องค ความร เร อง การผล ต e-books เพ อแนะนาบร การ - PDF

Description
องค ความร เร อง การผล ต e-books เพ อแนะนาบร การ สน บสน นประเด นย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาห องสม ดให เป น Learning Center กลย ทธ ท 6 : พ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศในการเพ มประส ทธ ภาพการดาเน นงาน ประเด นความร ท สอดคล

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

History

Publish on:

Views: 16 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
องค ความร เร อง การผล ต e-books เพ อแนะนาบร การ สน บสน นประเด นย ทธศาสตร ท 1 : พ ฒนาห องสม ดให เป น Learning Center กลย ทธ ท 6 : พ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศในการเพ มประส ทธ ภาพการดาเน นงาน ประเด นความร ท สอดคล องก บประเด นย ทธศาสตร : การใช เทคโนโลย และการส อสารท สน บสน นการปฏ บ ต งาน ผ ดาเน นการจ ดการความร : ช มชนแนวปฏ บ ต InfoHealthCoP ป จจ บ นพฤต กรรมการเร ยนร ของผ ร บบร การม แนวโน มเปล ยนแปลงไปส การเร ยนร ด วย ตนเองผ านอ ปกรณ เทคโนโลย ท เช อมต อก บเคร อข ายอ นเทอร เน ตมากข น ห องสม ดจ งจ าเป นต องม การพ ฒนาการบร การท ตอบสนองต อพฤต กรรมของผ ร บบร การ ซ งการแนะน าบร การของห องสม ด ผ านส ออ เล กทรอน กส ในร ปแบบต าง ๆ จะช วยให ผ ร บบร การสามารถเร ยนร ว ธ การใช บร การของ ห องสม ดได ด วยตนเองอย างสะดวกโดยไม ม ข อจาก ดในเร องของเวลาและสถานท e-books เป นส อการเร ยนร ท อย ในร ปแบบด จ ท ลซ งเผยแพร โดยใช เทคโนโลย สารสนเทศและ เคร อข ายอ นเทอร เน ตเป นเคร องม อ สามารถอ านได ท งจากเคร องคอมพ วเตอร แบบ PC และเคร อง คอมพ วเตอร แบบพกพา รวมท งอ ปกรณ Mobile Devices ท ในป จจ บ นก าล งเป นท น ยมใช ของ ผ ร บบร การ ด งน น ช มชนฯ InfoHealthCoP จ งม ความต องการท จะแสวงหา สร าง และแลกเปล ยน แบ งป นความร เก ยวก บการผล ต e-books เพ อให เก ดองค ความร ท จะน าไปผล ต e-books แนะน า บร การต าง ๆ ของห องสม ดคณะในฝ ายห องสม ดและสารน เทศสาขาว ทยาศาสตร และส ขภาพ การจ ดการความร เร อง การผล ต e-books เพ อแนะน าบร การ ของช มชนฯ InfoHealthCoP ด าเน นการโดยการจ ดก จกรรมเต มเต มความร และแลกเปล ยนเร ยนร เพ อแสวงหา สร าง และแลกเปล ยนแบ งป นความร จนได องค ความร เก ยวก บการใช โปรแกรมผล ต e-books เพ อ แนะนาบร การต าง ๆ ของห องสม ดคณะ ซ งโปรแกรมท ใช ในการจ ดท า e-books จ านวน 2 โปรแกรม เป นโปรแกรมท สามารถใช ได ฟร ค อ OTPC และ CMUL Media-Store ผลการด าเน นการจ ดการความร ด งกล าวท าให สมาช กช มชนฯ ได ม องค ความร ท สามารถ น าไปประย กต ใช ในการผล ต e-books ให เหมาะสมก บเน อหาท เก ยวก บบร การของแต ละห องสม ดท จะแนะนาให แก ผ ร บบร การได อย างม ประส ทธ ภาพ 2 ค ม อ การผล ต e-books เพ อแนะนาบร การ ช มชนแนวปฏ บ ต InfoHealthCoP ได น าโปรแกรมการจ ดท า e-books จ านวน 2 โปรแกรม ค อ OTPC และ CMUL Media-Store มาใช ในการจ ดท า e-books เพ อแนะน าบร การ โดย ม ข นตอนและว ธ การจ ดทา e-books ด งน การผล ต e-books โดยใช โปรแกรม OTPC โปรแกรม OTPC เป นโปรแกรมส าหร บสร างส อการเร ยนร ส แท บเล ต สามารถใช โปรแกรมน ผล ต e-books ได จากเว บไซต ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพฐ.) ท ซ งเป นเว บหล กในโครงการประกวดสร างส อการเร ยนร ส แท บเล ต ข นตอนการผล ต e-books เพ อแนะนาบร การโดยใช โปรแกรม OTPC 1. ข นตอนการเตร ยมส อเพ อผล ต e-books 1.1 เตร ยมเน อหาแนะนาบร การห องสม ด 1.2 เตร ยมไฟล เส ยง (นามสก ลไฟล.mp3) 1.3 เตร ยมไฟล ภาพน ง หร อภาพเคล อนไหว (นามสก ลไฟล.jpg.png.gif) 1.4 เตร ยมไฟล ว ด โอ (นามสก ลไฟล. WebM) 2. ข นตอนการผล ต e-books โดยใช โปรแกรม OTPC 2.1 ผล ตเน อหาแนะน าบร การห องสม ดจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint โดย กาหนดให สไลด เป นแนวต ง เพ อให สามารถแสดงผลของ e-books ได เหมาะสม ด งต วอย าง 3 2.2 แปลงไฟล เน อหาจากไฟล Microsoft PowerPoint เป น PDF เพ อน าไปใช งานในการ ผล ต e-books โดยใช โปรแกรม InternationalPrimoPDF หร อโปรแกรมสร าง PDF ท ถ กล ขส ทธ 2.3 เตร ยมส อม ลต ม เด ยต างๆ ท จะใช ในการผล ต e-books เช น ภาพน ง ภาพเคล อนไหว เส ยง คล ปว ด โอ เป นต น โดยรวบรวมไว ในโฟลเดอร เด ยวก น ท งน ส อม ลต ม เด ยท น ามาใช ต อง ระม ดระว งเร องล ขส ทธ ด งต วอย าง 2.4 เข าส เว บไซต ซ งการเข าใช คร งแรกต องลงทะเบ ยนด วย การสม ครเป นสมาช ก เพ อเข าส ระบบของโปรแกรม ด งภาพ 4 2.5 เร มต นจ ดท า e-book จากไฟล PDF ท เตร ยมไว โดยเร มท เมน เคร องม อพ ฒนา เคร องม อสาหร บพ ฒนาส อ - เคร องม อสร าง Multimedia ebook และ New e-book ตามลาด บ หน าจอหล กของโปรแกรม คล กท New e-book เพ อเร มต นการสร าง e-book จะปรากฏหน าจอ ด งภาพ 3. ส วนเคร องม อ 1. หน าจอ e-book 2. การจ ดการ และแก ไขหน า ต งช อ e-book และค าอธ บาย (ควรต งช อ Title เป นภาษาอ งกฤษ ในส วนของ Description สามารถระบ เป นภาษาไทยได ) เม อเสร จแล วคล กท Submit File อ พโหลดไฟล e-book ท เป น PDF โดยคล กท Add File จากน นคล ก Upload ต วอย างท 1 : การอ พโหลดไฟล e-book ต วอย างท 2 : หน าจอ e-book ท อ พโหลดเข าโปรแกรมแล ว อ พโหลดไฟล ภาพ เส ยง และส อม ลต ม เด ยท เตร ยมไว ท งหมดลงในโปรแกรม (สามารถอ พโหลดได คร งละ 1 ไฟล ) โดยคล กท Add Media จากน นคล ก Upload File ด งต วอย าง การอ พโหลดไฟล ส อภาพ เส ยง และว ด โอ ไฟล ภาพ ไฟล เส ยง ไฟล ว ด โอ หน าจอแสดงรายการส อม ลต ม เด ยท งหมดท ได ทาการอ พโหลด ไฟล ภาพ ไฟล ว ด โอ ไฟล เส ยง แทรกไฟล ภาพในเน อหา โดยลาด บแรกเล อกหน าของ e-book ท ต องการเพ ม ส อ เล อกท Tool จากน นเล อก Insert Image เล อกไฟล ร ปภาพในช อง Source จากน นเล อกพ นท ท ต องการให ร ปภาพปรากฏใน e-book แล วคล ก Submit แทรกไฟล ว ด โอในเน อหา โดยล าด บแรกเล อกหน าของ e-book ท ต องการ เพ มส อ เล อกท Tool จากน นเล อก Insert Video เล อกไฟล ว ด โอในช อง Source e-book แล วคล ก Submit จากน นเล อกพ นท ท ต องการให ว ด โอปรากฏใน แทรกไฟล เส ยงในเน อหา โดยล าด บแรกเล อกหน าของ e-book ท ต องการ เพ มส อ เล อกท Tool จากน นเล อก Insert Audio เล อกไฟล เส ยงในช อง Source จากน นเล อกพ นท ท ต องการให เส ยงปรากฏใน e-book แล ว คล ก Submit 10 ต วอย าง : หน าจอ e-book ท ได เพ มร ปภาพและเส ยง ต วอย าง : หน าจอ e-book ท ได เพ มไฟล ว ด โอ การแก ไขการแทรกภาพ เส ยงและว ด โอ หร อแก ไขต าแหน ง ย อ ขยาย สามารถทาได โดยคล กท Layout จากน นเล อกส วนท ต องการแก ไข เม อแทรกไฟล ภาพ เส ยงและว ด โอ ใน e-book ครบแล ว ให บ นท กไฟล e-book โดยเล อกท Export จะได ไฟล ท เป นนามสก ล.html ซ งสร างจากภาษา HTML 5 ท ใช งานได ด ก บท กบราวเซอร (จากการทดสอบใช ได ด ท ส ดก บบราวเซอร Chrome) บ นท กไฟล e-book โดยโปรแกรม OTPC จะบ นท กให เป นนามสก ล.zip Extracting ไฟล e-book ไฟล index ค อไฟล ท ใช ด e-book เป ดไฟล Index ด วย บราวเซอร Chrome เพ อด e-book ท สร าง หน าจอแสดงภาพหน าแรกของ e-book ท สร างเสร จแล ว 14 ป ญหาและข อเสนอแนะจากการนาไปใช งานจร ง 1. ว ธ ทาควรเพ มข นตอนการ Add media (เก บ file ไว ใน Media list ก อน) 2. การแสดงผลของ Video และ Audio ทาได ด ใน Google Chrome 3. การกาหนดขนาดของร ปภาพลงใน e-book ไม สามารถทาได ท นท ต องม การใช งาน Preview ก อนว าการจ ดหน าเหมาะสมหร อไม และทาการปร บปร งให เหมาะสม 4. การใช งานจาก PowerPoint แนะน าบร การ โดยการต งค าแนวนอนเป นแนวต ง จะทาให ข อความและร ปภาพผ ดขนาด ควรปร บข อความและร ปภาพใหม ให สวยงามเหมาะสม 5. ควรใช ภาพต นฉบ บท สร างเอง หร อภาพจาก Web site ท ดาวน โหลดภาพได ฟร เพ อการใช งานในร ปแบบท ถ กต องก บกฏหมายล ขส ทธ (ลงทะเบ ยนในแต ละ web site ก อน) เช น (ต องใช งานในส วนร ปฟร ) 15 การผล ต e-books โดยใช โปรแกรม CMUL Media-Store โปรแกรม CMUL Media-Store เป นโปรแกรมท งานระบบคอมพ วเตอร ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยเช ยงใหม เป นผ พ ฒนาโปรแกรม โดยม ว ตถ ประสงค ด งน 1. เพ อขยายโอกาสการให บร การของหน วยงานในส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยเช ยงใหม และ หน วยงานท สนใจ สามารถสร างและบร หารจ ดการทร พยากรสารสนเทศในร ปแบบด จ ท ล ให บร การออนไลน ผ านเคร อข ายคอมพ วเตอร อย างเท าเท ยม 2. เพ อลดค าใช จ ายในการจ ดหาซอฟต แวร และระบบเคร องแม ข ายคอมพ วเตอร ในการ ให บร การและบร หารจ ดการระบบคล งสารสนเทศ 3. เพ อผล กด นห องสม ดในประเทศไทยส การรวมต วก นเป นเคร อข ายการให บร การในล กษณะ ห องสม ดเสม อน โปรแกรม CMUL Media-Store น สามารถน ามาประย กต ใช ในการจ ดท า e-books เพ อ แนะนาบร การห องสม ดได อย างเหมาะสมและสอดคล องก บว ตถ ประสงค ของผ พ ฒนาโปรแกรม Store ข นตอนในการผล ต e-books เพ อแนะนาบร การโดยใช โปรแกรม CMUL Media- 1. ข นตอนการเตร ยมส อ 1.1 จ ดทาส อแนะนาบร การของห องสม ด โดยใช โปรแกรม Microsoft PowerPoint ปร บเค าโครงหน ากระดาษของเอกสารให อย ในแนวต ง โดยใช ค าส ง Design - Slide Orientation Portrait ตามลาด บ แปลงไฟล เอกสารให อย ในร ปแบบ PDF 1.4 การแปลงไฟล PDF เป นร ปภาพด วยโปรแกรม Boxoft PDF to JPG Converter สามารถDownload และต ดต งโปรแกรม Boxoft PDF to JPG Converter จาก URL : 17 2. ข นตอนการผล ต e-books ด วยโปรแกรม CMUL Media-Store 2.1 เข าส ระบบผ าน URL : พ มพ ช อผ ใช ใน ช อง Username และรห สผ านในช อง Password คล กป ม Login 2.2 สร าง Collection โดยการพ มพ ช อ/ห วข อในช อง Collection Title และคล กป ม Create Collection เพ อย นย นการสร าง Collection 2.3 เพ มไฟล เอกสารสาหร บจ ดทา e-book โดยคล กเล อก Collection ท สร างไว คล กป ม New Book บน Toolbar และพ มพ ช อ e-book ท ต องการสร าง ในช อง BOOK TITLE แล วคล กป ม Add book 2.5 คล กล งค ช อท สร างไว พร อมกรอกรายละเอ ยดเอกสารส าหร บการส บค น แล วคล ก ป ม Save เพ อบ นท ก และคล กป ม SELECT FILE เพ อเล อกไฟล เอกสารสาหร บทาการ Upload 2.6 เล อกไฟล เอกสารท จะทาการ Upload แล วคล กป ม Open คล กล งค Upload Files เพ อย นย นการ Upload e-book 2.8 ระบบจะแสดงไฟล เอกสารท Upload เสร จ คล กป ม Shelf เพ อกล บไปหน าจอแสดง Menu 2.9 สร างเมน รายการ e-book โดยคล กท ป ม MENU บน Toolbar แล วเล อก Add New เม อปรากฏหน าต าง EDIT MENU ให บ นท กช อไฟล เอกสารในช อง LINK TITLE และ บ นท ก URL สาหร บล งค ไปย งหน าแสดงผลในช อง 2.11 คล กป ม Save เพ อบ นท กข อม ล 2.12 หน าจอแสดงผล e-book ท ให บร การ 21 ป ญหาและข อเสนอแนะจากการนาไปใช งานจร ง 1. การลงโปรแกรม Boxoft free PDF To JPG Converter จะเร ยกให ลงโปรแกรม Ghostscript (GPL) 8.71 เพ มเต มด วย 2. การ Upload file เอกสาร JPG ถ าม หลายหน า (เช น ม 54 หน า) ต องแบ งเป นคร งละ 25 หน า และ 29 หน า ในการ Up load หาก Upload ท งหมด 54 หน าพร อมก น โปรแกรมจะไม ทางาน 3. การแปลงไฟล PDF สามารถใช โปรแกรม Adobe Acrobat Pro ได 4. ช อไฟล ต องสร างเป นภาษาอ งกฤษเท าน น
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks