9

Description
...........

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
    PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI  DECIZIE Nr. CEP - 10 din 10.04.2017 mun. Chișinău   Plenul Consiliului Concurenței, acționând  în temeiul art. 41 al Legii c oncurenţei nr. 183 din 11.07.2012  (în continuare Legea concurenței ), Hotărârii  Parlamentului nr. 179 din 12.07.2013  privind numirea în funcţie a membrilor Plenului Consiliului Concurenţei, precum ș i Hotărârii  Parlamentului nr. 220 din 27.09.2013 privind numirea în funcţie a unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei, analizând raportul de investigație   asupra cazului inițiat  prin Dispoziția Plenului Consiliului Concurenței nr. 13 din 27.07.2016, materialele acumulate în cadrul investigației și opiniile  părților    asupra raportului de investigație  A CONSTATAT: În procesul de monitorizare a executării Deciziei Plenului Consiliului Concurenței  nr. CEP – 30 din 23.04.2015, precum și în baza scrisorii nr. 1705 din 30.05.2016 parvenită de la ”Camera Înregistrării de Stat” ÎS, a fost identificată tranzacția prin care domnul […] la data de […], a achiziționat […]% din capitalul social al întreprinderii ÎCS ”Air Clasica” SRL de la […] (înregistrată în […]). În  procesul de examinare a tranzacției din […] , a fost identificat faptul că tranzacția din data de […] ce a constat în  preluarea controlului de către  ÎCS ”Air Clasica” SRL asupra ”Air Handling” SRL , întrunea condițiile prevăzute de art. 22  alin. (1) al Legii concurenței și urma a fi notificată Consiliului Concurenței înainte de  punerea în aplicare. Prin Dispoziția Plenului   Consiliului Concurenței nr. 13 din 27.07.2016 s -a dispus inițierea investigației referitor la nenotificarea concentrării economice dintre ÎCS ”Air Clasica” SRL și ”Air Handling” SRL.   CONSILIUL CONCURENŢEI   СОВЕТ ПО   КОНКУРЕНЦИИ    2 1.   PĂRȚILE IMPLICATE  Partea achizitoare: ÎCS ”Air Clasica” SRL , înregistrată la ÎS ”Camera Înregistrării de Stat” la data de 19.11.2010, IDNO - 1010600040181, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Dacia 80/3. Genul de activitate al acesteia, conform Clasificatorului Activităților din Economia Moldovei (î n continuare – CAEM) -transporturi aeriene de pasageri. Asociat al întreprinderii la data de […] , a fost […]  ( […] ) care deținea […] % din capitalul social al întreprinderii. Administrator al întreprinderii era […] . Întreprinderile ce făceau    parte din grupul de întreprinderi a părții achizitoare (în continuare -  grupul ”Air Clasica”  ) la data de […] , în conformitate cu  prevederile Legii concurenței sunt:   −    ÎCS ”Air Clasica” SRL ; −   […] , IDNO – […] , asociat unic: […] %, genul de activitate (cod CAEM H5110) - transporturi aeriene de pasageri;   −   […] , înregistrată în […]  Britanie, în perioada 29.05.2014 - 27.04.2016 a deținut   […] % din capitalul social al întreprinderii ”Air Clasica” SRL.   Partea achiziționată:  ”Air Handling” SRL , înregistrată la ÎS ”Camera Înregistrării de Stat”, la data de 23.05.2014, IDNO – 1014600017691, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Dacia, 80/3.  Asociat al întreprinderii la data de 29.05.2014, a fost […] , care deținea […] % din capitalul social al întreprinderii. Administratorul întreprinderii – […] . Genul de activitate al acesteia conform CAEM - repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale.  ”Air Handling” SRL la data de […] , deținea   […] % din capitalul social al ”Aeroport Handling” SRL , înregistrată la ÎS ” Camera Înregistrării de Stat ”, la data de 30.10.2002, IDNO – 1002600010480, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Dacia, 80/3. Genul de activitate al acesteia conform CAEM - activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene . Întreprinderea ”Air Handling” SRL a fost înregistrată la data de 23.05.2014 . Astfel, întreprinderea ”Air Handling” SRL, în conformitate cu Regulamentul  privind concentrările economice aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenței nr. 17 din 30.08.2013, poate fi considerată întreprindere ”vehicul”, înființată în scopul achiziționării întreprinderii țintă  (”Aeroport Handling” SRL). În acest sens, a fost analizată activitatea desfășurată de către întreprinderea ”Aeroport Handling” SRL, al cărei asociat unic la data de […] cât și la data de […] a fost ”Air Handling” SRL.  3 Întreprinderile ce făceau    parte din grupul de întreprinderi a părții achizitoare (în continuare -  grupul ”Air Handling”  ) la data de […] , în conformitate cu  prevederile Legii concurenței, au fost:   −   ”Air Handling” SRL; −   ”Aeroport Handling” SRL; −   […] , IDNO – […] , care deținea […] % din capitalul social al întreprinderii ”Air Handling” SRL. Prin scrisoarea nr. 2859 din 08.11.2016, ÎCS ”Air Clasica” SRL a informat că până la data de 29.05.2014, părțile implicate, nu făceau parte din același grup de întreprinderi aș a cum este definit la art. 24 alin. (4) al Legii concurenței, fiind întreprinderi independente.   2.   ACTE ȘI FAPTE CONSTATATE   În procesul de monitorizare a executării Deciziei Plenului Consiliului Concurenței  nr. CEP – 30 din 23.04.2015, precum și în baza scrisorii nr. 1705 din 30.05.2016 parvenită de la ”Camera Înregistrării de Stat” ÎS, a fost identificată tranzacția prin care domnul […] la data de […], a achiziționat […]% din capitalul social al întreprinderii ÎCS ”Air Clasica” SRL de la […] (înregistrată în […]). În baza de date a ”Camerei Înregistrării de Stat” ÎS, a fost examinată informația cu referire la grupul de întreprinderi în care […] se regăsește în calitate de administrator și/ sau asociat. De menționat, că […] la data de […] era administrator la ÎCS ”Air Clasica” SRL. Pe parcursul examinării tranzacțiilor în baza de date CÎS, a fost ident ificat grupul ÎCS ”Air Clasica” din care făcea parte întreprinderea ”Nobil Air” SRL. În baza contractului de vînzare - cumpărare nr. […] din […], întreprinderea ÎCS ”Air Clasica” SRL în persoana administratorului […] a achiziționat […]% din capitalul social al ”Air Handling” SRL deținute […] , valoarea tranzacției fiind de […] lei. Așadar, în procesul de examinare a tranzacției din […], a fost identificat faptul că tranzacția din data de […] , ce a constat în preluarea controlului de către ÎCS ”Air Clasica” SRL asupra ”Air Handling” SRL, întrunea condițiile prevăzute de art. 22 alin. (1) a l Legii concurenței.   Operaţiunile de concentrare economică conform art. 22 alin. (1) din Legea concurenței sunt supuse evaluării şi urmează a fi notificate Consiliului Concurenţei înainte de punerea în aplicare, atunci când cifra totală de afaceri realizată cumulativ de întreprinderile implicate, înregistrată în anul anterior operaţiunii, depăşeşte 25 000 000 lei şi există cel puţin două întreprinderi implicate în  4 operaţiune care au realizat pe teritoriul Republicii Moldova, fiecare în parte, o cifră totală   de afaceri mai mare de 10 000 000 lei în anul anterior operaţiunii.   Cifra totală de afaceri realizată de întreprinderile implicate se calculează conform prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea concurenței.   Cifra totală de afaceri realizată în anul 2013 (anul anterior realizării tranzacției) de întreprinderile implicate în operațiunea de preluare a controlului asupra ”Air Handling” SRL, este prezentată   după cum urmează, în tabelul numărul 1.   Tabelul nr. 1   Calculul cifrei totale de afaceri realizată în anul 2013, de către părțile implicate în operațiunea de concentrare economică   Nr Denumire întreprindere Cifra de afaceri realizată în anul 2013, lei 1. CS”Air Clasica” SRL (partea care preia controlul) […]   2. ”Nobil Air” SRL […]   Cifra totală de afaceri a părții care preia controlul   […]  3. ”Air Handling” SRL   (partea asupra căreia se preia controlul)    _ 4. ”Aeroport Handling” SA […]   Cifra totală de afaceri a părților implicate în operațiunea de concentrare economică   […]   Sursa: Raportul Financiar pentru anul 2013 prezentat de către întreprinderile implicate în operațiunea de concentrare economică   Întreprinderea ”Air Handling” SRL în anul 2013 nu a realizat cifr  ă de afaceri , însă la data de […] , prin aport la capitalul social, aceasta dobândește de la […]  dreptul de proprietate asupra ”Aeroport Handling” SRL, care în anul 2013 a înregistrat o cifra de afaceri în mărime de […] lei. În perioada anului 2013 ÎCS ”Air Clasica” SRL a înregistrat o cifră de afaceri în mărime de […]  lei, iar întreprinderea ”Nobil Air” SRL, în care ”Air Clasica” SRL deținea 100% din capitalul social, a obținut cifra de afaceri în mărime de   […]  lei. Totodată, în art. 20 alin. (1) din Legea concurenței, este specificat că, până la declararea concentrării economice ca fiind compatibilă cu mediul concurențial, în temeiul unei decizii emise de Plenul Consiliului Concurenței în conformitate cu art. 25 alin. (1) lit. b) ori alin. (2) lit. b) sau c) este interzisă punerea în a  plicare a unei operațiuni de concentrare economică ce cade sub incidența art. 22 alin. (1).   Astfel, operațiunea de preluare a 100% din capitalul social al ”Air Handling” SRL de către ÎCS ”Air Clasica” SRL constituie o con centrare economică ce corespunde criteriilor stipulate în art. 22 alin. (1) din Legea
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks