Εισήγηση_Κοψιδάς

Description
Εισήγηση_Κοψιδάς

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 4

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  Οδυσσέας Ν. Κοψιδάς *Οικονομολόγος (ΠΕ 09), Πολιτικός Μ!ανικός (ΠΕ #.0$), %&'%+      '-%% .    /  Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΉ ΑΓΩΓΉ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΑΠΟΤΊΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΉΣΡΎΠΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΚΡΙΤΉΡΙΑΛέξεις - κλειι! οικονομική, περιβάλλον, αγαθά, CVM, ερωτηματολόγιο, αισθητικήρύπανση Πε#$λ%&% Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εκμαιεύσει τα περιβαλλοντικά οέλη της!ιατήρησης και αποκατάστασης της αστικής αισθητικής και να εκράσει αυτά ταάυλα οέλη σε νομισματικές μονά!ες #$%&'()* +%'-. με τη /ρήση μιας τε/νικήςμεθό!ου οικονομικής αποτίμησης αποτελ0ντας ταυτό/ρονα ένα εργαλέιο αισθητικήςαγωγής για τους μαθητές και τις μαθήτριες της 12 τά3ης του 1υμνασίου4 5συντήρηση 6 αποκατάσταση του αστικού περιβάλλοντος συ/νά συνεπάγεται υπερβολικό κόστος που καταβάλλεται από τους ανθρ0πους μέσω της ορολογίας.47αυτό/ρονα, πρόκειται για μια πηγή συμπληρωματικ0ν εισο!ημάτων για τηνκοινωνία αλλά και για το κράτος, λόγω του τουρισμού4 8πει!ή η α3ιολόγηση του ενλόγω αγαθού αστικής αισθητικής. !εν είναι !υνατόν να εκραστεί σε όρους αγοράς,εαρμόστηκε μια τροποποιημένη εκ!ο/ή της 9εθό!ου Οικονομικής :ποτίμησης,!ηλα!ή της 9εθό!ου της ;ποθετικής :3ιολόγησης, για να !ιερευνήσει τη σημασίαπου απο!ί!ουν οι ερωτ0μενοι στο περιβαλλοντικό αγαθό και συγκεκριμένα πόσοαυτοί είναι πρόθυμοι να πληρ0σουν <==%>%&-- ?$ @(*. για την υποστήρι3η τωνAΟ Ο!υσσέας B4 οDι!άς είναι Οικονομολόγος, Eολιτικός 9η/ανικός,Fι!άκτορας του Eανεπιστημίου Eειραι0ς στην Gιομη/ανική Fιοίκηση H7ε/νολογία και εργάIεται στην Fευτεροβάθμια και 7ριτοβάθμια 8κπαί!ευση4  !ραστηριοτήτων σ/ετικά με τη !ιατήρηση 6 αποκατάσταση των προσόDεων τωνκτιρίων σε περιο/ή του ιστορικού κέντρου της Jεσσαλονίκης4 Kημαντικό ποσοστό της ικανοποίησης του κάθε ανθρ0που προέρ/εται απότην ποσότητα και την ποιότητα της λήDης μη εμπορεύσιμων αγαθ0ν, καθ0ς και υπηρεσι0ν που προκύπτουν από το ί!ιο το περιβάλλον4 Kυμπερασματικά, το κριτήριοαπό το οποίο προκύπτει η αποτίμηση της α3ίας κάποιων αγαθ0ν καθ0ς και το κόστοςκάποιων μεταβολ0ν στο υσικό περιβάλλον είναι κατά πόσο επηρεάIουν τηνανθρ0πινη ευημερία4 9ε βάση αυτή την βιβλιογραική επισκόπηση !ιενεργήθηκεπρωτογενής έρευνα με την !ιακίνηση του ερωτηματολογίου από τον εκπαι!ευτικό καιεπε3εργασία !ε!ομένων από τους6τις μαθητές 6τριες της 1L τά3ης του 1υμνασίου4 5αποτίμηση της αισθητικής ρύπανσης απαιτούσε τον εντοπισμό της ανάμεσα στακτίρια του αστικού ιστού4 τσι επιλέ/θηκε η ο!ός 9ητροπόλεως του FήμουJεσσαλονίκης προκειμένου να !ιενεργηθεί η σ/ετική έρευνα4:πό την επε3εργασία των αποτελεσμάτων προέκυDε ότι ο μέσος όρος των/ρηματικ0ν ποσ0ν που !ιατίθενται οι πολίτες να !0σουν για την ανάπλαση τωνπροσόDεων των κτιρίων είναι NO4OP ευρ04 5 ωτογράιση των κτιρίων έγινε απότους μαθητές και τις μαθήτριες και με την βοήθεια του προγράμματος  1%2%% έγινε η ανάλυση των /ρωστικ0ν που !ημιουργούν το γκρι /ρ0μα της αιθάλης πουέ/ει σωρευτεί στις προσόDεις τε/νικής Qαρτιισιέλ24 9ετά την ωτογράιση τωνκτιρίων έγινε η !ιακίνηση του ερωτηματολογίου προκειμένου να συν!εθεί το μέγεθοςτης ρύπανσης με την !ιάθεση των πολιτ0ν να συνεισέρουν οικονομικά προκειμένου να την αντιμετωπίσουν και να βελτι0σουν το αστικό 6 ανθρωπογενές περιβάλλον στοοποίο !ιαβι0νουν4 AΟ Ο!υσσέας B4 οDι!άς είναι Οικονομολόγος, Eολιτικός 9η/ανικός,Fι!άκτορας του Eανεπιστημίου Eειραι0ς στην Gιομη/ανική Fιοίκηση H7ε/νολογία και εργάIεται στην Fευτεροβάθμια και 7ριτοβάθμια 8κπαί!ευση4  9ε την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής οι μαθητές6τριες είναι σε θέση νααντιληθούν το πρόβλημα της αισθητικής ρύπανσης των ελληνικ0ν αστικ0ν ιστ0ν, να εντοπίIουν το πρόβλημα και να !ιενεργούν πρωτογενή έρευνα με την /ρήσηερωτηματολογίου για την αποτίμηση ενός περιβαλλοντικού αγαθού, όπως είναι ηαστική αισθητική4 5 εργασία αποτελεί Qεργασία R πιλότο2 για την νεοεισα/θείσααισθητική παι!εία στο ελληνικό εκπαι!ευτικό σύστημα και για την !ιεπιστημονικήερευνητική προσέγγιση, καθ0ς συνταιριάIει τόσο την τε/νολογία όσο και τηνοικονομία μέσα από ένα μείIον πρόβλημα της ελληνικής αστικής πραγματικότητας,την αισθητική ρύπανση4 'Ι'ΛΙΟΓΡΑ(ΙΚΕΣ ΑΝΑ(ΟΡΕΣ S4 T()U&), 4T, SWWX. 342-+5-678 8 %: ;827-5& < =-74+5/ >%+?-7 ;827-5&  @858:+2A B?%5%C+? D82%&%7%/+8 -5& E7+?-2+%5 , ?Y& Z&$>)([Y\(= ]$+)%(=, ^$=4S_W, %$4SN4 T()$% MZ, `('-&^ a, b\Y&\Y'&) M4 SWWc.  BF8?28& 8?8-2+%5-7 6858:+2 %: 28 G47- %H8?2A B?%5%C+? -5-7'+ I+5-7 8%2 2% 28 G47- 1%H8?2 E42%+2' 4X4 T$Y#, @4 SWcN.  B2+C-2+5/ &8C-5& :% 467+? /%%&A E5 8F8+C852. B4%8-5 B?%5%C+? J8K+8L , X, [[4 SSdXP4 e4 T)$+f&), g4, h(%>i$)j, k4, T('&#(%, k4, ?+)%&), g4l4 NPPX.  E C82-M-5-7'+ %: L827-5& 8?%'28C K-74-2+%5 24&+8,  CY(['&) _ % ?+)%&), g4l4, ]&)$&%, C4, ^(% j&%T&)>Y, ]4M4, _4 T)$+f&), g4, h(%>i$)j, k4m4, T('&#(%, k4]4, C)$f()j-, ?4C4 H ?+)%&), g4l4 SWWW.4  E C82--5-7'+ %: L827-5& ?%52+5/852 K-74-2+%5 24&+8,  g&>$%(=%^)$%#&%'(= CY(%>& S, ecd _c4AΟ Ο!υσσέας B4 οDι!άς είναι Οικονομολόγος, Eολιτικός 9η/ανικός,Fι!άκτορας του Eανεπιστημίου Eειραι0ς στην Gιομη/ανική Fιοίκηση H7ε/νολογία και εργάIεται στην Fευτεροβάθμια και 7ριτοβάθμια 8κπαί!ευση4  n4 C()-$%, g4?4, M'\Y&==, g4C4, SWWX.4 >8 K-748 %: ?78-5 L-28A 28 467+?NL+77+5/58 2% -' :% 6%-2-678, :+-678, -5& L+CC-678 O4-7+2' L-28,  <('&) g&-$+)\&- g&-&()\Y NW c., Nee_RNe_e4c4 C$==&), M4 (%j m())-$%, Z4m4 SWW_.4 P5 28 8 %: 28 Q%52+5/852 =-74-2+%5 D82%& 2% B2+C-28 B5K+%5C852-7 Q%2 , k%o pj^(%\&- % p\\$+%'%>4 g&\q&)-,@4M4]4 &j4., Z)&&%f\Y, C?o ]p@ @)&--, ^$=+#& SX4 O4 @Y=[ C$$[&)(,A, Z)&>$)* h4 @$&U, k(% ]4 T('&#(% NPPe.4 >8 24?248 %: C%2+K-2+%5 :% ?%52+5/852 K-748 o ( \(-& -'+j* $i =(q& f('&) r+(='* #[)$^&#&%',\$=$>\(= \$%$#\- _P NPPe. nWR ONW4 C)$[[&), M4h4 (%j s('&-, <44 SWWN.4  B5K+%5C852-7 B?%5%C+?A E 4K8'. R%45-7 %: B?%5%C+? S+28-248 , V$=4 ttt, [[4 nc_dceP4 SP4 u(#$%j, @4 (%j m(+-#(%, ]4 SWWX.4 P5 ?%52+5/852 K-74-2+%5 C8-48C852 %: 5%548 K-748,  k%o C$%'%>&%' V(=+('$%o p \)'\(= p--&--#&%'4 m(+-#(%, ]4 &j4.4=-&^&) b\&%\&, p#-'&)j(#, ?Y& a&'Y&)=(%j-, [[4 XdXO4 AΟ Ο!υσσέας B4 οDι!άς είναι Οικονομολόγος, Eολιτικός 9η/ανικός,Fι!άκτορας του Eανεπιστημίου Eειραι0ς στην Gιομη/ανική Fιοίκηση H7ε/νολογία και εργάIεται στην Fευτεροβάθμια και 7ριτοβάθμια 8κπαί!ευση4
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks