เกร็ดความรู้เรื่องสุขภาพ

Description
เกร็ดความรู้เรื่องสุขภาพ

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 4

Extension: PPTX | Download: 0

Share
Transcript
  เกรดความรเร อง สขภาพ    กเปน ชผักทมความสคัญในกา ป ะกอบอาหา ป ะจวันสห ับคน   ทยเปนอยงมากเนองจากคนไทยนยม ับป ะทานอาหา ทม สชาต นขางเผดจง   ยมปลก กเ อบ โภคในค ัวเ อนและมกา ปลก กเ อกา คาอกทังเปน   ลภัณฑป ปเค องป งแต สเชน กแหง กปนนา กเผานา กแกง   ละซอล กเปนตน    ระโยชนของพรก 1. บรรเทาอาการไขหวดและการหายใจสะดวกสบายยงข  น   สารแคปไซซ   นท อย ในพรก  วย!ดน   #ามก $รอส     งกดขวางร%&&การ$ายใ'   อ(นเน อง'ากเปนไข$ว(ด ไซน(ส$รอ)รคภมแพ*าง+   วย&รรเทาอา$ารไอ 2. ลดการอ!ด นของหลอดเล#อด   การอด*(นของ$!อดเ!อดเปนสาเ$*ส   าค(,ของ)รค$(วใ'!มเ$!ว $รอ   การเส   ย   ว*'าก$!อดเ!อดท ไปเ!  #ยงสมองอด*(น การกนพรกเปนปร%' า'%    วย!ดอ(*ราเส    ยง'าก)รคท(#ง 2 นด  วยใ$การไ$!เวยนของเ!อดด!ด   ความด(น ท(#งน  #เพรา%สาร' าพวก&*าแค)รทนแ!%ว*ามนซ     วยเสรมสราง-น(ง   $!อดเ!อดใ$แขงแรง เพ มการยด*(วของ-น(ง$!อดเ!อด ท าใ$ปร(&เขาก(&   แรงด(นร%ด(&*าง+ ไดดย งข.  #น 3. ลด ร$า%สารโ&เลสเ อรอล   แคปไซซ   น วยปองก(นไมใ$*(&สราง)คเ!สเ*อรอ!นดไมด (LDL-low density lipoprotein) ในข/%เดยวก(นกส งเสรมใ$มการสราง)คเ!สเ*อรอ!   นดด (HDL-high density lipoprotein)   ข.  #นท าใ$ปรมา/ ของไ*รก!เซอไรด0   ในกร%แสเ!อด* า!ง ซ   . งเปน-!ด*อสขภาพ  4. ลด&วา$เส'ยงของการเกดโร&$ะเรง)   พรกเปนพท มว*ามนซ    สง การกนอา$ารท มว*ามนซ    มาก+ '% วยปองก(นการเกด)รคม%เรงไดว*ามนซ   ย(&ย(#งการสรางสารไน)*รซามนซ    . งเปนสารกอม%เรงในร%&&ทางเดนอา$าร   ว*ามนซ    วยเสรมสรางคอ!!าเ'นท เปนส  วนปร%กอ&ของกร%ดกออน รวม1.งเปน   ส วนปร%กอ&ของ-ว$น(ง ก!ามเน  #อแ!%ปอด คอ!!าเ'นเปน)ปร*นท สามาร1$ยด   การแพรกร%'ายของเซ!!0รายไดนอก'ากน  #ว*ามนซ    ย(งเปนสาร*านอนม!อสร% (anoxidant) ท าการ$ยดย(#ง&ท&าทของอนม!อสร% (free radicals) ท '%กอใ$เกดการก !ายพ(น20ของเซ!!0สาร&*าแค)รทนในพรก  วย!ดอ(*ราเส    ยงของ)รคม%เรงในปอด   แ!%ใน องปาก เพรา%คนท กน-(กท มสาร&*าแค)รทนนอย'%มความเส     ยง*อการเกด   )รคม%เรงมากกวาคนท กน-(กท ม&*าแค)รทนสง1.ง 7 เทาสาร&*าแค)รทนม ค/สม&(*  วย!ดอ(*ราการก!ายพ(น20ของเซ!!0แ!%ท า!ายเซ!!0ม%เรง 5. บรรเทาอาการเจบ วด)   มน3ย0ใ  พรกเพ อ&รรเทาอาการเ'&ปวดมานานแ!ว เ  น !ดอาการปวด4(น   &รรเทาอาการเ'&คอ แ!%การอ(กเส&ของ-ว$น(ง 6. อาร$%แจ*$ใส   สารแคปไซซ   น วยเสรมสรางอารม/0สด     น เน อง'ากสารน  #มการส  งส  (,,า/ใ$   *อมใ*สมองสรางสารเอนดอร04น (endorphin) ออก5ท2  6ค!ายมอร04น คอ&รรเทา   อาการเ'&ปวด ท าใ$อารม/0แ'มใส
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks