Доповідь

Description
1. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ЩОДО ІНФОРМУВАННЯ УЧНІВСЬКОГО, БАТЬКІВСЬКОГО КОЛЕКТИВІВ З…

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 8 | Pages: 4

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ЩОДО ІНФОРМУВАННЯ УЧНІВСЬКОГО, БАТЬКІВСЬКОГО КОЛЕКТИВІВ З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В УКРАЇНІ XXI століття висуває до освіти нові вимоги. Провідні держави світу освоюють стратегію сталого розвитку людського суспільства. Відповідно до рішень міжнародних форумів, світовою спільнотою визнано, що освіта стає основою прогресу людства. Безперечно, соціально-економічне процвітання в XXI столітті залежить від здатності країн забезпечувати безперервну та якісну освіту для всіх членів суспільства у стрімко мінливому світі. Саме інноваційне суспільство готує громадян до життя в умовах швидких змін. В Україні розвиток освіти повинен стати стратегічним ресурсом у подоланні кризових суспільно-економічних явищ, покращенні життя людини, забезпеченні національних інтересів, зміцненні авторитету і конкурентоспроможності нашої держави на міжнародній арені. Освіта і наука є найголовнішими умовами утвердження на світовому ринку високих технологій. Пріоритетами державної політики в розвитку освіти є інтеграція української освіти у європейський та світовий освітній простір, гармонійне поєднання навчального процесу та наукової діяльності у навчальному закладі, використання наукових результатів як бази і змісту навчання. Європейська інтеграція України, її шлях до Європи є, по суті, безальтернативним, незважаючи на наявність протилежних варіантів, а також “пошуку самобутньої української моделі”. Цей шлях — повернення до людини, забезпечення її свободи в умовах державної організації, піднесення її гідності, економічного процвітання та соціальної захищеності, захисту та ґарантій фундаментальних прав і свобод. Європейська інтеграція могла б стати важливим ресурсом у подоланні негативних тенденцій, які мають місце останнім часом в українській освітній політиці. Європейська інтеграція України як стратегічне завдання освітньої політики полягає у тому, що зміни в освіті, спрямовані на неї, здатні впливати на економіку і допоможуть вирішувати складні питання розвитку українського суспільства.
 • 2. Навіщо і кому ж потрібна європейська інтеграція в освіті? Від інтеграції залежить конкурентоздатність суспільства - те, наскільки ми зможемо підготувати учнів до життя у конкурентному середовищі, відкритому суспільстві. Метою загальноосвітньої школи є формування індивіда, здатного вийти за межі отриманих знань, відкритого до інновацій. Ми повинні навчити учнів тому, щоб вони були готові сприймати нове, вміли імпровізувати, не боялися змін, зберігали спокій. Оскільки у новій економіці знань, до якої людство рухається щоденно, особливо цінуються такі якості: інформаційна грамотність, винахідливе мислення, вирішення проблем, прийняття рішень, спільна робота в команді, ефективне спілкування, творчий підхід до справи, висока працездатність, то на своїх уроках інформатики я стараюся впроваджувати компетентнісний підхід – тобто такий, який дозволяє привести у відповідність освіту і потреби ринку праці. Метою даного підходу є створення умов для розвитку та самореалізації кожного учня. З позиції компетентнісного підходу – основним результатом стає формування компетентного випускника, здатного використовувати отримані знання в реальному житті, витримувати конкуренцію на ринку праці. На своїх уроках я навчаю учнів користуватися мережею Інтернет, навичкам колективної роботи, роботи в групах, толерантному відношенню до інших культур та інтегрування з ними, формую інформаційну культуру, навички самоосвіти. Як класний керівник випускного 11-В класу всю виховну роботу з учнями спрямовую на:  утвердження поваги до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, доброти, працелюбства.  поваги до людей, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дбайливого ставлення до навколишнього середовища.  розвиток пізнавальних інтересів учнів, залучення їх в гуртки технічної і художньої творчості; в спортивні секції.  ведення здорового способу життя.
 • 3.  формування громадської думки та уміння відстоювати власну думку у проблемах людських взаємовідносинах.  виховання дітей на принципах християнської моралі.  здійснення правового виховання учнів, ознайомлення з правовою відповідальністю, окремими статтями Кримінального кодексу України. Цікаво в нас проходять виховні години на різну тематику. Виховання поваги до багатовікової правової традиції, Конституції держави, національної державної символіки сприяв захід «Державні символи України». Цікаво пройшла бесіда за круглим столом «Ти і твої батьки – неоголошена війна», на якій ми разом з учнями працювали над творчим завданням «Мирна угода», яка наштовхує дітей до шанобливого ставлення до батьків, прив’язаності їх до батьківської домівки. Оскільки учні вже за крок до виходу зі школи, багато роботи спрямовую на профорієнтацію, свідоме ставлення до вибору майбутньої професії, на відстоювання власної думки, поваги до думки співбесідника. Учні знайомляться з професіями програміста, маркетолога, менеджера, економіста на спеціальних сайтах в Інтернеті, відвідують сторінки вищих навчальних закладів, де дізнаються про найновішу інформацію, яка їх цікавить Захід «Для чого живе людина» заставив замислитися учнів над своїми вчинками, заохотив їх бути корисними суспільству. Проводжу також лекції на теми «Україна – держава Європейська», «Сутність та роль ЄС у сучасному світі»; бесіди «Запитань і відповідей» присвячую різноманітним аспектам внутрішнього і міжнародного життя, техніки, культури, спорту, тощо. У їх підготовці та проведенні беруть участь також і учні. Велику увагу приділяю вихованню здорового способу життя. Такі заходи, як «Алкоголь – ворог людства», «Наркоманія – крок у безодню», «Шкідливий вплив нікотину» виховують в дітей дбайливе ставлення до власного здоров’я. Отже, важлива роль у вихованні учнів, розширенні й поглибленні їхніх знань, розвиткові творчих здібностей належить організованій виховній роботі.
 • 4. На закінчення свого виступу хочу сказати, що в кожній дитині потрібно виховати перш за все, сильну особистість з ясно вираженим «Я», щоб маючи право вибору, вона чинила так, як підказує їй совість, по справедливості. І допомогти дитині знайти свій ключ до успіху, вказати їй шлях до самовдосконалення – основне завдання нас з вами.
 • Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks