โครงการพ ฒนาข ดความสามารถในการแข งข นของอ ตสาหกรรมไทยด วยเทคโนโลย สารสนเทศ (ECIT) - PDF

Description
e-maintenance Lite โครงการพ ฒนาข ดความสามารถในการแข งข นของอ ตสาหกรรมไทยด วยเทคโนโลย สารสนเทศ (ECIT) กล มเป าหมาย ก จกรรมน ได ก าหนดกล มเป าหมายหล กค อ โรงงานอ ตสาหกรรม SMEs ไทยภาคการผล ต เน องจากระบบ

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Kids & Toys

Publish on:

Views: 12 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
e-maintenance Lite โครงการพ ฒนาข ดความสามารถในการแข งข นของอ ตสาหกรรมไทยด วยเทคโนโลย สารสนเทศ (ECIT) กล มเป าหมาย ก จกรรมน ได ก าหนดกล มเป าหมายหล กค อ โรงงานอ ตสาหกรรม SMEs ไทยภาคการผล ต เน องจากระบบ e-maintenance Lite เป นโปรแกรมบร หารจ ดการงานบ าร งร กษาเคร องจ กร ผ านทางเคร อข ายอ นเทอร เน ต สร าง โปรแกรมและฐานข อม ลออนไลน ให ก บธ รก จอ ตสาหกรรม ผ านทางเว บไซต ซ งระบบ ด งกล าวน สามารถช วยให SMEs ได น าประโยชน ของเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มาประย กต ใช เพ อเพ ม ประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการงานบาร งร กษาภายในองค กร ส าหร บระบบ e-maintenance Lite น จะช วยให SMEs บร หารจ ดการ การวางแผนและควบค มการซ อม/บาร งร กษาเคร องจ กร ไม ว าจะเป นด านก าล งคน, การส ารองอะไหล (Spare Part) ด านความพร อมของเคร องจ กร เพราะการบร หารจ ดการงานซ อม/บาร งร กษาท ม ประส ทธ ภาพ จะท าให องค กรม ความสามารถในการผล ตส นค าและเพ มผลก าไรมากย งข น e-maintenance Lite ม ฟ งก ช นการเช อมต อก บระบบ e-marketplace เพ อแสดงรายละเอ ยดของ Spare Part ท ประกอบอย บนเคร องจ กรแต ละต ว โดยองค ความร และรายละเอ ยดต างๆเหล าน ท าให ฝ ายบาร งร กษาได ร บข อม ล ท Update อย ตลอดเวลาและไม จ าเป นต องเก บเป นกระดาษอ กต อไป ผลประโยชน สาหร บ SMEs ท เข าร วมก จกรรม SMEs ท เข าร วมก จกรรมน จะได ร บส ทธ ประโยชน ใช งานโปรแกรม e-maintenance Lite ออนไลน ฟร 1 ป พร อม การฝ กอบรมการใช งานโปรแกรม แนะน าการจ ดท ามาตรฐานการบาร งร กษา และก าหนดแผนการบาร งร กษา รายละเอ ยดโครงการ ในป จจ บ นเทคโนโลย สม ยใหม ได เข ามาม บทบาทในการ พ ฒนาท กๆ ด าน ในการด าเน นธ รก จของภาคอ ตสาหกรรม ซ งกรม ส งเสร มอ ตสาหกรรม กระทรวงอ ตสาหกรรม ได เล งเห นถ งความส าค ญ ในการน าเทคโนโลย พร อมก บความร ความเข าใจด าน e-business เข า มาช วยเพ มความสามารถในการแข งข นของอ ตสาหกรรมไทย ซ งป จจ บ นการแข งข นเช งธ รก จม ความร นแรงมากข น 1 SMEs จ าเป นอย างย งท ต องน าพาธ รก จให อย รอดได เพ อให เก ดผลก าไรและความพ งพอใจของล กค า ด งน นแนวทาง หน งท สามารถท าได ค อการลดต นท น และเพ มประส ทธ ภาพขององค กร โดยน าระบบข อม ลสารสนเทศส าหร บงาน บร หารจ ดการงานบาร งร กษามาประย กต ใช e-maintenance Lite ถ กออกแบบให สอดคล องก บหล กทฤษฎ ในห วข อต างๆ เก ยวก บการวางแผนบ าร งร กษา เคร องจ กรในโรงงานอ ตสาหกรรม เช น การบ าร งร กษาเช งป องก น การบ าร งร กษาเช งวางแผน การบ าร งร กษาด วย ตนเอง การบ าร งร กษาทว ผลท ท กคนม ส วนร วม(TPM) เป นโปรแกรมท พ ฒนาและด แลระบบโดยท มงานผ เช ยวชาญ การพ ฒนาโปรแกรมคอมพ วเตอร ร วมม อก บ ผ เช ยวชาญด าน TPM มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนคร เหน อ ท ม ประสบการณ มากกว า 10 ป ว ตถ ประสงค ของโครงการ : เพ อสร างและพ ฒนาระบบออนไลน ด านการบร การจ ดการงานบ าร งร กษาเคร องจ กร ของผ ประกอบการ อ ตสาหกรรมไทย ให ม ความท นสม ยและเป นมาตรฐานสากล เพ อพ ฒนาการเช อมโยงข อม ลของธ รก จของผ เข าร วมโครงการฯภาคอ ตสาหกรรมในประเทศผ านทางระบบ เคร อข ายอ นเตอร เน ตอย างม ประส ทธ ภาพ เพ อพ ฒนาการบร หารจ ดการงานบ าร งร กษา ของ SMEs ภาคอ ตสาหกรรม ด านความพร อมของเคร องจ กร ซ ง ส งผลให ม ความสามารถในการผล ตส นค าและเพ มผลก าไรมากย งข น ( Maintenance it Make Profit) บร การต างๆในระบบ e-maintenance Lite ท ท านผ เข าร วมโครงการจะได ร บม ด งน ลาด บ รายการ จ านวน 1 ค าบร การรายเด อน ( รวมค า License Software และระบบฐานข อม ล ) ฟร 1 ป 2 จ านวนผ ใช งาน User Name (รห สเข าใช งาน) ผ านทางเคร อข าย Internet 3 ค าเช าเคร องคอมพ วเตอร แม ข าย Computer Server ค าเช า Web Hosting บนระบบเคร อข าย Internet ค าล ขส ทธ ระบบปฏ บ ต การ MS-Windows Server ค าล ขส ทธ ระบบบร หารจ ดการฐานข อม ลแม ข าย Database Server 5 User 4 พ นท ใช งาน (ฐานข อม ล) 3 GB ฟร 2 ลาด บ รายการโมด ล-ฟ งก ช นการใช งาน 1 การบ นท กข อม ลรห สมาตรฐานขององค กร 2 บ นท กข อม ลก จกรรมซ อม/บาร งร กษา 3 บ นท กข อม ลทะเบ ยนอะไหล ช นส วนประกอบ 4 การจ ดทาทะเบ ยนเคร องจ กร และมาตรฐานการบาร งร กษา 6 การพยากรณ แผนการบาร งร กษาประจ าป 7 การกาหนดแผนการบาร งร กษาตามระยะเวลา (Time Base Maintenance : TBM) แบบก าหนดว น (calendar Basis) แบบก าหนดช วโมงใช งาน (Meter Basis) 8 การกาหนดแผนการตรวจสอบบาร งร กษา (Autonomous Maintenance : AM) 9 การจ ดทาใบตรวจสอบสภาพเคร องจ กรรายว น ( Daily Check Sheet ) 10 การออกแผนงานต องดาเน นการบาร งร กษาประจ าเด อน 11 บ นท กข อม ลจ านวนช วโมงการเด นเคร องในแต ละส ปดาห 12 ประมวลผลการออกใบส งงานการบาร งร กษาเช งป องก นแบบอ ตโนม ต (PM Work Order) 13 การออกใบส งงานการบาร งร กษาเช งป องก น (PM Check List) แจ งซ อม/บาร งร กษา CM BM 14 ประมวลผลการควบค มสถานะรายการดาเน นการซ อม/บาร งร กษาเคร องจ กร 15 บ นท กและประมวลผลอน ม ต ส งบาร งร กษา (PM : CM : BM Work Executed) 16 บ นท กและประมวลผล เพ อรายงานผลการบาร งร กษา (PM : CM : BM Work Order Report) บ นท กข อม ลสาเหต ของการเก ดป ญหา แนวทางการแก ไข บ นท กข อม ลระยะเวลาท ใช ในการซ อม/บาร งร กษา ของช างได โดยละเอ ยด บ นท กรายการ Spare Part ท ใช ในการซ อม/บาร งร กษาได โดยละเอ ยด บ นท กข อม ลจ านวนก าล งคน Man-Hour ท ใช ในการซ อม/บาร งร กษา บ นท กข อม ลว ธ การและผลการซ อม/บาร งร กษาได 17 การต ดตามและแจ งเต อนอ ตโนม ต ตามแผนบาร งร กษาท ก าหนดไว 18 ประมวลผลในการออกรายงานสถานะงาน ใช ในการต ดตามงานและควบค มการปฏ บ ต งาน 19 ประมวลผลพยากรณ จ านวนอะไหล Part ต องเตร ยมเพ อการบาร งร กษาในอ ก 3 เด อนข างหน า 20 รายงานแผนงานต องดาเน นการบาร งร กษาประจ าเด อน ( PM Schedule Plan ) 21 รายงานประว ต การซ อม/บาร งร กษาเคร องจ กร 3 ข อม ลท ใช ในการลงข อม ลในระบบ e-maintenance Lite 1. ข อม ลทะเบ ยนเคร องจ กร 2. ข อม ลทะเบ ยนช นส วนประกอบ Part 3. ข อม ลทะเบ ยนก จกรรมบาร งร กษา 4. ข อม ลมาตรฐานการบาร งร กษา SMEs ท เข าร วมโครงการสามารถ Download ต วอย าง แบบฟอร ม การจ ดทาทะเบ ยนเคร องจ กร และมาตรฐานการ บาร งร กษา ได ท สม ครเข าร วมโครงการได ท ส วนบร การโครงการ ECIT e-maintenance Lite ช น 8 อาคารสาน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค ณอารยา คงกะแดะ โทรศ พท : ต อ 1529 โทรสาร : ต อ 1529 โทรศ พท ม อถ อ เอกสารประกอบการสม คร (เอกสารจะต องลงนามร บรองโดยกรรมการซ งม ช อผ กพ นบร ษ ทตามท ระบ ไว ในหน งส อร บรองการจดทะเบ ยนน ต บ คคล หร อผ ได ร บมอบอานาจจากกรรมการ ท งน ให แนบหน งส อมอบอานาจด วย) 1. หน งส อร บรองบร ษ ท o สาเนาหน งส อร บรองการจดทะเบ ยน o สาเนาหน งส อบร คณห สนธ (ถ าม ) o สาเนาใบอน ญาตประกอบก จการโรงงาน (รง.) ถ าไม ม ขอเป นร ปภาพใน Line ผล ต 2-3 ภาพ 2. สาเนาบ ตรประชาชน o สาเนาบ ตรประชาชนของผ ม อานาจในการต ดส นใจ และ o สาเนาบ ตรประชาชนของผ ประสานงานของบร ษ ท (ถ าหากผ ม อานาจในการต ดส นใจ/ลงนาม เป นผ ประสานงานด วย ใช เอกสารฉบ บเด ยว) ส งเอกสารมาท ส วนบร การโครงการ ECIT e-maintenance Lite นางสาวอารยา คงกะแดะ สาน กว จ ยว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ช น 8 ห อง 12 ม.เทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ 1518 แขวงบางซ อ เขตบางซ อ กร งเทพมหานคร 5
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks