KT U }Óv` } di Ÿõ} e}ªê* ÇK u[ïu Ñ ²? ] }V a Ö?T SJ }[ÒÓ DM:: ¾c T ~ S p ÃU u^e S}TS }ÅÒÓV ¾}VŸ[ ÖL KSSŸ w u=j U ¾²=I à ~ } di K = T ð ÉÑ d e}ªê* ÅT [ uw² Ña }V a }[ÒÓ DM:: ¾c u^e S}TS KThhM ŸSVŸ\ uò Ó SM U e}çå` kçt ÃJ M:: É S^` Q w T nn ŸSËS\ uò uq w T TÓ Ku:: ek²=i ÃI Ñ Çà ŸK Ø `UÍ kçt Ç=J dãj ¾ Ñ` ¾[ÏU Ñ ²? Ó v TÖ Ÿ]Á T[ÒÑÝ É`Ñ w ¾ e K Ø^ à [ªM:: W. ¾þK+ é ŸK?K u = T Ó v ¾c T ~ K= p à MU:: u¾ p~ ¾vKYM Mn Ñw ¾}vvc u é = T Sd}õ Ãk` u = T eø }Ò` ¾SwL uñ Å S}ÇÅ` ÃgÒÑ^M:: ¾þK+ é K Ó ¾ = T é à ^M Vol. 6 No. 6 / April Ethiopian Economic Association y±lteµ xm R yx! ñ L T TSSR Q w S^\ ÃS` M' ŸQ w ¾ðKk S^` ÅÓV K Ö?~ di ¾J ¾c c T çu[p à LM:: ¾þK+ é Ñ u =ÄåÁ K=ËS` ¾T K é M U`Ý w :: ¾1997.U. U`Ý é T ³ TÉ[Ó K =ÄåÁ ¾ Åò d ÃJ M:: S ÓY à ÉM }ÖpV K ] e}ªê* TÉ[Ó MðKÑ ¾ Ñ]~ ¾ ß` Ñ ²? Ñ µ ŸvÉ Óa ÅT ÁeŸM ¾w² YÒ :: ek²=i ŸS S ÑÉ Là elk Å w\q }eó p Ý Ãe Å Ék SkSp ¾U SJ S³ S c ¾Á Ç Æ c ó K=J à LM:: T^ß. =Q ÈÓ KYM Ñ Ñ M}Ñ & Kk[u ` Ñ ÇÄ SMc Uu= ŸJ =ÄåÁ Ÿõ} Ñ ¾T çv[pv w dj usës]á Å[Í ¾}KÁ Ñ ¾}KÁ vu= u Ñ` KSŸKM S Ÿ^ ÅT ÁÅ`Ñ Ÿ Ç É ÃcTM:: u²=iu ¾} d ué u` it á w Ÿõ} Mm ÅT Å`e SÑS Ÿ ¾^k ÃJ U:: ²=I à Ù` uw² vu= w² Ñ ²? ÅT qà T p ÁÇÓU& usú[h Ó ¾ =ÄåÁ Q w ¾T Ácvew ] vql c? elk u=²ñãu ÅÑ Ã[p u2020 Ñ ŸÉI KS Ÿõ} Ø[ c=áå`ó à ¾ M:: à U = T ª um M u é Sq^q ¾} d ÒT ekt j ÅÑ KTÑÑU w² Ø[ Ñ ²? ÃÖÃnM:: T^ß. Q w ¾^c S ÓY Ç=S`Ø ÉM Ñ & ØÁo u ¾T SKc ŸJ Ó =ÄåÁ u2020 ¾T SKŸ} SM à ^ M:: ¾SËS]Á Y` S ÑAX Ÿ eø Ø[ }Lk Å Ñ^ ^ à ÃgÒÑ^K ' u = T Ó v S K e}ªê* ÁÅ`ÒK uw`~ ÓM ¾}Ñ ¾ = T ¾þK+ é Y` Ç=cÉ ut å[ñ `w`xi S K }dò ÃJ K :: K²=IU K Ø ³T J ¾T WT\ u KU ² ]Á ¾}u} =ÄåÁ Á }SMc ug k u p Ý S K }d ò ÃJ K :: ut ÿ}k 13 S ÅÓV ÉI Ÿ =ÄåÁ Ÿ ÃÖóM' =ÄåÁ u`h = T w dãj ¾ = Æe] ¾ ÑMÓKA = T ²`ö Ó v eø us k ÃM u n KA }ct` Ÿ ²=I ²`ö ¾U Ñ ¾? eþ` Ñu= Ÿõ} [ÒÓ K :: w² UG ^ utõ^ Q vd utk^[w wn?^ ` ê ÁÖ Ÿ[ uukö }kvã ¾T [ KQ w }ÖÁm S^` ó ÑWÓdK :: u²=i H Å ¾T ðÖ\ ¾ =ÄåÁ úk=e Ÿ²= Ñ` Mð u õ] Ÿõ} = y?e}a ÅT J þ M:: Vol. 6 No. 6 / April Ethiopian Economic Association THE LINK BETWEEN POLITICAL LEADERS
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks