Doina

Description
poetry Eminescu

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 2

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
    Doina  Mihai Eminescu De la Nistru pân' la Tissa Tot românul plânsu-mi-s-a, Că nu mai poate străbate  De- atâta străinătate.   Din Hotin şi pân' la mare  Vin muscalii de- a călare,  De la mare la Hotin Mereu calea ne- o aţin;  Din Boian la Vatra-Dornii  Au umplut omida cornii, Şi străinul te tot paşte   De nu te mai poţi cunoaşte.  Sus la munte, jos pe vale Şi - au făcut duşmanii cale,   Din Sătmar pân' în Săcele  Numai vaduri ca acele. Vai de biet r  omân săracul!   ndărăt tot dă ca racul,  Nici îi merge, nici se- ndeamnă,   Nici îi este toamna toamnă,   Nici e vară vara lui,   Şi - i străin în ţara lui.  De la Turnu-n Dorohoi Curg duşmanii în puhoi   Şi s - aşează pe la noi;   Şi cum vin cu drum de fier   Toate cântecele pier, Zboară păsările toate   De neagra străinătate;  Numai umbra spinului La uşa creştinului.   şi dezbracă ţara sânul,  Codrul - frate cu românul - De secure se tot pleacă   Şi izvoarele îi seacă - Sărac în ţară săracă!  Cine- au îndrăgit străinii,   Mâncă -i-ar inima câinii, Mânca-i-ar casa pustia, Şi neamul nemernicia!      Ştefane, Măria ta,  Tu la Putna nu mai sta, Las' arhimandritului Toată grija schitului,   Lasă grija sfinţilor    n sama părinţilor,   Clopotele să le tragă  Ziua- ntreagă, noaptea - ntreagă,  Doar s-a-ndura Dumnezeu, Ca să - ţi mântui neamul tău!  Tu te- nalţă din mormânt,   Să te -aud din corn sunând Şi Moldova adunând.  De- i suna din corn o dată,   Ai s- aduni Moldova toată,  De- i suna de două ori,   ţi vin codri -n ajutor, De- i suna a treia oară   Toţi duşmanii or să piară   Din hotară în hotară - ndrăgi -i-ar ciorile Şi spânzurătorile!  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks