การ Download และ ต ดต ง โปรแกรม Smart Card ระบบ Polis - PDF

Description
การ Download และ ต ดต ง โปรแกรม Smart Card ระบบ Polis (1) การ Download โปรแกรม MOI Smart Card 1. เป ด Internet Explorer แล ว ป อน URL ท ช อง address https://polisweb.go.th/polis หร อ https:// /polis

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Funny & Jokes

Publish on:

Views: 150 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 1

Share
Transcript
การ Download และ ต ดต ง โปรแกรม Smart Card ระบบ Polis (1) การ Download โปรแกรม MOI Smart Card 1. เป ด Internet Explorer แล ว ป อน URL ท ช อง address https://polisweb.go.th/polis หร อ https:// /polis จะแสดงหน าจอด งร ป หร อ Web Board ร ปหน าจอ Login เข าใช งานระบบ Polis 2. คล ก เพ อเข าส ระบบร บส งเอกสาร จะแสดงหน าจอด งร ป 3. ไปท คล งดาวน โหลด คล ก คล งดาวน โหลด 4. คล ก คล งดาวน โหลด เพ อเข าส หน าจอคล งดาวน โหลด จะแสดงหน าจอด งร ป 5. คล กท เพ อเข าส หน าจอ Download โปรแกรม MOI Smart Card จะแสดงหน าจอด งร ป คล ก โปรแกรมต ดต ง MOI Smart Card v.2 6. คล ก หร อ เพ อ Download File จะแสดง Popup ด งร ป คล ก โปรแกรมต ดต ง MOI Smart Card v.2 7. คล กป ม เพ อจ ดเก บไฟล ************************************************************************************** (2) ข นตอนการต ดต ง ( สาหร บ Windows XP ) ม ด งน 1.ด บเบ ลคล ก จะแสดง Popup ด งร ป ต ดต งตามข นตอน 2.ทาการต ดต งโปรแกรม MOI Smart Card โดยคล กข นตอนท 1 ถ ง 5 ตามลาด บ โดยแต ละข อคล กแค คร งเด ยวแล ว โปรแกรมจะต ดต งโดยอ ตโนม ต รอจนจบข นตอนการต ดต ง 3.จากน น Restart เคร องคอมพ วเตอร ************************************************************************************** (3) Set เคร องการต ดต ง MOI SMART CARD ( Windows 7 32 & 64 Bit) ม ด งน 1.ทาการ set เคร อง computer ก อน โดยไปท Start เล อก Control Panel แล วปร บ View by ให เป น Category ด งภาพ ปร บ View by ให เป น Category 2.เล อกท User Accounts and Family Safety ด งภาพ 3.คล กท User Accounts 4.คล กท Change User Account Control settings 5.ให ปร บ Choose when to be notified about changes to your computer ให เป น Never notify และกด OK 6.จากน น Restart เคร องคอมพ วเตอร (4) ข นตอนการต ดต ง MOI SMART CARD ( Windows 7 32 Bit ) 1. ด บเบ ลคล กหร อคล กขวาเล อก Run as administrator จะแสดง Popup ด งร ป ต ดต งตามข นตอน 2.ทาการต ดต งโปรแกรม MOI Smart Card โดยคล กข นตอนท 1 ถ ง 5 โดยแต ละข อคล กแค คร งเด ยวแล วโปรแกรมจะ ต ดต งโดยอ ตโนม ต รอจนจบข นตอนการต ดต ง 3.จากน น Restart เคร องคอมพ วเตอร (5) ข นตอนการต ดต ง MOI SMART CARD ( Windows 7 64 Bit ) 1.ให ทา Download ท ส บค นทะเบ ยนราษฎรไม ได ข นไม พบ LICENSE คล กเพ อต ออาย LICENSE ป 2557 คล ก ส บค นทะเบ ยนราษฎรไม ได ข นไม พบ LICENSE คล กเพ อต ออาย LICENSE ป 2557 จะแสดงด งภาพ 2 คล กป ม เพ อจ ดเก บไฟล 3. ทาการแยกไฟล LM2557.zip โดยการคล กขวาท LM2557.zip แล วเล อกท Extract Files เล อกท Extract Files 4.จะได ไฟล LM2557.exe 5. แยกไฟล LM2557.exe โดยการคล กขวาท LM2557.exe แล วเล อกท Extract to เล อกท Extract to 6. จะได Folder แล ว เข าไปใน Folder LM2557 ให ทาการ Copy files ( 3 files ) ด งร ป เล อกท 3 files น 7. แล วนาไปวางไว ท C:\Windows\System32 เข ามาท C:\Windows\System32 เล อกท Paste 8.ด บเบ ลคล กท คล กขวาเล อก Run as administrator จะแสดง Popup ด งร ป 9. ให ทาการต ดต งข นตอนท 1 ถ ง 4 ก อน แล วทาการ คล ก จากน นกล บไปทาข นตอนท ทาการ set การต งค าตาม ค ม อท อย หน า เว บ Polis ด งภาพ 11.จากน น Restart เคร องคอมพ วเตอร ทดสอบการใช งาน Smart Card ระบบ Polis 1. เป ด internet explorer แล ว ป อน URL ท ช อง address จะแสดงหน าจอด งร ป 2. ป อนรห สผ ใช และรห สผ าน ร ปหน าจอ Login เข าใช งานระบบ Polis 3. กด enter หร อ กดป ม เพ อเข าส หน าจอเมน จะแสดงหน าจอด งร ป คล กใช งาน Smart Cart 4. เช อมต อเคร อง Smart Card พร อมใส บ ตรประชาชน(ท ขอรห ส PIN จากทางเขต) เข าก บเคร องคอมพ วเตอร 5. ตรวจสอบม มล างด านขวาต องแสดงส ญล กษณ *หากไม พบ ให ไปท My Computer C:\ smart card 6. ด บเบ ลคล ก File 7. คล กป ม เพ อใช งาน Smart Card จะแสดง Popup ด งร ป 8. ใส รห ส PIN (4 หล ก ท ได จากเขตหร อท ว าการอาเภอ) 9. คล กป ม เพ อย นย นรห สผ าน จะแสดง Popup ด งร ป 10. ส นส ดข นตอนการทดสอบ Smart Card ผ าน Web Polis กรณ ทดสอบ Smart Card ผ าน Web Polis ไม ได 1. ให ไปท My Computer C:\ smart card 2. ด บเบ ลคล ก File จะแสดงหน าจอด งร ป 3. คล กขวาท แถบ To help protect your security จากน น คล กเล อก Allow Blocked content.. จะแสดง หน าจอด งร ป 4. คล กป ม เพ อย นย นการ run active content 5. เช อมต อเคร อง Smart Card พร อมใส บ ตรประชาชน(ท ขอรห ส PIN จากทางเขต) เข าก บเคร องคอมพ วเตอร 6. ตรวจสอบม มล างด านขวาต องแสดงส ญล กษณ *หากไม พบ ให ไปท My Computer C:\ smart card 7. ด บเบ ลคล ก File 8. คล กป ม บ ตรประจาต วประชาชนเพ อใช งาน Smart Card จะแสดง Popup ด งร ป 9. ใส รห ส PIN (4 หล ก ท ได จากทางเขต) 10. คล กป ม เพ อย นย นรห สผ าน จะแสดง Popup ด งร ป 11. ส นส ดข นตอนการทดสอบ Smart Card ผ านไฟล Internet Explorer ในเคร อง การแก ไขป ญหา การแก ไขป ญหากรณ บ ตรล อกและทาบ ตรประชาชนใหม / Update LICENSE MANAGER (กรณ ทาบ ตรประชาชนมาใหม ให ทา ข อ 2 เลย) 1. การแก ไขกรณ บ ตรโดนล อก -กรณ ท พบบ อย จะม pop up ฟ องว า ไม ผ านการตรวจสอบรห ส pin ว ธ การแก ไข ให ไปต ดต อท สนง.เขต ถ าเป นต างจ งหว ด ให ไปต ดต อท ท ว าการอาเภอ แจ งเจ าหน าท ว า ล างค าบ ตร และ ขอ รห ส pin ใหม *กรณ บ ตรโดนล อก 1.ใส รห ส pin (รห ส 4 ต วจากเขตหร อท ว าการอาเภอ) ผ ด เก น 3-4 คร ง 2.ด งบ ตรออก ก อน ออกจากระบบ 2. ทาบ ตรประชาชนใหม / Update LICENSE MANAGER -1.ทาการป ด LICENSE MANAGER (ร ปส งห ) โดยการคล กขาวแล วเล อก Exit -2.ให ทาการ Download ท ส บค นทะเบ ยนราษฎรไม ได ข นไม พบ LICENSE คล กเพ อต ออาย LICENSE ป 2557 คล ก ส บค นทะเบ ยนราษฎรไม ได ข นไม พบ LICENSE -3. คล กป ม เพ อจ ดเก บไฟล -4. ทาการแยกไฟล LM2557.zip โดยการคล กขวาท LM2557.zip แล วเล อกท Extract Files -5.จะได ไฟล LM2557.exe -6.ทาการ Run LM2557.exe *ส งเกตต อง Run ไปท C:\WINDOWNS\system32 ด งภาพ -7..ทาการ Install -8.เล อก Yes to All -9.ไปท My Computer C:\ smart card -10.ทาการ Register_MOIActiveX โดยการ Double Click หร อ เล อก Run as administrator จะแสดงด งภาพ -11.ส งเกต ว า Register succeeded หร อเปล า ถ าม ให กด OK -12. จากน น Restart เคร องคอมพ วเตอร 3.กรณ Error on page แสดงม มล างซ าย ด งภาพ -1.ถ าคล กใช งาน Smart Card แล วไม ม pop up ให ใส pin ให ส งเกต ด านซ ายล าง จะปรากฏ Error on page ให ทาตามข นตอนด งต อไปน Error on page แสดงว า โปรแกรม MOI SMART CARD ไม ทำงำน -2.ให ไปทาการ Remove หร อ Uninstall โปรแกรม java ออกให หมด ด งน -ถ าเป น Windows XP ให ไปท START CONTROL PANEL ADD OR REMOVE PROGRAMS -ถ าเป น Windows 7 ให ไปท START CONTROL PANEL PROGRAM PROGRAM AND FEATURES -3.ทาการ Restart เคร องคอมพ วเตอร -4.ทาการป ด LICENSE MANAGER (ร ปส งห ) โดยการคล กขาวแล วเล อก Exit -5ทาการต ดต ง Program MOI SMART CARD ใหม ตามข นตอนการต ดต งข างบน *ส งเกตด วยว าเป น WINDOWS อะไร *ข นตอนการต ดต ง (2) เป น Windows xp (4) เป น Windows 7 32bit (5) เป น Windows 7 64bit
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks