جغرافیای تاریخی ارغیان

Description
جغرافیای تاریخی ارغیان

Please download to get full document.

View again

of 123
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Environment

Publish on:

Views: 6 | Pages: 123

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  اغج   و   مب ( نرا   ير  ) دبآ      تود   مغ   رخ   ک   تر باکاش   ا   ه   یزاغ   هگ ز   د   ت ات   ور   دوز   و   ردوز   ن راچ   و ر غ   ود      ز هک    و ز سک   ه   سک   ز و هح ک   تا ز  اا    لپ   رد   و   لپ   قفرت (  )  تر   ید   ی            ا   یا   او   ش      ی      و   اد   هآ   رد      تر      نآ      ن   هدوا   و      ی         لا      زا   و   ا . ا   رادر   ه   ش   و   اا      زا      و   اد   ا   رد      ر   هرود   و      ز   زا    ت         هد      ی   تدراد   ادا   ن   ر   ور   ا   و   ه   هدوا   وا    .    و      ور   ا   اا   ا یز   رد   و   اد   ی      را   و   نو   زا      رد   ازا   هد      د .    ا       و   ادهو      ر   ا   ی   هرود   رد   ی      رادر   یا         ش   زا   ا   نرد   و   اد   ی   اا   ر   زا   ا   هد .  نا   ی   ز      ا   ار      ت      د   یا      او   ش   ءاد       وا   ز   یز         ود       . نا      هرا   ا   اد      ا   ا   هد         رنذ   زا   یو   یرا      زن   زر   و   آزا   آ   و   د زا         ز   تا   ر   د         ودد      نآ   یدادا   ا   و      ن    هد   ر   و   ا   د   ش   ار   د   تا   دز .  ی   ی                        تر      هرود      رد   وا   آ   و      ر      و   هداد   اا   ار   نآ      و   هد      ی   ت      آ   و   ه   هداد   لا       اغج   و   مب ( نرا   ير  ) دبآ              ارد        . ا   هد   دزا      و   ن   زا   ه      رآ   و   دا   د   ی      زا         د      دروا         ی   تا      نآ      ی   ت   اد   و   هد   ار      و      یزز   ار   نذ   زا   ها .       یو   ند   آ         ا   شر   زا   فو   هدو   زا   د   دا   زا   یر   رد      ا   نرا   تر      نا   ه   و   ه   د   نآ   زا   ار   نآ      ی   و   ا      زا   ر   و   ن   زا         ی   و   ه   ا   هداد      م   هدو      ها    .    هد   نآ      ش      ا   ردن   نا   ا   و   نرا   هزا   و   اد   آ               هد   د         آ   یدو    رد   ه      هدو   رد   ا   ر         نآ   زا   اد   و      ی         ا   زا      وا   هآ         تر . ش      ا    و            ا   ا   مرا      نا      زا      ماا   ی   ی   رد   نآ   ر               د   هر      د   ا   ا   رد   د . ا   هداد   ر   ا   ا   ارا   رد            زا   ن   ردا   ه   ل         و . ر   ک   حا    اغج   و   مب ( نرا   ير  ) دبآ    5   لوا   صف   يعط   اغج   ت س   ز   فاگپتیژفرئژ   و   ب    و   ع   ا   و   ب       اغج   و   مب ( نرا   ير  ) دبآ   6     یا      ب   و   د   او   ا   یر   ر      ل      رد   دآ   و   م      ل      رد   نا   نا   را   اا      ق      رد   و   ه   اوف   زا   ا   دو   و   اقب   ف   ناوو   ن   ن      لب   ب   و   نب   یب   زاب   ب   و   یر  آ   نبد   ب   ب   فزاو   راو   ناا نآ          38 م           _     اردآ   دب            دآ      یور          م   ند   ب   و   مب   ب   لب   و   اا   ن            و   ق      رد   م   ند   ب   قب   فب   زا   و   ناوب   و   ن   ن      ل   ف   زا      ا      را   دآ   و   دبآ   ب   نبد   ب      ف   زاو   راو   نو   یر  ا   نبد   ب   ب   ز   نا   ب   ب   ب   ددب      دو   اا   ن   زا    8 / 877 با   ند      م   یور             1  . دآ   ص       ندرد   دآ             67 ابا   ب   ق      ی   ا   ت   رد 58  76   5 و   ا   ل 56 ب 556  ب      عرا   و   ا 3357 ا      را    . هدب   بد      نآ      ا   ند      ل   زا   ند   ا م   هرد   ند      ق   زا ( راوب   ن ) زا   ب   زا   و   دبآ      ئ   طر   ند      ددب   ب   دوب   یر  آ   نبد   ب   1   -  ی      ر 38    ن   اا   ن  :    نا   ل   یر   ت   یا      ص  . سر      هاد   را   ر 37  اغج   و   مب ( نرا   ير  ) دبآ    8      رذ   ند 373        6 دآ      و   م      و   زا   رد  . د         رد   ار س   ز ن   ه   ترا         زا   دآ      و   م   یب      ر      داا   زاد   و   د   ترا      رد   و      ا      را   نآ      رد   غادآ   نآ   ق      ل       (    ند ) باو   رذب   تبرا   باد   رد   و   ب            و   ا ( آ       )       د      د       .  ( 3 )    راد      یآ   و   ود   زا   ه      ی   هز         ه      لوا   نارود    (  ) دب   ب   طب   ب   بز    بر   هب   یب   ب   هوب ( وودرا )  ر (   ر         و        )     ر      ی        نر      رد      ا      ز   لوا   نارود            ود    ر   ه   یا   وراد          ( د   ن ) ا   هد .       مود   نارود   ی   هز         و   ر      هز () لز   ی   ر   ها (    اروز )  و   رب   آ   راد   آ   یر (    اروژ ) باروژ   یا   هدبو    بر   مب   یب   آ   و    ( ز ) راد   نر      رد    زبهب   ف   نارود   با   بآ   یب      یآ ا   ا      ز   ز         ار   رد .    زا   م   نارود   تر        بو   بر  آ   یب    ب   و   نرب ( زبآ    ر      ی   و   زآ   ا ) یبآ   ب   ب            و   ه   راد   ز   ز . ب   ا   هد         مر   نارود   ا   تر با   طوب ا   ید      و      و      هزراو ا   ار   ترا   د      د   یدز   ش   دد      دو      رد   نژ   یر   زا      و      د   و   ا    1 .   1 -  ی      ر 38 ص      333 - 337
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks