ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩ

Description
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΦΑΝΗ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩ

Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Algebra

Publish on:

Views: 4 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗΑλεξιάδου ΦανήΦιλόλογο!"#$! %&'() *!+,, -./' ο  ΕΚΠΑΙ0Ε1ΤΙΚΟ Σ1ΝΕ02ΙΟ3 ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ0Ε1ΣΗΣ45 ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟ ΑΛΛΑ6ΕΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ7ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ Φ1ΣΙΚΩΝ8 ΤΕΙ Α9ΗΝΩΝ9ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ %' ΜΑ2ΤΙΟ1 :;%'Πόλ< δια=ονή >υ==ε?@Aου>αB ΑλεξανδCοDEολ< 1  Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ:  Η εργασία αυτή αποπειράται να πληροφορήσει τους εκπαιδευτικούς για την επιληψία και τον τρόπο μετον οποίο οι τελευταίοι μπορούν να την αντιμετωπίσουν στη σχολική τάξη. Πιο συγκεκριμνα! "α δο"εί νας κοινά αποδεκτός ορισμός της επιληψίας από την ιατρική και την επιστημονική κοινότητα! "α γίνει μια αναφορά των ειδ#ν της επιληψίας και των συνδρόμων της! "α παρουσιαστούν τα συμπτ#ματά τους εν# στο τλος "α δο"ούν οι απαραίτητες οδηγίες στους εκπαιδευτικούς #στε να γνωρί$ουν τα %ασικά %ήματα αντιμετ#πισης της επιληψίας! σε περίπτωση που υπάρχουν μα"ητς πάσχοντες ή παρουσιαστούνπεριπτ#σεις κρίσεων. Παράλληλα! "α γίνει λόγος για την ψυχολογική και κοινωνική διάσταση της νόσου τόσο στους ίδιους τους πάσχοντες όσο και στα άτομα με τα οποία συνάπτουν σχσεις. ΛΕΞΕΙΣ8ΚΛΕΙ0ΙΑB Επιληψία, συμπτώματα, πρώτες βοήθειεςΣημείωση της συρ!"ουσας αυτής της ερασίας: #ια τη$ ολο%λήρωση αυτής της ερασίας, θα ήθελα $α ευ&αριστήσω θερμ! τη$ %α 'αριτωμ($ηΠιπερί)ου, %αθηήτρια $ευρολοίας του *ημο%ριτείου Πα$επιστημίου +ρ!%ης, ια τις &ρήσιμεςπαρατηρήσεις %αι )ιορθώσεις της α$α"ορι%! με το θ(μα της επιληψίας %αι τη$ πλήρη ε$ημ(ρωσή μουπ!$ω σε λεπτομ(ρειες που )ε$ $ώρια- Η βοήθει! της στ!θη%ε πολ.τιμη %αι σημα$τι%ή %αθ/0λη τη$)ι!ρ%εια συρα"ής της ερασίας- 1υσι%!, τα 0ποια λ!θη )ιαπιστωθο.$ βαρ.$ου$ απο%λειστι%! %αιμ0$ο εμ($α- 2  Ει>αγFγήB Σ%οπ0ς της ερασίας αυτής εί$αι $α ε$ημερώσει τους ε%παι)ευτι%ο.ς σ&ετι%! με τη $0σο της επιληψίας προ%ειμ($ου οι τελευταίοι $α μπορο.$ $α εί$αι αποτελεσματι%οί στη$α$τιμετώπισή της στη σ&ολι%ή τ!2η %αι $α εί$αι σε θ(ση $α βοηθήσου$ μαθητ(ς οι οποίοιπ!σ&ου$ απ0 επιληψία αλλ! %αι $α ευαισθητοποιήσου$ τους υπ0λοιπους μαθητ(ς α$α"ορι%!με το συ%ε%ριμ($ο "αι$0με$ο-Σε πρώτο στ!)ιο επι&ειρείται μια α$α)ρομή στη$ εμ"!$ιση της επιληψίας %αι στη$α$τιμετώπισή της %ατ! τη )ι!ρ%εια τω$ αιώ$ω$- 3ατ0πι$, )ί$ο$ται )ι!"οροι ορισμοί ε$ώί$εται μια σ.$τομη α$α"ορ! στη$ %ατηοριοποίηση της επιληψίας %αθώς αυτήπροσλαμβ!$ει )ια"ορετι%(ς μορ"(ς, παρουσι!ει ε$)ε&ομ($ως )ια"ορετι%ήσυμπτωματολοία ε$ώ στο τελευταίο μ(ρος αυτής της ερασίας ί$ο$ται προτ!σεις προς τουςε%παι)ευτι%ο.ς ια το τι πρ(πει $α %!$ου$ σε περίπτωση που %!ποιος μαθητής τους π!θειεπιληπτι%ή %ρίση %αι σα"είς ο)ηίες ως προς το τι πρ(πει $α απο".ου$, 0πως αυτ(ς (&ου$)ιατυπωθεί απ0 τη$ επιστημο$ι%ή ιατρι%ή %οι$0τητα-#ια τη$ ε%π0$ηση της ερασίας αυτής πραματοποιήθη%ε βιβλιορα"ι%ή επισ%0πηση%αι α$αήτηση πηώ$ σ&ετι%ώ$ με το θ(μα στο )ια)ί%τυο- 3  ΕΠΙΛΗΨΙΑ8ΙΣΤΟ2ΙΚΗ ΑΝΑ02ΟΜΗB Η επιληψία εί$αι $0σος $ωστή ή)η απ0 τα αρ&αία &ρ0$ια- 4ο 5666 π-' η επιληψίαήτα$ ή)η $ωστή στη 7εσοποταμία ως η ασθ($εια της πτώσης 8 9; <=>>?@A B?C;=C;D,ε$ώ τοE6FGHE6IF π- ' ε$τοπίεται μια βαβυλω$ια%ή %αι ασσυρια%ή πι$α%ί)α που θεωρο.$ται τααρ&αι0τερα ιατρι%! %είμε$α ια τη$ επιληψία- Επίσης το E666 π- & στη$ 3ί$α εμ"α$ίεται ($α%είμε$ο που %!$ει λ0ο ια τα συμπτώματα της επιληψίας- E Στη$ Ελλ!)α, η α$α%!λυψη της JεπιληψίαςK %αι η %αθι(ρωσή της ως %λι$ι%ήςο$τ0τητας απο)ί)εται .ρω στο I66 π-' στο$ Ιππο%ρ!τη- L Ιππο%ρ!της ήτα$ ε%εί$ος οοποίος α$α"(ρει 0τι η $0σος αυτή εί$αι μια )ιαταρα&ή η οποία ο"είλεται στο$ ε%("αλο %αιταυτ0&ρο$α εί$αι μία ($)ει2η της ορής τω$ θεώ$, ι/αυτ0 %αι τη$ ο$ομ!ει Jιερ! $0σοK- M$επι&ειρήσουμε $α %!$ουμε τη$ ετυμολοία της λ(2ης, )ιαπιστώ$ουμε 0τι προ(ρ&εται απ0 τορήμα επιλαμβ!$ομαι που σημαί$ει %αταλαμβ!$ω, προσβ!λλω αι"$ί)ια ε$ώ η λ(2ηεμ"α$ίεται επίσης %αι στη λατι$ι%ή λώσσα ως ;N?>;NC?=- 5  Στη ρωμαO%ή επο&ή, ($ας απ0τους συμμετ(&ο$τες στη συ$(λευση τω$ )ι%αστώ$ υπ(στη επιληπτι%ή %ρίση, πρ!μα που)ημιο.ρησε ($το$α αισθήματα "0βου %αι ο)ήησε σε αιώ$ες σ%οτα)ισμο. ε$ώ στηβυα$τι$ή περίο)ο, η επιληψία θεωρο.$τα$ σοβαρ0 ιατρι%0 πρ0βλημα, που απο)ί)ο$τα$ σεορα$ι%0 πρ0βλημα του ε%ε"!λου %αι οι θερ!πο$τες ε"ήρμοα$ τη$ ιππο%ρατι%ή α$τίληψηως προς τη$ αιτιολ0ηση της αρρώστιας- Lι αμ0ρ"ωτοι !$θρωποι της επο&ής ήτα$ αρ$ητι%!προ%ατειλημμ($οι απ($α$τι στη$ επιληψία λ0ω της απ0)οσής της σε )αιμο$ι%(ς )υ$!μεις-84ο."η, 0-πD- Λ0ω του 0τι υπήρ&ε η πεποίθηση 0τι η $0σος εί&ε !μεση σ&(ση με ταπ$ε.ματα ή )ι!"ορες θε0τητες, υπήρ2α$ αρ%ετοί !$θρωποι που %ατ! τη )ι!ρ%εια του7εσαίω$α %!η%α$ στη$ πυρ! ια αυτ0 το λ0ο- 3ο$τολοίς, οι επιληπτι%οί ήτα$στιματισμ($οι, α%ριβώς λ0ω της !$οιας %αι τω$ λα$θασμ($ω$ α$τιλήψεω$ που%υριαρ&ο.σα$ %ατ! τη )ι!ρ%εια ε%εί$ω$ τω$ &ρ0$ω$-899N:PPQQQ-;N?>;NCRCN;S9TUV-SWVP;N?>;NC?P56E5HEEH6EHEFHI5HIE, EE-6E-56EXD - Στη αλλι%ή λώσσα η επιληψία ως 0ρος εμ"α$ίστη%ε στα EY6Z ε$ώ το$ E[ ο  αιώ$α ο\W@ ]UA>?@AC \=S^CW@ εί$αι ο ιατρ0ς που %ατ!"ερε $α περιρ!ψει με α%ρίβεια τα&αρα%τηριστι%! της επιληψίας- Mυτ0 ()ωσε ώθηση στη$ ιατρι%ή (ρευ$α .ρω απ0 το 1  Τζούφη, 25 Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής, !"κη, 2#$%&$'%1$%#$2%13, () κοινωνική Παιδιατρική *το δρ+ο -ια την !"κη. α-ω-ή υ-είας και /ερί!αλ0ης *τις α/οονωένες κοινωνικές /εριοές, δια!έ*ιο *το δικτυακ+ τ+/ο. 4.66777$89:;<$=>6?@9A<86;<BC9>D@;86D@;862CE9?D$<F  , ηεροηνία αν"κτη*ης 11$%1$2%1& 2  Gκι"κα Κατερίνα *το 48.66;B@;8H9>CA@$79><>;88$:9I62%136%36256JKLJMN'JKLJM5JKOJ&%JKLJM#JKLJMMJKLJMNJKOJ&&JKLJM#JKLJM1'JKOJ&3JKOJ&PJKLJMNJKLJMQ'JKLJM#JKOJ&3JKOJ&PJKLJMOJKOJ&1JKLJM#JKLJM16, ηεροηνία αν"κτη*ης 11$%1$2%1&$ P  συ%ε%ριμ($ο "αι$0με$ο με αποτ(λεσμα το$ 56 ο  αιώ$α $α υπ!ρ2ου$ σημα$τι%(ς ε2ελί2ειςα$α"ορι%! με τις $ώσεις %αι το$ τρ0πο α$τιμετώπισης της επιληψίας- M2ίει $α α$α"(ρουμε0τι &!ρη στη$ α$α%!λυψη της "αι$οβαρβιτ!λης 8]=UN9V=@, E[E5 στη #%ι!%α, -ο-πD %αι τηςα$τιεπιληπτι%ής )ρ!σης που αυτή η ουσία (&ει πολλοί !$θρωποι ω"ελήθη%α$ ε$ώ επίσης τοE[56 με τη$ εισαωή απ0 το$ ]=@C _;TA;T του ηλε%τροε%ε"αλορα"ήματος, τε&$ι%ής)ια$ωστι%ής ε2(τασης επιτε.&θη%ε σημα$τι%ή πρ0ο)ος που συ$(βαλε στη$ %ατα$0ηση τηςασθ($ειας %αι στη$ )ι!%ριση τω$ %ρίσεω$ α$!λοα με τα &αρα%τηριστι%! $ωρίσματα πουαυτ(ς παρουσι!ου$-8#%ι!%α, -ο-πD-Στις μ(ρες μας &!ρη στη$ ε2(λι2η τω$ επιστημώ$ %αι τω$ $(ω$ τε&$ολοιώ$, οι!$θρωποι (&ου$ τη )υ$ατ0τητα $α ε$ημερωθο.$ α$α"ορι%! με τη$ επιληψία %αι $α εί$αι σεθ(ση $α βοηθήσου$ τους συ$α$θρώπους τους που (ρ&ο$ται α$τιμ(τωποι με αυτή, παρ(&ο$τ!ςτους ηθι%ή %αι ψυ&ολοι%ή υποστήρι2η ε$ώ παρ!λληλα οι (&ο$τες επιληψία μπορο.$ $αω"εληθο.$ &!ρη στη$ επιστημο$ι%ή (ρευ$α α$α"ορι%! με τη$ βελτίωση τω$α$τιεπιληπτι%ώ$ "αρμ!%ω$ %αι ουσιώ$-7ετ! απ0 αυτή τη σ.$τομη ιστορι%ή α$α)ρομή, θα προσπαθήσουμε $α )ώσουμε στη$επ0με$η ε$0τητα ($α σα"ή ορισμ0 της επιληψίας 0πως αυτ0ς (&ει ί$ει απο)ε%τ0ς απ0 τη$επιστημο$ι%ή %οι$0τητα ε$ώ επίσης θα α$α"ερθο.με σ.$τομα στα εί)η της επιληψίας %αι τα&αρα%τηριστι%! που αυτ! (&ου$- Η ΕΠΙΛΗΨΙΑ8Ο2ΙΣΜΟΣB  `&ου$ )οθεί αρ%ετοί ορισμοί ια τη$ επιληψία απ0 τους ει)ι%ο.ς προ%ειμ($ου $αμπορ(σου$ $α %ατα$οήσου$ τη συ%ε%ριμ($η $0σο αλλ! %αι $α ε$ημερώσου$ τοε$)ια"ερ0με$ο %οι$0- Η επιληψία εί$αι $0σος ή μπορο.με $α πο.με σ.$)ρομο 8)ι0τι τα αίτι!της εί$αι πολλ!Dτης οποίας τα συμπτώματα (&ου$ τη$ μορ"ή επα$αλαμβα$0με$ω$ 8).ο ή %αιπερισσ0τερω$ D επεισο)ίω$ με $ευρολοι%ή ή ψυ&ιατρι%ή σημειολοία %αι ο$ομ!ο$ταιεπιληπτι%(ς %ρίσεις- 8Πιπερί)ου ' a 3αρλοβασίτου M, 566X, 5EYD 5
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks