ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК ЗІ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ В СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ - PDF

Description
ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК ЗІ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ В СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Соколова О. В. Запорізький національний університет Анотація. Наведено результати

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Reports

Publish on:

Views: 30 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК ЗІ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ В СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Соколова О. В. Запорізький національний університет Анотація. Наведено результати оцінки рівня сформованості знань, умінь та навичок зі спортивного туризму в студентів факультету фізичного виховання Запорізького національного університету. У дослідженні приймали участь студенти 3 курсу напрямів підготовки «Фізичне виховання», «Здоров я людини» і «Спорт». У дослідженні також використано дані опитування студентів, анкетного опитування вчителів фізичної культури загальноосвітніх шкіл м. Запоріжжя для з ясування рівня володіння студентами навичками з організації спортивного туризму з дітьми шкільного віку. Даними для дослідження слугували також результати опитування викладачів факультету, на основі яких з ясовано рівні володіння студентами знаннями, Соколова О. В., 2013 СТІ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК ЗІ СПОРТИВНОГО 203 УПРАВЛІНСЬКІ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ, СОЦІОЛОГІЧНІ ТА ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ФКІС уміннями та навичками зі спортивного туризму. Встановлено, що рівень більшості навичок з організації і проведення спортивного туризму в студентів можна оцінити як задовільний. Ключові слова: знання, вміння, навички, спортивний туризм, студенти, факультет фізичного виховання. Аннотация. Соколова О. В. Исследование уровня сформированности знаний, умений и навыков по спортивному туризму у студентов факультета физического воспитания. Приведены результаты оценки уровня сформированности знаний, умений и навыков по спортивному туризму у студентов факультета физического воспитания Запорожского национального университета. В исследовании принимали участие студенты 3 курса направлений подготовки «Физическое воспитание», «Здоровье человека» и «Спорт». В исследовании также использованы данные опроса студентов, анкетного опроса учителей физической культуры общеобразовательных школ г. Запорожья для выявления уровня овладения студентами навыками по организации спортивного туризма с детьми школьного возраста. Данными для исследования служили также результаты опроса преподавателей факультета, на основе которых выявлены уровни овладения студентами знаниями, умениями и навыками по спортивному туризму. Установлено, что уровень большинства навыков по организации и проведению спортивного туризма у студентов можно оценить как удовлетворительный. Ключевые слова: знания, умения, навыки, спортивный туризм, студенты, факультет физического воспитания. Abstract. Sokolova O. The research of the level of the formation of knowledge, skills and attainments in sport tourism of the students of the physical education faculty. The results of the estimation of the level of the formation of knowledge, skills and attainments in sport tourism of the students of the physical education faculty of the Zaporyzhyan National University are presented. The students of the 3 rd year of study of such educational direction as «Physical education», «Human`s health» and «Sport» took part in the research. The data of the interviews with the students, questionnaire interviews with the teachers of the physical culture at comprehensive schools in Zaporizhzha are also used in the research in order to find out the level of the proficiency of attainments in sport tourism organization of the school year old children. The results of the interviews with the teachers of the faculty also served as the data for the research on the base of which the proficiency of knowledge, skills and attainments in sport tourism of the students are found out. It is established, that the level of the main part of the attainments in sport tourism organization and carrying out of the students may be evaluated as satisfactory. Key words: knowledge, skills, attainments, sport tourism, students, physical education faculty. Постановка проблеми. Економічні й соціальні перетворення в Україні, процеси глобалізації, інтеграції країни в європейський освітній простір, гострі екологічні проблеми викликали нагальну потребу кардинальної зміни системи професійної освіти. Роки перебування у виші важливий етап формування особистості майбутнього фахівця, його професійних умінь та навичок, зокрема, зі спортивного туризму. Аналіз наукової літератури свідчить, що існуюча система підготовки фахівців фізичного виховання та спорту, здатних на високому професійному рівні керувати процесом фізичного виховання дітей не задовольняє сучасних потреб: у більшості випускників факультетів фізичного виховання не сформована готовність до фізкультурно-оздоровчої діяльності, до формування в учнівської молоді екологічного світогляду та екологічної культури, до туристичної діяльності [8; 9]. Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання в умовах вищих навчальних закладів свідчить про значну увагу науковців до її дослідження, зокрема, таких аспектів, як: загальнопедагогічні засади організації навчального процесу у вищих навчальних закладах; упровадження особистісно-зорієнтованих технологій навчання та виховання майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах; теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту; формування професійної майстерності майбутніх учителів фізичної культури, професійна спрямованість фізичного виховання студентів педагогічних спеціальностей; організація та проведення педагогічної практики студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю; професійне виховання студентів вищих навчальних закладів фізичної культури; проблема підготовки майбутніх учителів початкової школи до роботи з фізичного виховання тощо [1 15]. Проте численні дослідження свідчать, що рівень професійної готовності майбутніх фахівців фізичного виховання не задовольняє потреб сучасних загальноосвітніх шкіл. Зокрема, однією з проблем є рівень володіння студентами вміннями та навичками з туристичної діяльності. Незважаючи на наявні потенційні можливості, свою соціальну і економічну значущість, спортивний туризм в Україні розвинутий недостатньо. Насамперед, це недостатність матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів, наявність старого туристського та спеціального спорядження. Нагальною проблемою, як зазначають фахівці, є підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів туристсько-оздоровчого напрямку [8; 9]. Мета дослідження: оцінити рівень сформованості знань, умінь та навичок зі спортивного тризму в студентів факультету фізичного виховання. У зв язку з метою дослідження були поставлені наступні завдання: 1. Проаналізувати навчальні плани підготовки студентів з різних спеціальностей факультету фізичного виховання. 2. Оцінити рівень сформованості знань, умінь та навичок зі спортивного туризму в студентів 3 курсу різних спеціальностей. Методи та організація дослідження. Дослідження було проведено на базі Запорізького національного університету. У дослідженні взяли участь студенти 3 курсу факультету фізичного виховання спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація», «Спорт» у загальній кількості 72 особи, викладачі факультету фізичного виховання, які викладають дисципліни у ЗНУ, що пов язані з туристичною діяльністю. У ході вирішення завдань дослідження було проаналізовано навчальний план підготовки бакалаврів з фізичного виховання і спорту з метою визначення дисциплін туристичної спрямованості та кількість годин викладання кожної з них. Проведено опитування вчителів фізичної культури різних загальноосвітніх шкіл м. Запоріжжя (12 осіб) з метою визначення рівня готовності студентів до організації туристичної діяльності учнів ЗОШ за анкетою, яка включала в себе наступні питання: Чи задоволені Ви підготовкою студентів у вищому навчальному закладі до викладання туризму у ЗОШ? Що, на Вашу думку, потребує вдосконалення у студентів при викладанні туризму: а) теоретичні знання з туризму; б) техніка спортивного туризму; в) здійснювати навчання учнів елементам спортивно-оздоровчого туризму; г) вміння організо- 204 СЛОБОЖАНСЬКИЙ НАУКОВО-СПОРТИВНИЙ ВІСНИК вувати і проводити спортивні походи. Студенти якої спеціальності мають більш ґрунтовну підготовку щодо викладання туризму у ЗОШ: а) «Фізичне виховання»; б) «Фізична реабілітація»; в) «Спорт»; г) всі перераховані спеціальності. Чи виникають труднощі у студентів при проведенні уроків з туризму? Також було проведено тестування рівня знань студентів 3 курсу з туристичної діяльності студентів з дисципліни «Туризм з методиками викладання» за допомогою комп ютерної програми. Анкетування студентів щодо визначення рівня знань, умінь та навичок з екологічного та спортивного туризму здійснювали за розробленою нами анкетою, яка включала в себе 20 питань. У ході опитування викладачів факультету фізичного виховання, які викладають дисципліни туристичної спрямованості, визначали рівень (високий, середній, низький) знань, умінь та навичок студентів з питань спортивного туризму різних спеціальностей (17 позицій). Виклад основного матеріалу. У ході вивчення змісту навчального плану підготовки бакалаврів фізичного виховання і спорту різних напрямів підготовки встановлено, що потенційними дисциплінами, які сприяють формуванню знань, умінь та навичок зі спортивного туризму в студентів усіх спеціальностей є лише дві дисципліни: на 2 курсі «Спортивне орієнтування» (81 година залік) і на 3 курсі «Туризм з методиками викладання» (72 години екзамен). Студенти, які навчаються за напрямом підготовки «Фізичне виховання» за спеціалізацією «Екологічний і спортивний туризм», додатково вивчають ще дві дисципліни: «Основи екологічного і спортивного туризму» (108 годин) і «Спортивно-педагогічне вдосконалення» (648 годин) і це складає лише 10 % від загальної кількості годин, що передбачено навчальним планом підготовки майбутніх бакалаврів. На наш погляд, така кількість дисциплін лише частково сприяє формуванню вмінь та навичок студентів зі спортивного туризму. Слід залучити інші дисципліни до цього процесу у вигляді вивчення окремих тем і навіть модулів, таких як «Вступ до спеціальності та інформаційна культура студента», «Професійна майстерність вчителя фізичної культури», «Організація масової фізичної культури» тощо. Також у ході дослідження нас цікавила думка вчителів фізичної культури щодо рівня підготовленості студентів до викладання туризму у загальноосвітніх школах. Отже, 50 % вчителів незадоволені рівнем підготовленості студентів до викладання туризму в ЗОШ, а 33 % з них частково. Позиція вчителів щодо вдосконалення вмінь у студентів при викладанні туризму наступна. Так, 41,5 % з них вважають за необхідне вдосконалити вміння здійснювати навчання учнів елементам спортивного туризму. Також 33 % вчителів вважають занизьким рівень володіння студентами технікою спортивного туризму. Більшість викладачів (41,5 %) вважають, що на рівень підготовленості студентів до викладання туризму в ЗОШ не впливає напрям підготовки, за якою вони навчаються. Проте вони зазначили, що студенти напряму підготовки «Фізичне виховання» мають всетаки більший запас знань, умінь та навичок. Вчителі фізичної культури практично одностайної думки (75 %) щодо виникнення значних труднощів у студентів при проведенні уроку фізичної культури з туризму. Проте слід зазначити, що рівень сформованості необхідних вчителям фізичної культури вмінь щодо викладання туризму в ЗОШ ще не означає, що майбутні фахівці не зможуть кваліфіковано виконувати цю діяльність. Важливим показником є самооцінка студентами їхніх умінь та навичо
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks