DR - Održivi razvoj Istre.pdf

Description
UNIVERZITET SINGIDUNUM FAKULTET ZA TURISTIČKI I HOTELIJERSKI MENADŽMENT BEOGRAD DIPLOMSKI RAD ODRŽIVI RAZVOJ ISTRE Mentor: Student: Prof. dr Marija Maksin-Mićić Ana Ilić br. indeksa 60/2004 Beograd, 2008. godine

Please download to get full document.

View again

of 83
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 83

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  UNIVERZITET SINGIDUNUM FAKULTET ZA TURISTI ČKI I HOTELIJERSKI MENADŽMENT  BEOGRAD DIPLOMSKI RAD ODRŽIVI RAZVOJ ISTRE Mentor: Student:  Prof. dr Marija Maksin-Mi ćić Ana Ilić  br. indeksa 60/2004 Beograd, 2008. godine   2  SADRŽAJ UVOD  .................................................................................................................. 6   1. OSNOVNE ODLIKE ISTARSKE ŽUPANIJE  ............................... 8   1.1. Geografski položaj .......................................................................................... 8 1.2. Administrativno-upravna organizacija ............................................................ 9 1.3. Prirodne karakteristike ..................................................................................... 11 1.3.1. Reljef .................................................................................................... 11 1.3.2. Geološke karakteristike ........................................................................ 12 1.3.3. Klima .................................................................................................... 12 1.3.4. Zemljište ................................................................................................ 13 1.3.5. Hidrološke karakteristike ...................................................................... 14 1.3.6. Biodiverzitet .......................................................................................... 15 1.4. Stanovništvo .................................................................................................... 18 1.5. Infrastruktura .................................................................................................. 20 1.5.1. Saobraćaj, telekomunikacije i energetska infrastruktura  ..................... 20 1.5.2. Vodosnabdevanje ................................................................................. 23 1.5.3. Kanalisanje otpadnih voda ................................................................... 23 1.5.4. Otpad ..................................................................................................... 24 1.6. Privreda ........................................................................................................... 24 1.7. Turizam ........................................................................................................... 28 2. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I TURIZAM  ................................. 33 2.1. Zaštita prirodnih vrednosti i životne sredine ................................................... 33 2.1.1. Koncept zaštite ....................................................................................... 33 2.1.2. Stanje životne sredine, pritisaka i pokretača  ......................................... 35 2.1.3. Zaštićena područja prirode  ..................................................................... 36 2.1.4. Zaštićene biljne i životinjske vrste  ......................................................... 40 2.2. Turizam i životna sredina ................................................................................. 40 2.2.1. Uticaj turizma na životnu sredinu i „koncept nosivog kapaciteta” ....... 40 2.2.2. Orijentacija ka održivom razvoju turizma u Istarskoj županiji ............. 42 2.2.2.1. Planovi i aktivnosti ................................................................. 42 2.2.2.2. Programi kvaliteta ................................................................. 45   3   3. SISTEM PLANIRANJA I UPRAVLJANJA RAZVOJEM   ISTARSKE ŽUPANIJE   ............................................................................. 52 3.1. Glavni akter  i i učesnici u zaštiti životne sredine i održivom razvoju  ............. 52 3.1.1. Nivoi upravljanja ................................................................................. 52 3.1.1.1. Nacionalni nivo upravljanja ................................................... 52 3.1.1.2. Županijski nivo upravljanja ................................................... 55 3.1.1.3. Lokalni nivo upravljanja ....................................................... 58 3.1.2. Javna i privatna preduzeća  ................................................................... 59 3.1.3. Javnost i institucije građanskog društva  ............................................... 60 3.2. Prekogranična i međuregionalna saradnja  ....................................................... 65 3.3. Programi i projekti Evropske Unije ................................................................. 67 3.3.1. INTERREG inicijativa ......................................................................... 67 3.3.2. Zakon br. 84. od 21. marta 2001. Republike Italije ............................. 70 3.3.3. CARDS ............................................................................................... 70 3.3.4. Predpristupni programi – mogućnost za poslovnu zajednicu  ............... 70 3.3.5. Projekti od značaja za održivi razvoj Istarske županije  ....................... 74 3.3.5.1. „Parenžana” ........................................................................... 74 3.3.5.2. „Heart of Istria” ..................................................................... 75 3.3.5.3. „Rural tour” ........................................................................... 76 3.3.5.4. „Underground Istria“ ............................................................. 77 ZAKLJUČAK   ..................................................................................................... 79 LITERATURA ................................................................................................... 82   4 LISTA KORIŠĆENIH SKRAĆENICA : AZRRI BDP BSAP DZS DZZP EU HGK HRPSOR HUP HŠ HV IDA IRTA VSI IŽ JLS LA21 MPŠVG MSP MZOPUG NH NN NVU PP PPIŽ PPUO/G PZOIŽ RH ROPIŽ TZIŽ UOLSU UOG UOPK UOPŠLRV UOPUGZO UOTT ZDP ZZJZIŽ ŽKP Agencija za ruralni razvoj Istre Bruto društveni proizvod Biodiversity Strategy and Action Plan (Strategija i akcijski plan  bioraznolikosti) Državni zavod za statistiku Državni zavod za zaštitu prirode Evropska Unija Hrvatska Gospodarska Komora Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj Hrvatsko udruženje preduzetnika Hrvatske šume Hrvatske vode Istarska razvojna agencija Istarska razvojna turistička agencija  Vodozaštitni sustav Istre Istarska županija Jedinice lokalne samouprave Lokalna agenda 21 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva Malo/a i srednje/a preduzetništvo /preduzeća   Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva   Natura Histrica (Javna ustanova za upravljanje zaš tićenim delovima  prirode na području IŽ)   Narodne Novine (Službeni list RH)  Nevladine Udruge Prostorni plan Prostorni plan Istarske županije Prostorni plan u opštini/gradu Program zaštite okoliša Istarske županije Republika Hrvatska Regionalni operativni plan Istarske županije Turistička zajednica Istarske županije  Upravni odjel za lokalnu samoupravu i upravu Upravni odjel za gospodarstvo Upravni odjel za prosvetu i kulturu Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lov, ribolov i vodoprivredu Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša  Upravni odjel za turizam i trgovinu Zaštićeni delovi prirode  Zavod za javno zdravstvo Istarske županije HGK – Županijska komora Pula  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks