dokument04

Description
ima još

Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  KAP KOJA JE PRELILA !  A  U Dalmacija    Split ! upanija   16.04.2018. | 21:46 'Osnivao sam HDZ i volim ovu zemlju, ali biznis selim u Njema ku da sa uvamzdravlje i dostojanstvo':poznati imotski poduzetnik # okirao odlukom onapu # tanju domovine, a evoi za # to je to u inio SPLIT $ UPANIJA DRU % TVO SDMARKETINGIMPRESUMDIGITALNA NOVINATISKARA  RSS OSMRTNICESD PORTALI    NOVOSTIDALMACIJASPORTSCENASTILMORE SVE RUBRIKE   Pi ! e  Zoran % agolj Foto  VojkoBa # i & /HANZA MEDIA   Ne odlazim kakobih pobolj # aobilancu svojemirovine. Imam59 godina,dobro samzaradio u ! ivotui ne mogupotro # iti da ihimam jo #  tri, ali ! elim sa uvatimalo zdravlja idostojanstva, – S 1. svibnja ove godine zaklju ujemradni odnos u privatnoj tvrtki iji samvlasnik u Hrvatskoj ve &  33 godine i sistim datumom prijavljujem se usvojoj tvrtki u Njema koj – ka ! e # eljko Lasi $ .  On je vlasnik Imotehnike , jednog odnajve & ih, ako ne i najve & eg poduze & aza elektroinstalacije i graditeljstvo u itavoj Imotskoj krajini, za koje uovom trenutku radi vi # e od stotinuljudi na gradili # tima diljem Hrvatske iNjema ke. ' ovjek bi u prvi mahpomislio da je ovaj Imo & anin, ina e jedan od osniva a HDZ-a i njegovaktivni lan, zapao u dugove i drugenepremostive probleme, ali nije tako.Zarazni krug sveop & eg nepla & anja jetaj koji ga tjera iz svoje dr ! ave, na # to je ve &  javno upozoravao prije godinudana, ali uzalud.– Da me se ne bi krivo shvatilo, neodlazim u Njema ku kako bih  ako ve &  nijekasno pobolj # ao bilancu svoje mirovine.Imam 59 godina, dobro sam zaradiou ! ivotu i ne mogu potro # iti da ihimam jo #  tri, ali ! elim sa uvati malozdravlja i dostojanstva, ako ve &  nijekasno – ozloje ( eno & e Lasi & . Potro % ili na %  novac Kao kap koja mu je prelila a # unavodi posao koji je lani imao sazagreba kom Tehnikom , jednom odve & ih gra ( evinskih tvrtki u RH.Izabrali su ga za podizvo ( a a zastruju na hotelu Berulija u Brelima, iji je investitor Jako Andabak. – Tehnika je s nama sklopila ugovorvrijedan vi # e od sedam milijuna kuna2. velja e pro # le godine, s rokomzavr # etka 25. travnja. Ona je, s drugestrane, imala s investitorom rok 1.lipnja i aneksima ga je produ ! avalado 1. srpnja iste godine, a znala je dato ne & e mo & i ispo # tovati iz prostograzloga # to nema svoju operativu, # tou osnovi nije na #  problem. U dvijeto ke na kraju ugovora ugurali su daim trebamo dati garanciju banke na10 posto ukupnih radova i jo #  10posto sustege, # to zna i da su namuzeli 20 posto garancije. U iste to kestavili su kako & e nam vratiti depozit60 dana po dostavljenoj garanciji.Pri a ni tada ne bi bila tragi na dagospoda iz Tehnike nisu potro # iladepozit, na #  novac, koji je trebao bitideponiran na posebnom ra unu –ka ! e Lasi & .– Ali # to je najtragi nije, oni su odinvestitora dobili 30 posto avansa inisu ga distribuirali premaizvo ( a ima. Sada & e netko kazati # to  hrvatska dr ! ava ima s tim?! Imaitekako, jer moja Imotehnika bibankrotirala na hotelu Berulija dase investitor nije upleo u pri u izpo etka i shvatio da Tehnika vara.On je bio taj koji je od Tehnike tra ! io cesiju i pla & ao nama, a dr ! ava,iako je sve znala, nije maknula niprstom. Ja vas molim da mi na ( ete jednu dr ! avu na svijetu da se objektgradi pet mjeseci, a obra un tro # kova10 mjeseci. Jedino u Hrvatskoj –navodi Lasi & .– Ma gdje to ima da jedna tvrtkapotpi # e s investitorom aneks openalizaciji ako ne zavr # e radove do1. srpnja, a znali su da ne & e mo & i.Zato nama koji smo bili uredni srokovima Tehnika prijeti kaznama,umjesto da mi njih penaliziramo. Dabudemo jasni, Tehnika nije jedina uHrvatskoj koja se tako pona # a. Zbogtakvih imamo egzodus ljudi i struke izove zemlje – kazuje nam imotskipoduzetnik. Potpis ne vrijedi?! A # to je Njema ka i kakve uvjete zaposlovanje nudi, shvatio je na jednom povezanom slu aju, koji je tozanimljiviji jer svima koji imajuproblema s naplatom odra ( enogposla u Hrvatskoj otvara mogu & nostda do svog novca do ( u prednjema kim sudovima.– Prije gotovo osam godina investitor # oping-centra u Imotskom ostao mi je du ! an oko 2,4 milijuna kuna. Kadasam shvatio da mu je namjera tvrtkukoja je bila investitor poslati u ste aj,umolio sam ga da potpi # emo
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks