ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Description
Δίκτυο τοπικής ιστορίας Βοιωτίας. Σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά προγράμματα για χώρους πολιτισμικής αναφοράς της Βοιωτίας. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Λιβαδειάς με τίτλο: Επίσκεψη στο Λιοντάρι, στο Αρχαιολογικό Μουσείο & στο Αρχαίο Θέατρο της Χαιρώνειας .

Please download to get full document.

View again

of 34
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 11 | Pages: 34

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Δίκτυο Τοπικής Ιστορίας    Σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά προγράμματα   για χώρους πολιτισμικής αναφοράς της Βοιωτίας   Εκπαιδευτικό πρόγραμμα:   «Επίσκεψη στο Λιοντάρι, στο Αρχαιολογικό Μουσείο & στο Αρχαίο Θέατρο της Χαιρώνειας»   ΕΡΓΑΣΤήΡΙΟ ΕΙΔΙΚήΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚήΣ ΕΚΠΑίΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤάΡΤΙΣΗΣ   (ΕΕΕΕΚ) ΛΙΒΑΔΕΙάΣ ,  με έδρα τη Χαιρώνεια    Εκπαιδευτικό πρόγραμμα : «Επίσκεψη στο Λιοντάρι, στο Αρχαιολογικό Μουσείο   & στο Αρχαίο Θέατρο της Χαιρώνειας»   Σκοπός του προγράμματος είναι να καταλάβεις ότι η Χαιρώνεια ήταν πάντα σπουδαία και για αιώνες βρίσκονταν στο προσκήνιο της Ιστορίας.   Το φυλλάδιο αυτό είναι του/της…………………………………………… που επισκέφθηκε τη Χαιρώνεια στις…………………..……του 201…    Δυο λόγια για τη Χαιρώνεια   Το αρχαίο όνομα της πόλης είναι  Άρνη , από την ομώνυμη θυγατέρα του Αιόλου , όπως μας αναφέρει ο αρχαίος περιηγητής   Παυσανίας   στα Βοιωτικά και σύμφωνα με τον ίδιο   η νεότερη   ονομασία της πόλης οφείλεται στο επώνυμο του ήρωα της πόλης   « ΧΑΙΡΩΝΑ » (ιπποδαμαστής), που ήταν γιος του Απόλλωνα και της Θηρώς.   Η Χαιρώνεια βρίσκεται στην ίδια περιοχή που ήταν χτισμένη η αρχαία   Βοιωτική   πό-λη Χαιρώνεια, από την οποία σώζονται αρκετά κτίσματα. Κυριότερα   αξιοθέατα   της περιοχής είναι το διάσημο   Λιοντάρι , που στήθηκε μετά την   μάχη της Χαιρώνειας   το 338 π.Χ.,   το Αρχαιολογικό Μουσείο   και το Αρχαίο Θέατρο . Από την Χαιρώνεια κα-ταγόταν επίσης ο αρχαίος συγγραφέας   Πλούταρχος . α) Η Μάχη και το Λιοντάρι της Χαιρώνειας   Η μάχη της Χαιρώνειας   είναι μια από τις πολυσυζητημένες μάχες της αρχαιότητας. Διεξήχθη στις 2 Αυγούστου   338 π.Χ. στην πεδιάδα του Βοιωτικού Κηφισού, κοντά στην οχυρή πόλη της Χαιρώνειας, ανάμεσα στους Μακεδόνες του Φιλίππου Β’, με επικεφαλής τον 18χρονο γιο του   Αλέξανδρο και στις συμμαχικές δυνάμεις των Θη-  βαίων και των Αθηναίων. Ο Φίλιππος επικράτησε και αναδείχθηκε κυρίαρχος του ελληνικού χώρου.   Το μαρμάρινο Λιοντάρι της Χαιρώνειας   α-ποτελεί ένα από τα πιο επιβλητικά και ωραία αγάλματα στην χώρα μας. Έχει ύψος 5,30 μ. και εικονίζεται καθιστό στα πίσω πόδια, κοιτάζοντας περήφανο, επιβλητικό κι ακίνητο, ίσια πάνω απ’ τα θολά νερά κατά τη βουβή πόλη. Απ’ το μισάνοιχτό του στόμα σα να βγαίνει ακατάπαυστα ένας βρυχηθμός βαθύς κι απόκοσμος, σκοτεινό προμήνυμα του αινιγματικού σκοπού του. Ανεγέρθηκε, κατά τον Παυσανία, από τους Θηβαίους   και φυλάσσει τον κοινό τάφο, όπου ετάφησαν οι άνδρες του Ιερού Λόχου , (πολυάνδριο), μετά την ήττα τους από
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks