أحكام التداوي بالمحرمات الحسية في الفقه الإسلامي 1

Description
ok

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 6 | Pages: 14

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
    س هق ف   ة تاراب   يو  ماكح 1/2 1  13 مر 1434 لخ ح . د   دا : دو   نأ   و   آ   و   د         مو      و   نا   بر   ل   دا :      تا   اذو   تا   ر   ً      نا            ن أ   إ   ًءاد      م ( ء      و 1    ءا   طر            نأ   اوو   هد   ًر  ) .   نا   ن   و   ر   روذ            ح      يوادا   س         حأ   دو   فأ   ن   كذ   ر      نظ   ب   ي   ءا   بطو   رر   عاوأ      سا   ض   عوو   بًر   ا   وأ   نذواو   ةرا   إ   بذا   وا   ن   واو   ا   ودا   نذوا   وأ   مئ      ا   را   قرطا   ن   كذ   رغو   ء   ًط   تاوا   إ   بذا   وأ   رادأ   عراا . ا   نو   يوادا   ن   عرا      ا   ا   نا   ن   تر   يوادا    . وا   نود   ا   تر   يوادا   ن   م   ص   ثا   اذو .   و   ر   نأ   ث      ما   را   دو : ذ   ن   كذو   ا   اوأو   رزاو   را   ثا   ًغ   د   اا   كذ   ا   اوأ   أو  . رزاو   را         دا   وداتدو      يوادا   رو   ةدد   ط   تارد .   1  http://almoslim.net/node/174452      عووا   أ :   ودا   ن   دو      دو      وأ   ر   داو   و      د   ا   ةرا   ودا   ةر   نا   ظ               ىرارا   ض   د   ودا   هذ   مادا   إ   ةرورا   وأ   ا .   اذ   ت   دو   را   وأ   ةرورا         ءاو   ودا   هذ   ا   زاو   ىد      ثا   بط   اذوئا   هذ   را   ما   و      د   نأ   ًآ   ثا .   دا :    ث   و :   : وا   ثار   يوادا   مويوادا   مو :   ن   ضرا   ص   با   ءاودا   طو   ا   وأ   يوا   ضرا   ت   ن   فا  : و   يوادا   وا   وأ   د   ف   وأ   ر ( 2 ).   ط   ج   وأ   ر   وأ   ر   ن         نذ   ضرا   ء      نو      ا  : ودهوو ( 3 ).   ودا   ن   او   نو   هدرو   إ   در   ةاواداو   طا   ىرا   ن   ما   جور   و   ضرا  : وضر   ةدا ( 4 ).      و  –    ء   نإ  – عاوأ         وأ      وا   نأ   إ   ا      ر   فر   أ   و   يو   ضرا  –  عاوأوو   وأ   ف   وأ   ص   يواد .   ترا   مو : وو   مواو   رزاو   ر   و   عرا   مر   ا   نا  :    ترا .      نا   ص   ر         ًر   مرا   نو   دو   ًئاد   ًر   ر   نا   هذو   ر   ررا   ن   اذإ    . ور   يوادا   مو   نو   كذ :      ًر   نو   دو      ث   ًر   ءا   نو   دو   ضرا   ن   ء   ًط   را   نا   ا  :    م      حو      كذ      يذا   ردا   مر   اذ   ن   ءاو   را   وأ   فرا   ن      بذ      نوا   ن   ا  رز   ا   صر      وا   نود   برا   اذ   يوادا   زاو   هرغو   دأ   ت      ن   ررا   س      طو ( 5 ).    يوادا   م  : ا   ثا   ءا   فا  –    مر  – اوأ   رأ      يوادا   م    ( 6 ): ( ا   بذ   وو   ح   يوادا   نأ  : وا   وا 7   ) او ( 8 ). دا : ا   د   وا   اذ   بأ   دا : وا   دا : مو            ا   نو   بارا   تد  :    كر   ن   أ   ن : جر   أ   اذ      جر   أاذ   ًئ   أ   ضرِ   نِ   ضرا   نَ   إ   جرا      و      َد  : م      اذ     : او   جِر   يذا   ك   ء      و   إ   ًءاد      م         ن      د   اوواد  :    ؟ىواد   نأ   ح            ورن   ٌُُ  :    ؟دا   طُ      ر         ور     : او   مَرَا   إ ( 9 ). دا   و :         ث   رظ   ثدا   ن   دا   وترد   أو   يوواد   م : يوادا   ن   ئ      مو      ا   را .   ض   إ   بذ      هور   رغ   ح   يوادا   نأو   جاو   بطا   تإ   ثدا   اذ    : طا   سا ( 10 ).   ا   دا :         ور   نز      ًر   نأ   مأ   ن   دز   ن   ك   نحرا   ن   حرُ   أ   مو        :       مو               ور   نأ   ز   إ   ارظ   رأ      ن   نر   د   را   نأو   مدا   َءاودا   زأ  :    مو               ور   نأ   دز   مز   ؟   ور      ٌر   بطا      َوأ      بطأ   أأ   يذاءاودا   ز ( 11 ). م   كذ   ر   م   مو               ور   ن   ا   إ   ثدا   اذ    : را   د   نا    ( 12 ).   ثا   دا :   وأ   َََ   مو               ور   مَا  :    مَا   رأ   ن   ئ   أ         ر   سأ   ن   هطأو   ططْُاو   ا      مواد      أ   نإ  : و      او   او   مو   مط   ن   نيرْَا ( 13 ) ( ةرذُا   ن   ز   م   اوذُ      و  14 ْُ   كو  ) ( 15 ). دا   و : إو   يوادا   زاو      ر   و   ا      مواد      أ   نإ : و .   ارا   دا : ء      زأ   إ   ءاد      زأ     :    مو            ا   ن         ر   ةرر   أ   ن ( 16 ).    سا   دا :   َر   ِءادا   ُءاود   أ   اذ   ءاود   ءاد    :    أ   مو               ور   ن         ر   ر   نو   ز      نذ ( 17 ). دا   و :      بطا   زاوو   بطا   م   و   داو   ندا   مو   ن      ثدا   هذ    : ا   ا ( 18 ).   ( ا   بذ   وو   ب   يوادا   نأ  : ا   وا 19 ناو      ناو   ا   ا   ن   هراو  ) يزوا ( 20 )    ةر   نا   رزوا   هراو  ( حا 21(    أ   بذو  : و  )22    دؤ   أ  )( بووا      اد 23  . ا  ) . دا :      د   اذو   و   يواد   رأ   مو            أ      ا   د   وا   اذ   بأ   داطو   ا . اد    ( : مو            و   و : ما   نا   بط      ثو   بطاو   ضرا   س   و  ) ءاود   ء   شاو   ءاودا   كذ ( 24 ).   عوا   ءاد   د            وا         أو   يواد   را   ا   ثدا   و : ًأ   وبا   ةر   إ   دوا      م         داد   دراو   راو   شطاوت         ا   ث   ن   و   او   را      حد      وا   س      حد   ط   نأو   ًرو   ًرد               با   دا      يذا   وا      ًز   ر   ن   وا      ىوأ   ر   نأ   ط   نظو   د      دا         وةر   ن   دا   اذ      د   و   هدو   د      هر      دو   هد   ز   و   و   ًو   هز   دا         عراو      ًط   ن   إو   با ( 25 ).   دأو   ا   بأ   ن      ئط   بذ   وو   باو   يوادا   نأ  : ثا   وا ( 26 ). دا : داواد   را      ا   ثد   او .   كر   ن   أ   ثد  – ا  – واد   را   و .   ءاود   ءاد      و   ءاوداو   ءادا   زأ      نإ :    مو               ور   نأ   ءادردا   أ   ثدومار   اوواد   و   اوواد ( 27 ).   ا : و   ثدا   هذد   بووا   نود   باو   بدا    :   هذ  :      : ت   ا   أ   ن   ةأرا   كرأ   أ  : س   نا        :    حر   أ   ن   ءط   ن  : وا   ِتئ   نإ  :          عد   فأ   إو   عرُ   إ  : ت   مو            ا   تأ   ءادوا   ةأراو   ِتْرََ   نأ         عد   فأ   إ  : ت   رْَ  : ت   ك   نأ   َ   تود   ِتئ   نإو   ا   ك   د   فأ ( 28 ). يوادا   كر   زاو      د    : ظا    ( 29 ).
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks