სოციალური ფსიაქოლოგიის საფუძვლები ბალიაშვილი

Description
ფსიქოლოგია

Please download to get full document.

View again

of 266
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 266

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
   1 dimitri uznaZis fsiqologiis instituti marina baliaSvili F socialuri fsiqologiis safuZvlebi gamomcemloba `mwignobari~ Tbilisi, 2010   2 wignSi mocemulia socialuri fsiqologiis sabaziso cnebebi, ZiriTadi  procesebi da sakvanZo problemebi, agreTve socialuri fsiqologiis oqros fondSi Sesuli eqsperimentuli gamokvlevebi. naCvenebia socialuri fsiqologiis potenciali im problemebis mogvarebaSi, romlebic Tavs iCens adamianTa sazogadoebriv cxovrebaSi. wignSi sxvadasxva dargis specialistebi (fsiqologebi, sociologebi,  pedagogebi, Jurnalistebi, socialuri muSakebi) Zalze saWiro da aucilebel informacias gaecnobian. samecniero redaqtori: saqarTvelos mecnierebaTa akademiis wevr-koresp., profesori irakli imeda-Ze ISBN 978-9941-424-03-8 ©   marina baliaSvili, 2010 © gamomcemloba `mwignobari~, 2010   3 sarCevi    Tavi 1. socialuri fsiqologia rogorc mecniereba ...................................... 5    Tavi 2. socializacia .............................................................................. 33    Tavi 3. sakuTari `me~ ......................................................................... 50    Tavi 4. konformuloba da sazogadoeba ................................................. 74    Tavi 5. atitudebi da atitudis Secvla .................................................... 102    Tavi 6. deviacia ................................................................................. 131    Tavi 7. prosocialuri qceva ................................................................. 153    Tavi 8. agresia ................................................................................... 186    Tavi 9. jgufebi .................................................................................... 219    Tavi 10. jgufTaSorisi urTierTobebi .................................................. 259    Tavi 11. koleqtiuri qceva ................................................................... 288    Tavi 12. gamoyenebuli literatura ....................................................... 311   4 Tavi I socialuri fsiqologia rogorc mecniereba socialuri fsiqologiis sagani klasikuri ganmartebis Tanaxmad, socialuri fsiqologia mcdelobaa gavigoT da avxsnaT rogor moqmedebs individis azrebze, grZnobebze da qcevaze sxva adamianis realuri, warmosaxuli an navaraudevi daswreba. am definiciis arsi imaSia, rom socialuri fsiqologia Seiswavlis imas, Tu rogor axdenen adamianebi gavlenas erTmaneTze da TviTon adamiani pirovnebad rogor yalibdeba am urTierTqmedebis procesSi. konformuloba, darwmune- ba, jgufSi mimdinare procesebi _ adamianTaSoriso gavlenas exeba. amri-gad, adamianTa urTierTgavlenas anu adamianis fsiqikur procesebze, mid-rekilebebze da qcevaze sxva adamianis gavlenas socialuri fsiqologia Seis-wavlis. socialurma fsiqologiam saerTod fsiqologiis, rogorc mecnierebis kvlevis sfero mniSvnelovnad gaafarTova, radgan is adamians izolirebulad, vakuumSi ki ara, aramed sxva adamianebTan urTierTobis procesSi ikvlevs. am dros fokusireba adamianis socialur qcevaze xdeba. sxva mecnierTa msgavsad, socialur fsiqologTa mizania Seiqmnas zo-gadi Teoria, riTac empiriuli da eqsperimentuli monacemebis axsna gaxdeba SesaZlebeli. marTlac, socialur fsiqologiaSi Catarebuli araerTi gamokvleva calkeuli Teoriebisa da hipoTezebis Semowmebas, mecnieruli azris ganvi-Tarebas da ara konkretuli socialuri prolemebis gadaWras mieZRvna. amas-Tanave, socialuri fsiqologebi zogad-Teoriuli problemebiT dainteresebulo- bas cxovrebis saWirboroto problemebis Seswavlas uTavseben. Tavisi Se-darebiT xanmokle istoriis manZilze socialurma fsiqologiam mniSvnelovani wvlili Seitana iseTi sakiTxebis kvlevaSi, rogoricaa darwmuneba da gan-wyobis Secvla, socialuri stereotipebi, agresia, altruizmi da sxv.
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks