ร างขอบเขตของงาน ระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document) - PDF

Description
ร างขอบเขตของงาน ระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document) ความเป นมา กรมสรรพากรให บร การค นภาษ เง นได บ คคลธรรมดาเป นเช คส าหร บแบบแสดงรายการ ภาษ เง นได บ คคลธรรมดาท ย นผ านเคร อข ายอ นเทอร เน ต ซ งเป

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Poems

Publish on:

Views: 16 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ร างขอบเขตของงาน ระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document) ความเป นมา กรมสรรพากรให บร การค นภาษ เง นได บ คคลธรรมดาเป นเช คส าหร บแบบแสดงรายการ ภาษ เง นได บ คคลธรรมดาท ย นผ านเคร อข ายอ นเทอร เน ต ซ งเป นแนวทางสน บสน นย ทธศาสตร ท ม งใช IT เป นแกนน าผล กด นองค กร โดยการน าเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการเพ มประส ทธ ภาพการให บร การ ผ เส ยภาษ ให ได ร บบร การท ด รวดเร ว ด วยต นท นท ต าลง และเป นระบบ e-service ท สน บสน น e -Commerce อย างเต มร ปแบบ ในการพ จารณาค นภาษ เง นได บ คคลธรรมดาท ย นผ านเคร อข ายอ นเทอร เน ต จ าเป นต องตรวจ ความถ กต องก บรายการข อม ลการย นแบบแสดงรายการภาษ เง นได บ คคลธรรมดาของผ ขอค นภาษ และ ตรวจว เคราะห ข อม ลเพ อประกอบการส งค นเง นภาษ อากร ถ าตรวจว เคราะห แล วพบว า ม รายการ ไม ถ กต อง หร อม ประเด นสงส ย ต องต ดต อขอเอกสารหล กฐานจากผ เส ยภาษ เพ อน ามาประกอบการ พ จารณาค นภาษ ต อไป ในการส งเอกสารหล กฐานผ เส ยภาษ สามารถส งได ทางอ เมล, โทรสาร และ ไปรษณ ย และเพ อเป นการเพ มประส ทธ ภาพในการบร หารจ ดการระบบจ ดเก บเอกสารในร ปแบบ อ เล กทรอน กส ท สามารถเช อมโยงการท างานก บโปรแกรมท ใช สร างและแก ไขเอกสารได และสามารถ รองร บการค นหาเอกสารได อย างม ประส ทธ ภาพ กรมสรรพากร จ งม ความจ าเป นท จะต องจ ดหาระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document) เพ อเพ มประส ทธ ภาพให สามารถท างานได อย างม ประส ทธ ภาพ ว ตถ ประสงค 1. เพ อจ ดเก บเอกสารท ผ ม เง นได ส งให ตรวจก อนพ จารณาค นภาษ เพ อจะได ไม ขอในป ต อ ๆ ไป 2. เพ มประส ทธ ภาพการท างานของระบบสน บสน นข อม ลประกอบการว เคราะห ค นเง นภาษ อ นจะเป นประโยชน ต อ การปฏ บ ต งานของเจ าหน าท ให ม ประส ทธ ภาพด านการค นภาษ เง นได บ คคลธรรมดาท ย นผ านอ นเทอร เน ต 3. เพ อลดจ านวนเอกสารท จะต องขอผ เส ยภาษ อย บ อย ๆ เช น หล กฐานใบร บรองบ ตร ทะเบ ยนสมรส เบ ยประก นช ว ต เป นต น /4. เพ มประส ทธ ภาพ... 2 4. เพ มประส ทธ ภาพระบบการบร หารจ ดเก บเอกสารต าง ๆ ต งแต การร บเอกสารท ส งมาทาง ระบบโทรสาร ทาง ทางไปรษณ ย และน าเข าส ระบบเพ อให ส บค น และเป ดด เอกสารในระบบได 5. เพ อจ ดเก บเอกสารท ผ ประกอบการย นประกอบค าขอย นแบบทางอ นเทอร เน ต 6. ลดป ญหาในด านการจ ดเก บเอกสารท ผ เส ยภาษ ส งให บอ. ว าได ร บหร อไม 7. เพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการท งภายในหน วยงานและระหว างหน วยงาน 8. เพ อเพ มความปลอดภ ยในระบบงานจ ดเก บหล กฐานของผ เส ยภาษ ค ณสมบ ต ผ เสนอราคา 1. ผ เสนอราคาต องเป นน ต บ คคลท ม ท นจดทะเบ ยนก อต งมาแล วไม น อยกว า 5 ป และม ท นจดทะเบ ยน ไม ต ากว า 5 ล านบาท ช าระเต มม ลค า โดยม หล กฐานการจดทะเบ ยน ซ ง กรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย ออกให หร อร บรองไม เก น 6 เด อน น บถ งว นย นซอง ประกวดราคา 2. ผ เสนอราคาต องเป นต วแทนจ าหน ายเคร องคอมพ วเตอร และหร อต องเป นต วแทนจ าหน าย ซอฟต แวร ในประเทศไทย โดยม หน งส อร บรองการแต งต งจากบร ษ ทผ ผล ต หร อบร ษ ทสาขาของ ผ ผล ตในประเทศไทย ท งต องสามารถก าหนดแหล งท มาของส นค า และระบ เลขท ประกาศ ประกวดราคาให ช ดเจน โดยหน งส อร บรองต องออกให ไม เก น 90 ว น น บจากว นท ออกหน งส อ จนถ งว นย นซองเสนอราคา 3. ผ เสนอราคาต องเคยม ผลงานในการต ดต งระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส ให ก บส วนราชการ หร อ ร ฐว สาหก จ หร อหน วยงานเอกชนท กรมเช อถ อ ไม น อยกว า 3 โครงการ เป นโครงการท ด าเน นการ แล วเสร จ และม ม ลค ารวม 3 โครงการไม ต ากว า 10 ล านบาท โดยน าส าเนาหน งส อส ญญาและ หน งส อร บรองผลงานจากส วนราชการ หร อร ฐว สาหก จ หร อหน วยงานเอกชนแล วแต กรณ มา แสดงในว นย นซองเสนอราคา หากผ เสนอราคารายใดม ธรรมเน ยมปฏ บ ต ในทางการค าท ไม ต องท า ส ญญา ให น าส าเนาเอกสารหล กฐานซ งแทนส ญญาพร อมท งหน งส อร บรองผลงานจากส วนราชการ หร อร ฐว สาหก จ หร อหน วยงานเอกชนแล วแต กรณ มาแสดงแทน และในกรณ ท ผ เสนอราคาเสนอ ผลงานซ งไม ใช ระบบการจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส โดยตรง แต ม การพ ฒนาระบบจ ดเก บเอกสาร อ เล กทรอน กส เป นส วนหน งของโครงการ จะต องถ วงน าหน กม ลค าของการพ ฒนาหร อต ดต งในส วน ของระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส ออกมาให ช ดเจน และถ อเป นม ลค าระบบจ ดเก บเอกสาร อ เล กทรอน กส ของโครงการน น ในการน ามาพ จารณารวม 3 โครงการไม ต ากว า 10 ล านบาท /แบบร ปรายการ... 3 แบบร ปรายการ หร อค ณล กษณะเฉพาะ 1. รายละเอ ยดเก ยวก บค ณล กษณะของเคร องคอมพ วเตอร อ ปกรณ และระบบท ใช ในโครงการ 1.1. รายละเอ ยดของระบบจ ดการเอกสาร ระบบงานท น าเสนอต องสามารถรองร บเอกสารในร ปแบบฟอร แมตต าง ๆ ได ไม จ าก ด ระบบงานท น าเสนอ ต องเช อมโยงการท างานก บโปรแกรมท ใช สร างและแก ไขเอกสารช น น า เช น Microsoft Office ได อย างสมบ รณ โดยผ ใช งานสามารถต ดต อและท างาน ร วมก บระบบงานได โดยตรง เช น สามารถเป ดด เอกสาร หร อ check-in เอกสารจากเมน ภายในโปรแกรมด งกล าวได ระบบงานท น าเสนอจะต องสามารถรองร บการสร าง, แก ไข และจ ดการของไฟล เอกสาร เสม อน (Virtual Document) ท งน เอกสารหน งๆ ในเอกสารเสม อน (เอกสารล ก) สามารถ ท จะเป นเอกสารชน ดใด ๆ และม ฟอร แมตเป นแบบใดก ได ซ งหากม การแก ไขใด ๆ ในเอกสารล ก เอกสารเสม อนก ย งสามารถเช อมโยงไปท เอกสารล กเวอร ช นล าส ดได อย างถ กต อง ระบบจะต องสามารถก าหนดการเข าถ ง, แก ไขหร อจ ดการเอกสารของผ ใช แต ละคน หร อ กล มได และระบบจะต องสามารถบ นท กประว ต การใช งานใด ๆ ของเอกสารได ระบบจะต องรองร บการจ ดการข นตอนและกระบวนการท างานท เก ยวก บเอกสาร (Process management) โดยระบบจะต องม เคร องม อในการจ ดการกระบวนการ โดยอ ตโนม ต ด วย ระบบจะต องรองร บการค นหาเอกสารได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยข อม ลท เก บในระบบ ต องสามารถท จะน าไปท าด ชน (index) และผ ใช สามารถท จะค นหาเอกสาร โดยการระบ พร อพเพอร ต และ/หร อ ระบ ค าในเน อหาเอกสารได ระบบจะต องรองร บการท าหมายเหต ประกอบเอกสาร (Annotation) ได ระบบจะต องม ความสามารถในการควบค มเวอร ช นของเอกสาร (Version Control) เพ อท จะสามารถร กษาความถ กต องของเอกสารเอาไว ได อย างสมบ รณ ตลอดช วงอาย ข ย ของเอกสาร ระบบงานท น าเสนอ ต องรองร บการท า Check in / Check out ของ Content ท อย ในระบบ ได อย างสมบ รณ โดยสามารถแสดงส ญล กษณ ท ช ดเจน เม อ Content น นๆ ถ ก Check out ออกจากระบบ และสามารถเร ยกด รายช อผ ใช งานท ท าการ Check out ได โดยง าย / เม อผ ใช... เม อผ ใช เล อกเอกสาร เพ อท าการแก ไข เอกสารน นจะต องถ ก Check-out ออกจากระบบ และ จะม ร ปไอคอนเพ อแสดงว าเอกสารน นถ กล อก ไว ท ต วเอกสาร ผ ใช คนอ นๆ จะต องสามารถท จะเป ดด เอกสารท ถ กล อกไว ได และจะต องม ส ญล กษณ พร อมท ง Attribute ท แสดงว าเอกสารน นถ กล อกไว และล อกโดยผ ใช คนใด ตลอดเวลาท เอกสารน นถ กล อกอย ในระหว างการ check-in สามารถแสดงเลขเวอร ช น เช น เวอร ช น major (เช น 1.0, 2.0), minor (เช น 1.1, 1.2) และ branch (เช น 1.0.1, ) ได โดยอ ตโนม ต และสามารถ ระบ หมายเหต ของการแก ไข รวมท งม version label แสดงเวอร ช นป จจ บ นด วย ผ ใช สามารถเล อกท จะบ นท กท บเวอร ช นเด ม หร อ เล อกท จะบ นท กเอกสารเป น major หร อ minor เวอร ช นใหม ต อจากเวอร ช นเด ม โดยข นอย ก บส ทธ ในการเข าถ งและใช งาน เอกสารน น ๆ ท ก ๆ เวอร ช นของเอกสารจะต องม บ ญช รายช อผ ม ส ทธ เข าถ งเอกสารเป นของต วเอง และ สามารถแก ไขได โดยไม กระทบต อ บ ญช รายช อของเอกสารเด ยวก นในเวอร ช นอ น ๆ ระบบจะต องรองร บความสามารถท จะท า archive ก บเอกสารเวอร ช นเก า ๆ ได ระบบงานต องประกอบด วยเคร องม อในการเร ยกด ไฟล และบ นท กข อค ดเห น (Universal Viewer and Annotation) ซ งสามารถเป ดและแสดงผลไฟล ได อย างน อยด งต อไปน Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Powerpoint Microsoft Project Microsoft Visio AutoCAD File (DWG,DWF,DXF) Universal Viewer ในห วข อข างต น ต องประกอบด วยเคร องม อท ช วยในการ จ ดการไฟล ด านการออกแบบ เช น การ Zoom, Pan, Rotate และ Measurement ต าง ๆ ได สามารถท าการ Markup และ Annotate ได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยท ข อม ล การ Markup หร อ Annotate น น ต องสามารถบ นท กแยกเก บเป นไฟล ต างหากจาก เอกสารต นฉบ บได รองร บการแปลง Format ของ content อย างอ ตโนม ต เช น แปลงจาก Format ของ Microsoft Word ไปเป น PDF File และ HTML File โดยท สามารถผ ก โยงความส มพ นธ ระหว าง Content ต นฉบ บ ก บ Content หล งการแปลง Format ได 5 / สามารถ สามารถผ กโยงเอกสารต างๆ เข าด วยก นเป นกล มอย างม ล าด บช น (Hierarchy) หร อเป น Virtual Document โดยเม อเร ยกด กล มเอกสารด งกล าว ระบบต องแสดงเอกสาร ย อยท เป น Version ล าส ดเสมอ และ Virtual Document ด งกล าว ต องสามารถจ ดการ เสม อนเป นเอกสารท วไป เช น ก าหนดส ทธ การเข าถ งหร อ ส งต อไปย ง Work Flow ได 1.2. ระบบจ ดการกระบวนการท างาน (Business Process Management and Workflow) ระบบท น าเสนอจะต องรองร บการจ ดการข นตอน และกระบวนการท างานของเอกสาร (Process management) โดยระบบจะต องม เคร องม อในการจ ดการกระบวนการโดย อ ตโนม ต ระบบจะต องม เคร องม อท ใช ในการออกแบบ Lifecycle (GUI lifecycle development tools) ของเอกสารด วยภาพ เพ อท จะจ ดการก บเอกสารได อย างง ายดาย เม อสถานะของ เอกสารน นเปล ยนไป เช น การแก ไขค ณสมบ ต ของเอกสาร, การย ายท เก บเอกสาร, การ แก ไขบ ญช รายช อผ ม ส ทธ เข าถ งเอกสาร, แก ไขเจ าของเอกสาร, เปล ยนฟอร แมตของ เอกสาร, และอ นๆ ซ งในการออกแบบน นต องสามารถท าได โดยง าย ระบบจะต องม เคร องม อท ช วยในการสร าง Workflow (GUI workflow development tools) ท ใช งานง าย และไม ต องใช ความสามารถทางการเข ยนโปรแกรมข นส ง โดยจ ดให ม ท ง web-based และ client-server workflow GUI เพ อให ผ ใช ได เล อกใช ในแบบท ถน ดใน การออกแบบ workflow และเคร องม อน ควรจะสามารถท า workflow แม แบบได ซ ง จะต องถ กจ ดเก บไว ในระบบ โดยสามารถก าหนดส ทธ ในการเข าถ งได เพ อให ผ ใช ท ม ส ทธ เพ ยงพอเท าน น ระบ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks