การน าเสนอโจทย ทางคณ ตศาสตร ในส วนของฟ งก ช น. ในร ปของ e-learning แบบ Interactive สม ชชา ศ ร ต งสก ล - PDF

Description
การน าเสนอโจทย ทางคณ ตศาสตร ในส วนของฟ งก ช น ในร ปของ e-learning แบบ Interactive สม ชชา ศ ร ต งสก ล โครงการศ กษาค นคว าด วยตนเองน เป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรปร ญญาว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ

Please download to get full document.

View again

of 28
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Philosophy

Publish on:

Views: 13 | Pages: 28

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การน าเสนอโจทย ทางคณ ตศาสตร ในส วนของฟ งก ช น ในร ปของ e-learning แบบ Interactive สม ชชา ศ ร ต งสก ล โครงการศ กษาค นคว าด วยตนเองน เป นส วนหน งของการศ กษา ตามหล กส ตรปร ญญาว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการเทคโนโลย สาสนเทศและการส อสาร บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ป การศ กษา 2551 ห วข อโครงการศ กษาด วยตนเอง : การน าเสนอโจทย ทางคณ ตศาสตร ในของส วนฟ งก ช นใน ร ปของ E-Learning แบบ Interactive โดย : สม ชชา ศ ร ต งสก ล อาจารย ท ปร กษา : อ.ดร. ยอดธง รอดแก ว อ.ดร. ชนะก ญจน ศร ร ตนบ ลล ผศ.ดร. สมพร ป นโภชา สาขาว ชา : การจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ป การศ กษา : 2551 บทค ดย อ การพ ฒนาระบบ การน าเสนอโจทย ทางคณ ตศาสตร ในส วนฟ งก ช นในร ปของ e- Learning แบบ Interactive น เพ อพ ฒนาระบบการเร ยนการสอนของน กศ กษาคณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยหอการค าไทย และเพ อเพ มประส ทธ ภาพในการเร ยนร ของน กศ กษาให ได ร บการ เร ยนร อย างม ระบบและสามารถเร ยนร ได ท กท ท กเวลาไม ว าจะอย ท บ านหร อท ใดก ตาม ผ เร ยน สามารถเข ามาเร ยนร บทเร ยนต างๆ รวมท งสามารถทดสอบความสามารถด วยการท า แบบฝ กห ด การว จ ยในคร งน เป นการออกแบบและพ ฒนาแบบฝ กห ดให สามารถเพ ม ประส ทธ ภาพในการเร ยนร และม การโต ตอบก บผ เร ยนได ช วยเพ มความน าสนใจในการฝ กท า แบบฝ กห ดเพ มมากข น ในการพ ฒนาจะใช โปรแกรมต างๆ เช น Microsoft Office Word 2007, Microsoft Visual Studio 2008 และ Adobe Photoshop CS3 เร มจากการสร างฟ งก ช น ทางคณ ตศาสตร ด วย Microsoft Office Word 2007 และใช Adobe Photoshop CS3 ในการ ต ดต อฟ งก ช นทางคณ ตศาสตร ท ได สร างข นให ออกมาเป นภาพ แล วน าภาพท ได มาน น มาใช ใน การสร างต วระบบ การน าเสนอโจทย ทางคณ ตศาสตร ในส วนของฟ งก ช นในร ปของ e- ข Learning แบบ Interactive ด วย Microsoft Visual Studio 2008 โดยใช ASP.NET ภาษา C#.NET มาช วยในการพ ฒนาระบบ ในการพ ฒนาได น าโจทย ทางคณ ตศาสตร มาว เคราะห ด ว า ส วนใดท สามารถน ามาเป นต วเล อกส าหร บให ผ เร ยนน นเล อกเพ อแก ไขสมการให ถ กต อง การ แก ไขสมการน นจะต องแก ไขท ละบรรท ด จ งม การต งทางเล อกในการแก ไขสมการน นไว บรรท ด ละ 3 ต วเล อกเพ อให ผ เร ยนได เล อกต วเล อกท ถ กต องท ส ดและเม อผ เร ยนน นได เล อกต วเล อกท ถ กต องแล วจะม การย นย นต วเล อก ถ าต วเล อกท ผ เร ยนน นเล อกไว น นถ กต องผ เร ยนจ งจะ สามารถเล อกต วเล อกในบรรท ดถ ดไปได สมการท ถ กต องจะม เคร องหมายข ดถ กแสดงไว ด านหล งสมการ แต ถ าผ เร ยนเล อกต วเล อกน นผ ดระบบจะม การแจ งเต อนว าต วเล อกท ผ เร ยน น นเล อกผ ดและสามารถท าการเล อกต วเล อกน นใหม ได จนกว าจะเล อกต วเล อกท ถ กต องท ส ด และเม อผ เร ยนได แก ไขสมการไปจนครบก จะม สมการท สมบ รณ แบบมาแสดงให ผ เร ยนได เห น และสามารถใช ในการศ กษาต อไปได จากการได ฝ กท าแบบฝ กห ดน ผ เร ยนจะสามารถพ ฒนา ท กษะในการเร ยนร การแก ไขสมการต างๆได อย างม ประส ทธ ภาพ ต วระบบจะม การเก บบ นท ก ข อม ลของผ เร ยน เช น ม การเข ามาท าแบบฝ กห ดก คร ง ในการท าแบบฝ กห ดน นผ เร ยนม การ ย นย นก คร ง และในการย นย นน นผ เร ยนเล อกต วเล อกผ ดก คร ง,ถ กต องก คร ง จะม การเก บเป น ข อม ลเช งสถ ต ไว ผ สอนสามารถน าข อม ลมาใช ในการประเม นผ เร ยนได ต อไป ก ตต กรรมประกาศ การศ กษาค นคว าคร งน ส าเร จลงได ด วยความกร ณาจาก บ ดา มารดา ท ให ก าล งใจและ ให ความช วยเหล อในด านต างๆ มาโดยตลอด และขอกราบขอบพระค ณ อ.ดร.ชนะก ญจ ศร ร ตน บ ลล อ.ดร. ยอดธง รอดแก ว และผศ.ดร. สมพร ป นโภชา อาจารย ท ปร กษา ผ ซ งกร ณาให ความร ค าแนะน าต างๆ ให ค าปร กษา ท านสละเวลาอ นม ค าของท านเพ อตรวจทานในส วนท ต องการแก ไขน จนเสร จสมบ รณ ท ายน ขอขอบค ณเพ อนๆ ท ให ค าปร กษาในเร องต างๆ หากการศ กษาค นคว าด วย ตนเองฉบ บน ม ข อบกพร องประการใดผ จ ดท าต องขออภ ยมา ณ ท น ด วย นายสม ชชา ศ ร ต งสก ล พฤษจ กายน 2551 สารบ ญ หน า บทค ดย อ ก ก ตต กรรมประกาศ ค สารบ ญ ง สารบ ญร ป ฉ บทท 1 บทน า 1 ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา 1 ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 1 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 2 บทท 2 แนวค ดทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยว 3 ล กษณะส าค ญของ e-learning 5 ค ณล กษณะของ เอเอสพ ดอทเน ท(ASP.NET) 6 ท มาของ Microsoft.net 8 ส งแวดล อมในการเข ยนโปรแกรมท ด โดยใช Visual Studio.Net 12 เอเอสพ ดอทเน ต (ASP.NET) 12 บทท 3 ข นตอนการออกแบบและพ ฒนา 15 ข นตอนในการออกแบบ 15 การน าส วนของสมการมาต ดต อให อย ในร ปแบบของร ปภาพ 16 จ สารบ ญ (ต อ) ใช โปรแกรม Adobe Photoshop CS3 ในการต ดต อภาพต างๆ 17 ใช โปรแกม Microsoft Visual Studio สร าง Item ต างๆ เพ อใช ในการออกแบบหน าของ Web Page 20 ข นตอนของการก าหนดค าส งต างๆของโปรแกรม 24 บทท 4 การออกแบบโปรแกรมและการแสดงผล 27 บทท 5 สร ปผลและข อเสนอแนะ 33 สร ปผลการว จ ย 33 ป ญหาท พบ 34 ข อเสนอแนะ 35 บรรณาน กรม 36 ภาคผนวก 37 ประว ต ผ เข ยน 38 หน า ฉ สารบ ญร ปภาพ ร ปท 3.1 การเล อกสมการต างๆท สามารถน ามาสร างต วเล อกในการท าแบบฝ กห ด 15 ร ปท 3.2 การใช ฟ งก ช นของ Microsoft Office Word 2007 ในการสร างสมการ 16 ร ปท 3.3 เป นการสร างสมการของ Microsoft Word 16 ร ปท 3.4 การเล อกส ญล กษณ ทางคณ ตศาสตร ต างๆท สามารถน ามาสร างสมการ 17 ร ปท 3.5 การต ดต อร ปภาพสมการในโปรแกรม Adobe Photoshop CS3 เพ อน ามาเป นต วเล อกของแบบฝ กห ด 17 ร ปท 3.6 การสร างหน า Web Site ด วย Microsoft Visual Studio ร ปท 3.7 หน า WEB SITE ด วย ASP.NET 18 ร ปท 3.8 การสร างหน า Master Page 19 ร ปท 3.9 การสร างหน า Web Form 20 ร ปท 3.10 การเล อกหน า Master Page 20 ร ปท 3.11 หน า Web Form ท อย ภายใต หน า Master Page 21 ร ปท 3.12 การสร าง Folder Image 21 ร ปท 3.13 การน าร ปมาว างไว บน Panel 22 ร ปท 3.14 การใช งาน RadioButtonList 23 ร ปท 3.15 การ Add Items ให ก บ RadioButtonList 23 ร ปท 3.16 การลากร ปจาก Folder Image มาวางในหน า Web Page 24 ร ปท 3.17 การก าหนด Code ท เป นภาษา Visual C# 25 ร ปท 3.18 การก าหนดค าการท างานให ก บป ม Submit 25 ร ปท 4.1 หน าจอเมน แบบฝ กห ด 27 หน า ช สารบ ญร ปภาพ (ต อ) ร ปท 4.2 ต วอย าง ระบบการน าเสนอโจทย ทางคณ ตศาสตร 28 ร ปท 4.3 การแสดงค าตอบท ถ กต องหล งจากม การค านวณสมการท ผ ใช เล อก 29 ร ปท 4.4 การแสดงค าตอบท ผ ดหล งจากท ผ ใช ได ม การเล อกค าตอบ 30 ร ปท 4.5 การต เส นบรรท ดก นค าตอบท ถ กต องล าส ด 30 ร ปท 4.6 การแสดงข อความ Complete เม อแก ไขโจทย จนครบ 31 ร ปท 4.7 แสดงสมการท สมบ รณ แล ว 32 ร ปท 7.1 การ SET Windows Component 38 ร ปท 7.2 การก าหนด Internet Information Service(IIS) 39 ร ปท 7.3 การเล อก Personal Web Manager 39 ร ปท 7.4 การต งค าใน Personal Web Manage 40 ร ปท 7.5 หน าจอ Internet Information Services 40 ร ปท 7.6 หน าจอ Default Web Site Properties 41 ร ปท 7.7 ก าหนด Documents ส าหร บไฟล เร มต นในเว บไซต 41 ร ปท 7.8 การก าหนดหน า Default Document ให ก บเว บไซต 42 ร ปท 7.9 หน าจอเมน การต ดต ง Visual Studio ร ปท 7.10 หน าจอแสดงผลรวมของเน อท ใน Hard disk และแสดง Features ในการต ดต ง 44 ร ปท 7.11 หน าจอแสดงความค บหน าของการต ดต ง 44 ร ปท 7.12 หน าจอแสดงผลของการต ดต งท เร ยบร อยแล ว 45 หน า ซ สารบ ญร ปภาพ (ต อ) หน า ร ปท 7.13 หน าจอการ Reset ต ว IDE 45 ร ปท 7.14 หน าจอเร มต นของ Visual Studio ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา บทท 1 บทน า ป จจ บ นอ นเตอร เน ทถ อได ว าม ความส าค ญอย างมากในท กด านไม ว าจะเป นภาคร ฐ ภาคเอกชนรวมไปถ งสถานศ กษา อ นเตอร เน ทเป นแหล งค นคว าหาความร ซ งสามารถใช บร การ ได ท กท ท กเวลาไม ว าจะอย ม มไหนของโลก และไม จ าก ดในเร องของชนชาต และท ส าค ญ ค อ สถานศ กษาต างๆ ได ม การเล งเห นถ งความส าค ญของอ นเตอร เน ทมากข นโดยม การประย กต และ พ ฒนาระบบงานต างๆให สามารถท างานบนอ นเตอร เน ทได เพ อเพ มความสามารถและลด ข อจ าก ดในการท างานและการเร ยนร เช น ระบบงานทะเบ ยน,ระบบการเร ยนร ด วยตนเองโดย ผ านทางอ นเตอร เน ทหร อท เร ยกก นว า e-learning ซ งโดยท วไปท ม การให บร การอย น นอาจจะย ง ไม ม ประส ทธ ภาพมากน กโดยเท ยบก บการท น กศ กษาน งเร ยนจากต ารา e-learning หมายถ ง การเร ยนร ผ านส ออ เล กทรอน กส เป นการเร ยนร ท ใช เทคโนโลย เข ามาเก ยวข อง เช น อ นเทอร เน ต อ นทราเน ต เอ กซ ตราเน ต ดาวเท ยม ว ด โอเทปเป นการเร ยนร ท กว างขวาง โดยเร ยนผ านเว บ ห องเร ยนเสม อนจร ง และอ นๆอ กมากมาย โดยสถานการณ ด งกล าวม ส งท ม เหม อนก นอย ประการหน งค อ การใช เทคโนโลย การส อสารเป นการส อสารในเร อง ของการเร ยนร (www.vod.msu.ac.th) ด วยเหต น จ งม การพ ฒนา การน าเสนอโจทย ทางคณ ตศาสตร ในส วนของฟ งก ช นในร ป ของ e-learning แบบ Interactive ข นเพ อช วยในการให บร การแก น กศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ มากย งข น ว ตถ ประสงค ของการว จ ย เพ อออกแบบและพ ฒนา การน าเสนอโจทย ทางคณ ตศาสตร ในส วนของฟ งก ช นในร ป ของ e-learning แบบ Interactive ให สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพและสามารถโต ตอบ ก บผ เร ยนโดยม การช น าและอธ บายถ งข อผ ดพลาดในการท าโจทย ทางคณ ตศาสตร 2 ขอบเขตของการว จ ย ออกแบบและพ ฒนา การน าเสนอโจทย ทางคณ ตศาสตร ในส วนของฟ งก ช นในร ปของ e- Learning แบบ Interactive ทางด านแบบฝ กห ด เร อง อน พ นธ ในว ชา แคลค ล ส ของน กศ กษา คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 1. น กศ กษาได ม การเร ยนร จาก e-learning แล วได ร บความร และสามารถท าแบบฝ กห ดใน เร องของอน พ นธ ได ช านาญโดยม โจทย ให ผ ใช สามารถทดลองท าได และม ต วช วยในการ ท าอย างถ กว ธ 2. น กศ กษาเข าใจในเน อหาและการท าแบบฝ กห ด ในเร องอน พ นธ อย างถ องแท ด วยว ธ การ น าเสนอเน อหาท น าสนใจการท าแบบฝ กห ดท ม ต วช วยในการท าอย างถ กว ธ 3. น กศ กษาสามารถเร ยนเน อหาและท าแบบฝ กห ดโดยผ านระบบออนไลน บทท 2 แนวค ดทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษางานว จ ยเร อง การน าเสนอโจทย ทางคณ ตศาสตร ในส วนของฟ งก ช นในร ปของ e -Learning แบบ Interactive ในคร งน ผ ศ กษาและพ ฒนาระบบได ศ กษางานว จ ยท เก ยวข องเพ อ เป นแนวทางในการศ กษาค นคว าด งน ณ ฐพงศ สมป นตา (2549) ได กล าวไว ว า บทเร ยนอ เล กทรอน กส บนเคร อข าย (e- Learning courseware) เป นบทเร ยนคอมพ วเตอร ท อาศ ยระบบอ นเทอร เน ตและน าเทคโนโลย ของเว บในการถ ายทอดเน อหา ผ เร ยนท เร ยนจา
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks