ค ม อการใช งานระบบ e-learning ด วยโปรแกรม Moodle2.6 (ส าหร บผ สอน) - PDF

Description
-ก- ค ม อการใช งานระบบ e-learning ด วยโปรแกรม Moodle2.6 (ส าหร บผ สอน) ภ กด พรหมเก ด รองผ อ านวยการฝ ายว ชาการ ว ทยาล ยอาช วศ กษากาญจนบ ร สถาบ นการอาช วศ กษาภาคกลาง 4 -ก- ค าน า ป จจ บ นระบบเทคโนโลย สารสนเทศได

Please download to get full document.

View again

of 64
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Graphic Art

Publish on:

Views: 20 | Pages: 64

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
-ก- ค ม อการใช งานระบบ e-learning ด วยโปรแกรม Moodle2.6 (ส าหร บผ สอน) ภ กด พรหมเก ด รองผ อ านวยการฝ ายว ชาการ ว ทยาล ยอาช วศ กษากาญจนบ ร สถาบ นการอาช วศ กษาภาคกลาง 4 -ก- ค าน า ป จจ บ นระบบเทคโนโลย สารสนเทศได เข ามาม บทบาทเป นอย างมากในช ว ตประจ าว น ระบบอ นเทอร เน ตเร มม ค ณภาพและประส ทธ ภาพมากข น ส อการเร ยนการสอนท ใช ระบบ เทคโนโลย สารสนเทศหร อส อบทเร ยนผ านระบบออนไลน (e-learning) ได ถ กน ามาใช อย าง แพร หลายมากข น ผ ท น ามาใช ก อนจะสามารถพ ฒนาศ กยภาพด านการเร ยนการสอนได ก อน ในจ ดท าส อบทเร ยนระบบออนไลน (e-learning) ป จจ บ น โปรแกรม Moodle เป น โปรแกรมท ได ร บความน ยมเป นอย างมาก เน องจากเป นโปรแกรมท สามารถบร หารจ ดการได ง าย และเป นซอฟต แวร แบบเป ด (Open Source) ซ งไม ม ค าใช จ ายด านล ขส ทธ ของซอฟต แวร สามารถ เผยแพร เน อหาท ผ สอนต องการจะน าเสนอต อผ เร ยน ผ เร ยนก สามารถม ส วนร วม และสามารถต ดต อ ก บผ สอนและเพ อนร วมช นเร ยนได ท งย งสามารถท าก จกรรมอ นๆ ท เก ยวข องก บการเร ยนการสอน ได อ กมากมาย เช น การเร ยนด วยส อม ลต ม เด ยต างๆ การท าแบบทดสอบ ท งแบบอ ตน ย ปรน ย จ บค ถ กผ ด บทเร ยนส าเร จร ป การส งการบ าน กระดานข าว กระดานเสวนา การซ กถาม การน ดหมาย ตลอดจนถ งการว ดผลประเม นผลได อย างม ประส ทธ ภาพ หลากหลายร ปแบบตามท คร ผ สอน ก าหนด นอกจากน ย งม ก จกรรมอ นท สามารถน ามาใช ประกอบเร ยนได อ กอ มากมาย ซ งไม สามารถ กล าวได หมดในท น ค ม อการใช งานระบบ e-learning ด วย Moodle2.6 (ส าหร บผ สอน) ฉบ บน ผ จ ดท าได จ ดท า ข นเพ อใช ประกอบการอบรมให แก คร ผ สอนว ทยาล ยอาช วศ กษากาญจนบ ร คร ผ สอนท ย งไม ม โอกาสได เข าร บการอบรม หากสนใจจะศ กษาว ธ การใช โปรแกรม Moodle2.6 สามารถน าค ม อฉบ บ น ไปใช ประกอบการฝ กใช ได ด วยตนได เป นอย างด เพราะม ร ปภาพประกอบท กข นตอน นอกจากน ผ ท เคยเข าร บการอบรมแล ว แต อาจย งจดจ ารายละเอ ยดได ไม หมด สามารถน าค ม อฉบ บน ไปใช ทบทวนข นตอนต างๆ ในการสร างบทของตนเองได หว งเป นอย างย งว าค ม อฉบ บน จะเป นประโยชน แก ผ ท สนใจจะศ กษาว ธ การใช โปรแกรม Moodle2.6 ส าหร บคร ผ สอน ได เป นอย างด -ข- เร อง หน า 1. การเข าส เว บไซต บทเร ยนออนไลน ของว ทยาล ยอาช วศ กษากาญจนบ ร การสม ครสมาช ก ประเภทและส ทธ ของสมาช ก การเข าส ระบบ (Login) การแก ไขข อม ลส วนต ว การเปล ยนรห สผ าน การเปล ยนร ปหร อการใส ร ปแสดงตน การขอสร างรายว ชา ส วนประกอบและส ญล กษณ ของหน าการจ ดการบทเร ยน การต งค ารายว ชา การอน ญาตให เข าเร ยนในรายว ชา การเพ มบล อก การใส ร ปภาพ การเพ มข อความ ค าอธ บายรายว ชา หร อบทค ดย อ การเปล ยนข อความห วข อ การเพ มก จกรรมหร อแหล งข อม ล (Add an activity or resource) การสร างแหล งข อม ลแบบป ายข อความ (Label) การสร างแหล งข อม ลแบบหน าเว บเพจ (Page) การสร างแหล งข อม ลแบบล งค URL การสร างแหล งข อม ลแบบไฟล แหล งข อม ล การสร างแหล งข อม ลแบบโฟล เดอร (Folder) การเพ ม VDO จาก Youtube การเพ มแหล งข อม ลแบบไฟล เส ยงหร อไฟล ว ด โอจากคอมพ วเตอร ของเรา การบ าน การสร างการบ าน การตรวจการบ าน การปร บเปล ยนคะแนน การระง บการส งงาน บทเร ยนส าเร จร ป ต งช อและต งค าเร ยนส าเร จร ป เพ มสารบาญในบทเร ยนส าเร จร ป...37 -ค เพ มหน าค าถามในบทเร ยนส าเร จร ป กระดานเสวนา การสร างแบบทดสอบ สร างประเภทค าถาม (คล งค าถาม) ค าถามแบบหลายต วเล อก (ปรน ย) ค าถามแบบเต มค าในช องว าง ค าถามแบบจ บค ค าถามแบบถ กผ ด ค าถามแบบอ ตน ย การน าเข าแบบทดสอบจากไฟล ภายนอก ร ปแบบไฟล แบบทดสอบ ) ร ปแบบไฟล แบบทดสอบปรน ย (Multiple Choice) ร ปแบบ Aiken ) ร ปแบบ แบบทดสอบปรน ย (Multiple Choice) ร ปแบบ Gift ) ร ปแบบแบบทดสอบถ ก-ผ ด (True-False) ร ปแบบ Gift ) ร ปแบบแบบทดสอบจ บค (Matching) ร ปแบบ Gift ) ร ปแบบแบบทดสอบเต มค าในช องว าง (Short answer ) ร ปแบบ Gift การน าเข าแบบทดสอบ ) สร างไฟล แบบทดสอบนามสก ล.txt ด วยใช โปรแกรม Microsoft word ) น าเข าแบบทดสอบ การสร างช ดแบบทดสอบ สร างห วเร องช ดแบบทดสอบ สร างช ดแบบทดสอบ การแก ไขช ดแบบทดสอบ การว ดและประเม นผลก จกรรม การด ผลการเร ยน การน าออก (Export) ผลการเร ยน เป นไฟล Excel การลบคะแนนก จกรรม การทดลองท าแบบทดสอบ การส ารองข อม ลรายว ชา การก ค นข อม ลรายว ชา หน าเว บรายว ชาของผ เร ยน...85 -1- ค ม อการใช งานระบบ E-Learning ด วยโปรแกรม Moodle2.6 (ส าหร บผ สอน) Moodle เป นซอฟต แวร หร อโปรแกรมท ใช ส าหร บการจ ดการเร ยนการสอนในระบบ ออนไลน สามารถบร หารจ ดการเร ยนการสอนในระบบออนไลน ได อย างม ประส ทธ ภาพ ม เคร องม ออ านวยความสะดวกให แก ผ สอน ผ เร ยน และผ ด แลระบบอย างครบถ วน ผ สอนสามารถ น าเน อหาและส อการสอนข นเว บไซต รายว ชาตามท ต องการได โดยสะดวก ไม ว าจะเป นไฟล ร ปภาพ ไฟล ว ด โอ ไฟล E-book ตลอดถ งไฟล ต างๆ จาก Youtube ก สามารถน าเข ามาประกอบเป น ส อการเร ยนการสอนได นอกจากน ย งสามารถสร างแบบทดสอบ ได ท งแบบอ ตน ย ปรน ย จ บค ถ กผ ด ตลอดจนถ งสามารถว ดผลประเม นผลผ เร ยนท เข ามาเร ยนได อย างม ประส ทธ ภาพ หลากหลาย ร ปแบบตามท คร ผ สอนก าหนด ส วนผ เร ยนก สามารถเข าถ งเน อหา ก จกรรมต าง ๆ เช น การเร ยนด วย ส อม ลต ม เด ยต างๆ การท าแบบทดสอบชน ดต างๆ การเร ยนด วยบทเร ยนส าเร จร ปและการส ง การบ าน เป นต น ท งผ สอนและผ เร ยนสามารถต ดต อส อสารได ผ านทางเคร องม อการส อสารท ระบบ จ ดไว ให เช น จดหมายอ เล กทรอน กส ห องสนทนา กระดานเสวนา ผ ด แลระบบและคร ผ สอน สามารถก าหนดส ทธ เพ อความปลอดภ ยของระบบและของรายว ชาได อย างม ประส ทธ ภาพ องค ประกอบภายใน Moodle 1. ระบบจ ดการหล กส ตรการเร ยนการสอน (Course Management) ใช ส าหร บจ ดการ หล กส ตรรายว ชา ไม ว าจะเป นการเพ มหล กส ตรใหม การเพ มเน อหารายว ชา การเพ มก จกรรมการ เร ยนการสอน (ใบงาน การบ าน แบบทดสอบ) รวมท งการประเม นผลและต ดตามของผ เร ยน 2. ระบบจ ดการไซต (Site Management) ใช ส าหร บบร หารเว บ ไม ว าจะเป นการ เพ มเต มข าวสารหน าเว บ หร อหน ารายว ชาท เป ดสอน รวมท งการเปล ยนแปลงต าแหน งการวาง ข อม ลต างๆ หน าเว บ 3. ระบบจ ดการผ ใช งาน (User Management) ใช ส าหร บจ ดการผ ใช งานในระบบไม ว า จะเป นการจ ดกล มผ เร ยน การเพ ม ลบ แก ไข และค นหาสมาช ก รวมท งการก าหนดส ทธ ของสมาช ก ว าต องการให สมาช กเข าถ งส วนใดได บ าง 4. ระบบจ ดการไฟล (File Management) ใช ส าหร บจ ดการไฟล ในเว บ ไม ว าจะเป น ไฟล เอกสารไฟล ร ปภาพ ไฟล เส ยง และไฟล ว ด โอ 1. การเข าส เว บไซต บทเร ยนออนไลน ของว ทยาล ยอาช วศ กษากาญจนบ ร ท Taskbar ด านล างของจอ คล กท Web Browser ท ล กศรช ร ปใดก ได 2. ท ช องส ขาวด านบน พ มพ แล ว Enter เพ อเข าส เว บไซต 3. จะปรากฏหน าเว บไซต บทเร ยนออนไลน ของว ทยาล ยอาช วศ กษากาญจนบ ร ด งน 2. การสม ครสมาช ก -3- (ในข นตอนน คร วอศ. กาญจนบ ร ท กท านไม ต องท า ผ ด และระบบได สม ครสมาช กไว ให แล ว) ผ เข าส เว บไซต บทเร ยนออนไลน ของว ทยาล ยอาช วศ กษากาญจนบ ร ท ย งไม ได สม คร สมาช กจะม ส ทธ เข าได เฉพาะหน าเว บหล กเท าน น (ยกเว นรายว ชาท อน ญาตให บ คคลท วไปเข าเร ยน ได ) เร ยกผ ใช งานกล มน ว า ผ ใช งานท วไป (Guest) สม ครสมาช กเร ยบร อยและได ร บการย นย นส ทธ จะได สถานะเป น ผ เร ยน (Student) สมาช กท ขอเป ดรายว ชาและได ร บการอน ม ต การเป ดรายว ชา แล วก จะได สถานะ ผ สอน (Teacher) โดยม ข นตอนการสม ครสมาช กด งน 1. เข าส เว บไซต โดยการพ มพ แล ว Enter 2. คล กท สม ครสมาช ก (ท เมน เข าส ระบบด านซ าย) 3. ใส ช อท ต องการใช ในการเข าระบบ (เป นภาษาอ งกฤษ) 4. ใส รห สผ าน (เป นภาษาอ งกฤษหร อต วเลข) 5. ใส ของท าน 6. ใส ช อจร ง 7. ใส นามสก ลจร ง 8. ใส จ งหว ดท ท านอย 10. คล กท สร าง account ใหม 9. เล อกประเทศท ท านอย -4-3. ประเภทและส ทธ ของสมาช ก 1. ผ ด แลระบบ (Administrator) เป นผ ใช งานท ม ส ทธ กระท าได ท กอย างในระบบ และ สามารถบร หารจ ดการได ท กรายว ชาท ม ในระบบ 2. ผ สร างรายว ชา (Course Creator) เป นผ ใช ท ม ส ทธ ในการสร างรายว ชาใหม และได ส ทธ เป นผ สอนในรายว ชาท ได สร างไว 3. ผ สอน (Teacher) เป นผ ใช ส ทธ ในการสอนในรายว ชาท ได ร บมอบหมาย โดย สามารถจ ดการข อม ลเน อหา และก จกรรมภายในรายว ชา 4. ผ สอนแบบแก ไขไม ได (Non-Edition Teacher) เป นผ ใช ท ม ส ทธ ในการสอนใน รายว ชา ม ส ทธ ด ผลการสอบ แต จะไม สามารถแก ไข หร อเปล ยนแปลงก จกรรมในรายว ชาได 5. ผ เร ยน (Student) เป นผ ใช ท ม ส ทธ ในการเข าเร ยนในรายว ชาได 6. ผ ใช ท วไป (Guest) เป นผ ใช ท ม ส ทธ ในการเข าใช งานต าส ด จะสามารถเข าเร ยนใน รายว ชาได ก ต อเม อได ร บอน ญาตเท าน น และแม หากจะได ร บส ทธ ในการเข าเร ยนในรายว ชาได แต จะไม สามารถท าก จกรรมต างๆในรายว ชาได 4. การเข าส ระบบ (Login) ก อนเข าใช งานระบบ E-Learning สมาช กต องท าการ Login เข าส ระบบก อน โดยม ว ธ การด งน 1. กรอก ช อผ ใช (ท เมน เข าส ระบบด านซ าย) 2. ใส รห สผ าน 3. คล กท เข าส ระบบ -5-5. การแก ไขข อม ลส วนต ว หล งจากเข าส ระบบแล ว ให ด าเน นการ ด งน 1. ท ใต การจ ดการระบบ (ฝ งซ าย) คล กท My profile settings 2. คล กท แก ไขข อม ลส วนต ว 3. แก ไขข อม ลส วนต วตามท ต องการ 4. คล ก อ พเดทประว ต ส วนต ว (อย ด านล างส ด) (...ช องท ม * ส แดง จะเว นว างไว ไม ได...) -6-6. การเปล ยนรห สผ าน 1. ท ใต การจ ดการระบบ (ฝ งซ าย) คล กท My profile settings 2. คล กท เปล ยนรห สผ าน 3. ใส รห สผ านเด ม 4. ใส รห สผ านใหม 5. ใส รห สผ านใหม อ กคร ง 6. คล กท บ นท กการเปล ยนแปลง หมายเหต - การเปล ยนรห สผ าน ควรจดจ ารห สผ านใหม ไว ให ด รห สผ านควรเป น ภาษาอ งกฤษ หร อต วเลข ไม ควรใช ภาษาไทย - นอกจากต องจ ารห สผ านแล ว ช อผ ใช ก ต องสะกดให ถ กต อง เช นก น - หากท านล มช อผ ใช หร อล มรห สผ าน ให ต ดต อได ท ผ ด แลระบบ (Administrator) -7-7. การเปล ยนร ปหร อการใส ร ปแสดงตน ในข นตอนแก ไขข อม ลส วนต วท ผ านมา หากต องการจะเปล ยนร ปแสดงตนหร อใส ร ปแสดงตน ก อนท จะคล ก อ พเดทประว ต ส วนต
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks