E-max fasader1

Description
1. 62-årig dam önskar ge sig själv ett finare leende med hjälp av Estetisk Tandvård men samtidigt känna igen sig när hon ser sig själv i spegeln 2. Patienten…

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 7 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. 62-årig dam önskar ge sig själv ett finare leende med hjälp av Estetisk Tandvård men samtidigt känna igen sig när hon ser sig själv i spegeln
 • 2. Patienten Erbjuds 4st E-max Skalfasader
 • 3. Estetisk Tandvård Planering
 • 4. Estetisk Tandvård Wax-Ups
 • 5. Estetisk Tandvård Guide skena utformas efter Wax-ups för att ge patienten en möjlighet att se sitt blivande leende
 • 6. Estetisk Tandvård Preparation för 4st E-max Skalfasader med god hjälp av Guide skenan
 • 7. Estetisk Tandvård Temporär bro i Protemp cementeras tillfälligt mha Tempbond för att för att patienten skall kunna känna efter och se om hon önskar justera något inför det permanenta resultatet
 • 8. Estetisk Tandvård Resultatet av 4st E-max Fasader som cementerades mha Variolink
 • 9. Estetisk Tandvård utförd av Tandläkare Taki Hatami
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks