Dostojevski

Description
Realizam

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 15

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  DOSTOJEVSKI :''  Zločin i kazna '' - roman objavljen u ''Ruskom vesniku'' 1866! a #osebno i$%anje 186&!- Sonja #osaje #rosiuka ''%a ne bi #lakala !la%na %e(a''- u $avr)noj re%ak(iji Svi%ri!ajlov ka*e junaku %a i%e neku% )o #re u +meriku , #o)o ovaj o%bija :On%a se ubije- niko nema #rava %a o%u$me %ru!i *ivo jer mu !a nije %ao- %va sna Raskoljnikova : 1- %a je %eak i%e sa o(em i #lae #o)o vi%i kako malreiraju konja .-sanja +ljonu Ivanovnu , on je u%ara sekirom a ona se smeje- Sonja , njoj je bo! #oreban %a bi mo!la verovai u u%o /u%om se mo*e vraii isoa u#rljanoj #rosiuki u%om je 0a$ar vaskrsao- Sonja $a R : ''2o! akav u*as ne3e %o#usii'' Raskoljnikov : ''Da eo %o#u)a , a mo*%a i nema bo!a''- Kaarina Ivanovna ka%a joj mu* le*i mrav na o%ru a sve)enik ka*e %a je bo! milosiv ka*esve)eniku: ''E4 milosiv ali nije #rema nama''5 #o# ka*e %a je o !re4 a ona u$vra3a , ''+ $ar ovo nije!re4'' a samri KI %obija #ries , ka*e %a nema !re4ova j s ob$irom koliko je #ro#aila bo! reba %a joj o#rosi be$ is#ovesi a ako ne3e , i ne reba joj - u ''7loinu i ka$ni'' , o nije vera o je oajanje revas4o%no #si4olo)ki roman- Raskoljnikov ra$!ovara sa or9irijem eroviem : %a je kriva( on bi be*ao sa mesa ubisva oi)ao je amo i$ obine lju%ske ra%o$nalosi Insink ne#o!re)ivo !ubi e!$isen(iju amo !%e ra$um!ubi e9ikasnos- si*ejna linija Sonja-Svi%ri!ajlov ra$vijena je #o% $nakom ajne 2 , Raskoljnikov %o kraja ne re)ava #ianje ka$ne On se #re%aje jer nije i$%r*ao ali i %alje veruje%a je nje!ov in is#ravan i %a svi veliki lju%i nose sa sobom $loin a o se ne mo*e #ore3i Ima nee!'';avolje!'' u ubisvu 0i$avee , kao %a oslobo;eno $lo ne mo*e vi)e bii konrolisano Kakav je ra$lo! %alju%i sa #lemeniim ambi(ijama ne ubijaju %oka$ane $loin(e ako 3e o ubisvo %onei koris velikom broju lju%i< 7a)o 0a$ara #ominju i or9irije i Sonja< Dakle , ne ubij 7a)o<R : Sari(a se uvek #ominje kao baba $elena)i(a iako je njeno ime #o$nao =urnua je uanonimnos makimalno sve%ena na i# sa )o manje in%ivi%ualni4 osobina linos se u najve3oj meriu%aljuje o% iao(a i ime se s#reava us#osavljanje emoivne ve$e i$me;u iao(a i babe Time se #o%vlai #rin(i# : ovek nema #rava %a ubije bilo ko!a be$ ob$ira na nje!ove osobine O#ljakanoRaskoljnikova $anima samo kao mo!u3 %oka$ #roiv nje!a , %oka$ koji reba sakrii2 , 7loin #osaje o!le% o mo!u3nosima je%no! sisema vre%nosi kao i #osu#aka koji bi se naom sisemu $asnivali > om ra(ionalno #osavljenom sisemu name3u se ira(ionalni #roblemi : ''Daniko! nisam voleo sve!a ovo!a ne bi bilo'' Raskoljnikov vi)e ne mo*e %a komuni(ira sa #oro%i(om +likako konkreno o ira(ionalno slama us#osavljeni sisem< ?a su u#ori)a ira(ionalno! <Raskoljnikov %o*ivljava na#a%e mr*nje #rema maj(i sesri $ao )o insinkivno ose3a %a a ljubav/kao ira(ionalni #rin(i# naru)ava nje!ov sve sisem $bo! ko!a se o%luio na ubisvo %a !a #oko#ava %a a ljubav na neki nain s#reava nje!ove na#ore %a #re*ivi $loin To je ono ime se sve vremeRaskoljnikov bavi To je ono emu je #osve3en roman Raskoljnika ni)a %ru!o u ve$i sa $loinom ne$anima sem kako !a osavii $a sobom i krenui %alje On ak us#eva %a #o#uno #oisne 0i$aveu +li oni sam ka*e ''>bio sam #rin(i#'' On ima mo!u3nos %a se i$vue o% ka$ne ali vi)e ne mo*e %a se vrailjubavi 7a)o< 0i$avea je je%na linija kojom se ra$%vajamo o% RaskoljnikovaR , Svi%ri!ojlov je iskori)3en kao %eus e@ ma(4inaR , armela%ov , ime !ovori o naivnoj obla#ornosi junaka Sonja o#ra)a Kaarini Ivanovnoj1  ''  Zločin i kazna '' :- $v roman #oere5 Raskoljnikov A nje!ova #o%vojenos- #rvi san B susre sa $lom Raskol Raskoljnikova je o%ra$ raskola u sveu - Raskoljnikov ima eorijske #re#osavke o ubisvu babe /- reba je ubii jer bi se njenim nov(emmo!lo na#ravii mno!o %obri4 %ela ali ne i o ubisvu 0i$avee 7ao on o $anemaruje o%ba(uje0i$avea se ne brani o% sekire ona je u kae!oriji likova-*rve /Sonja Dunja- i nesre3na Kaarina Ivanovna i Raskoljnikova majka ka%a vi)e ne mo!u %a se suoe sa sveom umiru #re4o%no #olu%ev)i , *rve $la nes#osobnos suoavanja- Sonja i Dunja su s#remne %a se *rvuju , one vr)e o%luuju3i ui(aj na o %a se Raskoljnikov #re%a- Raskoljnikov #rema maj(i sesri i Sonji #ovremeno ose3a mr*nju !rubos on i4 #oneka%%o*ivljava kao ne#rijaelje jer su one s#remne %a uine sve $a nje!a One se ne ukla#aju u nje!ovu )emuo obinim i neobinim lju%ima - Raskoljnikov !ovori Sonji : ra$mi)ljao je o #ravu na vlas o a#oleonu muio se u svojoj sobi io%luio %a se usu%i i re)i e #risile %a ubije $bo! sebe %a vi%i %a li je va) kao i svi ili je ovek , ka*e %a jeubio sebe a ne babu nju je ubio ;avo Sesri ka*e %a je o%luio %a se #rijavi $bo! svoje slabosi ine%aroviosi , ali ube;en je %a nije #oinio $loin - osnovni u$ro(i moralne kri$e su u aei$mu Raskoljnikov #reobra*aj $a#oinje ka%a je on s#reman%a bukvalno savi krs na sebe )o simbolino $nai kajanje i #ri4vaanje #anje Te$a Dosojevsko! %a se$lu mora su#rosavii *rvom Raskoljnikov !ovori Sonji %a je o ne%elovorno - #rekreni(a o% C!lave : ra$!ovor sa Sonjom #u kojim 3e i3i o% ka%a je kleknuo na koklena #re%njom je #u koji vo%i #ri$navanju i #ri4vaanju so#svene krivi(e - Dosojevski je naveo Raskoljnikova %a #oini o %ru!o ubisvo ne sluajno ve3 %a bi uka$ao na%uboki smisao #rvo! To je knji*evni #osu#ak u%vajanja , reba %a nave%e %a se 0i$avea s4vai kao njene sesre u renuku ubisva - ka$na vreba oveka i$ sami4 %ubina nje!ove so#svene #riro%e =ri*a savesi je u*asnija $a ovekane!o s#olja)nja ka$na $akona ovek #riisnu !ri*om savesi oekuje ka$nu kao olak)anje svoji4 #anji - u ime lju%sko! %osojansva i ovekove slobo%e Doisojevski se $ala*e $a nei$be*nos ka$ne $asvaki $loin- $lo se nala$i u %ubini na)e #riro%e riro%a $la je unuarnja a ne s#olja)nja i so(ijalna ovek kaoslobo%no bi3e o%!ovoran je $a $lo - ovek je u vlasi neke i%eje i on #osaje rob neke s#olja)nje sile Raskoljnikov ne osavlja uisak neko! slobo%no! oveka on je o#se%nu la*nom i%ejom On is#iuje !rani(e so#svene #riro%e i #riro%euo#)e Sebe ubraja u i$abrani %eo oveansva , Dosojevski #oka$uje %a akav #oku)aj nije %o$voljen %a akav ovek ubija sve %u4ovno ikakva i%eja u$vi)eni (iljevi ne mo!u %a o#rav%aju $loinaki o%nos #rema makar najni)avnijem me;u lju%ima Svaki lju%ski *ivo i %u)a vre%e vi)e ne!o usre3ivanje iavo! bu%u3e! oveansva Raskoljnikov je s4vaio %a ubii ovek nije e)ko ali o oveka li)ava %u4ovnosi 0av ?esov :- Raskoljnikov smisao svoji4 na%a ra*i u vaskrsenju 0a$arevom /ono o$naava voraku sna!uu%a Dosojevski u Jevan;elju vi%i ne #ro#ove% ve3 !aran(iju novo! *ivoa 2e$ najvi)e i%eje ne mo*e %a #osoji ni ovek ni na(ija + najvi)a i%eja na $emlji je samo je%na , o je i%eja o besmrnosi lju%ske %u)e - Dosojevski se ru%io %a svo! junaka #osavi u akav #olo*aj u kome 3e nje!ov $loin bii $oinsamo sa 9ormalne srane -smisao $loina nije u ome kakvo je $lo uinio svojim *rvama ve3 kakvo je $lo uinio svojoj %u)i.   ikola ilo)evi3 :Romani Dosojevsko! imaju uvek neku #oruku koja se nala$i u nekom relevannom o%nosu sanje!ovim #o!le%om na sve I#ak i%eolo)ka ravan nije ono )o ini %ominanu knji*evni4 vorevinaDosojevsko! , %ominanu reba ra*ii u anro#olo)koj ravni $naenja i o u je%nom ra%ikalno #esimisikom vi;enju anro#olo)ke #roblemaike I%eja su%binske neumoljive #re%o%re;enosi ovekovi4 #osu#aka %aje #ea ''  Zločinu i kazni ''Su%bina se javlja u svoja %va osnovna oblika : miskom i 4erakliovskom rvi se javlja u vi%u i$vesne s#e(i9ino so(ijalne moiva(ije Okolnosi #o% kojima Raskoljnikov*ivi koje ni u emu ne $avise o% nje!ove volje i mo3i u#u3uju !a na $loin su%binskom neminovno)3uKa% mu majka ka*e %a mu soba lii na !robni(u on o%!ovara %a ne mo*e ni %a $amisli kakvu je neobinumisao ka$ala , Dosojevski se #obrinuo %a so(ijalni ambijen svo! junaka ako oblikuje %a a misao ima #unu moiva(ijsku uverljivos On ne *eli %a #ri4vai sesrinu *rvu ali on sam nema nikakvi4 i$!le%a %a%o;e %o neki4 sre%sava i s#asi #oro%i(u o% maerijalne be%e 7avaraju3i ako svom junaku svaki i$la$ i$siua(ije u koju je $a#ao #isa( sa %ru!e srane aran*ira ni$ s(ena koje ne#rijano #o%se3aju Raskoljnikovana su%binu koja oekuje nje!ovu sesru , #re sve!a susre sa armela%ovim +ko se Dunja u%a $a 0u*ina  #ri4vai3e oblik le!alne #rosiu(ije a Raskoljnikov 3e se na3i u ulo$i armela%ova koji #ara$iski *ivi o%Sonjine #ro%aje ela I$ ako 9aalno! si(aja okolnosi Raskoljnikov nema nije%an ''#o)en'' i$la$isa( ako;e #o%e)ava okolnosi koje i%u u #rilo! Raskoljnikovoj #resu#nikoj i%eji Dosojevski jena!omilao mno!o sluajnosi %a bi ''e4niki'' moivisao sam in $loina /#r sa$nanje %a 3e baba biisama I#ak 9aum se #re sve!a #ojavljuje u vi%u karakera s im )o ona karakerna (ra koja u#u3uje na$loin ima na!la)eno #aolo)ku oblik Raskoljnikov je ''monoman'' /#si4ijarijski ermin koji je a%a u)ao umo%u a i%eja ubisva je 9iks-i%eja sasvim lo!ina u je%nom ovakvom %u)evnom #oreme3aju isao o $loinu je #re%savljena kao neka s#olja)nja su%binska sila kojoj junak neminovno #o%le*eosle ono! bolesno! sna koji na!ove)ava $loin Raskoljnikov se ose3a kao %a je $ba(io neki ''sra)anere'' kao %a se oslobo%io neke ma!ije + ka%a #ukim sluajem sa$naje %a 3e baba bii sama vra3a se usvoj san u svoju ''!robni(u'' kao neko ko je osu;en na smrnu ka$nu o%n kao neko ko vi)e nema nivolje ni slobo%e rasu;ivanja osle%nji %an Raskoljnikov *ivi ''!oovo sasvim me4aniki'' , kao %a !a jeneko u$eo $a ruku i #ovukao !a $a sobom neo%oljivo sle#o sa ne#riro%nom sna!om i be$ #o!ovora , kaoka% oak neke ma)ine $a4vai %eo o%e3e i #one %a uvlai oveka u sebeDok i%e babinoj ku3i Raskoljnikov se us#u 4vaa $a sve #re%mee koje vi%i kao )o ine oni kojevo%e na i$vr)enje smrne ka$ne I u samom inu ubisva ima nee! me4aniko! , Raskoljnikov s#u)asekiru ''!oovo ma4inalno'' kao %a nje!ovom rukom rukovo%i neka srana s#olja)nja i sle#a sila Sve ove #oje%inosi imaju isu moiva(ionu lo!iku i u#u3uju iao(a na $akljuak %a je i%eja $loina$aisa neka elemenarna si4ijska sna!a koja mimo volje i svesi %eluje na #ona)anje !lavno! junaka , uovom sluaju va*i 4erakliovska misao %a je karaker su%bina ovekaJunak i #osle $loina osaje i %alje u vlasi neke nera$umne i sle#e sile si4olo)ku lo!iku nje!ovo! #ona)anja or9irije erovi je #re%savio #ore;enjem sa le#irom ko!a neo%oljivo #rivlai svelos sve3e a akvoj #si4olo)koj #ro(eni isle%nik i !ra%i svoj #lan i svoju #si4olo)ku akiku okriva ak i junaku Ovaj u!ao #osmaranja ne mora %a bu%e i auorov e;uim anali$a (eloku#no! umeniko!koneksa #oka$uje %a je or9irijeva aka !le%i)a isovremeno i aka !le%i)a samo! auora Ka%a saRa$umi4inom i%e or9iriju Raskoljnikov $a sebe ka*e : ''le#ir sam na sve3u i%e'' , kao %a je no)ennekom s#olja)njom sranom silom koja neo#o$ivo i suvereno u#ravlja nje!ovim #osu#(imaDa je or9irijeva #si4olo)ka #ro(ena ana vi%i se u s(eni ka%a neoekivano moler #ri$naje $loin , Raskoljnikov $akljuuje %a je malo 9alilo %a se o%a ne samo #si4olo)ki ve3 i injeniki ro(enjuju3iisle%nikovu akiku i$ u!la samo! $loin(a #isa( savlja %o $nanja %a je a akika #si4olo)ki bila sasvim%obro #o%e)ena i %a je Raskoljnikov $aisa kao le#ir  Takav $akljuak #ovr;uje i #ona)anje junaka i u %ru!im siua(ijama : ka%a %obije #o$iv %a se javi #oli(iji Raskoljnikov ve3 a%a u je%nom renuku 4o3e %a #ri$na $loin i samo #uka sluajnos /sa$nanje%a je u #ianju %u! !a u ome s#reava Raskoljnikov #omi)lja %a se vrai u san i ukloni sve ra!ove $a sluaj %a evenualno %o;e %a #rereesa e;uim u om asu !a obu$ima ''akvo oajanje i akav ako se mo*e re3i (ini$am #ro#a%anja'' %a on samo o%ma4ne rukom i nasavi %alje I$ra$ ''(ini$am #ro#a%anja'' je in%ikaivan , u #ianju je onaj isi #si4iki me4ani$am koji vo%i le#ira sve3i Raskoljnikov nije u sanju %a i$%r*i ere$loina i iako nema o#i#ljivi4 %oka$a #roiv nje!a on je s#reman %a se #re%a uruke $akona I$ra$ ''ere $loina'' ne bi rebalo s4vaii u nekom moralnom i 4umanom smislu e rei > #roivnom ne bi se mo!lo !ovorii o ''(ini$mu #ro#a%anja'' Da je $aisa u #ianju neki moralni i 4umani #oriv auor bi u#orebio neku re sa #o$iivnim eikim #ri$vukom /#reobra*aj #re#oro% Ovim i$ra$omDosojevski savlja %o $nanja %a #osu#(ima nje!ovo! junaka u#ravlja neka #si4olo)ka anije #si4o#aolo)ka a ne eika lo!ika 7a ra$umevanje ove lo!ike #osebno je $naajna s(ena u kojoj se junak vra3a na meso $loinaovlaenje $vona or9irije #ore%i sa ovekovom #aolo)kom #orebom %a se ba(i na $emlju sa $vonikaDa sve ne bi osalo na or9irijevom komenaru #isa( korisi iso #ore;enje u asu ka% se Raskoljnikovs#rema %a sve #ri$na SonjiOvaj roman ima i je%nu %ru!aiju o#imisiku #oruku , u %u4u i$vesno! 4ri)3ansko! vi;enja svea5 #isa( $a svo! junaka vi%i i nekakakv i$la$ : #ri4vaii #anju i kro$ nju se oisii /- i%eja koja je #o$naa jo) i$ #ubli(isiki4 na#isa Dosojevsko! I%eju #anje kao je%ino! moralno! i$la$a brane ak i juna(i kojima o u moiva(ijskom #o!le%unimalo ne #risaje , or9irije i Svi%ri!ajlov , %oka$ %a je #isa( 4eo %a u roman u!ra%i je%nu na!la)enoi%eolo)ku %imen$iju #a makar o bilo i na u)rb unura)nje lo!ike #oje%ini4 knji*evni4 likovaTako je ovo roman u kome Dosojevski nasoji %a ra%ikalno i%eolo!i$uje knji*evni me%ijum asre3u Dosojevski je o%oleo oj en%en(iji /%a i%eolo!i$uje ano#olo)ku ravan $naenja , o se najboljevi%i #o ome kako je moivisan sam in #ri$nanja roiv Raskoljnikova sve %o kraja nema nikakvi4injenini4 %oka$a +ko se #isa( o%luio %a junaku %o%eli ulo!u #okajnika on%a se o mo*e s4vaii kao #oku)aj %a se %rama ras#lee u %u4u i$vesno! o9i(ijeno! 4ri)3ansko! sanovi)a +li Raskoljnikov #oriv je moivisan i i$ je%ne ''#si4o#aolo)ke'' #ers#ekive koja se ukla#a u onuanro#olo)ku #esimisiki inoniranu vi$iju lju%ske #riro%e Ka%a se s#rema %a u;e u #oli(ijskukan(elariju Raskoljnikov $asaje %a #ovrai %a4 kako bi mo!ao %a u;e ''kao ovek'' Re ovek , in%ikaivna : ima i$ra$io imoralisiko $naenje 2ii ovek $a Raskoljnikova $nai bii neka vrsa a#oleona koji sa #unom sve)3u o ome %a #ri#a%a #rivile!ovanim i jakim kr)i sve oneeike i so(ijalne konven(ije koje lju%i i$ kae!orije obini4 uva*avaju i$ so#svene slabosi i ni)avnosi> om smislu Raskoljnikov ka*e %a je ubio $elena)i(u jer mu je bilo #orebno %a #roveri %a li je va) iliovek Is4o% o! #roveravanja je bio ne!aivan Ono! asa ka% je sebi #osavio o #ianje Raskoljnikov jesvrsao sebe me;u one koji nisu u sanju %a neka*njeno #rekr)e $akon a#oleoni akva #ianja ne #osavljaju 7ao ka% *eli %a u #oli(iju u;e ''kao ovek'' on%a u ome reba vi%ei #osle%nji #oku)aj %a sena je%noj lesvi(i imoralisiki s4va3eni4 vre%nosi #ovrai i$!ubljeno %osojansvo e;uim o%ma4 #osle o!a on ka*e '')o o%vranije o bolje'' , #rijavi3e se #oruniku 2aruu najnesim#ainijem me;u isle%ni(ima ''+ko ve3 reba #ii on%a reba #ii na iska#'' , ra$vijanje misli o''(ini$mu #ro#a%anja Svi ovi %ealji #oka$uju %a je Dosojevski ak i sam in #ri$nanja moivisao #ola$e3i o% one ise #si4olo)ke lo!ike na kojoj se emelji i u%na Raskoljnikova #oreba $a vra3anjem na meso $loina Da li je e#ilo! $nak %a je i%eolo)ka inen(ija o%nela #reva!u i %a je anro#olo)ki #esimi$am #revla%an makar na kraju romana< Kao %a se konano uka$uje i$vesna isinska me;ulju%skakomunika(ija o%n njena mo!u3nos e;uim s(ena na!ove)eno! 4e#ien%a je umeniki krajnjeneuverljiva i ble%a Osim o!a #isa( ka*e %a ek #osle o!a #oinje isorija #ose#ene Raskoljnikove #romene C
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks