Dominik Želinský - Ako skrotiť príbeh?

Description
Odmena za informácie vedúce k vyšetreniu vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ktorú vyhlásil bývalý premiér Robert Fico, patrí nepochybne k najabsurdnejším momentom politickej krízy, ktorú tento zločin spustil. Je však toto gesto skutočne nepochopiteľné?

Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
   Ako skroti ť  príbeh? Odmena za informácie vedúce k vy   etreniu vra   dy Jána Kuciaka a Martiny Ku   nírovej, ktorú vyhlásil bývalý premiér Robert Fico, patrí nepochybne k najabsurdnej   ím momentom politickej krízy, ktorú tento zlo   in spustil. Je v   ak toto gesto skuto   ne nepochopite   né? Po vra ž de novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Ku š nírovej sa slovenská politická scéna ocitla v nefal š ovanom chaose. Č ím dlh š ie tento stav trvá, tým viac sa zdá, ž e mô ž e ís ť  o liminálnu situáciu – moment, v ktorom dochádza k prudkej transformácii zdanlivo stabilných š truktúr. Mo ž no aj preto sa zdá, ž e mnohé gestá dávajú len malý zmysel: č i u ž  je to miliónová odmena, alebo obvinenie Georgea Sorosa z plánovania prevratu na Slovensku. V snahe nie č o vy ť a ž i ť  z chaotickej situácie, alebo ju preboha aspo ň  ustá ť , tápu jej aktéri v nezmapovanom, premenlivom teréne. Ich úspech závisí od skúseností a intuície, ale aj od toho, ako sa im podarí ich vystúpenia situova ť  v kontexte informácií, ktoré sa k nim e š te iba dostanú. Zdanlivo chaotické a nezmyselné gestá v š ak vychádzajú z kultúrnej logiky situácie, ktorá utvára o č akávania a odhady aktérov. Hoci mnohé z nich ť a ž ko prija ť  za formy korektnej politickej komunikácie, mô ž eme aspo ň  trocha porozumie ť  ich východiskovým bodom a š truktúre politickej situácie. Pre hrs ť  bankoviek navy   e Medzi politické gestá vládnych predstavite ľ ov, ktoré nadobudli ikonický (a ironický) status, patrí expremiérova miliónová odmena za poskytnutie informácií o páchate ľ och vra ž dy. A ponúknutá nie ledabolo, ale v priamom prenose, s miliónom vylo ž eným v pätnástich balíkoch na stole, s ministrom vnútra a policajným prezidentom za chrbtom. Nepochybne dôle ž itým symbolom výnimo č nej situácie bol aj ozbrojený č len policajného zboru v uniforme zásahovej jednotky, ktorého úlohou bolo strá ž i ť  hotovos ť  pred prítomnými novinármi. Toto dramatické extempore sa z celkom pochopite ľ ných dôvodov okam ž ite stalo predmetom dohadov. Znamená to, ž e na Slovensku neexistuje  iná spravodlivos ť  ne ž  tá, ktorú si zaplatíme? Nedôveruje Fico polícii? Alebo je odmena vlastne len snahou získa ť  trocha č asu? Tieto úvahy sú, samozrejme, pochopite ľ né. Odmena nikdy nie je iba č istou obchodnou transakciou (ak nie č o také v nejakom vesmíre existuje), ale symbolickým komunikatívnym aktom. Napokon, nie č o napovedá u ž  samotná suma – rovný milión, teda č íslovka, ktorá sa v be ž nej komunikácii pou ž íva ako synonymum nemerate ľ nosti. To by som teda nespravil ani za milión, hovoríme, mysliac tým, ž e nie č o také by sme nespravili ani za ni č . U ž  len preto netreba hne ď  pristúpi ť  na vykostenú pragmatickú interpretáciu, ktorá v politických vystúpeniach vidí iba konflikt o moc alebo premyslenú snahu oklama ť  naivných voli č ov. Je nutné pozrie ť  sa na obsah a súvislosti tohto gesta. Logika medznej situácie Základný rámec situácie bol v momente vyhlásenia odmeny definovaný spôsobom, akým bola vra ž da Jána Kuciaka a Martiny Ku š nírovej vykonaná a mediálne prezentovaná. Chladnokrvná dvojitá vra ž da (zarátajme napríklad aj neskôr spochybnený symbolický odkaz, nábojnice poukladané ved ľ a tiel) skuto č ne nepatrí do kontextu východoeurópskej krajiny 21. storo č ia. Ove ľ a viac sa hodí do príbehov z prostredia divokého západu, talianskej č i ruskej mafie. Nie náhodou povedal Michal Va š e č ka, ž e premiér na neho pri vyhlasovaní odmeny pôsobil ako „ š erif z divokého západu“. Ď al š í rámec, ktorý sa v médiách vynoril, sú slovenské 90. roky. Inými slovami, ide o „chronotopy“, v ktorých š tátna moc nie je konsolidovaná a konkurujú jej iné mocenské š truktúry. Cie ľ om gesta bolo verejne prezentova ť  odpove ď , ktorej podoba rezonuje práve s týmto rámcom. Má formu odmeny, preto ž e jeho autori ju vyhodnotili ako zmysluplnú vzh ľ adom k spôsobu, akým bola vra ž da vykonaná a prezentovaná v médiách. Finan č ná odmena je ako taká mimoriadnym opatrením, ktoré sa vymyká š tandardnému procesu vy š etrovania – napokon, ak ob č ania majú vedomosti o spáchaní trestného č inu, je ich povinnos ť ou políciu iniciatívne informova ť . Odmena hovorí, ž e š tátny aparát sa chce prispôsobi ť  situácii, v ktorej je jeho pôsobnos ť  limitovaná, a chce konsolidova ť  moc prostredníctvom mimoriadnych opatrení. Forma výzvy ur č uje logiku, pod ľ a ktorej sa  utvára podoba odpovede. Chcete divoký západ? Budete ho ma ť . Divákom je pritom jasné, ž e táto situácia je do č asná a smeruje k tomu, aby sa v š etko vrátilo do normálneho stavu. Vojna svetov Pre č o v š ak musí by ť  gesto adekvátne situácii? Táto rezonancia medzi symbolmi vo verejnom priestore je dôle ž itá preto, aby aktéri dostali pod kontrolu celý príbeh zlo č inu, ktorý sa v médiách za č al utvára ť  okam ž ite po tom, č o na verejnos ť  prenikli prvé informácie. Ka ž dý proces interpretácie je tvorbou príbehu, odha ľ ovaním kauzálnej sekvencie, ktorá k udalosti viedla, identifikáciou hlavných a ved ľ aj š ích postáv, ich rozdelenie na hrdinov a zloduchov. V tomto prípade sa u ž  len z povahy práce jednej z obetí pridala aj morálna diagnóza celej spolo č nosti. Samozrejmým hrdinom celého príbehu je Ján Kuciak (Martina Ku š nírová sa v ň om, bohu ž ia ľ , stále mihá iba okrajovo). V spomienkach kolegov vystupuje ako zmes v š edného dobráctva a nepoznanej sily: ostýchavý mladík, ktorý do sveta ž urnalistiky vstúpil iba z pohnútky napravi ť  Slovensko – symbolom tohto potenciálu sa pritom stáva jeho posledný č lánok. E š te dôle ž itej š ie je, ako viacerí novinári opakovane zdôraznili, ž e mu nikdy nezále ž alo na ž abomy š ích konfliktoch medzi redakciami a informácie poskytoval kolegom iniciatívne a bez rozdielu. Inými slovami, Kuciak sa objavuje ako ideál novinára, steles ň ujúci nastupujúcu generáciu ž urnalistov. Jeho vek i vzájomný blízky vz ť ah zdôraz ň ujú novinári zdrobneninou „Janko“, ktorá symbolizuje okrem iného aj dôvernú previazanos ť  a solidaritu novinárskej obce. Z úst novinárov znie autenticky – hne ď  po rodi č och sú naju žš ím kruhom trúchliacej komunity. Ke ď  sa v š ak zdrobneninu pokúsil pou ž i ť  Tibor Ga š par, znelo to nepatri č ne. Je to preto, ž e Ga š par u ž  v tomto príbehu ur č itú rolu hrá. Proti mladému novinárovi stoja dekadentní mafiáni, skorumpovaní politici a policajti, ktorí pod ľ ahli nevkusným lákadlám bohatstva (nedostatok kultúrneho kapitálu u nich zdôraz ň uje napríklad Michal Havran). Jadrom príbehu sa tak stáva súboj dvoch svetov: dobra, skromnosti a č istoty s amorálnos ť ou, bohatstvom a dekadenciou. Túto symbolickú opozíciu medzi Kuciakom a politikmi je pritom, v záujme zachovania sily príbehu, dôle ž ité ochráni ť  pred  symbolickým zne č istením. Príkladom tejto ochrany mô ž e by ť  radikálna reakcia novinárov na náznak, ž e by v príbehu vra ž dy mohli zohra ť  rolu drogy, hoci ich polícia ani priamo nespojila s obe ť ami. Ochrana, samozrejme, nie je vedomá ani pragmatická – drogy sú jednoducho vo vä č š ine kultúrnych okruhov prisilný negatívny symbol, ktorý by mohol devalvova ť  morálny apel príbehu. Netvrdím, samozrejme, ž e vy šš ie spomínané charakteristiky Jána Kuciaka a Martiny Ku š nírovej nie sú konzistentné s ich skuto č nými osobnos ť ami. Romantické a dramatické tóny v š ak udalosti nadobúdajú a ž  v procese interpretácie, ktorá ich zasadzuje do zmysluplného celku, ovplyvneného kultúrne zakotvenými parametrami rôznych ž ánrov rozprávania. Tu sa utvára aj hierarchia dôle ž itosti, pod ľ a ktorej zdôraz ň ujeme osobnostné znaky postáv na š ich príbehov, ako aj to, č i vôbec nejaké znaky musíme uvies ť . Pri drvivej vä č š ine zlo č inov napokon nemáme o osobnostiach obetí a páchate ľ ov ž iadne informácie. V kontexte vra ž dy č lena novinárskej komunity a jeho partnerky je v š ak personalizácia mo ž ná a lákavá, preto ž e e š te intenzifikuje u ž  tak silný príbeh. Dosta ť  príbeh pod kontrolu Ako v š ak vidíme v priamom prenose, príbehy, ktoré sa vo verejnej sfére utvárajú, sú, najmä vo svojich po č iatkoch, krehké. Nie je nemo ž né zvráti ť  ich, ak sa politickým aktérom podarí vybra ť  spôsoby reakcie, adekvátne u ž  existujúcim elementom týchto príbehov – zostáva im dúfa ť , ž e s trochou š ť astia nebude ich vyjadrenie vzápätí spochybnené ne č akanými udalos ť ami. Práve v týchto intenciách je nutné rozumie ť  aj Ficovej miliónovej odmene. Nielen bývalý premiér, ale aj celá jeho strana má od chvíle, ke ď  sa za č ali v médiách utvára ť  prvé interpretácie, extrémne negatívnu pozíciu. Cie ľ om jeho vystúpení je preto, celkom logicky, rozvinutie u ž  existujúceho príbehu novým smerom, ktorý by zmysluplne predefinoval jeho pozíciu. Aby tieto gestá fungovali, musia rezonova ť  s u ž  stabilizovanými prvkami príbehu. Len tak je toti ž  mo ž né dosta ť  ho pod kontrolu a spravi ť  zo vznikajúcej spolo č enskej traumy moment ví ť azstva a o č isty. V situácii mimoriadnej vra ž dy sa mohlo zda ť , ž e prekro č i ť   š tandardný rámec vy š etrovania a š tylizova ť  sa do roly š erifa v zemi bez zákona mô ž e by ť  adekvátne rie š enie, ako chyti ť  nelichotivý príbeh za u š i. Ď al š ie rie š enie Fico
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks