Carbon-isotope records through the Hangenberg Event (Devonian–Carboniferous boundary) in the middle and southern parts of the Moravian Karst / Izotopové záznamy uhlíku přes hangenberský event (hranice devon–karbon) ve střední a jižn

Description
Carbon-isotope records through the Hangenberg Event (Devonian–Carboniferous boundary) in the middle and southern parts of the Moravian Karst / Izotopové záznamy uhlíku přes hangenberský event (hranice devon–karbon) ve střední a jižní části Moravského

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Contract Law

Publish on:

Views: 5 | Pages: 3

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
                                                                       1 Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta Masarykovyuniverzity, Kotlářská 2, 611 37 Brno; kumpan.tom@gmail.com 2 Katedra geologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně,17. listopadu 12, 771 46 Olomouc; babek@prfnw.upol.cz 3 Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita, Kamýcká129, 165 21 Praha 6; bellerophon@seznam.cz 4 Česká geologická služba, Geologická 6, 152 00 Praha 5                                       δ                                               Hranice mezi devonem a karbonem (D-C) je definovánaprvním výskytem konodonta Siphonodella sulcata v liniiod Si. praesulcata. Popisy těchto klíčových taxonů sevšakpřekrývajíajejichprvnívýskytysezdajíbýtfaciálněvýrazně ovlivněné, což komplikuje přesné a objektivnístratigrafické korelace hranice D-C (Kaiser 2009). Han-genberský event (HBE) zahrnuje výrazné globální envi-ronmentální změny v úplném závěru devonu (střední částfamenské konodontové zóny Siphonodella praesulcata )a představuje „přirozenou“ D-C hranici (Walliser 1984).HBE se projevuje nástupem anoxických černých břidlic(facie černých hangenberských břidlic v typové oblastiRýnského břidličného pohoří či jejich ekvivalenty), hro-madným vymíráním, perturbacemi látkových cyklů anebotéž přítomností hiátů. Výrazné změny v globálním cykluuhlíku, spojené s rychlým pohřbíváním izotopově lehčí or-ganickéhmoty,způsobujíobohaceníoceánskéhoekosysté-muoizotopovětěžšíuhlíkatedypozitivníodchylkupomě-ru stabilních izotopů uhlíku  δ 13 C. Ze střední a svrchní částizóny Si.praesulcata byl doložen růst hodnot  δ 13 C carb  mik-ritu i  δ 13 C carb  organické hmoty v sedimentech KarnskýchAlp a Rýnského břidličného pohoří (Kaiser et al. 2006)a růst hodnot  δ 13 C nízkohořečnatého kalcitu brachiopodůzesedimentůvMontagneNoire(FR)aLouisianě(Brandetal. 2004). Využití těchto chemostratigrafických dat pomá-há zpřesnit stratigrafické korelace hranice D-C. Proto bylstudovánvývoj δ 13 C carb vkarbonátechlíšeňskéhosouvrstvív jižní a střední části Moravského krasu, kde je zachovánsled všech pozdně famenských a raně tournaiských kono-dontových zón (Kalvoda – Kukal 1987).    VMoravskémkrasujehraniceD-Czachycenavedvoufaci-álněodlišnýchvývojíchlíšeňskéhosouvrství.Relativněhlu-bokovodnějšíhorákovskývývojjeodkrytýnalokalitěLesnílom (obr. 1) s hádsko-říčskými vápenci svrchního famenu(skeletální kalciturbidity; Kalvoda et al. 1999), vystřídaný-mi v závěru devonu 0,5 m mocnou polohou vápnitých ka-lovců a siltovců. Od báze karbonu nastupuje sedimentacekřtinských vápenců (kalové kalciturbidity; Kalvoda et al.1999).Vestudovanéčásti,mocné5,8m,jsouvšechnykono-dontové zóny od svrchní části Palmatolepis gracilis expan-sa dozónySi.duplicata s.l.Vmělkovodnějšímhostěnickémvývoji v lomu u Křtin (obr. 1) tvoří líšeňské souvrství ve fa-menu i v tournai mikritové křtinské vápence, charakteris-tické svou hlíznatou texturou. Vzorkovaný interval (5,6 m)zahrnuje svrchní část zóny Pa. gr. expansa do zóny Si. dup-licata s.l. Sled je zde značně kondenzovaný.Z obou profilů byly odebrány vzorky z poloh s převahoumikritu, tedy výhradně z vápenců typu lime mudstoneči wackestone (obr. 2). Z čerstvého povrchu vzorků bylovibrační jehlou odvrtáno několik miligramů mikritu, jenž                  (24-41 Vyškov)  byl rozetřen v achátové misce. Karbonátový prášek byl poreakci s kyselinou fosforečnou analyzován hmotnostnímspektrometrem (Finnigan). Výsledné hodnoty izotopovéhosložení C a O mikritu v ‰ jsou uvedeny vůči standardůmV-PDB a NSB19 a vyjádřeny jako  δ 13 C carb  a  δ 13 C carb . Chybaměření ověřená analýzou standardů je menší než ± 0,1 ‰.  Lesní lom (49°13´18,3˝ N; 16°41´46,4˝ E)Vybrané vápence typu lime mudstone a wackestone z hád-sko-říčských vápenců (obr. 2a) ve spodní části profilu(zóna spodní Si. praesulcata ) mají průměrné hodnoty δ 13 C carb  2,5 ‰. Výše hodnoty rostou a výrazná pozitivníanomálie kulminuje v poloze laminovaného kalcilutitutypu lime mudstone zóny střední Si. praesulcata („lami-nit“; obr. 2b). Průměrné hodnoty  δ 13 C carb  v této poloze do-sahují 3,8 ‰ s maximem 4,3 ‰. V nadloží „laminitu“ jsoupolohy kalovců a výše vápnitých siltovců, které náležízóně střední a svrchní Si. praesulcata. Nehojné karboná-tové nodule (zbytky selektivně rozpuštěných vrstev) a prů-běžnějidochovanékarbonátovévrstvy,kterésevtomtoin-tervalu vyskytují, jsou často dolomitizované a  δ 13 C carb hodnoty jsou velmi nízké. V nealterovaných vápencíchtypu wackestone (obr. 3c) od báze zóny Si.sulcata se prů-měrné hodnoty pohybují okolo 2,4 ‰.Lom u Křtin (49°17´37,3˝ N; 16°44´6,3˝ E)Monotónní sled hlíznatých křtinských vápenců typu limemudstone a wackestone (obr. 2d) v lomu u Křtin (obr. 1)mápřibáziprofiluvzóněsvrchníPalmatolepis gracilis ex-pansa konstantní hodnoty  δ 13 C carb  kolem (2,1 ‰), kterékzávěrutétozónyklesají(1,4‰).OdbázezónyspodníSi.praesulcata rostouk2,3‰.Silněhlíznatékalcilutityvnej-vyšší části famenského sledu (?sv. Si. praesulcata ) nesouvýraznou negativní odchylku (0,2 ‰), která je od bázezónySi.sulcata vystřídánaprůměrnýmihodnotami2,0‰.    Nízké hodnoty lineární regrese mezi  δ 13 C carb  a  δ 18 O carb (Lesní lom R 2 = 0,003; lom u Křtin R 2 = 0,09) indikují, že                                                                                                     izotopické složení uhlíku nebylo diageneticky výrazněovlivněno (Rosales et al. 2001). Výjimkou jsou však inter-valy s nízkými  δ 13 C carb  hodnotami, které naopak vykazujívysokou statistickou korelaci s  δ 18 O carb .Hodnota  δ 13 C carb  kolem 2,5 ‰ odpovídá devonským po-zaďovým hodnotám. Výraznou pozitivní anomálii  δ 13 C carb v Lesním lomu ze zóny střední Si. praesulcata lze korelo-vat s odchylkou  δ 13 C carb  (dosahující podobných hodnot)a  δ 13 C carb  z profilů v Rakousku, Německu (Kaiser et al.2006), Louisianě či ve Francii (Brand et al. 2004). Tatoanomálie  δ 13 C je projevem anoxické fáze (HBE s. s.). Jejípřítomnost v Lesním lomu potvrzuje možnou příslušnostpolohy„laminintu“ktétofáziHBE(obr.3),jakpředpoklá-dali již Kalvoda a Kukal (1987). Absence izotopické ano-málie v lomu u Křtin může být způsobena stratigrafickýmhiátem střední části zóny Si. praesulcata v důsledku gla-cioeustatického pádu hladiny při HBE (Isaacson et al.2008). Nízké hodnoty v zóně svrchní Si. praesulcataa Si. sulcata (s výraznější statistickou korelací  δ 13 C carb a  δ 18 O carb ) odrážejí alteraci vápenců (především dolomiti-zaci). Poděkování. Tentovýzkumbylfinancován zgrantového projektuGAČR(P210/11/1891). První autor je držitelemstipendia „BrnoPh.D. talent“.  B RAND , U. – L EGRAND -B LAIN , M. – S TREEL , M. (2004): Biochemostra-tigraphy of the Devonian-Carboniferous boundary global stratotypesection and point, Griotte Formation, La Serre, Montagne Noire,France. – Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 205, 337–357.Č TYROKÁ , J. (red.) – D VOŘÁK , J. – K ADLEC , J. – B RZOBOHATÝ , R.(1995): Geologická mapa ČR 1 : 50 000, list 24-41 Vyškov. – Čes.geol. úst. Praha.I SAACSON , P. – D ÍAZ -M ARTÍNEZ , E. – G RADER , G. W. – K ALVODA , J. –B ÁBEK , O. – D EVUYST , F. X. (2008): Late Devonian-earliest Missis-sippian glaciation in Gondwanaland and its biogeographic consequen-ces. – Palaeogeogr., Palaeoclimatol., Palaeoecol. 268, 126–142.K AISER , S. I. (2009): The Devonian/Carboniferous boundary stratotypesection(LaSerre,France)revisited.–Newslett.Stratigr.43,195–205.K AISER , S. I. – S TEUBER , T. – B ECKER , T. R. – J OACHIMSKI , M. M.(2006): Geochemical evidence for major environmental change at theDevonian-Carboniferous boundary in the Carnic Alps and the RhenishMassif. – Palaeogeogr., Palaeoclimatol., Palaeoecol. 240, 146–160.K ALVODA , J. – B ÁBEK , O. – M ALOVANÁ , A. (1999): Sedimentary andBiofacies Record in Calciturbidites at the Devonian-CarboniferousBoundary in Moravia (Moravian-Silesian Zone, Middle Europe). – Fa-cies 41, 141–158.K ALVODA , J. – K UKAL , Z. (1987): Devonian-Carboniferous Boundary inthe Moravian Karst at Lesní lom Quarry, Brno – Líšeň, Czechoslova-kia. – Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg 98, 95–117.R OSALES , I. – Q UASEDA , S. – R OBLES , S. (2001): Primary and diageneticisotopicsignalsinfossilsandhemipelagiccarbonates:theLowerJuras-sic of northern Spain. – Sedimentology 48, 1149 –1169.W ALLISER , O. H. (1984): Pleading for a natural D/C boundary. In: P AP-ROTH , E. – S TREEL , M., ed.: The Devonian-Carboniferous boundary. –Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg 67, 241–246.                         δ           
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks