کاربرد نانو در تصفیه آب

Description
کاربرد نانو در تصفیه آب

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

American Literature

Publish on:

Views: 6 | Pages: 3

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  ب هیفصت   رد   ونان   درا بآ   َقذ   س   ْ   شتس همقم ه   شرهْ     . سا   یش   ٍصاا   ن   س   چْ   سغت   اّ      شت   د   ْ 9- 01 سه      ذسث   َت      شره   یُ   یسّٌ   ّسّ   ت   ًشا  . دعا   شرهَقذ   یاشت   ی   یُسُاس   ّ   اْه   یسّٌ   ْ   ّ   یسّٌ   دغص   ثل   صا   يْ   ؿْق   يا   س   ْ   یسّٌ   یُشتس  . ْؽ   ه      ّ   ٍؽ   شه   یصسّؾ   ّ   رٌف   یُ   ب   ّ   بآ   ض   ّ   بآ   ْ   خاس   ْ   یا   ٍش   ْ   اْه   ُ   دغذْر   ْ   ُشر   ْ  : صا   ٌذسثس   یسّٌ   يا   یُ   اْذ   ُسْغٌع . دعا   َرش   ساشل   تصسا   سْه   ىاشا   ره   م   یُ   ْآ   اْا   َت   َْذ   ت   ّ   بآ   َقذ   بآ   س   اص   یسوت   ٍص   هاْ   ىّص   ّ   كه   اْه   ؼُ   هؽآ   بآ   یُ   َ   َقذ   اُا   سّ   ىاٌچ   َ   َرؽز   س   ّاره   یِؽّس   ت   َ   ْتخثشذ   َاضس   اْه   د   ؼاضا   ت   ي  . ا   ٍْت   ْق   تل   اصٌ   ّ   ىْعاشر   صا   دعا   ص   ّ   ٍْث   ُ   َ   َقذص   یْتاْ   سره   یُ   ػّس   بآ   تٌه   َت   يٌع   خاض   ّ   ه   ّ   آ   اْه   َذصا . ْؽ   ٍرعا   ُ   َ   َقذ   س      ًرثغ   یُٌآشض   ًشاّ   بآ   َقذ   یاشت   ی   یُسُاس   ّ   اْه   یسّٌ   ْ   ّ   یسّٌ   دغص   ثل   صا   يْ   یُ   یسّٌ   ّسّ   ت . ْؽ   ه      ّ   ٍؽ   شه   یصسّؾ   ّ   رٌف   یُ   ب   ّ   بآ   ضس   ّ   ٍا   ساشل   ْ   شأذ   دذ   اس   یسّٌ   ّ   ْ   ره   یُ   ؼت   َ   دعا   ٍشرغ   ی   َت   یسّٌْ   ْِهَفش   س   ْ   یسّٌ   یُشتس   عسشت   َت   َمه   يا   س  . دعا   َر   عّ   یُشتس   دغص   ه   َو   صا   ره   یُ . نصاش   ه   بآ   دٌف لیف   نن   بآ   ىش   ت   ٍاشوُ   ي   ًرثغ   یُسؾ   ت   طْه   ضوعا   یُؾ   َ   هص   یه   رُ   َُ   َت   ىْعاشر   ْ   َسذقذشا   طْه   ضوعا   ٌآش   س   ت   سغت   یُسؾ   صا   ٍرعا  . ش   ه   صت   ش   ا   َعْذ   ّ   غت   ْثل   تل   یا   َ   ٍٌٌ   ىاش   ه   شقه   یژشا   اض   َٌضُ   دثغ   ىوُ   َت   يّ   ؽ   ه      سغت   د   ت   بآ   َِذ   َت   شٌه   َچعا   ت   بآ   َِذ   َر   س  . هآ   ه   ٍسوؽ   َتصا   ٍرعا   ياشتٌت  . ْث   َشف   َت   ىّشمه   یقرلا   ش   صا   ػّس   يا   صا   ٍر   َقذ   بآ   ن   ؼاضا   ىآ   ث   َت   ّ   شرؾت   بآ   ْ   خسل   ت   ها   ْه   خثشذ   شذ   ي   ز   فس   ىاضه   ت   ُؾشؾ      یصعا   یسّٌ   س  ) ش   سْه   یُسارعا   س ( بْه   ر   ت   ٍؽ . هآ   ه   سوؽ   َت   َه   تل   د . ؽ   َرٌؽ   ْعاشر   ْ   یُؾ   ىاْٌت   ي   سؾ   ت   طْه   ضوعا   یُؾ   ّس   ي   صا   س   ّ   سا   ساشل   ىْعاشراشرّا   ّ   طْه   ضوعا   یُٌاش   يت   ىآ   ؿاْ   َ   دعا   ی   ؾ   ٌآش   ىْعاشر   ْ ( ي   سؾ   را 01-1) ستیُ   َٌضُ   شذت   تصت   ّ   ي   سؾ   س   ىْو   و   د   َت  . ؽت   ه   ٍرعا   تل   ّ   م   ّ   و   َٌضُ   از  . ؽت   ه      ّ   ٍشؾ   یْذ   بغ   ّ   ٍْث   ص   وؽ   اْه   َت   ٌآش   يا   یسا   َ   ّ   ذووذ   سْ   سْ   َت   ُ   ؾ   ؿ   خاضِذ   و   َت  . دعا   شرو   ىآ    ىْعاشر   ْ   ٌآش   سْه   س  . ْؽ   ه   ض   ُؾ   شع   َت   دثغ   ُشر   ْ   سْه   س   دوُا   ضئ   َر  . ؽت   ه   شرو   طْه   ضوعا   صا   ةذاشه   َت   یژشا   َٌضُ . دعُ   ىْ   ز   س   یش   برا   خسلناشره   ّ   کص   َ  . ْؽ   ه   ؾذ   َ   ّ   صا   ًْوه   ىْعاشر   ْ   یُؾو   ه   َ   ّ   یصعا   و   ْْه   ساستش   ّ   ساست   ْ   ّ   س   ًْوه   ىْعاشر   ْ   یُؾ  . ُ   ه   ا   اس   نرغع   سؾ   شتاشت   س   د      س  . ؽت   ه   ساْرعا   یصغتش   َ   شت   آ   خثشذ   ًفْق   ست   ىّت   یُ   ْه   ز   س   فا   نغه  . ٌرغُشذ   ز   َ . ْؽ   ه   ز   ساست   یُ   َْ   ّ   ؾ   ع   يت   ذرعّشرا   یُ   ؼٌ   ن   شت      َت   ْ   خث   یا   َف   سه   یُ   نرغع   هؽ   ؽا   يا  . ش   ه   ٍرعا   ذّره   ؽا   س   یسذ   ْ   یُؾ   ٍصّشها  ْ   یُؾ   صا      شُ   ؽ  . ؽت   ه   یشث   ّ   یا   َْ   یا   َثَت   ّ   ؾ   ْ   طعاشت   ْ   ّ   ؾ   ْ   طعاشت    . ش   ه   برا   ىآ   شو   ّ   ٍصت   ىشت   ت   سْٌه : َو   صا   دعا   ٍؽ   َرش   س   َت   خثشذ   صا   عّ   ٍّه   ز   یاشت   ُشر   ْ  سْذشّضا   ّ   ىسْ   يصوع   يصاشذآ   َو   صا   ُ   ؼ   دآ   ز  ه   ساش   آ   خثشذ   زذاّشاشرذ   ّ   يذاّش   یشذ   شّش   ٌه   ثع   آ   ساش   خمرؾه   ٌ  ُ   ىرهْُ   َو   صا   بآ   آ   خثشذ   ت   اصٌ   ؼٌاّ   صا   ف   ث   خْقه   ز  رع   ّ   ُ   ىْذ   ز  ( ّش   ز VI ٌعسآ   ناسّا  )  ُ   ىْآ   ز  ُ   ىژْذ   ز   دام   نن   س   اْهْت   ؼٌ   نُ   شت   َت   سل   اْه   يا   ٍّ   َت  . ٌرغُ   یشذ   عّ   سغت   ْع   یاسا   گسضت   تا   س   اْه   ت   َغمه   َت   ٌاْذ   ه   اْهْ   يٌوُ  . ٌؽت   ه   ٍّ   خثشذ   ت   ِآ   ثشذ   ه   ؼاضا   سْٌه   َت   ره   وؽ   یُ   ٍّششو   ّ   دش   ت   دصت   تل   یُٌ   ىاْٌ ْراْاس   یُ   َرغُ   َت   وع   یض   یُ   ىْ   یاشت   ت   سغت   ترا . ٌآ   ه   سوؽ   َت   ه   ّ   آ   یُ      ٍرعا   ٍْآ   بآ   صا   آ   یُ   ٍٌآ   ز   یاشت   ّ   بآ   یصع   ـ   س   ه   صعا   ىاْٌ   َت   عّ   سْ   َت   ُ   ب   َرش   خسْف   َٌهص   يا   س   عّ   خممذ  . ؽ   هٍساْ   ذ   ٌتش   یُ   پْذ   ْ   شتس   َت   ىاْذ   ه   َو   صا   دعاٍٌه   يٌع   یُ   ىْ   ز   یاشت  Pb  Cu  Cd ز   یاشت   َذغ   ه   یُ   ٍّش   ت   ىاصْرچ    Pb يتش   ةشذ   پْذْ - ز   یاشت   نع   غا As ( V ُسْت   ْ  ) FeO ( OH )- ز   یاشت AS ( V  ) Cr ( VI   ) یُ   دْئصىْ   ْذ  NaP 0 ٌه   یعا   ه   یُ   بغ   صا   يٌع   خاض   ز   یاشت 3 Cr    Ni  Zn  Cu  Cd اْه   ْ   ذهّسآ   خثشذ   بز   یاشت   ىشْ   ٍش   آ   خثشذ   ّ   آ   خثشذ   ّ   آ   یُ   س   ساش   آ   اْه   بز   یاشت   ٌتش . ْو   ٍسؽا   ير   ٌه   یْم   ٌچ نارذ   ن  شع   خاس   ْ   ت   ٌعسآ   ز  ُآ   غا   خاس   ْ   ت   ٌعسآ   ز  ُآ   خاس   ْ   ت   ّش   ز  ُآ   خاس   ْ   ت      ّ   دث   ظه   ز  ُآ   خاس   ْ   ت   آ   خثشذ   ز  ه   س   يُآ   خاس   ْ   ت   ُ   ٍٌآ   ز     یضّ   خاسْ   ت   خاشر   ؼُ - ه  صٌشم   خاس   ْ   ت   بآ    ب و   ب هیص   رد   رس   نن ه   سرا   َ   فاْ   صا   یسغت   َ   ئآ   صاصاا   ُسْغٌع   عْذ   ّسصا   ٌرغُ   وذا      ْْه   ع   س   ْؽ   یشه   یص   جرعا   عٌؽ      یشغ   یُشتس   س   یژْْٌذْ . ْؽ    تا   س   َ   ُسْغٌعؽ   َرع   یشرهْْ   دعغ   صا   ااع   ّ   سا   ترا   شو   ساسْشت   یاٍٌُهْ   ُسْغٌع   شت   یژْْٌذ   ْ   شأذ   ياشتٌت  . ٌؽت . دعا   ٍشرغ   ّ   كو   ٍاٍصاا   ذ   دعا   ص   ٌؽْ   یْت   شرٌ   سْٌه   َت      سْ   َتشاضه   شت   ٌثه   ُ . ْؽ   ا   ٍؽ   شؾرٌه   یْتٍؽ   عٌؽ   بغ   حقذ   صا   ؽ   یُْت   س   یسغت   خثشذؼُ   خثشذ  : صا   ٌذسث   خثشذ   يا   َْو   سْ   َت  . اىْر      ُئآ   آ   یُعا   ىژّشر      شْ   حر . ُع   سْوه   ذسذ   یُسْغٌع   شا   یُ   ّشرا   ٌت   َ   یاه   ٍهغساّشه   عٌؽ   یاشت   ْؽّ   ُ   صا   ؽ   یُْت   خقؾه   يذ   ّ   عٌؽ   سْٌه   َت   ّ  ) یّس   ّ   بشع   ْه   ٌه ( هؽآ   بآ   س   يٌع   خاضٍؽ   ْذ   َرغتس   حه      س   ْْه   ه      ه      یت   س   ٍؽ   و   ست   ْهشع   ػّس   ُسْغٌع   يا  . اذٍع   ًرثغ   ّه   نُاش   رٌف   ب   ّ   بآ   د   س   خاشذ   یش   یاشت   اس   یا . سّآ  
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks