Drets dels infants

Description
1. Article 1Un infant és lésser humà fins als divuit anys, llevat que la legislació nacional acordi la majoria abans daquesta edat.Article 2Tots els drets enunciats…

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 4 | Pages: 3

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Article 1Un infant és lésser humà fins als divuit anys, llevat que la legislació nacional acordi la majoria abans daquesta edat.Article 2Tots els drets enunciats en la Convenció han de ser atorgats a tot infant sense excepció; lEstat té lobligació de protegir Iinfantcontra qualsevol mena de discriminació.Article 3Tota mesura, de caràcter judicial o administratiu, que sadopti respecte a un infant, sha de recolzar en el seu propi interès.Article 4LEstat té Iobligació dassegurar lexercici dels drets reconeguts en la Convenció.Article 5LEstat té lobligació de respectar els drets i fer complir els deures daquells que legalment són responsables de linfant, per talque linfant pugui exercir els drets reconeguts en aquesta Convenció.Article 6Linfant té el dret intrínsec a la vida i lobligació de lEstat és assegurar la seva supervivència i desenvolupament.Article 7Linfant té dret a un nom des del seu naixement i a adquirir una nacionalitat, de manera que mai no resulti un apàtrida; també tédret a conèixer els seus pares i a ser atès per ells.Article 8LEstat té lobligació de protegir i, si sescau, restablir els aspectes fonamentals de la identitat dun infant: nacionalitat, nom irelacions familiars.Article 9LEstat té lobligació de vetllar perquè linfant no sigui separat dels seus pares contra la voluntat daquests, excepte si es tractaduna mesura de lautoritat competent que, tenint en compte linterès superior de linfant, determini el contrari. Linfant té dret amantenir el contacte amb el pare o la mare quan estigui separat de lun, de laltre o de tots dos.Article 10Linfant i els seus pares tenen dret a sortir de qualsevol país o dentrar-hi perquè la família es pugui reunir o per al mantenimentde les relacions entre linfant i els seus pares.Article 11LEstat té lobligació, mitjançant acords bilaterals, de lluitar contra les retencions dinfants a lestranger i els trasllats il·lícits a altrespaïsos.Article 12Linfant té dret, així que tingui un judici propi, a expressar la seva opinió en tot allò que lafecta i a veure com aquesta opinió ésatesa.Article 13Linfant té dret a la llibertat dexpressió i a buscar, rebre i difondre informacions i idees pels mitjans que trií només amb leslimitacions que la llei prevegi.Article 14LEstat té lobligació de respectar el dret de linfant a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; i de respectar els drets iels deures deIs seus pares per guiar-lo en lexercici dels seus drets dacord amb levolució de les seves facultats.Article 15Linfant té dret a la llibertat dassociació i a celebrar reunions pacífiques amb la condició que els drets dels altres siguinrespectats.Article 16Linfant té dret a no ser objecte dintromissions en la seva vida privada; té dret a la família, al domicili i a la correspondència, i noha de ser objecte datacs il·legals pel que fa a la seva honra i la seva reputació.
 • 2. Article 17Linfant ha de poder accedir a informació procedent de diverses fons nacionals i internacionals, especialment la que tè per finalitatpromoure el seu benestar social, espiritual i moral, i la seva salut física i mental; els Estats han de posar els mitjans per tal queaixò sigui possible.Article 18LEstat ha dassegurar el reconeixement del principi que el pare i la mare tenen responsabilitats comunes en leducació i eldesenvolupament de linfant; són els primers responsables de linfant i la seva preocupació fonamental ha de ser el seu òptimdesenvolupament.Article 19LEstat té lobligació de protegir linfant contra tota mena de maltractaments, abusos i explotacions; de tipus físic, mental o sexual.Article 20Linfant privat temporalment o permanentment del seu entorn familiar, així com aquell que se lha de separar en funció del seuinterès primordial, té dret a la protecció i a lajuda especials de lEstat.Article 21Els Estats que reconeixen o permeten ladopció han dassegurar que la consideració principal sigui linterès primordial de lInfant.Article 22Dacord amb la llei i els procediments internacionals els Estats tenen lobligació de considerar la solicitut de lestatut de refugiat dequalsevol infant i dajudar-lo a reunir-se amb la seva família.Article 23EIs infants disminuïts tenen dret a gaudir datencions específiques i duna educació i una capacitació adequades a fi daconseguirla seva integració social i el seu màxim desenvolupament individual, tant cultural com com espiritual.Article 24Linfant té dret al nivell més alt de salut i a laccés als serveis mèdics; i lEstat té lobligació dassegurar les atencions primàriespreventives, latenció sanitària per a les futures mares, la reducció de la mortalitat infantil, leducació sanitària i labolició de lespractiques tradicionals perjudicials per a la salut dels infants.Article 25Linfant en règim dinternament o acolliment familiar té dret a una revisió periòdica del tractament que rep i de totes les altrescircumstàncies rellevants pel que fa a la seva situació.Article 26Linfant té dret a beneficiar-se de la seguretat social i de les prestacions socials.Article 27Linfant té dret a un nivell de vida adequat al seu desenvolupament físic, mental, espiritual, moral i social; els pares són elsprimers responsables, però si ells no poden lEstat els ha dajudar, principalment pel que fa a la nutrició, el vestit i lhabitatge.Article 28Linfant té dret a leducació i lEstat té lobligació de proporcionar educació primària obligatòria i gratuïta, de fer que lensenyamentsuperior sigui accessible a tots, i de vetllar perquè la disciplina escolar es fomenti en el respecte i la dignitat de linfant.Article 29Leducació ha dafavorir el desenvolupament de la personalitat i les aptituds de linfant; ha dinculcar el respecte dels dretshumans, el respecte dels seus pares, de la seva pròpia identitat cultural, del seu idioma i valors, com també els valors culturalsdels altres països; ha de preparar linfant per assumir una vida responsable en societat i en el respecte al medi natural.Article 30Als Estats on hi hagi minories ètniques, religioses o lingüístiques, linfant que pertanyi a alguna daquestes minories té dret agaudir de la seva pròpia cultura, a practicar la seva religió i a utilitzar la seva pròpia llengua.Article 31Linfant té dret al descans, al lleure, al joc i a la participació en activitats culturals i artístiques.
 • 3. Article 32Linfant té dret a ser protegit contra lexplotació econòmica i contra tota feina que posi en perill la seva salut, la seva educació o elseu desenvolupament integral, i lEstat té lobligació destablir edats mínimes per començar a treballar i despecificar lescondicions laborals.Article 33Linfant té dret a ser protegit contra el consum il·lícit destupefaents i substàncies psicotròpiques, i contra la seva utilització en laproducció i distribució daquestes substàncies.Article 34Linfant té dret a ser protegit per lEstat de qualsevol tipus dexplotació o abús sexual.Article 35Els Estats han de posar tots els mitjans necessaris per impedir el segrest, la venda o el tràfic dinfants.Article 36Els Estats han de protegir linfant contra tota altra mena dexplotació que pugui perjudicar qualsevol aspecte del seu benestar.Article 37LEstat té lobligació de vetllar perquè cap infant no sigui sotmès a tortures ni a penes o tractes cruels. No es pot imposar la penacapital ni la presó perpètua a cap infant. No pot ser privat de la seva llibertat duna manera arbitrària, i aquesta mesura esconsiderarà com a lúltima aplicable. Si és privat de llibertat serà tractat amb humanitat i respecte, i sempre dacord amb lesnecessitats de la seva edat; estarà separat dels adults i podrà mantenir contactes amb la seva família i tindrà dret a unaassistència legal i de qualsevol altre tipus que sigui adequada.Article 38LEstat té lobligació de respectar el dret internacional humanitari i el principi que cap infant de menys de quinze anys no ha departicipar directament en les hostilitats ni ha de ser reclutat per les forces armades, i que tot infant afectat per un conflicte armatha de poder gaudir de protecció i atencions.Article 39LEstat té lobligació dadoptar mesures per tal dassegurar la recuperació física i psicològica i la reintegració social dels infantsque hagin estat víctimes dabusos, negligències, explotacions o tortures.Article 40LEstat té lobligació de reconèixer el dret que té linfant que ha infringit la lIei penal de ser tractat dacord amb la seva dignitat ique es tingui en compte ledat que té. També ha de garantir la no retroactivitat de les lleis, tant nacionals com internacionals. Alinfant se Ii asseguraran, com a garanties, la presumpció dinnocència, el dret a ser informat puntualment dels càrrecs que se liimputen, a disposar assistència jurídica, que la seva causa sigui dirimida sense retard, que no se lobligui a declarar-se culpable,que totes les decisions i mesures aplicades siguin sotmeses a un òrgan judicial superior. Té dret a disposar a lassistènciagratuïta dun intèrpret, si és el cas, i que es respecti plenament la seva vida privada al llarg del procés. Així mateix es promouràlestabliment dinstàncies i de legislació especifiques i la implantació duna edat mínima de responsabilitat penal. Daltra banda, esprocurarà que les mesures es puguin adoptar sense haver de recórrer a procediments judicials i es buscaran totes lesalternatives possibles per evitar linternament en institucions.Article 41Cap article daquesta Convenció no afectarà cap llei dun Estat quan aquesta llei sigui millor de cara a la realització dels drets delinfant.
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks