الباب االأول مقدمة في مجال المقاوالت وتكييف الهواء

Description
hvac

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
     | داا / ماا   ط    / م F UTURE WAY   اوادجواكااو      ابلوا   توا   ل      اا     __________________________________________________________________________________________________________________ Telephone no.:01126069943 www.facebook.com/thefutureway    Page 1 - ا 1 - أاااواوا (HVAC)  2 2 - CODES AND STANDARDS  5 3 - اا the objective : 5 4 - Refrigeration Systems:- ئاوااااو  7 5 - اااا  10 6 - ااااا :-   11 7 - اااا   12      ابلوا   توا   ل      اا     __________________________________________________________________________________________________________________ Telephone no.:01126069943 www.facebook.com/thefutureway    Page 2 1-  تاق   ل      ا   تاو   تاا (HVAC)   - راا ا    . ةراا   ترد      ق   دو               ا   لةراا   عاا  ا   ةراا sensible heat ةراا   يا .    ةراا   ترد   ق        ةرااا latent heat    ا   ةراا       .  ا   ر      اا         را        ا   عااراا   ل 1- ا convection . ئاا   لخ      ا   ةراا    2- عشا Radiation         ع   ةراا   ن   ةرا      ا   ا      ا   ةرا   رد         يا   نا    . ذ      ا 3- ا   وا   ا conduction . ا   داا   لخ   ا   ا   ةراا    - )BTUthermal unit(British ( ةرا   رد      ا   ةراا      و      س   ةو ONE POUND )   .    ةاو   رد   1 POUND WATER 1 POUND WATER 72 °F 73 °F ةرارح   ذخأ 1 BTU    ابلوا   توا   ل      اا     __________________________________________________________________________________________________________________ Telephone no.:01126069943 www.facebook.com/thefutureway    Page 3 ةراا   رد         ها    1°F ةرا      ج 1BTU .   - Specific heat   رد      مزا   ةراا   ةرا ONE POUND د   ى    ةاو   رد .  - volumeSpecific . ا      ةدا      وا         را   و   ةد   ا   ب   - Ambient temperature  ( ةرا   رد   و  ) ا ( را   اا   ةرا   رد    atmospheric condition surrounding outdoor air temperature) ... راا   لا   ب      م   رود   و      را      ذخؤ   ن  ..   - ا   ا  Ton of refrigeration لد      ا   ةرا   وذ ( ط   نز       POUND 2000 لخ  )( م 24 وو        )  12000 BTU /HR أ   و ا   ا   س   مة .  لخ   ا      ط   او    24    او      ا   ةراا     pound لخ   ا    24 لد    144 BTU1 TON = 2000 PI  اذ 2000*144=288,000 BTU/ 24 HR ا   ةراا = ما         ط   او      ز 288000 BTU  = ا         ط   او      زا   ةراا 12000 BTU1 ton of refrigeration (1 T.R) = 12000 BTU/ HR    - اا   
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks