سيرتحول تهيه طرحهاي توسعه شهري در جهان و ايران

Description
سيرتحول تهيه طرحهاي توسعه شهري در جهان و ايران

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Comics

Publish on:

Views: 5 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  ٌاا      ٌج   رد         ط      ل   بؼصابّؿػ [1] چ   ؼ   فا   فٚا   ٛٙ   بث   اا   ٚ   بٙر   ؿػ   ٙى   ٗمٛ   ب٘   ٗبث   ٚؼ   ٚ   ٗٙٚ   ن   ؿاػٛعث   ػبف   ؿػ   ٛ   ٗث   ٗ   ب٘   ه   نغ   ػػ      فبث   ٗىؾ   ب٘   بف   ٗث   ٛَع   ا   ؿػ   ٗ   بزا   ب٘   ه   ٖػٛ   ٘ا   اؿ   ٗمٛ   ٗبث   ٚؼ   ب٘   ٗيم   ٚا   ٗ   ما   ٖػٛث   بنا   ٖبٛم   ٗث   ٘ػ      بماؿ . ما   اٛ      ٖؼ   ؼٕث   ن      ؿػ 3 ص . ػىث   بٙر   ؿػ   ٙى   ٗمٛ   ب٘   سٓ   ٛض   م   اث   اؿ   ف   ٗ   ب٘   بم ( نغ   ٗص 0711 ب 0811 ٗئاؿا   اؼٚٙى   ي   ؿ   اث   ٙى   بؿآ   ٖؼا      ى  ) ػ . ػٛى      ب٘   بم ( ٚػ   ٗص 0811 ب 0841 نآ   ٛ٘   بٚؿا   ب٘ٙى   اث   ٗمٛ   سٓ   ٗٙ   بث  ) ػ ا  . ؼآ      ػٛرٚ   ٗث   قؿ   ٗبث   ث   ٕج   ا   نغ   ؼٕ   ٚ   لؿب   ب٘   بم ( ٛم   ٗص 0841 ب 0861 ؼف      ب٘ػؿاؼبما   ٗث   ٗرٛٚ   آ   ؿٛيٕ   ٚؼ   ٚ      ى  ). ٙى ( ؿبٙ   ٗص 0861 ث   ؿػ   ؼؼر   ب٘   ه   ػبزا   ٚ   ب٘ٙى   ؼجب      ب٘   ٗجٕر   ٗث   ٗرٛ  ) ؼث   ٗثٗمٛ   قؿ   ٗب . ٙى      ؼٕث   ٗجٓ      ؿػ   اا   ؿػ   ٙى   ٗمٛ   ب٘   سٓ   بب   ٛضم   مؿث 2 بث   اؿ   ف   غؿب    9 ؼٕ      ـ   جفب   ٛ٘      ٚ   ٖٛىبث   ب٘   ٗٛز      ى   بث   بمبث   اؿٚػ   ٚ   ما   فا   ج  9 ٚا   ٗصؿٛبى   ؼٕر   ـ   ؼير   غ .... ٚ   ٗصؿب   ٚ   ما   اؿٚػ   ٕ٘   هن   بث   ٕيٙى   ٚؿ   ٓٚي   ب   ما   فا   ؼث  9 ٚػ ... ٚ   بٙٍا   اؿبغث   ؼٕم   خ   ٚؿ   ب٘ٙى   ػبزا   ٚ   ب٘ؿافبث   ؼربن   ؿػ   ٖٛىبث      ى   بث   ب٘ٙى   بْ   ؿبعبم      ٚ   ؿٛ   ب٘ٙى   ٗث   جٛا   ػٚؿٚ   بث   ٍب   اؿٚػ  9 ٛم   ٗصبثبعٗ٘ػ   فا   ٙى   ٗمٛ   ب٘   سٓ   ٚا   ٗٙ   ٚ   ِ   ب٘ 0231. ؼث   ٗث   نى   هك   ٌژا   ب٘ٙى   بْ   ؿبعبم      بنا   ٖبٛم   بٙر   ؿػ   ٙى   ٗمٛ   يي   ٚ   ن   ؿاػؿٛعث   ػبف   ؼ   فا   آ   آ   ٗمٛ   غ   ػبثا   مؿث   ٚ   ٙى   اث   سٓ   ٗٙ   ٛَع   ؿػ    ػٛى   ٗنب   ٛَع   ا   ؿػ   ٗ   بزا   ب٘   ؼٕث   ن   فا   ٘   بث   ٗ   ما   آ   اٚ [2]    ٌغيػػ [3] ؼث   ٗث   ٘ػفٛ      اٚا   فا   ٗ   ما      ٚػ   خاؼص   ٙى   سٓ   ٗٙ   ٚ      اث   ؿٛَ   ثب   بف   ؼ   ٗ   ؿػ   ًٍٛَع   ٚ   ما   ؿاػؿٛعث   ٘بٛ      فا   ػ   ٛ   عث   ٗث   جن   فبمٙى   اثبٕث  . ػٛى      بى   اؿ   عا   ٖؼم   ٚػ   ٛٓ   ؿػ   ٗ   بزا   ٛض   برعث   ٖؼٕٕ   ٛػ   ًْث   ٗ   ما   ٖػٛث   ٗراٛ   ببمٛ   بث   ق   صبج   ةبث   ؿػ   ٍ   فاػ   ٗ   فا   فبمٙى   ٗثبم   ٘   ٗث   بٕث  . ما   ٖؼى      ا   مبما   بٙبٕثاٚا ( . ؼثب      ٚاؼ      ٖٛى   ا   بث         ت   ٚ   ٚى   فاػ   غ   ٚ   ا   آ   ٖؼا   ب   ٚ   ػبَا   برا ) اػ   ٚ   ػٛ   نبث   اژ   ؿٚ   ٚژ   ٗؿٛ   ؿبى   ئٚا   ثاؿ   ب   بث   ٘ػفٛ    [4]   بص   ثز   ا   بجحا   ٚ   نٛفٛ   ث   ٕج      ا   داٚؿ   ٚ   نث      ٚى   بثسٓ   ا   ٛ   ث      فا   ٖؿبج   ٙى   صبج      بٙ٘ٛى   ػ   ٘   ٗث   ٚ   ؼٕ      ج      ٖؼب   فا   ق   آ   ٗمٛ   ٚ   ٙى   ٛ٘   ٖفٚؿ   ٚ   ٛ   ئبن   ٗث   ٗرٛ   ٚ   ػػ      ؼج   قر   ٚ   ٕ   ػؿاٛ   ٗث      ٚ   اقا   ئبنٚ   اؼ      ٚ   ص   ىاؼٙثؿ   ػٛع   بر   ٙى   ٗ ( ن   ب   ؼٕث   ٗجٓ   ٛ٘      ئبن   ٗث   ئٚا   ثاؿ 0660-0747) [5] ٗؿٛ   ؿبى   ٗ ( نب   اىا   ٗبر 0727-066) [6] برا   َ   سٓ   ٚ   ػٛ   نبث   اژ   ٗ (0708-0777) [7]  . ؼ٘ػ      ٛٙ   بث   ًؼ   مؼٕٙ   ٗّ   ؼى   ػؿاٚ Civil فبم   بعبم   ٚ   ا   ٘ب   بث   ًٛ   ٗ   فبمٙى   ؿػ   ٗ   ػٛى      بث   ٚ   ػؿاؾـ   ــ   بـــر   ٗث   فبمٙى      ٖٛى   ٚ   ٗيؼا   ؿػ         ما   بث   ثبؼجب   ب٘   ٗجٕر   ٗث   ٗرٛ   ػ   ٘   ٗث  . ؼثب      ٖفٚؿ   باٚ   ٗث   غ   فا   ٚ   ؼٕ   اؼ   ٕف   ٘ببر   ً٘بسٓ ( ٙى   ٗي   ؿػ   ٘   ٙى   زى   ؼٕث   بثبع Grid Iron ٔمٛ   گؿقث   ب٘   اؼ ( ٙى   ٍبٕ   ٘   ٚ  )) بمٚا   ؿبث [8] ؿ   ٗب   ؿؼ   فبمٙى      ٛٍا      ا   فا   ؼثب      ػٛٗث   ؼؼى   ٗرٛ   ٚ   ػٛى         ؾب   ةبٕرا   ٍا      اٛٕ   ٗث   ٙى   ب٘   ب   اؼر   ٚ   ؿب   ب   ٗفٛث      ا ( ػػ    0854-0776.)   ٗ   ؼى   بث   ٕر   حا   ؿػ   ب٘ٙى   ٗجبر   ٗ٘   تغ   فا   ىب   بج   ٚ   ٚػ   بٙر   ٕر   ٛٚ   ػ   ٓ   فا   ؼث      ٖب   فا   ٙى   ٗمٛبر   ٖب   فا   ٙى   ي   ٗث   ٗرٛ   ػ   ٘   ٗث   ٚ   ؼثب      ٙرٚ   ؼٕ   ٗث   اؿ   ٙى   ب   ب٘   ؼ   ٗ٘   ؼاٛث   ٕث   بر   ٗ   ؼا   ا   ٗث  . ػػ      س   ٙى   ئبن   ٗ٘   ٗث   ؼػ   بٙ   ٗز  . ؼٕمث   ض   ٚ   عبٕى   ٗث   ػٛع   تن      ؿٛعا   فا   ٘   غ   بض   ٚ   ؼٕ   صا   ٛض   ا   ٚ   ؿب   ث   ٖٚ  ... ٚ   ٛص   بار   مبٕى   ٗبر   ػبَا   بََغ   ٚ   ؼثب      بر   فبمٙى   ا   ٗ   ػٛث   ؿػ   فبمٙى   واػ   ؼٛ   ث   ا   ٗؼ   ا   ٘   ٚ   ؼٛى      ٖؼاٛع   ا   ٙى   سٓ   ٚؼ   اث   ج   كؼٕٙٚ   ٗ      اٛث   ؼبى   ػٛى      آ   ػبآ   ٛٙما   فبمٙى   نغ   اؿٚػ   ٗث   رؿ   ٖؿٚػ   ا   ب٘      ٗئاؿا   ٗث   ب   ٚ   برا   ػبَا   ب٘   وا   بث   ًٍٛَع   ٚ      ب٘   ٗٍ   ؿػ   ٕ   ب٘   ٌَغ   آ   ؿػ   ٗ    ٗبر   ب   ؿب   فا   ا ( ٗص      ؿٛض   و   ٛبٛ   ب٘   ٌَغ      ػ   ٗث   بص      ؿػ   با  . ؼٕعاػ   ٖؼا   ٚ   مبٕى . ؼثب      هن   ٙى   ٗمٛ   ب٘   سٓ   ؿػ      بر      ٚ   ٗؿ   ث   فا  ) ػبَا   ٗ٘ػ   اٚا   فا 0861    س   ٙى   ب٘   سٓ   ؿػ   بر   بب   قبر   ب٘   هٚؿ   ػثؿب   ؿٚّ   ػبٙنم   ٛ   ٗ   ًٍٛَع   قبر   ب   ث   ؼ   ٚ   ػػ   ؿبج   ٗث  . ػٛى      اٛٕبث   بنا   ٗثا   ٗث   ٖب      ا   فا  . ػٛى      س   ؼؼر   ٖٛى   ؿػ   ٙى   نم   ٖؼٕ٘ػ   ي   ٍبٕ   ٚ  ) ٙى   بث   ؼٚٙى ( ٔض   ب٘   هٚؿ   ٚ      بج   فا   ٖػبما   ٗ   ػٛى      ٖؼػ   ب   بص   ؿػ   ٚ   بصا   ٖؼ   نم   ٛ٘   ٙىث   ٗرٛ  . ما   ؾب   ةبٕرا   ٙى   بب   ؿػ   آ   ٘   بث   ٗ   ؼىبث   ٍبٕ   فا   ا   ٗٛز   ٛ٘   ؼبث   ٙى   ٗ   ٚ   ٍبٕ   بم      تـــرٛ   ٗٛز   ٖؼٕ٘ػ   ي   َٕ   ٘   ؿػ      ٗ   ؼ      ؿا   ثب   ا   ٗثاؿ   ؿػ   بٕ   ب٘   ب   بنا   بى   ما   مؿث   ثبٙى      ؿػ   ٗ   نم   ٍبٕ  . ػٛى      ٗٛز      ٗز   ؿػبَعا   ب . ما   ػب   ٚ   ػب   بٓبجؿا   ٚ   بٙآ   ٗث   ٗب               حط      ماي   بٚؿا   ًٍٛَع ( غ   ب٘ؿٛي   ؿػ   ٙى   ٗمٛ   ب٘   سٓ   ث   بص      ب٘   هٚؿ   ٚ   ب٘   ٖبؼػ   ٛضم   ٗث   ما   ٖؼى   م   فبمٙى   واؼ   فبآ   فا   ٗ      ٚػ   ٓ  ) ث 3 سى   ٗث   ٚب   ٗصن   ثب   ف . ما [9]   زا ( لا   هي 011  011) دي   ٖؿبث   ؿػ   ٗ   بن   ٖؼ  . ما   ٖؼب   ػٛرٚ   ٗث   ن   ا   ٗص   اٛٕ   ٗث   فبمٙى   فٛٕ٘   ٖؿٚػ   ا   ؿػمٛ   ٛؼٕن٘   برا   بجٓ   ي   ؿ   اث   برا   ئبن   افاػ   ٗ  . ؼٕ٘ػ         ب٘ٙى   ٗ   ٗث   ٗ   ٖؼى   س   ب٘   ٖؼا   ٛ   ٚ   ؼٕ٘ػ         ػٛع   آ   ٖؼا   ب   ةٛ   ٙى   ٛَع   ؿػ   بٍٛَع   ؽ   بث   ٗ   ٘   ٗث   ٚ   ؼاػ      ػٛرٛ   ب٘ٙى   فا   دؿبع   اؿ   تمبٕ   ٙى   ػٛى      س   بٛا   ؿٛٍاى   ٗث   ػ   ُ   و   اٛٕ   ٗث   ب   ٚ   ػٚؼض   ٗٛ٘   ؼبث      ػؿٛ   ٙى   ض   اث   ٗ   ؼٕيؼا      ٘بيبفآ   ًصٍا   ا   ٖؼى   س   ب   ٙث   ٗ   ما   ػ   ٘   ٗث   بٕث  . ؼمث   ؿٛٙ   ٗٕضٍ   ٗث   آ   ٖؼا   ٙى   ب   ٖؼى   ٗىاػث   ٗٚا ( ئٚآ   ثاؿ   بع   ٙى   ٛ٘   ٖؿٚػ 0747-0660 ؿٛ   بى   نب   ٚ  ) (0727-066 ارا   ٗجٕر   ٖب٘  )  ما   ب   ث   بص   ب٘ؿبعبم   ٚ   ػٛرٛ   ّٚ   ٔاى      ُ   و   بث   ا   ا   فا   ؿبنث   اف  . ؼٕ      اؼ   ًؼب   ٚ   ما   ٖؼآ   ػٛرٚ   ٗث   ٕٍ   ةا   ٛض   فا   ىب   ػبَا   ـ   مبم   ؿبعبم   كبماث   ٗفا   آ      ؿب   ٗجٓ   فا   بػ   ٚ   فٚؿ   آ   ٗبر   ث   بص   ػبَا   ناج   فا   ئٚآ   ؼ   اف  . ؼآ   ث   ٍ   فبم   ٙى      ٖؼٙ   ؿا   ٚػ   نبمٛم   فاػ   ٗ   ٚ   ؿب   ٗػبضا   كاؿ   ؿػ   ق٘   فا   ج   اؿ   ٚا   بصٍا   ػؿٛ   ؿػ   وب٘ػبٙٕي   ٚٗث   ٖؼا   ا   ض   اث   ٗ   ؼ٘ػ    0 ػب ( ؿب٘   ؿاق٘ 21.) ا   ؿاق٘   اؾ   ذى   ب٘   ٗبع   فا   اؼ٘   ٚ   ؼٕ   ٗئاؿا   اؿ   زى   ا   ٗي   آ   ؿػ   ب   ىاػ   فب 0011 ؿػ    311 ب 511  ح   ٛٕا   ٘   ٗ   ض   فا   اؿ   بآ   ؼبث   بٚض   ؿبؿ   ٚ   ٔاى   مبما   ٛض   اث   ق   بص      ؿػ   ؼىبث   ؿب٘  ث   ٛىٗ   اى  . ػاػ   ؿا   بنا   جٓ   ىم   اث   تمبٕ   ٔاى   ؿػ   اؿ   بآ   ٚ   ؼي   ٚث   ػؿاػ   بٙآ . ؼىبث   بجٓ   ب      ٗث   ٚ   بنا   ٖؼفاث [10]      ٕٍ   ةا      حب٘ؿبعبم   ٗ٘   ذؿؼ   ٗث   ػٛى      ٚى   اٚقر   ؿبغث   ىب   اعا   بث   ػٛى      ٕخن   ٖؼب   ا   فا   ق   ٙى   ب   ٚ   ؼ٘ػ      ؿا   بيا   ض   اؿ   مبم   ٚ   برا   ػبَا . ؼٕثب      هن   ٗثبم   ث   ا   ٗٛ   ٗث   ٕٍ   ةا   اح   تجم   ٗث   ٖؿٚػ   ا   ؿػ   بٚؿا   ب٘ٙى   افا   ٚ   بٕٍ   اٓا   ؿػ  ) مٚ   ٚ   ا ( ٙى   زنٕ   بث   ٗىبص   ؿػ   ٗثبّ   ث   ٚ   ٗٚؿ   ث   ؿٛٓ   ٗث   ًؼ   ٗمٛ   فا      ببنثب   ٔاى   ا   بث   ٗثب   ػ      ؿٛٍ   ٙى   فبمٛ   ب٘   ٗٛص   ف   بــجصبٍ   ٔمٛ   ٚ   ٘آ   ٓٛعٛ   ٗ   ػ      ؿا   ٖؿٚػ   ا   فاٚژؿٛث   ب٘   ٚػ   اؼ٘ا . ػٛى      ػٚؼض   ىاؼٙث   ٙن   ػبزا   ٗث   ً   ٗٛص   ؿػ   ٗ   ٗآ   عث  . ػؿٚآ      ٖؼؼ   اؿ   فبمٙى      افٛ   ٛ   ٗث   ٗ      ا   عاٚا   ؿػ   بص      ؿػ      ؿٛٍ   ٚؼ   ب٘   سٓ   ب٘   ةٛؿب   ؿػ   ٙى   ق   فبمفبث   ؼ٘ػ      ٚؿ   ٗبث   ٚ   ٗثبّ   ٚؼث   ٙى   ب٘   ٚ   اؼ٘ا   ػ      ؼؼر   ب٘   ٚػ   ٚ   اٛر   ب٘فب   ٗث   ٗرٛ   بث   ٗبص   ٘   ٓ   فا   ب٘   سٓ   ا   اٛض   ٓبجؿا   ؼؼر   ب٘   ٖا٘بى   ٚ   ب٘   اؼ   بؼع   ٚ   ؿاػا   ؼؼر   قا   ػبزا   اث   ب٘   ٕث   و   آ   ٓ   ٚ   ػٛى   ٖؼ  . ػٛى      ةّب   ٚ   ةآ   بٕثف   بنم   ٚ   ٘آ   ٖاؿ   ٚ   ٓٛع   ب٘   ب٘   نٕ      بث   ب٘   سٓ   ا   بث   ؼٕن٘   بي   ٗٕثا   عبم   م   يث   ٗ      ا   اؿب   ٚ   ػٛى      ارا   ٚ   ٗٙ   كؼٕٙ   ب   ٗث   ؼؼر   بٚؿا   ؿؼ   ٙى   ؿبعبم   ا   وغث   ػٚف   ع   ٗ   ق   ٙى   فبمٛ   ب٘   ٗٛص  . ؼٕب      ٗبث   ب٘   ب   اػٛع   ٗث   ػٛع   ؼػاػ   ي   اؿٗٛص   ا   ٕ   تاٛ   ٗ   بف   ؿبج   ٗث  . ؼٕثب      ٗمٛ   اؿب   بعػ   ٚؼث   ٚ . ػٛى      كبنصا   بٙآ   اث   سٓ   ٚؼ   ٚق   ػٛى      ٙى   ؿبعبم   ٕ   قر   اث   ٛا   ٗ   ػ   ٖؿبىا   لؿب   ٙى   ق   اث   بمٚا   ؿبث   سٓ   ٗث   ؼبث   ٖؿٚػ   ا   س   ب٘   ٗٛ   ث   ؿػفبمفبث٘ؿٛي   بم   ذؿؼ   ٗث   ٚ   بٚؿا   ب٘ؿٛي   ٗبم   ؿػ   ٙى   قا  . ػٛى      ( ود   هي 01-011)   ٚ   اما   ؼما   ث   ٕج   ب   ػػ      ٖا٘   ٛ   ٗٍ   ؿػ   ػبف   ٛض   بث   نث      ٚىؼما   ؼاٛ   ٚؼ   ٚ   ػٛى      ةبث   ٛ   ٗ٘   ؿػ   ثز   ب٘   ٖٛى   هنكبما      ٗن   كبماث         ٖػىث   جٓ   ٗن   ؿػ   عبٕى   بٕج   ٕ   ؼاٛ   ٗ   ؿٛٓ   ٗث  . ؼ٘ػ      ي   اؿ   مبٕى   هٚؿ . ؼٛى [11]  : ى   عق   بىا      اثج   اث   ٘   ٚ   ػبٍ   ٘   ٗ   ؼفؿٚ   ن      ٗث   ؼبث   ٔ   ج . ؼٕىبث   ب   ٘اٛ  : ود   عق . ػاػ   جن   اؿ   ٗثبي      نٕ   ٗ   بر   ب   ٗثبي   ب٘   ٛ   ٗث   ؼبث  : و   عق ّ   ٚ   ؼى   ٚ   ؼٛى      ب   وبفآ   كمػ   ؿػ   ػٛرٛ   بنرا   ٗ٘   ؿػ   ٗ   بٍٚا   فا   ٗمػ   آ . ؼٛى   ٖػى   بنرا   ر   ب٘   بٍٚا   ؼبث      ؼؿاػ   ث   ٘   : ورچ   عق ما   مؿػ   ؼآ      مػ   ٗث   ب٘   ٖؼؼ   ؿػ   ٚب   ٚؼٕ   حا   ث   ٚ   ٛ   اما   ٓ   فا   ٗ   بصا   بّ   ٗث   ؼبجٚ . ػٛى   بٕا   بغ      ى   ؿؼ   فبمٙى      ٛٍا   ٖؿٚػ   ا   ؿػ   ٛ   ٗ٘   ؿػ   ؼما   بصا   ٚ   ٕ   ؼاٛ   ٚؼ   ج   ٗث   ٗ   ما   ػ   ٘   ٗث   بٕث  . ؼؿاػ      ػبَ   ث   ٕج   اما   ةؿبز   بث   ؿػ   م   اٕجصبٍ   ٗ٘   ٚ   ػٙى   ٖؿبث   ؿػ   ػؼ   ب   ٖؿٚػ   ا   ؿػ 9 فا   ؼٕؿبج   بآ   فا   عث   ٗ   ػٛى      س   فبم    . بؿٛم   ؿٛؿآ   ٔمٛ   ع   ٙى   ٗ    ٕؿب   ٛ   ٔمٛ   ٕٍ   ٙى   ٗ [12] (0837-0758)    ؿاٚب٘   ؿقٕثا   ٔمٛ   ٙى   بث   ٗ [13] (087-0741)    فث   ؿٛٛ   ٔمٛ   بيعؿػ   ٙى   ٗ [14] (0854-0776)   اؿ   يث   ٗٕف   بٙر   ٕر   ٚػ   فٚث   ٚ   نٛفٛ   ب٘   ٗيؼا   ؼ   ػبزا   ث   ٖٚ   نث      ٚا   ٗ   ؿؼ   ؿب   ؿبٙ   ٖٕ   ػ   ٘   ٗث  . ؼب      ػبزا   ٙى   ٗمٛ   ٛٙ   ٗث      ٕ   ٚ   يث      اث   ٛّٛ   ٗث   ً  ) بم ( ٗئاؿا   ٙى   ب٘   ٗي   ٗٙ   اث   ٗٛ   ٛا      آ   ٓ   ٚ   ؼثب      بَعا   فبمٙى   ؼبث   ٙى   ٘   اث   آ   جٓث   ٗ   ػػ    2 ٚػ   ف   فا   ٖػبما   ٖٛى   ػاػ   بي   اث     . ػٛى   ٗٙ   ٗيٓا   ٔض   ٗث   ٗرٛ   بث   ٙى   ٛ      اث   ٗي   ٛم   ٚ   ثب   ّٚ   ػاػ   بي   اث . آ   ا   اث   ٙى   ٗمٛ   ب٘   سٓ   ٗٙ   بٕج   ؾا   ٛ   ٛا 22  ٚػ   ث   لؿب   ؼٕ   ٗر   فا   ٙى   ٕر   ٚػ   ٗٍب   ؿػ   ا   ث   ٖٚ   ؼ٘ػ      بي   اؿ   ػٛرٛ   ّٚ   ب٘   ٗي   بٙٕ   ٛا   ا   ٚ   ػػ      ؼؿػب   ؿب   ٗث   گؿقث   ب٘ٙى   ػاػ   ببم   اث   ٗ   ب٘   هٚؿ   بٙرؼٕن٘   زنٕب   ٚ   ٖؼٕا   ًؼ   ػٛى      ٗ   ٗثز   بٙٕ  . ؼٚؿ      ا   ٙى   قا   ٖػٚؼض   فا   ٙى      ب٘   سٓ   ٚ 2 ٚ   لؿب   اػنآ ( بٚؿا   غب   ٙى   ٛا   ٗٕ   ؿبج   ٗث   ٚ   ٙى   ق   فا   ا   ا   ٖػٚؼض   ؿػ   سٓ   ٚ   ما   ٕخن   ٖؼب   ا   فا  ) ؼٕ   مؿث   ػؿٛٗمٛ   سٓ   ٗٙ   ٗثز   ٚى   ٗ   ما   ا      ا   بث   ٔج   ٙ   ٗ  . ػ      ؿا   ػبٙٕي   ٚ   مبٕى   ر   ٛ٘   آ   فا   اؼر   ٚ   ٙى   ئبن   بث   ٔج   ب٘   ٌَغ   ٗث   ٗرٛ   ٚ   بر   ؿٛٍ   ٗث   ٙى   ب   بـٕجث   فبمٙى   ٗص   ٚ   ػٛى      فبآ   ؼث   ٗث   بف   ا   فا  .... ٚ   ٛص   ػبَافا   ٙى   ئبن   ٗ٘   ؼػ   ا   ٗ   بزآ   فا  . ؼٕ      اؼ   غ   ب٘ؿٛي   ؿػ   اؿ   م   هن   ق   ًجب   ٚ   ػٛى      ٚى   بف   ا   ؿٚّ   ػٛى      ٗعبٕى   ٙى   ٗمٛ   بٙصٓ   ٗٙ   بب   ظؿب   ؿػ      ٗ   اٛٕ   ٗث   ٗب   هٚؿ   ٗث   ٗ   ما 2 ؼى   مؿث   ٖٛى   ا   بث   ٗ   ٙ   سٓ . ػٛى   ٖؿبىا   ؼا   ( واديآ   حط 09-09)   بم   ؿػ 0823 فا   وث   ب٘ٙى   ٗ٘   آ   كبماث   ٗ   ٛب   ػبٕما   ٗث   ؼٕ٘   غب   اث 01 ٛ   ــ   ؿاق٘  . ماؿاػ   اؿ   ٙى   بر   سٓ      ب   ٚ   ٗ   ػٛى      ٗٙ   صٓ   ؼػٛث   ٖؼى   آ   ٗمٛ   ب٘   ٗبث   ٗٙ   ٗث   ت   ا   ٗثاٛٕ   ٗث   اػنآ   ٛ   ٚ   ق   ٚ   غؿب   بٍٛَع   ٙى   ر   آ   ؼىؿ   ٕث   و   بث   ٗ
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks