ДІЯЛЬНІСТЬ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ - PDF

Description
самоорганізаційних дій підприємства, а також показники відхилень у моделі поведінки стануть предметом подальших досліджень. ЛІТЕРАТУРА. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад голов.

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Sheet Music

Publish on:

Views: 36 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
самоорганізаційних дій підприємства, а також показники відхилень у моделі поведінки стануть предметом подальших досліджень. ЛІТЕРАТУРА. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад голов. ред. В. Т. Бусел та ін.]. К. : Ірпінь, ВТФ Перун, с. 2. Калінеску Т. В. Методологія аналізу і оцінки ефективності переміщення сфери діяльності підприємств : монографія / Тетяна Василівна Калінеску. Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, с. 3. Хакен Г. Информация и самоорганизация: Макроскопический подход к сложным системам / Герман Хакен ; пер. с англ. М. : Мир, с. 4. Пригожин И. Порядок из хаоса: новый диалог человека с природой / И. Пригожин, И. Спенгерс ; [общ. ред В. И. Аршинов / пер. с англ. Ю. А. Данилов]. [5-е изд.]. М. : КомКнига, с. 5. Білоус В. С. Синергетика та самоорганізація в економічній діяльності : [навч. посіб.] / Василь Стефанович Білоус. К. : КНЕУ, с. 6. Малков С. Ю. Социально-экономические и демографические процессы в аграрном обществе как объект математического моделирования / Н. Б. Селунская, А. В. Сергеев // История и синергетика: математическое моделирование социальной динамики. М. : КомКнига, С Грицюк С. Н. Математические методы и модели в экономике : учеб. / С. Н. Грицюк, Е. В. Мирзоева, В. В. Лысенко. Ростов н/д : «Феникс», с. 39 УДК (477) ДІЯЛЬНІСТЬ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ У КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ Семеног А. Ю., аспірант ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» У статті проаналізовано специфіку функціонування небанківських фінансових установ на фінансовому ринку України, досліджено основні тенденції їх розвитку та взаємодії з реальним сектором економіки. Розглянуто особливості розвитку небанківських фінансових установ у контексті дослідження діяльності страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, інститутів спільного інвестування та кредитних спілок у зарубіжних країнах. Здійснено моделювання впливу небанківських фінансових установ на економічне зростання України. Ключові слова: небанківські фінансові установи, страхові компанії, недержавні пенсійні фонди, інститути спільного інвестування, кредитні спілки, економічне зростання. Семеног А. Ю. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕБАНКОВСКИХ ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА / ГВУЗ «Украинская академия банковского дела НБУ», Украина В статье проанализирована специфика функционирования небанковских финансовых учреждений на финансовом рынке Украины, исследованы основные тенденции их развития и взаимодействия с реальным сектором экономики. Рассмотрены особенности развития небанковских финансовых учреждений в контексте исследования деятельности страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов, институтов общего инвестирования и кредитных союзов в зарубежных странах. Осуществлено моделирование влияния небанковских финансовых учреждений на экономический рост Украины. Ключевые слова: небанковские финансовые учреждения, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, институты общего инвестирования, кредитные союзы, экономический рост. Semenog A. J. ACTIVITY OF UNBANK FINANCIAL INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF ECONOMIC INCREASE / SHEI «Ukranan Academy of Bankng of the NBU», Ukrane In the artcle are analyzed the specfc of functonng of non-bank fnancal nsttutons at the fnancal market of Ukrane, basc progress and co-operatng trends wth the real sector of economy. The degree of development of non-bank fnancal nsttutons s found out n the contet of research of nsurance companes, non-state penson funds, nsttutes of the general nvestng and credt unons n foregn countres. Also t s made the desgn of nfluence of non-bank fnancal nsttutons on the economc growth of Ukrane. Вісник Запорізького національного університету (9), 20 40 Key words: non-bank fnancal nsttutons, nsurance companes, non-state penson fund, nsttutes of the general nvestng, credt unons, economc ncrease. ВСТУП Зростання національної економіки на ринкових засадах залежить від ефективної діяльності як банківських, так і небанківських фінансових установ. Банківський сектор з його тривалою історією функціонування продовжує відігравати головну роль у забезпеченні економіки фінансовими ресурсами. Водночас роль небанківських фінансових установ, що з явилися в період переходу національної економіки на ринкові засади функціонування, залишається досить обмеженою. У 90-ті роки минулого століття така ситуація пояснювалася тим, що в умовах повної невизначеності з капіталізацією суб єктів господарювання та великих ризиків інвестування, насамперед, банки могли наповнювати реальний сектор грошовими ресурсами. Однак на сьогодні, коли закінчилися приватизаційні процеси в реальному секторі і національна економіка потребує довгострокового і дешевого капіталу для забезпечення інноваційних процесів, суттєво підвищується роль небанківських фінансових установ. Акумульовані фінансові ресурси, як свідчить приклад перехідних економік Центральної Європи (Угорщина, Чехія, Польща), слугують додатковим ефективним джерелом економічного зростання в країні. У зв язку з цим важливо дослідити особливості діяльності небанківських фінансових установ, зокрема їх вплив на економічне зростання в Україні. Для дослідження означеної проблеми існують певні теоретичні передумови. Зокрема аспекти діяльності небанківських фінансових установ як фінансових посередників та їх вплив на економічне зростання знайшли відображення в роботах як зарубіжних (А. Акелрофа, Ф. Аллена, Т. Бека, Г. Габбарта, Дж. Герлі, Р. Голдсміта, В. Даймонда, К. Джалана, Р. Левайна, Р. Раджана, Е. Сандояна, М. Столбова), так і вітчизняних дослідників (В. Базилевича, В. Зимовця, А. Криклій, В. Корнєєва, І. Лютого, В. Міщенко, С. Науменкової, М. Савлука та ін.). У нещодавно захищених дисертаціях узагальнено досвід створення і функціонування небанківських фінансових інститутів у ринковій інфраструктурі розвинутих країн та виявлено їх специфічні риси в перехідних економічних системах (О. Дорош []), окреслено комплекс конкурентних переваг функціонування небанківських фінансових інститутів у системі фінансового посередництва України (І. Каракулова [2]). Означена проблема частково розглядається також у контексті аналізу структури фінансового сектору України (С. Міщенко [3]) та формування стратегії розвитку фінансового ринку України (І. Школьник [4]). Водночас в умовах подальшої трансформації вітчизняного фінансового ринку виникає необхідність системних досліджень діяльності небанківських фінансових установ та їхньої ролі у формуванні передумов економічного зростання. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ У межах статті проаналізуємо сучасний стан і тенденції діяльності небанківських фінансових установ України, особливості взаємовідносин із банківським та реальним секторами економіки в країні. Метою даної публікації є дослідження впливу небанківських фінансових установ на економічне зростання в Україні. РЕЗУЛЬТАТИ Поняття «фінансова установа» в наукових джерелах ототожнюється з фінансовими інститутами та фінансовими посередниками, тобто організаціями, що випускають фінансові зобов язання і продають їх за гроші як активи. Проведений нами аналіз наукових публікацій [-4] дав можливість виокремити різні підходи вчених щодо класифікації фінансових посередників та їх приналежності до відповідних елементів фінансової системи. Зокрема, відповідно до статусу інвестора виділяють індивідуальних та професійних інвесторів; за характером проведення фінансових операцій депозиторські установи, ощадні установи контрактного типу, інвестиційні посередники; за рівнем спеціалізації спеціалізовані та інтегровані фінансові посередники. За інституційною структурою фінансового ринку учасників фінансового ринку поділяють на 3 групи: емітенти юридичні особи, місцеві органи самоврядування, держава в особі уповноважених органів; інвестори інституціональні інвестори, які включають інститути спільного інвестування, інвестиційні фонди, взаємні фонди інвестиційних компаній, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії, інші фінансові установи; професійні учасники фондового ринку, які забезпечують торгівлю цінними паперами, управління активами інституціональних інвесторів, організацію торгівлі на фондовому ринку та депозитарну діяльність. У нашому дослідженні будемо спиратися на класифікацію фінансових установ, подану І. Школьник [4] (див. рис. ). Економічні науки 4 Фінансові установи Банківські фінансові установи Небанківські фінансові установи Рис.. Класифікація фінансових установ Страхові компанії Інститути спільного інвестування Недержавні пенсійні фонди Кредитні спілки Лізингові компанії У контексті означеної проблеми розглянемо особливості становлення і функціонування небанківських фінансових установ в Україні (НФУ): страхових компаній, кредитних спілок, інститутів спільного інвестування, недержавних пенсійних фондів. Єдиним небанківським фінансовим інститутом, який разом із банками з явився ще в період адміністративно-командної економіки й успішно трансформувався в період незалежності, є страхові компанії. Створені відповідно до Закону «Про кооперацію» (988) кооперативні страхові компанії хоча й не досягли навіть % від страхових угод, у період трансформації економіки зайняли головне місце на небанківському ринку фінансових послуг. Нормативні акти (декрет Кабінету Міністрів України «Про страхування» (993), Закон України «Про страхування» (996) [5]) визначили напрями діяльності страхових компаній та основи страхового ринку в цілому. Серед перших небанківських фінансових інститутів, що почали свою діяльність після проголошення незалежності України, важливо виділити кредитні спілки. З явившись ще в 992 році, активно цей вид фінансового посередництва почав функціонувати після прийняття Указу Президента «Про Тимчасове положення про кредитні спілки в Україні» (993). Згідно з Законом України «Про кредитні спілки» (200) ці організації визнавалися громадськими; їх головною метою діяльності став фінансовий та соціальний захист її членів шляхом залучення їхніх особистих заощаджень для взаємного кредитування [6]. Під впливом приватизаційних процесів, які охопили країну в середині 90-х рр. ХХ століття, з являються перші інвестиційні організації: довірчі товариства, інвестиційні фонди та інвестиційні компанії. Діючи на підставі Декрету Кабінету Міністрів України «Про довірчі товариства» та Указу Президента «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії», ці організації взяли активну участь у «сертифікатній» приватизації. Упродовж рр. інвестиційні посередники сформували пакети акцій приватизованих підприємств розмірами від 5% до 25 %. На долю інститутів спільного інвестування припадало 42,6% усіх акумульованих приватизаційних майнових сертифікатів, натомість частка довірчих товариств склала 7% [7]. Сучасний етап розвитку ІСІ пов язаний з прийняттям ЗУ «Про інститути спільного інвестування». Цей нормативний акт заклав основи сучасного функціонування фінансових посередників на фінансовому ринку України. Важливими небанківськими фінансовими інститутами як із соціальної, так і з економічної точки зору, є недержавні пенсійні фонди (НПФ). Перші НПФ з являються на початку 90-их років минулого століття і діють за схемами трастових фондів (відповідно до Указу Президента від 994 року «Про трастові фонди та трастові компанії»). Такі фонди збирали ваучерні сертифікати та гроші, які інвестувалися в приватизовані компанії, банківськ
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks