ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย - PDF

Description
การใช งาน SkyDrive การใช งาน SkyDrive เป นการใช งานเก ยวก บเอกสารและการเก บข อม ลต างๆ ย ง สามารถเผยแพร เอกสาร ไฟล ต างๆให สมาช กสามารถเข ามาดาวโหลดและศ กษาเพ มเต มได ในหน า My Documents (A) ค อหน าสาหร

Please download to get full document.

View again

of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Fan Fiction

Publish on:

Views: 18 | Pages: 24

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
การใช งาน SkyDrive การใช งาน SkyDrive เป นการใช งานเก ยวก บเอกสารและการเก บข อม ลต างๆ ย ง สามารถเผยแพร เอกสาร ไฟล ต างๆให สมาช กสามารถเข ามาดาวโหลดและศ กษาเพ มเต มได ในหน า My Documents (A) ค อหน าสาหร บแสดงเอกสารต างๆท ได อ พโหลด และย งสามารถร าง เอกสารข นใหม ได อ กด วย การสร างเอกสารใหม สามารถสร างเอกสารใหม ได โดยการเล อกท New document (B) ส งเกตว า ในหน า My Document (A) น จะม โฟลเดอร Shared with Everyone (C) อย ซ งเป น โฟลเดอร ท ใช สาหร บใช เผยแพร เอกสารสาหร บสมาช กท กท านภายในมหาว ทยาล ย หากต องการเผยแพร เอกสารให เล อกท โฟลเดอร น สามารถสร างเอกสารใหม ได เหม อนก บการสร างเอกสารของ Office ท วไป ซ ง ม ให เล อกท ง Word Excel PowerPoint เป นต น 1 P a g e ในข นตอนน จะยกต วอย างการใช งาน Word document (A) เม อเล อกท Word document แล ว ระบบจะแสดงหน าต างให ต งช อ เอกสาร (B) เม อต งช อเอกสารเร ยบร อยแล ว ระบบจะนาเข าส หน า Office 365 ซ งม หน าตาและฟ งก ช นการใช งาน คล ายคล งก บ Office ท เราใช งานอย ท วไป หากต องการ ออกจากหน า Office 365 น ให เล อกท เมน file (ไฟล )(A) แล วเล อก close (B) เพ อออกจากโปรแกรม 2 P a g e 3 P a g e การอ พโหลดเอกสาร หลายๆท านอาจม เอกสารท ต องการเผยแพร หร อ ต องการเก บเอกสารไว บน SkyDrive สามารถอ พ โหลดเอกสารได โดย ไปท New Document (A) หร อลากไฟล เอกสารท ต องการมาใส ในหน าน ได เลย จากน น ให เล อกท UPLOAD EXISTING FILE (B) เพ อ เล อกไฟล ท ต องการอ พโหลด เม อเล อกท New Folder แล ว ระบบจะแสดงหน าต างให ต งช อ เอกสาร (C) 4 P a g e การใช งานเอกสารท ท านได อ พโหลดข นมาท SkyDrive ให เล อกท Open menu (A) จากน นระบบจะแสดงหน าต างให เล อกเพ อ จ ดการก บเอกสาร ซ ง ประกอบไปด วย ส วนสาค ญ ด งน - Edit ค อ การแก ไขเอกสาร - Share ค อ การเผยแพร เอกสาร - Follow ค อ การต ดตามเอกสาร - Download copy ค อ การดาวโหลดเอกสารเพ อเก บลงเคร องคอมพ วเตอร 5 P a g e การทา File Sharing ภายในหน วยงาน (Share Folder หร อ Share เอกสาร) ให สร าง Folder ในหน า SkyDrive ไปท New Document(A) เล อก New Folder(B) ให เล อกท Open menu (A) จากน นระบบจะแสดงหน าต างให เล อกเพ อจ ดการก บโฟลเดอร ซ ง ใน การทา Sharing ให เล อก Share(B) 6 P a g e หล งจากคล ก Share(B) จะปรากฏหน าต างให เล อก ของผ ท ต องการ Share ส งเกตว าเม อพ มพ ช อของผ ท ต องการ Share จะปรากฏ List ข นมาให เล อกอ ตโนม ต เม อเล อกผ ท ต องการ Share แล วให กาหนดส ทธ (B) ซ งม 2 ร ปแบบค อ - สามารถแก ไขได (ม ส ทธ แก ไข Edit เอกสารใน Folder ท Share ให ได ) - สามารถด ได (ม ส ทธ สามารถอ าน และ Download เอกสารใน Folder ท Share ให ได เท าน น) และพ มพ รายละเอ ยดท ต องการแจ งให ก บผ ท เราแชร Folder ให ทราบส ทธ (C) เม อกาหนดส ทธ แล ว ให กด Share (D) 7 P a g e จากน นไปย ง Folder ท ต องการ Share อ กคร ง เพ อกาหนดส ทธ ในข นตอนต อไป ให เล อกท Open menu (A) จากน นระบบจะแสดงหน าต างให เล อกเพ อจ ดการก บโฟลเดอร (B) ให เล อกแสดงค ณสมบ ต (C) คล กแชร ก บ(D) เพ อทาการ Share Folder 8 P a g e กาหนดการให ส ทธ เช ญบ คคลท ต องการ Share เล อก ข นส ง(A) กาหนดการให ส ทธ (B) 9 P a g e ทาการแชร Folder เช ญผ ท ต องการ Share พ มพ (A) กดแชร (B) คล กเล อกช อผ ใช (A) ท จะทาการแก ไขส ทธ คล กแก ไขส ทธ ของผ ใช ในการแชร (B) 10 P a g e ตรวจสอบส ทธ การแชร Folder (A) อ กคร ง ส ทธ - ควบค มท งหมด ม ส ทธ ควบค มท งหมด ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย - ออกแบบ สามารถด เพ ม อ ปเดต ลบ อน ม ต และกาหนดเองได - แก ไข สามารถเพ ม แก ไข และลบรายการ สามารถด เพ ม อ ปเดต และลบข อม ลในรายการ และเอกสาร - สน บสน น สามารถด เพ ม อ ปเดต และลบข อม ลในรายการและเอกสารได - อ าน สามารถด หน าและข อม ลในรายการ และดาวน โหลดเอกสารได เล อก ตกลง (B) 11 P a g e แสดงระด บส ทธ (C) ท ได ร บ ในต วอย างร ปภาพด านล างน ค อ กาหนดส ทธ ให เฉพาะอ านด และดาวน โหลดเอกสารข อม ลได เพ ยงอย างเด ยว เม อดาเน นการแชร Folder ไปให ก บผ ท เราแชร ไปให แล ว ผ ท ได ร บส ทธ ในการแชร จะได ร บ จากผ ท แชร ให (A) และม รายละเอ ยดข อความแจ งว า น ค อโฟลเดอร ท (ช อผ ท แชร ) แชร ก บค ณ(B) 12 P a g e ผ ท ได ร บส ทธ แชร สามารถเป ด Folder ท ได ร บส ทธ แชร ได ท เมน SkyDrive(A) แล วไปท แชร ก บฉ น(B) และจะม Folder ท ถ กแชร ปรากฏปรากฏอย (C) (ในข นตอนน อาจจะต องรอช วงเวลาเพ อให Folder ท แชร ปรากฏในส วนของแชร ก บฉ น) ต ดต ง Sky Drive เป น Drive เพ มในเคร อง Client ผ ใช งานสามารถเช อมต อไดร ฟของ SkyDrive ในเคร องคอมพ วเตอร ท ใช งานอย ได เป นไดร ฟประจา เคร อง เพ อง ายต อการเข าถ งข อม ลท เก บบน Cloud ไปท เมน SkyDrive คล กส ญล กษณ ม มขวา ด านบน ช อ ซ งค 13 P a g e คล ก link หาแอป SkyDrive Pro ท ใช สาหร บฉ น ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย ระบบจะ link มาย ง Website ของ Microsoft เพ อ Download SkyDrive For Client เพ อต ดต ง 14 P a g e เม อเล อน Scroll Bar ลงมาด านล าง จะม link ของ SkyDrive Pro sync client installers ให เล อก English ให เล อกประเภท File ท Download ตามล กษณะของระบบปฎ บ ต การของเคร องท จะต ดต ง ซ งแบ งออกเป น SkyDrive Pro X86 และ SkyDrive Pro X64 (หมายเหต เคร องภายใน มหาว ทยาล ยจะเป น X86) เล อก Save File 15 P a g e Run โปรแกรม คล ก Next เพ อต ดต งโปรแกรม 16 P a g e คล ก Accept คล ก Next 17 P a g e คล กเล อกร ปแบบลายของ SkyDrive(A) จะม ร ปแบบต วอย าง(B) ปรากฏให ด เป นต วอย าง จากน น คล ก Next เล อกคล ก Take a Look 18 P a g e คล ก Go to online look ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย คล ก All done! 19 P a g e กล บมาหน าจอของ SkyDrive คล ก ซ งค เด ยวน ค ม อการใช งาน DPU Office 365 สาหร บบ คลากรและอาจารย คล ก Allow เพ ออน ญาตให ซ งค มาท เคร องคอมพ วเตอร Client 20 P a g e กรอก Account ของ Office 365(A) แล วคล ก Next(B) กรอก Password ในช อง (A) แล วคล ก Sign in(b) 21 P a g e จะปรากฏส ญล กษณ ของ SkyDrive เพ มข นมาท Task Bar เป นล กษณะร ปก อนเมฆส น าเง น(A) ให ด บเบ ลคล กเพ อซ งค ไดร ฟ สามารถเล อกเปล ยน Path ท เก บได โดยคล กท Change(B) จากน นคล ก Sync Now เพ อซ งค รอส กคร เพ อซ งค 22 P a g e คล ก Show my files เม อเข าไปย ง My Computer ของเคร องจะปรากฏ SkyDrive(A) ข นมา และม Folder และ File งานเอกสารท สร างข นปรากฏอย (B) 23 P a g e เม อเปร ยบเท ยบระหว าง SkyDrive ใน Office 365 ก บ SkyDrive ในเคร องคอมพ วเตอร จะ เหม อนก น ใน SkyDrive ใน Office 365 จะอย ในเอกสารของฉ น(A) Folder และ File ท ปรากฏ(B) ส วนในเคร องคอมพ วเตอร SkyDrive Pro(C) ก ม รายละเอ ยดของ Folder และ File เหม อนก นบน Office 365 บน Cloud(D) เพราะฉะน นหากต องการใช งานไดร ฟ ในเคร องและ Office 365 เหม อนก นและ Sync ก น ให เก บท เอกสารของฉ น(A) เม อลบหร อเปล ยนแปลง Folder หร อ File ใน Office 365 บน Web จะม ผลก บ SkyDrive Pro บน เคร องด วย 24 P a g e
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks