Др Борислав Ђукић * Петар Ђукић ** моторног возила, лажно пријављивање, фалсификовање... - PDF

Description
ОТУЂЕЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И БиХ СПЕЦИФИЧНОСТИ, СТАЊЕ И ТЕНДЕНЦИЈЕ Стручни рад DOI: /BPG DJ УДК: :343.71]:629.3(497.6) Др Борислав Ђукић * Петар Ђукић ** Апстракт:

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Industry

Publish on:

Views: 33 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ОТУЂЕЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И БиХ СПЕЦИФИЧНОСТИ, СТАЊЕ И ТЕНДЕНЦИЈЕ Стручни рад DOI: /BPG DJ УДК: :343.71]:629.3(497.6) Др Борислав Ђукић * Петар Ђукић ** Апстракт: Криминалитет који је посљедњих двадесет година доживио праву експанзију не само на простору Републике Српске и БиХ него и окружења, везан је у различитим формама за моторна возила. У протеклом периоду су регистроване бројне групе које су ову дјелатност довеле до нивоа организованог криминалитета јер су возила отуђена на домаћем терену разним рутама и каналима завршавала у другим земљама у окружењу. Поред тога, за украдена возила се често сачињавала фалсификована документација или би та возила завршавала на отпаду, размонтирана и исјечена у дијелове. С обзиром на то да се ради о обрту милионске вриједности, ова проблематика заслужује сталну пажњу и анализу одређених показатеља у циљу планирања адекватног одговора на проблем. Циљ овог рада је да укаже на сложеност криминалитета у вези с моторним возилима у смислу појавних облика, односно утврђивања о чему се заправо ради (да ли је кривично дјело, које врсте, да ли је лажно пријављивање мотивисано наплатом штете и слично), те на стање и тенденције на простору Републике Српске и БиХ у смислу броја и врсте кривичних дјела у вези са моторним возилима, на кретања у појединим годинама и слично. Кључне ријечи: криминалитет, тешка крађа, крађа, одузимање моторног возила, лажно пријављивање, фалсификовање... УВОД Проширење Европске уније и либерализација граница и визног режима погодовала је посљедњих двадесет година експанзији криминалитета у вези с моторним возилима, а штете до којих долази на овај начин мјере се вишемилионским износима. Ова врста * Висока школа унутрашњих послова, Универзитет у Бањој Луци,е-mail: gmail.com ** Висока школа унутрашњих послова, Универзитет у Бањој Луци, е-mail: perodjukic 201 Ђукић Б. и Ђукић П., Безбједност - Полиција - Грађани, година XII број 1 2/16 криминалитета по много чему има обиљежја организованог, и то у мјери далеко већој од неких других савремених врста криминалитета. Према подацима Еуропола за годину, украдено је око пола милиона возила чија укупна вриједност достиже 7,5 милијарди еура, док је на подручју САД, Канаде и Африке добит од организоване крађе возила процијењена на 18,5 милијарди америчких долара (Europol, An Overwiev of Motor Wehicle Crime from European Perspective. Преузето са сајта У претходном периоду, нарочито погодно подручје на коме су завршавала возила украдена у земљама Европске уније, биле су земље бивше Југославије и бившег Совјетског Савеза. Ту су најчешће легализована употребом фалсификоване документације или су просљеђивана у друге земље како би им се заметнуо сваки траг. Криминалитет у вези с моторним возилима све више поприма карактер транснационалног организованог криминалитета са строгом подјелом послова унутар криминалних група, гдје се једни баве крађом возила, други припремом фалсификоване документације, трећи транспортом на погодне дестинације и слично. Највише је заступљено кријумчарење луксузних путничких возила, која са, након крађе, промијењеним идентификационим карактеристикама у добро организованом каналу прелазе границу и у другој земљи постају предмет трговине, што организованом криминалитету доноси значајну добит (Бошковић, 2011: ). У Републици Српској и БиХ, криминалитет везан за моторна возила експанзију доживљава у послијератном периоду, гдје је одсуство сарадње између органа за провођење закона између два ентитета отворило пут криминалним групама које су олако украдена возила пребацивале преко међуентитетских линија. Криминалне групе нису познавале границе ентитета и ограничења у вези с етничком или каквом другом припадношћу. Украдено возило се не пребацује увијек преко границе, него се кроз добро организоване канале продаје на домаћем илегалном тржишту, наравно с промијењеним, односно фалсификованим новим идентификационим карактеристикама (Милосављевић, 2003: 204). Протоком времена и успостављањем сарадње између институција унутар БиХ проблем је донекле ублажен, али и криминалне групе су развијале софистицираније моделе дјеловања. Специфично је да се отуђивањем возила имовинска корист може остварити на више различитих начина. Украдено возило се најчешће даље препродаје уколико се нађе погодно тржиште или се евентуално исјеца у дијелове који се продају на ауто-отпадима. Неријетко се за украдена возила тражи откупнина од власника, те се и на тај начин стиче незаконита имовинска добит. Највише су на мети возила из групације Волксваген, Ауди, Мерцедес, и то возила новије, али и старијих година производње. 202 Отуђење моторних возила у Републици Српској и БиХ специфичности, стање... Новија возила најчешће завршавају преко границе у другим земљама и подручјима (Албанија, Македонија, Косово), док старија возила често послуже за дијелове на регистрованим и нерегистрованим отпадима, на који начин се далеко више зарађује него простом продајом цијелог возила. Криминалитет у вези с моторним возилима у посљедње вријеме је отежан јер се код новијих возила развијају савременија средства заштите у облику аларма, блокада волана, мјењача или електронских блокада, што код возила старије генерације није био случај. Ипак, ни криминалне групе не заостају у развоју технике и технологије, па набављају најсавременија софистицирана средства која олакшавају савладавање и најсавременијих препрека уграђених у најновија возила. Свакако да ће и у будућности постојати мртва трка између произвођача возила у смислу развоја система заштите и криминалаца који ће настојати да савладају било какву препреку на путу згртања огромне противправне имовинске користи. Није искључена ни могућност да произвођачи савремених средстава заштите имају кртице унутар система, које ће криминалним групама доставити средства и информације за заобилажење заштитних баријера, уз свакако добру надокнаду. Треба имати на уму да отуђење возила није нимало једноставан случај и потребно је уложити додатни напор ради схватања шта је суштина код појава овог типа. Како је већ речено, возило на различите начине може послужити за стицање противправне имовинске користи продајом цијелог возила или возила у дијеловима. Међутим, оно се може употријебити и за извршење каквог другог, често далеко тежег кривичног дјела. Исто тако је могућ случај да власник прода возило а затим пријави отуђење возила како би остварио додатну корист од исплате осигурања, као и низ других опција. ЗАКОНСКА ОДРЕЂЕЊА КРИМИНАЛИТЕТА У ВЕЗИ С МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА У литератури се помиње интересантна класификација крађа моторних возила, која одсликава сву сложеност овог питања а која крађе возила дијели на привремене и трајне (професионалне) крађе. У случајевима привремених крађа моторних возила није присутан мотив стицања имовинске користи, и то су случајеви: крађа које су извршене ради забаве, ужитка, утркивања (енг. Joyriding), крађа које су извршене ради употребе моторног возила као превозног средства, и 203 Ђукић Б. и Ђукић П., Безбједност - Полиција - Грађани, година XII број 1 2/16 крађе код којих се украдено возило користи ради извршења другог кривичног дјела. У случајевима трајних професионалних крађа моторних возила присутан је мотив стицања противправне имовинске користи, и то су случајеви: крађа возила које се врше ради демонтаже, растављања возила и продаје њихових дијелова, крађа које се врше ради незаконитог промета и продаје отуђених возила у друге државе, крађа које се врше ради трајне употребе отуђеног возила од стране извршиоца кривичног дјела или евентуално његове продаје унутар граница државе, крађа возила којима су циљ преваре повезане са осигурањем возила, крађа возила која служе у сврху побољшања перформанси властитог возила (демонтирањем појединих компоненти с отуђеног возила), и крађа возила које се врше ради изнуђивања новца од законитих власника на име поврата отуђеног возила и слично (Мујановић и Дељкић, 2012, цитирано код Мијалковић, 2013: 42 43). У Кривичном закону Републике Српске (Кривични закон Републике Српске, Службени гласник Републике Српске, бр. 49/03, 108/04, 37/06, 60/06, 73/10, 1/12, 67/13) једино кривично дјело у којем се помиње моторно возило јесте кривично дјело Одузимање моторног возила, које се састоји у одузимању туђег моторног возила у намјери да се оно употријеби за вожњу. Тежи облик овог дјела постоји када је употреба возила трајала дуже вријеме или је на возилу проузрокована већа штета. Такође, предвиђено је да се кажњава покушај наведеног кривичног дјела. На мети извршилаца су најчешће путничка моторна возила, иако има случајева одузимања аутобуса, камиона или других теретних возила. Начини извршења могу бити различити, уз савладавање мањих или већих препрека, одваљивањем или насилним спуштањем стакла, обијањем браве на вратима, ломљењем стакла, отварањем врата подесним предметима и слично. Дјело се најчешће врши у групи, при чему је неко од лица способно да стави возило у погон без кључа, односно спајањем помоћу каблова, уз ломљење фабричке блокаде волана. Учиниоци овог кривичног дјела су махом малољетници и млађа пунољетна лица која се удружују и возила одузимају најчешће ноћу са усамљених и слабо освијетљених паркинга, мада то чине и ако су услови повољни. Мотиви извршења јесу: жеља за истицањем, провод са дјевојком или са друштвом, одлазак у друго мјесто ради провода или извршења другог кривичног дјела, покушај да се усаврши вожња и слично (Бошковић и Јовичић, 2002: 142). 204 Отуђење моторних возила у Републици Српској и БиХ специфичности, стање... Одузимање моторног возила далеко је опасније када се изврши у намјери да послужи извршењу другог, често далеко тежег кривичног дјела, при чему возило након што послужи сврси, односно послије успјешне или неуспјешне акције бива запаљено, чиме се настоје уклонити сви трагови. За ове намјене се најчешће одузимају возила веће снаге и запремине мотора и већег товарног простора уколико се планирају превести крупније украдене ствари. Потенцијално, далеко опасније криминалне радње у вези са возилима везане су за друге врсте кривичних дјела као што су крађа, тешка крађа, превара, изнуда, лажно пријављивање кривичног дјела, фалсификовање исправа, навођење на овјеравање неистинитог садржаја и друго. Далеко чешћи случај од намјере да се возило употријеби за превоз од једне до друге дестинације, јесте намјера да се возило искористи у сврхе остварења противправне имовинске користи. Било да се ради о крађи или тешкој крађи возила (зависно од тога на који начин се долази до возила, вриједности возила и сл.), најчешће је циљ да се возило превезе на одређене дестинације и прода или, ако је то тешко изводљиво, да се возило растави у дијелове и тако продаје, при чему је идентификација отежана због уклањања трагова и ознака. Отуђење возила може имати за циљ да се од власника изнуди откупнина за возило, при чему постоје разрађене шеме контакта са криминалцима, давања откупнине, избјегавања полиције у наведеном процесу и слично. Власници украдених возила у Републици Српској и БиХ обраћају се у одређене угоститељске објекте гдје се окупљају криминогена л
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks