გადაწყვეტილებათა მიღების თეორია, i ნაწილი - გ. ბელთაძე, ნ. ჯიბლაძე

Description
ფსიქოლოგია

Please download to get full document.

View again

of 198
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 198

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
   guram belTaZe nodar jiblaZe   gadawyvetilebaTa miRebis Teoria I nawili Teoriis sawyisebi, prioritetebis da sargeblianobebis analizi 1 2 * * *** * n a a a  teqnikuri universiteti  saqar velos teqnikuri universiteti g. belTaZe n. jiblaZe   gadawyvetilebaTa miRebis Teoria   I nawili) Teoriis sawyisebi, prioritetebis da sargeblianobebis analizi   damtkicebulia stu s saredaqcio sagamomcemlo sabWos mier Tbilisi 2009    uak 519. 816 gadawyvetilebaTa miRebis Teoriis warmodgenil pirvel nawilSi ganxilulia gadawyvetilebaTa miRebis Teoriis mniS-vneloba, meTodologia, ZiriTadi sawyisi cnebebi, sxvadasxva dargebTan kavSirebi, amocanebi, procesebi, etapebi, modelebi. meTodebidan dawvrilebiTaa gadmocemuli prioritetebisa da sargeblianobaTa Teoriebi, romlebic gvexmareba gansazRvrulo-bis, ganuzRvrelobis da riskis pirobebSi prioritetulobis dadgenis analizisaTvis mosalodneli sargeblianobis princi-pis gamoyenebiT. am principis gamoyeneba gulisxmobs adamianTa racionalur qcevebs. saxelmZRvaneloSi   aRwerili masala Segvi-Zlia ganvixiloT, rogorc riskis pirobebSi gadawyvetilebaTa miRebis xelisSemwyobi instrumentebi. saxelmZRvanelo, pirvel rigSi, gaTvaliswinebulia infor-matikisa da marTvis sistemebis fakultetis bakalavrebisaTvis, magistrantebisaTvis, doqtorantebisaTvis. misi gamoyeneba SeuZ-liaT umaRlesi saswavleblebis yvela fakultets da yvela pirs, vinc dainteresebulia marTvis sferoSi optimaluri gadawyvetilebebis miRebiT, agreTve adamianTa racionaluri da araracionaluri qcevebis Se-fasebebiT. redaqtori  saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis akademikosi, profesori m. saluqvaZe recenzentebi: saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis wevr-korespondenti, profesori a. frangiSvili;   saqarTvelos teqnikuri universitetis sainJinro kibernetikisa da xelsawyoTmSeneblobis depar-tamentis ufrosi, profesori T. obgaZe. © sagamomcemlo saxli ,,teqnikuri universiteti’’, 2009 ISBN 978-9941-14-335-9 (yvela nawili) ISBN 978-9941-14-336-6 (pirveli nawili)   http://www.gtu.ge/publishinghouse/ yvela ufleba daculia. am wignis arc erTi nawili (iqneba es teqsti, foto, ilustracia Tu sxva) aranairi formiT da saSualebiT (iqneba es eleqtronuli Tu meqanikuri), ar SeiZleba gamoyenebul iqnas gamomcemlis werilobiTi nebarTvis gareSe.   saavtoro uflebebis darRveva isjeba kanoniT.    3 sarCevi Sesavali Tavi I. gadawyvetilebaTa miRebis Teoriis sawyisebi 1.1.   gadawyvetilebaTa miRebis Teoriis saWiroeba da meTodologia   1.2.   gadawyvetilebaTa miRebis Teoriis ZiriTadi sawyisi cnebebi   1.3.   gadawyvetilebaTa miRebis Teoriis disciplinaTaSoriso kavSiri 1.4.   gadawyvetilebaTa miRebis amocanebi, procesebi da etapebi, modelebi da meTodebi   Tavi II. prioritetebis da sargeblianobebis analizi   2.1. upiratesobaTa mimarTebebi   2.2. binarul mimarTebaTa ZiriTadi klasebi 2.3. gadawyvetilebis miReba miznis Sedegebze upiratesobebis gaTvaliswinebiT 2.4. sargeblianoba da sargeblianobis funqcia 2.5. gadawyvetilebebis rigobrivi (ordinaluri) sargeblianoba 2 .6.   upiratesobaTa gazomva neiman-morgenSter- nis sargeblianobis funqciebiT 2 .7. subieqturi albaTobebis roli upirateso- bebis dadgenisaTvis 2.8. racionaluri qcevis aqsiomatikuri Teori- is paradoqsebi 2.9. gadawyvetilebis mimRebi piris riskisadmi damokidebulebis zoma 2.10.   gadawyvetilebis miRebis analizi mogebis ori Sedegis SemTxvevaSi   2.11. gadawyvetilebis miRebis analizi mogebis orze meti Sedegis SemTxvevaSi 2.12. mosalodneli sargeblianobis kriteriumi arafuladi SedegebisaTvis
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks