e f Geografie Generala Siii 003

Description
T7f

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Ministerul Educa ţ iei, Cercet ă rii ş i Tineretului Centrul Na ţ ional pentru Curriculum ş i Evaluare în Înv ăţă mântul Preuniversitar Prob ă  scris ă  la Geografie General ă  Subiectul III   1 Examenul de bacalaureat 2008 Proba E, F Proba scris ă  la Geografie Geografie General ă   ã   Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă  10 puncte din oficiu. ã   Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL III (30 puncte) – Varianta 003 Harta de mai sus se refer ă  la subiectul III A – C. Pe hart ă  sunt marcate cu litere regiuni cu un anumit tip de mediu. A.  Scrie ţ i, pe foaia de examen, r ă spunsurile corecte care completeaz ă  propozi ţ iile de mai jos:   1. Renul ş i boul moscat se întâlnesc în mediul geografic marcat, pe hart ă , cu litera... 2. Mediului geografic marcat, pe hart ă , cu litera A  îi sunt specifice „insule de verdea ţă ” numite... 4 puncte B.  Scrie ţ i, pe foaia de examen, litera corespunz ă toare r ă spunsului corect pentru fiecare dintre afirma ţ iile de mai jos: 1. P ă duri dese, umede ş i etajate se întâlnesc în mediul geografic marcat, pe hart ă , cu litera: a.  B b.  C c.  E d.  F 2 puncte  2. Ghe ţ ari montani pot fi întâlni ţ i în mediul marcat, pe hart ă , cu litera: a.  A b.  D c.  E d.  G 2 puncte  3. Plantele xerofite sunt frecvente în mediul marcat, pe hart ă , cu litera: a.  B b.  C c.  E d.  G 2 puncte    Ministerul Educa ţ iei, Cercet ă rii ş i Tineretului Centrul Na ţ ional pentru Curriculum ş i Evaluare în Înv ăţă mântul Preuniversitar Prob ă  scris ă  la Geografie General ă  Subiectul III   2 C. Caracteriza ţ i mediul geografic notat pe hart ă  cu litera A , precizând: 1. denumirea tipului de mediu; 2. trei caracteristici climatice; 3. un fluviu; 4. dou ă  specii de plante; 5. dou ă  specii de animale; 6. un tip de sol. 10 puncte D. Compara ţ i mediul geografic al mun ţ ilor înal ţ i cu mediul geografic al tundrei, precizând dou ă  asem ă n ă ri ş i o deosebire între acestea. Nota 1:   Asem  ă n  ă rile ş i deosebirile se pot referi la caracteristici ale climei, re  ţ  elei hidrografice, vegeta  ţ  iei ş i solurilor. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dac  ă  asem  ă n  ă rile ş i deosebirea vor fi prezentate comparativ ş i nu separat. 6 puncte E. Preciza ţ i dou ă  cauze pentru care Brazilia poate fi considerat ă  o putere demografic ă   ş i economic ă . 4 puncte
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks