Dragun_Mitologija obred vrijeme kod ratara nomada.pdf

Description
MITOLOGIJA, OBRED I KONCEPCIJE VREMENA KOD RATARA I NOMADA Maja DRAGUN Institut dru{tvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb UDK: 398.3:291.37 316.324.2/.3:291.37 Pregledni rad Primljeno: 23. 1. 2002. Ovaj rad bavi se analizom povezanosti no}nog i dnevnog sustava simbolizma s privrednom, mitolo{kom, obrednom i religijskom sferom `ivota starih naroda i zajednica. Tvrdi se kako navedeni sustavi simbolizma ut

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  MITOLOGIJA, OBREDI KONCEPCIJE VREMENA KOD RATARA I NOMADA  Maja DRAGUNInstitut dru{tvenih znanosti Ivo Pilar, ZagrebUDK: 398.3:291.37316.324.2/.3:291.37Pregledni radPrimljeno: 23. 1. 2002. Ovaj rad bavi se analizom povezanosti no}nog i dnevnogsustava simbolizma s privrednom, mitolo{kom, obrednom ireligijskom sferom `ivota starih naroda i zajednica. Tvrdi sekako navedeni sustavi simbolizma utemeljuju aksiomezajednica, kao i specifi~ne koncepcije vremena. Pri tome seopa`a organska povezanost no}nog sustava simbolizma sratarskim te dnevnog sustava simbolizma s nomadskimstilom `ivota, i to na sljede}i na~in: a) nomadi su odanipatrijarhalnom monoteizmu, ideologiji  Novog po~etka ,solarnom kultu, obrednom `rtvovanju `ivotinja, {amanskomsimbolizmu i linearnom konceptu vremena; b) ratari suskloni matrijarhalnom politeizmu, lunarnoj epifaniji,svetkovinama kulta plodnosti s cikli~kim ljudskim `rtvama,vjerovanjima u uskrsnu}e i reinkarnaciju te cikli~komkonceptu vremena. Prikazan je i na~in na koji se obredi`rtvovanja, kako kod ratara tako i kod nomada, s vremenomeufemiziraju pri ~emu se prvotna stvarna `rtvovanjapretvaraju u obrede simboli~ne evokacije bo`anske `rtve.Maja Dragun, Institut dru{tvenih znanosti Ivo Pilar,Maruli}ev trg 19/1, p.p. 277, 10000 Zagreb, Hrvatska.E-mail: Maja.Dragun @ pilar.hr UVOD U ovome radu govori se o me|udjelovanju sustava simboli-zama smitologijama,obredimaikoncepcijamavremenazastu-pljenihkodnomadairatara.Neulaziseuproblemdaliimagi-narni sustavi uvjetuju privrednu i habitualnu sferu zajednicaili proizvodna sfera uvjetuje imaginarne stilove, ve} se pret-postavlja me|udjelovanje izme|u privrednih sustava i ima-ginarnih struktura. Tom se temom bavio i Max Weber u svojim 721   istra`ivanjima s podru~ja sociologije religije. 1 Poseban nagla-sak se stavlja na dvije linije simboliziranja koje vuku korijeniz pretpovijesti, a mogu se identificirati kao a) ratarsko-matri- jarhalne konstelacije i b) nomadsko-patrijarhalne konstelacije.Uz ratarsko-matrijarhalne konstelacije vezano je cikli~kodo`ivljavanje vremena, a uz nomadsko-patrijarhalne linearnodo`ivljavanje vremena. Tako govorimo o cikli~kom vreme-nu i linearnom vremenu . 2 Zanomadejekarakteristi~anmo-noteizam, obo`avanje Neba i Sunca (solarni kult) te patrijar-halna struktura zajednica. Ratari {tuju kult bo`ice i slave ritu-ale plodnosti povezane s ciklusom Mjeseca, obredi su im `r-tveni, a panteon politeisti~ki.Prisutna je jasna podjela izme|u zemljodjela~kih i pastir-skih predod`bi svijeta. Spoznaja opetovanih ritmova u priro-di, mit o vje~nome povratku imaju izvor u gospodarskim kul-turama prvih zemljodjelaca koji godi{nje obnavljanje biljno-ga svijeta prote`u na shva}anje svemira i vremena. Nasuprottakvim predod`bama javlja se linearno do`ivljavanje vreme-na koje je povijesno usko povezano uz gospodarstvo pastira inomada. 3 Postoji slaganje me|u autorima da od prapovijesti posto- je dva razli~ita toka simboliziranja pra}ena mitolo{kom poza-dinom i obredom te uz njih povezane dvije koncepcije vre-mena. Uz ratarsku privredu vezuje se cikli~ki obred i do`iv-ljaj vremena, a uz nomadsku ideja  Novog po~etka  i linearnovrijeme. Na tragu tih zasada govorimo o tipi~no ratarskim inomadskim konstelacijama. DURANDOVO POIMANJE NO]NOGI DNEVNOG SUSTAVA SIMBOLIZMA  Na teoretiziranje o ratarskim i nomadskim konstelacijama raz-govjetno se nadovezuje arhetipologija G. Duranda koji dijelipodru~je ljudskih imaginarnih struktura i habitusa na dva su-stava simbolizma – no}ni i dnevni. Lako je prona}i vezu iz-me|u podjele na no}ni i dnevni sustav simbolizma i ve} na-vedene podjele na ratarske i nomadske konstelacije. U tu svr-hu potrebno je objasniti neke pojmove. Simboli~ka shema, struktura i sustav  Durandova se arhetipologija svodi na istra`ivanje antropo-lo{kih struktura imaginacije. Pri zahva}anju te gra|e on go-vori o simboli~kim shemama, strukturama i sustavima. Osimosnovne podjele na no}ni i dnevni sustav simbolizma Du-rand uvodi trojnu podjelu refleksa na postularnu, digestivnui ritmi~ko-seksualnu dominantu. Iz te podjele on izvodi tri o-snovne simboli~ke sheme.a) Postularni refleks je refleks djeteta za uzdizanjem i u~e-njemhodanja.Iznjegaproizlazefilozofijesvjetlosti,ratia,raz-dvajanja i polemike. DRU[. ISTRA@. ZAGREBGOD. 12 (2003),BR. 5 (67),STR. 721-741DRAGUN, M.:MITOLOGIJA, OBRED... 722   b) Digestivno-probavni refleks je refleks hranjenja i pro- bavljanjaprvehrane(maj~inogmlijeka).Iznjegaproizlazeno}-ne i involucijske vrijednosti, vrijednosti tame, silaska i nutrine.c) Ritmi~ko-seksualni refleks vezan je uz plesno-inicijas-ti~ku pubertetsku igru spolova. Iz njega proizlaze vrijednostisredi{ta, mirenje suprotnosti, sintetiziranje iskustva kao i pra-}enje prirodnih ritmova.Iz navedenih refleksnih dominanti proizlaze tri simboli-~ke sheme – postularna, digestivno-probavna i ritmi~ko-sek-sualna. Simboli~ka shema se definira kao funkcionalni simbolveze izme|u nesvjesnih senzorno-motori~kih gesta i vlada- ju}ih predod`bi, koji tvori dinami~ki kostur imaginacije.Simboli~ke strukture predstavljaju grupacije simboli~kihshema. Konkretnije, one naj~e{}e ujedinjuju, strukturiraju e-lementeizrazli~itihsimboli~kihshema,dr`eihnaokupu.Struk-tura predstavlja izomorfizam shema, arhetipova i simbolaunutarmitskihsistemailistati~kihkonstelacija. (Durand,1991.,53)Odre|ena simboli~ka struktura na koju nai|emo u istra-`ivanju ne mora nu`no imati univerzalni karakter, mo`e sedogoditi da je kulturalno ili lokalno uvjetovana. Za razliku odstrukture simboli~ki sustav nu`no posjeduje univerzalnu ra-{irenost i ponovljivost (na primjer, univerzalno ra{ireni sus-tav kulta plodnosti ili {amanizma) te predstavlja op}enitijugrupaciju dinami~ko-transformatorskih imaginarnih struktu-ra. Dnevni sustav simbolizma Dnevni sustav simbolizma proizlazi iz postularne dominante,a obuhva}a tehnologiju oru`ja, sociologiju vrhovnog vladaramaga i ratnika te obrede uzdizanja i pro~i{}enja. 4 On sadr-`ava lica vremena – teriomorfne, niktomorfne i katamorfnesimbole te njima suprotstavljenu ideologiju `ezla i ma~a –simbole uspona, spektakularne i dijareti~ke simbole. Imaginar-ne strukture dnevnog sustava su shizomorfne.Dnevni sustav simbolizma je izrazito dualisti~ki. On pred-stavlja dualizam slika i predod`bi – svaka slika ima svoju su-protnost (npr. tama i svjetlost). Na~in da se prevlada izvorstraha, a to su slike tame, zemlje, vode, vodenog ~udovi{ta isli~no, jest suprotstavljanje, polemika i rat. Zato uvijek solarni junak ubija a`daju, to je na~in da sile Kozmosa pobijede i pod- jarme sile Kaosa.U korijenu dnevnog sustava simbolizma je antagonizampredod`bi. S jedne strane nalaze se lica vremena – no}, vo-da, zemlja, `ena, lunarno-menstrualni ciklus te predod`be te-riomorfnih ~udovi{ta. Licima vremena se suprotstavljajupredod`be dana, sunca, mu{karca, neba, ma~a, `ezla, {aman- 723 DRU[. ISTRA@. ZAGREBGOD. 12 (2003),BR. 5 (67),STR. 721-741DRAGUN, M.:MITOLOGIJA, OBRED...  skog uspona, pti~jeg leta te borbe viteza s ~udovi{tem u koji-ma vitez pobje|uje. 5 Dnevni sustav je sustav rata, polemike, suprotstavljanja,kidanja veza, uzdizanja, svjetlosti, transcendentnog i duhov-nog. On stvara tehnike ekstaze i sve religijske dualizme naj-~e{}e izra`ene borbom dobra i zla. No}ni sustav simbolizma Intencija no}nog sustava simbolizma je sintetiziranje, ujedi-njavanje suprotnosti te koncipiranje ciklusa i progresa. Zatose oniizra`avaputemsinteti~kihimisti~kihimaginarnihstruk-tura. Vezan je uz no} kao medij involucije vrijednosti i uvijek ozna~ava pretvorbu ili ciklus. No}ni sustav uklju~uje probavnu i cikli~ku dominantu,od ~ega prva uklju~uje prehrambene tehnike posude i obita-vali{ta, prehrambene i probavne vrijednosti, matrijarhalnu ihraniteljsku sociologiju, a druga objedinjuje tehnike ciklusa,ratarskog kalendara, kao i tekstilne industrije, prirodne i umje-tne simbole povratka, astrobiolo{ke mitove i drame. (Durand,1991., 50)Na mitolo{koj i astrobiolo{koj razini no}ni se sustav sim- bolizma izra`ava shemama silaska i uzlaska, suprotstavljenimkoncepcijama vremena, kalendarima, astrolo{kim sustavima,simbolikom vegetativne obnove te koncepcijama reinkarnaci- je, uskrsnu}a i progresa. 6 U te`nji za ovladavanjem vremenom, on prihva}a vri- jeme i prilago|ava se njegovim tokovima. Za razliku od dnev-nog sustava, unutar kojega se vrijeme pobje|uje ma~em i kon-frontacijom,kodno}nogsustava pobjeda dolazikaoplodus-pje{ne prilagodbe, imitacije i stapanja s vremenskim tokovima.No}ni sustav simbolizma je `enski, unutra{nji, cikli~ki, i-mitativni ali i progresivni. Iz anticipacije ciklusa proizlazi kon-cepcija progresa. Progres se zbiva kao stapanje i ritmi~ka iz-mjena suprotnosti, a ne kao izla`enje iz svijeta i vremena.No}ni sustav ne poznaje zao{trenu polemiku, amortizira stra-hoveinete`ipobjedive}ujedna~avanjuisintetiziranju.Iznje-ga proizlaze magijski, alkemijski, misti~ki i sinkreti~ki sustavi. Matrijarhalni i patrijarhalni obrazac U Durandovoj arhetipologiji nailazimo na trostruki dualizam:1) prvi je inkorporiran unutar dnevnog sustava simboliz-ma, a izra`ava se antagonizmom izme|u (`enskih) lica vre-mena i (mu{kog) pro~i{}avaju}e-svjetlosnog, uzlazno-asket-skog i ratni~ko-vite{kog stava,2) drugi je prisutan u sinteti~ko-misti~kom no}nom sus-tavu, kroz razli~itost izme|u (`enske) cikli~ko-ritmi~ke i (mu-{ke)progresivno-evolucijskekoncepcijevremena,kojeovajsu-stav nastoji ujediniti, sintetizirati, DRU[. ISTRA@. ZAGREBGOD. 12 (2003),BR. 5 (67),STR. 721-741DRAGUN, M.:MITOLOGIJA, OBRED... 724
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks