แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง - PDF

Description
แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง 1. การเข าส ระบบ การเข าส โปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) สามารถเข าใช โปรแกรมได โดย

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 71 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
แนวทางการใช งานโปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) ส าหร บผ ด แลระบบระด บ ส าน ก / กอง 1. การเข าส ระบบ การเข าส โปรแกรมระบบฐานข อม ลบร หารทร พยากรระด บกรม (DPIS) สามารถเข าใช โปรแกรมได โดย ฝ ายโปรแกรมเว บเบราว เซอร Chrome Address bar ของ เว บเบราว เซอร Chrome ให ผ ใช ระบบพ มพ URL เป น ท กด Enter จะปรากฏหน าจอให ทาการล อกอ นเข าส ระบบ Username พ มพ ช อสาหร บเข าใช งานระด บผ ด แลระบบ Password พ มพ รห สผ าน กดป ม Login เพ อเข าส ระบบ เม อเข าระบบแล วจะพบ เมน การใช งาน 4 รายการ - ข อม ลบ คคล - รายงาน - เปล ยนรห สผ าน - ออกจากระบบ 2. ข อม ลบ คคล ข อม ลบ คคล (P0101) เป นเมน สาหร บค นหาข อม ลข าราชการ และเพ ม-ลบ แก ไขข อม ลว นลาสาหร บ ข าราชการ โดยเล อนเมาส ไปท ข อม ลบ คคล P01-ข อม ลบ คคล แล วคล กท เมน P0101 ข อม ลข าราชการ ผ ด แลระบบสามารถค นหาข อม ลได โดยการระบ ข อม ลท คาค น ในส วนของช อ นามสก ล หร อเลขท ตาแหน ง จากน นกดป ม ค นหาข อม ล หร อ ค นหาข อม ล(ช อ-นามสก ลเด ม) ในกรณ ท ม การเปล ยนช อ-นามสก ล เม อระบบค นหาข อม ลแล วจะแสดงข อม ล เม อต องการด ข อม ลของบ คคลให ใช เมาส คล กท ไอคอน หล งรายการบ คคลในช องรายละเอ ยด ระบบจะแสดงข อม ลท งหมดของบ คคล ระบบจะแสดงหน าแรกข อม ลบ คคล และม เมน ข อม ลด านอ นๆ เป นป มเมน ด านซ าย ผ ด แลระบบระด บ สาน ก / กอง สามารถคล กท ป มเมน เพ อด รายละเอ ยดได และในหน าจอน สามารถพ มพ ก.พ.7 ท งฉบ บ (เวอร ช นทดลอง ใช ) ได โดยคล กท ป ม ก.พ.7 ท งฉบ บ ข อม ลท วไป เป นข อม ลส วนบ คคล เช น ช อ นามสก ล ศาสนา ภ ม ลาเนา ว นเก ด ว นบรรจ ท อย อาศ ย เป นต น การดารงตาแหน ง เป นข อม ลประว ต การดารงตาแหน ง บรรจ เล อน ย าย จ ดคนลงตามกรอบอ ตรากาล ง โดยสามารถด รายละเอ ยดเพ มเต มท งหมดในแต ละคาส งได ท ไอคอน เม อคล กแล วระบบจะแสดงข อม ล เง น เป นข อม ลประว ต เก ยวก บเง นเด อน เล อนเง นเด อน เล อนเง นเด อนตามว ฒ ให ได ร บค าตอบแทน เง นประจา ตาแหน ง เป นต น โดยสามารถด รายละเอ ยดเพ มเต มท งหมดในแต ละคาส งได ท ไอคอน การศ กษา เป นข อม ลประว ต ด านการศ กษาของบ คคล เช น ว ฒ การศ กษา สถาบ นการศ กษา ว ฒ ในตาแหน ง ว ฒ บรรจ เป นต น โดยสามารถด รายละเอ ยดเพ มเต มท งหมดในแต ละรายการได ท ไอคอน การฝ กอบรม / ด งาน / ส มมนา เป นข อม ลด านประว ต การอบรม ด งาน ส มมนา เช น ช อหล กส ตร ว นท เร ม ระยะเวลา หน วยงานท จ ด เป นต น โดยสามารถด รายละเอ ยดเพ มเต มท งหมดในแต ละรายการได ท ไอคอน เคร องราชอ สร ยาภรณ เป นข อม ลประว ต การ บเคร องราชอ สร ยาภรณ ในระด บต างๆ โดยสามารถด รายละเอ ยดเพ มเต มท งหมดในแต ละรายการได ท ไอคอน ร กษาราชการ/มอบหมายงาน เป นข อม ลประว ต ตามคาส งให ร กษาราชการ ให ปฏ บ ต งาน ให ทาหน าท เป นต น โดยสามารถด รายละเอ ยดเพ มเต มท งหมดในแต ละคาส งได ท ไอคอน ระบบจะแสดงข อม ลท งหมด การลา เป นข อม ลประว ต การลาประเภทต างๆ ของบ คล โดยผ ด แลระบบระด บ สาน ก/กอง สามารถเพ ม-ลบ แก ไขข อม ลประว ต การลาของข าราชการในส งก ดตนเองได โดยสามารถด รายละเอ ยดเพ มเต มท งหมดในแต ละรายการได ท ไอคอน การเพ มข อม ลการลา โดยการคล กท ป ม ระบบจะแสดงหน าจอเพ อพ มพ รายการข อม ล 1. ช อง ต งแต ว นท พ มพ ว นท เร มการลา - ช อง ถ งว นท พ มพ ว นส นส ดการลา โดยพ มพ เป น ว น/เด อน/ป เช น 17/02/2558 เป นต น หากเป นการลาแบบคร งว นให เล อกต วเล อกด านหล งระบ ว าลาคร งว นเช า หร อ บ าย 2. ประเภทการลา คล กท ป ม เล อก เพ อเล อกประเภทการลา 3. คล กท ป มคานวณว น เพ อระบบจะคานวณว นให หากเป นการบ นท กการลาหลายว น และม การลบ ว นหย ดราชการด วย 4. หมายเหต พ มพ สาเหต การลาในแจ งไว ในใบลา เช น ใบลาป วย เน องจาก เป นไข หว ด ก นามาบ นท กในช องหมายเหต 5. ป งบประมาณ รอบการลา ระบบจะแสดงเป นป จจ บ น หากม การบ นท กการลาย อนหล งเม อกดป มเพ มข อม ลระบบจะ กาหนดให เป นป งบประมาณ และรอบการลาท ส มพ นธ ก บว นลาอ ตโนม ต 6. เม อพ มพ ข อม ลครบถ วนแล วให คล กท ป ม เพ มข อม ล เพ อบ นท กข อม ลการลาในระบบ 7. การต องการแก ไขคล กท ป ม การต องการลบคล กท ป ม เพ อลบรายการลาน น 3. รายงาน เป นเมน สาหร บแสดงรายงานต าง ท เก ยวข องก บระบบ เม อนาเมาส วางท รายการจะปรากฏรายการเมน ด งน R04 รายงานการเจ าหน าท โดยจะแนะนา 2 รายท เป นประโยชน สาหร บผ ด แลระบบระด บ สาน ก/กอง R0406 ประว ต ข าราชการ R0407 รายช อข าราชการ ตาแหน ง ส งก ด R07 รายงานว นลา โดยจะแนะนา R0703 รายงานการลารายบ คคล รายงาน R0406 ประว ต ข าราชการ เม อคล กเล อกรายงานระบบจะแสดงหน าจอเพ อเล อกข อม ล ให คล กท ป ม เล อกจากรายช อ ค นหาข อม ลจากช อ นามสก ล หร อเลขท ตาแหน ง เม อพบรายช อท ต องการให ทาเคร องหมายท ช องด านหน าช อ แล วให คล กท ป ม ป ดหน าต าง ระบบจะแสดงป มแสดงรายช อท เล อก สามารถคล กเพ อตรวจสอบได ระบบสามารถเล อกข อม ลประว ต ด านต างๆ ได โดยการคล กทา เคร องหมายด านหน าประว ต ท ต องการ สามารถต งค าการเร ยงลาด บใน การพ มพ ว าอยากให ประว ต ด าน ไปแสดงก อน โดยการคล ก เคร องหมาย ล กศรข น หร อลงเพ อ เล อนลาด บการพ มพ รายงาน ประว ต การพ มพ รายงานสามารถเล อกได หลายร ปแบบ 1. ร ปแบบรายงาน เป นการต งค าการออกร ปแบบรายงานแบบกาหนดเอง (ข นส ง) 2. ก.พ.7 (PDF) เป นการพ มพ รายงานข อม ลประว ต แบบเอกสาร ก.พ.7 โดยส งไฟล ออกจากระบบเป นไฟล.PDF 3. ก.พ.7 (excel) เป นการพ มพ รายงานข อม ลประว ต แบบเอกสาร ก.พ.7 โดยส งไฟล ออกจากระบบเป นไฟล excel 4. ด รายงานร ปแบบ PDF เป นการพ มพ รายงานข อม ลประว ต โดยส งไฟล ออกจากระบบเป นไฟล.PDF เป นไฟล เอกสารท แยกประว ต ประเภทต างๆ เป นตาราง และเข าใจง าย R0407 รายช อข าราชการ ตาแหน ง ส งก ด เป นรายงานท ม ประโยชน มากโดยเป นรายงานท แสดง รายช อ เลขบ ตรประจาต วประชาชน ว นเก ด ว นบรรจ เง นเด อน ฯ เม อคล กเล อกรายงานระบบจะแสดงหน าจอเพ อเล อกข อม ล โดยระบบสามารถเล อกต ากว าสาน ก/กอง 1 ระด บ เม อต องการพ มพ ข อม ลเฉพาะโครงการ หร อ ส วน ภายในสาน ก การพ มพ รายงาน 1. ร ปแบบรายงาน เป นการต งค าการออกร ปแบบรายงานแบบกาหนดเอง (ข นส ง) 2. ด รายงานร ปแบบ PDF พ มพ รายงานตามต วอย างท แสดง เป นไฟล PDF 3. ด รายงานร ปแบบ RTF พ มพ รายงานตามต วอย างท แสดง เป นไฟล RTF สาหร บเป ดด วยโปรแกรม Word 4. ร ปแบบรายงาน (Excel) เป นการต งค าการออกร ปแบบรายงานแบบกาหนดเอง (ข นส ง) สาหร บรายงาน Excel 5. ส งออกไฟล Excel เป นการพ มพ รายงาน Excel ซ งเป นรายงานท ม ข อม ลท งหมด 35 ช อง โดยสามารถนาไป ประย กต ใช ในการจ ดทาข อม ลภายในสาน ก/กองได R0703 รายงานการลารายบ คคล เม อคล กเล อกรายงานระบบจะแสดงหน าจอเพ อเล อกข อม ล กาหนดระยะเวลาการออก รายงานว นลา เล อกบ คคลท ต องการ จ ดทารายงานว นลา พ มพ รายงาน 1. ร ปแบบรายงาน เป นการต งค าการออกร ปแบบรายงานแบบกาหนดเอง (ข นส ง) 2. ด รายงานร ปแบบ PDF พ มพ รายงานและส งออก เป นไฟล PDF 3. ด รายงานร ปแบบ RTF พ มพ รายงานและส งออก เป นไฟล RTF สาหร บเป ดด วยโปรแกรม Word 4. ด รายงานร ปแบบ Excel พ มพ รายงานและส งออก เป นไฟล Excel 4. การเปล ยนรห สผ าน คล กท เมน เปล ยนรห สผ าน ระบบจะแสดงหน าจอกรอกข อม ล รห สผ านเด ม พ มพ รห สผ านท ใช งานอย รห สผ านใหม พ มพ รห สผ านใหม ท ต องการ ย นย นรห สผ าน พ มพ รห สผ านใหม ท ต องการอ กคร งเพ อย นย นความถ กต อง ในส วนของข อม ลส วนต ว สามารถเปล ยน หร อเพ มเต มข อม ลให เป นป จจ บ นได หากม การเปล ยนผ ร บผ ดชอบ (ในระบบจะระบ เป น หน.ฝ ายบร หารท วไป ผ ร บผ ดชอบ)
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks