ระบบสน บสน นการต ดส นใจ หร อ DSS เป นซอฟต แวร หร อต ว โปรแกรมท ช วยในการต ดส นใจเก ยวก บการบร หารจ ดการ การ รวบรวมข อม ล การว เคราะห ข อม ล และการสร - PDF

Description
ระบบสน บสน นการต ดส นใจ หร อ DSS เป นซอฟต แวร หร อต ว โปรแกรมท ช วยในการต ดส นใจเก ยวก บการบร หารจ ดการ การ รวบรวมข อม ล การว เคราะห ข อม ล และการสร างต วแบบท ซ บซ อน ภายใต ซอฟต แวร เด ยวก น เพ อแก ป ญหาท

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Speeches

Publish on:

Views: 29 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ระบบสน บสน นการต ดส นใจ หร อ DSS เป นซอฟต แวร หร อต ว โปรแกรมท ช วยในการต ดส นใจเก ยวก บการบร หารจ ดการ การ รวบรวมข อม ล การว เคราะห ข อม ล และการสร างต วแบบท ซ บซ อน ภายใต ซอฟต แวร เด ยวก น เพ อแก ป ญหาท ม ความย งยากซ บซ อน DSS ย งเป นการประสานการทางานระหว างบ คลากรก บ เทคโนโลย ทางด านซอฟต แวร โดยเป นการกระทาโต ตอบก น เพ อแก ป ญหาแบบไม ม โครงสร าง และอย ภายใต การควบค มของผ ใช ต งแต เร มต นถ งส นส ดข นตอน MIS ค อ เป นระบบท ช วยผ บร หารในการจ ดการข อม ลท ม ล กษณะการทางานท เป นประจา และม งเน นท การใช ข อม ล ของผ บร หารระด บกลาง DSS เป นระบบท ช วยผ บร หารในเร องการต ดส นใจโดย เฉพาะข อม ลท ม การเปล ยนแปลงไม ม ร ปแบบท แน นอน ม ความย ดหย นในการทางาน และสามารถท จะตอบสนองได อย างรวดเร ว ก จกรรม DSS MIS หล กการ การว เคราะห ระบบ การออกแบบ ม การรวมเคร องม อ ข อม ล ต วแบบและ ภาษาท ใช เคร องม ออะไรท ม การ ใช ในกระบวนการ ต ดส นใจ ม การกระทา กระบวนการย อย แต ไม ซ าแบบ การเตร ยม สารสนเทศท ม โครงสร างให แก ผ ใช จาแนกสารสนเทศท ต องการ การนาเสนอระบบ พ นฐานท ต องการ แน นอน ป ญหาส วนใหญ เก ดจากการทางานประจา ป ญหาเก ดจากความไม แน นอน เน องจากงานไม ประจา ป ญหาท ม โครงสร าง แต ผ ดไปจากงานประจาบ าง การต ดส นใจแบบก งโครงสร างและแบบไม ม โครงสร าง (Semistracture and Unstructured Decisions) ความสามารถในการปร บปร งความต องการท เปล ยนไป (Ability to adapt changing needs) ง ายต อการเร ยนร และนามาใช (Ease of learning and use) ภายในองค การม ข อม ลท หลายหลายมาก ข อม ลบางประเภทเก ดจากก จกรรม ของธ รก จ ท เก ดข นประจาว น (Routine) ซ งข อม ลเหล าน นย อมม มาตรฐาน หร อม โครงสร างท แน นอน ซ งองค การสามารถใช ระบบ MIS ในส วนของ ระบบการประมวลผลรายการ (TPS) ได แต ในขณะเด ยวก นม ข อม ลบาง ประเภทท ม ความจาเป นต องใช ในการว เคราะห และม การเปล ยนแปลงอย ตลอดเวลา เช น - ต นท นของว ตถ ด บ - ค าใช จ ายต าง ๆ - รายได บางประเภท ผ บร หารระด บส งจะม ความต องการสารสนเทศท หลากหลาย เพ อช วย ในการต ดส นใจ แต ระบบ TPS ม กจะให สารสนเทศในเช งบร หาร เช น งบด ล งบกาไรขาดท น แต ไม ได ม งบการเง นเพ อช วยในการต ดส นใจของผ บร หาร ด งน น ระบบ DSS จ งต องม ความสามารถในการปร บปร งข อม ล ให ออกมาในร ปท ช วยใน การต ดส นใจ ระบบ DSS เป นระบบท สร างข นมาโดยคาดหว งว าผ ใช โดยท วไป สามารถเร ยนร ได และน าไปปฏ บ ต ได โดยไม จ าเป นต องอาศ ย ผ เช ยวชาญทางด านคอมพ วเตอร เช น โปรแกรม โลต ส MS- Excel, MS-Word MS-PowerPoint นอกจากน นย งสามารถแสดงผลในร ปของข อความ (Text) ร ปภาพ (Graphics) และต วเลข (Numeric) ได Planning Organizing Coordinating Deciding Control ระด บกลย ทธ ระด บย ทธว ธ ระด บปฏ บ ต การ การใช ความค ดประกอบเหต ผล (Intelligence) ผ ต ดส นใจจะร บร ถ งโอกาสหร อป ญหาท เก ดข น ผ ต ดส นใจรวบรมข อม ลท เก ยวข อง จากท งต วป ญหาและส งแวดล อม การออกแบบ (Design) ผ ต ดส นใจจะว เคราะห และพ ฒนาแนวทาง ต าง ๆ ท เป นไปได ในการแก ป ญหา การค ดเล อก (Choice) ผ ต ดส นใจทาการเล อกแนวทางปฏ บ ต ท เหมาะก บก บสถานการณ ท ส ด เพ อนาไปประย กต ใช โอกาส/ ป ญหา ต ดตามผล เป าหมาย ปฏ บ ต ขอบเขต การเล อก ทางเล อก ว เคราะห โครงสร าง ก งโครงสร าง ไม ม โครงสร าง ประมวลและเสนอข อม ลการต ดส นใจแก ผ บร หาร ประเม นทางเล อกท เหมาะสม ภายใต ข อจาก ดของแต ละสถานการณ DSS ระบบสานสนเทศท สามารถโต ตอบก บผ ใช เพ อช วย ผ บร หารในการต ดส นป ญหาแบบก งโครงสร าง และไม ม โครงสร าง DSS ช วยผ บร หารทดสอบทางเล อกในการต ดส นใจ โดยต ง คาถาม ถ า... แล ว. (What If ) อย างม ประส ทธ ภาพ อ ปกรณ แบ งออกเป น 3 กล ม อ ปกรณ ประมวลผล คอมพ วเตอร ขนาดใหญ ม น คอมพ วเตอร อ ปกรณ ส อสาร ประกอบด วย ระบบส อสารต าง ๆ อ ปกรณ แสดงผล จอภาพท ม ประส ทธ ภาพ และความความ ละเอ ยดส ง กระบวนการทางาน ฐานข อม ล (Database) ไม ม หน าท สร าง หร อค นหา หร อปร บปร ง ข อม ลในฐานข อม ลแต ม ฐานข อม ลของต วเอง ท รวบรวมข อม ลสาค ญท รอการประมวลผลประกอบการต ดส นใจ ฐานแบบจาลอง (Model Base) ท รวบรวมแบบจาลองทางคณ ตศาสตร และแบบจาลองในการว เคราะห ป ญหาท สาค ญ แตกต างก นตาม ว ตถ ประสงค ในการนาไปใช ระบบช ดคาส ง (DSS Software system) เป นส วนสาค ญท ช วยอานวย ความสะดวกในการโต ตอบระหว างผ ใช ก บฐานข อม ลและฐานแบบจาลอง ข อม ล เป นองค ประกอบท สาค ญอ กส วนหน งของ DSS ไม ว า DSS จะ ประกอบด วยอ ปกรณ ท ท นสม ยและได ร บการออกแบบระบบการทางานให สอดคล องก นและเหมาะสมก บการใช งาน ข อม ลท นามาใช ในการประมวลผลไม ม ค ณภาพ ก ไม สามารถช วยสน บสน น การต ดส นใจของผ ใช ได อย างเหมาะสม ม ปร มาณพอเหมาะแก การนาไปใช งาน ม ความถ กต องท นสม ยในระด บท เหมาะสมก บความต องการ สามารถนามาใช ได สะดวก รวดเร ว และครบถ วน บ คลากร เป นบ คคลท เก ยวข องก บ DSS ต งแต กาหนดป ญหาและความต องการ การพ ฒนา ออกแบบ และการใช บ คลกรท เก ยวก บก บ DSS แบ งเป น 2 กล ม ผ ใช (end-user) เป นผ ใช งานโดยตรงของ DSS ได แก ผ บร หารใน ระด บต าง ๆ น กว เคราะห และผ เช ยวชาญทางด านธ รก จท ต องการข อม ล ประกอบการต ดส นใจ ผ สน บสน น DSS (DSS supporter) ได แก ผ ควบค มด แลร กษาอ ปกรณ ต าง ๆ ผ พ ฒนาระบบสน บสน นการต ดส นใจ ผ จ ดการข อม ลและท ปร กษา เก ยวก บระบบ พ ฒนาการของเทคโนโลย สารสนเทศในป จจ บ น ทาให DSS ช วยผ บร หาร ในการต ดส นใจแก ป ญหา โดยนาข อม ลท จาเป น แบบจาลองในการต ดส นใจ ง ายต อการเร ยนร และใช งาน สามารถโต ตอบก บผ ใช ได อย างรวดเร วและม ประส ทธ ภาพ ม ข อม ล สน บสน นการต ดส นใจท เหมาะสมและสอดคล องก บล กษณะ ของป ญหา สน บสน นการต ดส นใจแบบก งโครงสร าง และไม ม โครงสร าง ม ความย ดหย นต อความต องการของผ ใช DSS MIS 1. ให ความสาค ญการนาสารสนเทศไป 1. เร ยกใช ข อม ลในงานประจาว น สาหร บ ประกอบการต ดส นใจของผ ใช การปฏ บ ต งาน 2. จ ดการข อม ล ต ดส นป ญหาก งโครงสร าง 2. งานสาน กงาน ห วหน างาน และ ไม ม โครงสร าง เก ยวข องก บงานประจาว น 3. เหมาะสมก บการแก ป ญหาของผ ใช 3. เก บรวบรวม จ ดระเบ ยบ และรวบรวม และม ความย ดหย นสมบ รณ จ ดการสารสนเทศท วไปขององค การ 4. DSS พ ฒนาให เหมาะสมก บการใช บนเคร อง ส วนบ คคล ป ญหาในการ ต ดส นใจท ม ล กษณะเฉพาะ DSS ให ความสาค ญก บข อม ล และเคร องม อในการจ ดการ และการว เคราะห ข อม ล ทดสอบทางสถ ต DSS ให ความสาค ญก บแบบจาลอง (model based DSS) ท ให ความสาค ญก บแบบจาลองการประมวลป ญหา โดยเฉพาะ แบบจาลองพ นฐานทางคณ ตศาสตร และแบบจาลองการว จ ย ข นดาเน นงาน ช วยให ผ ใช สามารถว เคราะห ป ญหา พ จารณา ทางเล อกท เหมาะสมท ส ด สร ป DSS แตกต างจากระบบสารสนเทศสาหร บการปฏ บ ต การท แลกเปล ยนเก บรวบรวม และประมวลผลข อม ล DSS จะจ ดการก บข อม ลให เป นสารสนเทศท เหมาะสมก บการต ดส นใจของผ ใช โดย DSS จะใช ข อม ลท ประมวลผลจากระบบการปฏ บ ต การมาจ ดระเบ ยบ และว เคราะห ตาม คาส งและความสนใจของป ญหา ประเภทของ DSS 1. File Drawer System 2. Data Aanlysis System 3. Analysis Information 4. Accounting Models 5. Representational Models 6. Optimiaztion Models 7. Suggestion Models 1. ช วยในการเตร ยมความพร อมในการประช ม 2. ม การจ ดเตร ยมข อม ลและสารสนเทศท เหมาะสมในการประช ม 3. สร างบรรยากาศในการร วมม อก นระหว างสมาช ก 4. สน บสน นการม ส วนร วมและกระต นการแสดงความค ดเห นของสมาช ก 5. ม การจ ดลาด บความสาค ญก อนหล งของป ญหา 6. ช วยให การประช มบรรล ผลในระยะเวลาท สมควร 7. ม หล กฐานการประช มแน ช ด
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks