رويكرد دوفضايي به آسيب هاي مجازي و دين: نگرش ها و تجربه ها

Description
رويكرد دوفضايي به آسيب هاي مجازي و دين: نگرش ها و تجربه ها

Please download to get full document.

View again

of 34
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Taxes & Accounting

Publish on:

Views: 7 | Pages: 34

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
    ٍىفيد - طَيصپيا   ِرض   مَدزًو   ل   ترا   ي   هدپپ (4) ن   ي   ر  4934   3-47   ديرفيدآَزد : وََ رذ     : تف يرد   خي 23/21/241     : شزيذ خير  12/23/241   ٌذچ ِثسٖیا   ٍ   ٖٗ   بشا   بث   ٖشجؼ   ِچ   اٗا   ٕصبه   ٕبو   اثبک   ٖج٘ػآ   ٖػبؿٖه   بٗآ   ا   بْآ   ٍ   ٕایٗ    یشه   حَٌػ   ب٘ه   اَسِیثىبیجسا   ٖج٘یػآ   ٕبیّ   ؽی   بی٘ه   ٖشجیؼ   بٗآ   ٗ   ٕَػ   صا   زبٗ   ٕابهت٘یػآ   ِیث   بیّٕصبیه   ٕبیّ (  ثس   ٘شه   ِػ   ب٘ه   ا   َخٍ   ٕاٗ   ٌػ   ٍ  )  خ   ٍ   ٕبّب ٖج٘ػآ   ٖػبؿؽ٘ػآ   ِث   زجؼ   ٖػىبیجسا   ٕصبیه   ٕبیو   اثبیک   ٕایٗ   ٌیػ   ٍ   بّاَه   ا   َخٍ   ٕابه   یث   َه   ِبه   ٗا      ِک   زػا   ٖػبػا   راؤػ   قَ   ٖه   اَیْ      ه   یهصب٘   راؤیػ   یٗا   ِیث   ٖٗَیػبد   ٕایث  .  ٘یٗٍ   ٖیػبؿت٘ػآ   ِث   ٖٗبوٍ .  َث   ن٘ّاَ   ٕصبه   ٕبّٖٗبوٍ   نٗاابد   اشثا   ِبه   ٗا      ا ُبی   یٗا   یٗ      ٍ   ُیؿ   ٘ی٘جس   ؿٗجس   ت٘ػآ   صا   ِک   ٖٗبّٖیه   م   ٕصبیه   ت٘یػآ   ِث   ٖٗضای   ِیخَس   َیه   یّٖها   غذػ  .  ٘ِیثس   زیْخ   ٖبیـشکا   ٗٍ   بث   يث   ٔهبـػد   ٕبّٖیػبؿؽ   ٖج٘ػآه   ِبٌه   ٕاٗ   ٌػ   ؾػ   ٘ّ   ٍ   ٖج٘ػآ   ٖػصا   غد  .  َؿِثس   ٍ   ٕاٗ   ٌػ   ب٘ه   ٔٌثا   آ   ٍ   ٕاٗ   ٌػ   ٍ   ٖج٘ػآ   ٖػبؿػٖ   ِیث   بیٗبد     .  زی   یّاَ   ای   ٖػث   َه   ٖج٘ػآیخ   اَی   یبجه   ٕیثحٌهٔیـ   ن٘یػس   ِیث   ٘شه   ِػ   ب٘ه   يثاٍ   ٘٘جس   ٕاث   ٖٗَا   حً   ٘ّ   ُؿ   ٖیه   ا   ٘ؼه   ٔـ   ٗا  .  زاد   ن٘ّاَ   ِخَس   َه   ٕبّ٘شه   ب٘ه   يثاٍ   ٘ؼهاَیس   ٖبیـشکا   ٌه   ٍ   ٘ؼه   ٘س   ؽٍ   عبػا   ث٘یؼه   ی٘س   ٖَی   ؾّٍظید   َیث  .  زؼا   ٖبـشکا   ٘ؼه   ٔـ   بٗ   ٍ   ٖبـشکا یذ   نشاي   ؿ   ٖٗبوٍثس   ٖٗبوٍ   ت٘ػآ   ٕصبه   ت٘ػآ   بّ .  ت٘ػآ   ٖػبؿ      بشػاُـابْ   رببٌس   ُبـاا َؼ   ُؼٗَ      ssameli@ut. ac. ir     ـظد   ض   عبؿبػب٘ػصب   ٕبو   ٕباْس   ُبـا  3   يا   ِرض   مَدزًو   لس   تطرا   ي   هد (  پپ 14)   ن   ي   رُ   4934   فيد   مادارپ   ي   ىد   ا   رفر   مف  : ٍذذضَ ٖبشا   بش   زٗَ   ٕاٗ   ز٘         ٗ   بث   يجس   ُؿ   ؿ         ٖٗٖ   ٌ   ٖٗ   ٖا      زَ   آث   ي٘         صا   بْ      َؿشػَ٘دُ   ا٘د   َْ   ٕصب   ي٘      ٖٗض٘   ي٘   ٖٗ   ٕاٗ   ٗ   ٖٗَػ   صا  . زػات٘ػآ   ٘   ٖٗ   رابشا      ب   اا   ٕاٗ   َ   بث   يجس   ٖبشا   ٕبآ   ٕصب   غ «    ٕبو   اثب »       زػا   ُ   ا٘د   ٖسب    ش    ٗسصبث   ض٘ٖ   ؽس   ب   ٗاب   ٗا   ٖكا   ٔأؼ   ا     . َؿ   شاد   آ   صا   ٕبثا   ث   َؿت٘ػآ   ث   َسؾا      ؾ   ٗا  . زػا   ٕاٗ   ٌػ   بث   آ   ىبجسا      ٕصب   ٕبت٘ػآ   بث   اَ      ٖاٗا   اٗ   بؼبب      ٕ   ؟زػا   َچ   ٕصب   ٕبٖ   ٖثَچبچ   چ      ٕاٗ   ٌػ   بٗآ      ؟ا   عبا      َ   ک   ا   آ   اَست٘ػآ   ٘َس   بٗ      ٖج٘ػآ   لبب      ب٘   بٗ   ا   ٘أس   ٕصب   ي٘   ٕب   صا   شث   بٌ   َ   ؼ   ث   ٘س   ٗا   ٖٗاابد   ٗ      بآ   صاٗابٖٗبوؿ   ببؿا   اشثا   ؿبثٗبو   ٗاابد   ث   ٕاؿ   بَسد      بس   َؿ   بض   زك   ؽشؼ      َْ   بث   ا     . َؿ   بج   ٘س   ؼ   ُب   ٗارببجساشٗا   آ   اشا      ثبجسا   ٔجؿ   اَبْ   ٖسبا   ٕبو   ث   ٖص   ٔك      ٕٗ      آ   ََ   ٖٗب   بث   اَس «    ٕبو »  « صب   ٕبو » ٖص   ٕاث   ٗ   ٖٗبو   ز٘         ٕبو   ٗا  .    بٗ   آ   صاآ   ا   بؼاُصا   ُب    شػا   ؽشؼ   ٓٗاض      بث      بْ   ٗ   يٗاؿ  . زػاٕبببجسا      ربا   ٕبؿ   اَث   ٕشـ٘ث   ةبشؿ   صا   ٗث   صب٘   زػاُصبس   ٕَاٌ   ا      ؾ٘د   يٗاؿ      بْ   ٓٗآ      يٗاؿ   ٗا   ث   ُب   ٕاث   ٕاٖ . ٖٗاابد   ُب   بث   ا   صب٘   ٗا « بْؿ »  « ٗبوبْ   ؿ » اَس  . َ   ٘َسصبث   بْ   ٗاابدؿٗبو   ؿب      بث   ٘ا   ٕاثث   ٕااَ « بْؿبْ   ٓٗآ      ب »( ب  2831-   ا 96.) َ   ُب   ةبش   ٖبشا٘ا      ٘٘س   ٖٗاابد   ٕٗَلس   ٔئاا   بث      ؿ   ؽس      ؿ   ٕب   َْ   ث         صا   بْ « صب   ز٘ا » 2       « ٗض٘   ز٘ا » 1   بٗ     دکيرفيدس َزجد :  گوَجَ   37   ثٖسبج « ش٘ا   بْ   ؿ » ُؿاَ   بث   ٕٗ   ٔب  . َؿ   ٘٘جس   زػا « بْؿاٌها   ٖبْ   ٔب      ب »(  ٖب 2831-  ة 248      )    ث   ٘ػ   حبچ   ث   ٖبشا   َ   ٔب   ٔبل٘ػآ   ٖَػبؿ      زؿا   َسٖبْ   ٕبو   شؼثؿ٘ػآ      ٖػث   ا   ٗ   ٕب . َٖبْ      ُب   ٗا   ب٘ث   ه   ؿ   اَ   ؽس   ب   ٗا   ٔ   ؿز      ٕ   ٕبػبؿ   ا   ٗ   بْ   ا   َ   ٘أس   ز   ث   رببٌ   شؼث   بٗ   ٔ٘ص   ؽ   ُب      ا   ٕ   ٖسَس   ٘   َ آت٘ػآ   ْ   ٕاث   ٖٗَاٗبو   بْ   صا   ٖؿب   ٕببْ      ُؿٕبو   ؿث  . َؿ   ئاا   ٖص      ٖٗاابد   ُب   ٗا   ب      ٗا   بج   ش   ربَه . ز   ا   بٌ   َ   ٗبو   ٗاابدؿبْ ( ب  2831-   ا 07   2831-  ة 2482838-   ا 27   2838-  ة 2   2834 41   1774 .  90) بج   ٗا   ثٖ   ٘أس   ٘ا   ْٗاابد   بث   ٖبشا      ٕ   ٕبس   ٕبٖبْباصب   بْ   ک   ٕبْ   ٖا   بْ   ْ  . زؼ٘   ٗدبْ   ٔبٌ   غبث      ٕبٌ   َ   ٗ   بش   ا   ُب      بٌ   ٖا   بْ   ٕب٘ش   ث   َس   ث   ٕصبٖ   ْ (  ٖب 2839 4.) اربج   ث   بٗ   ب٘ش   زػا   ص      ٗاؿصب   ٕبو   ٖػبػا   ٕب٘شا   س ٖجؼ   ٖشبؿ   بث   بس   ٘   ا   َس   َ٘س   بو   ٗا   ٖكا   اَ   ث   زجؼ . َؿ   ئاا   ٖ٘ك   ٕبت٘ػآ   ي٘   ث   اا   ٕب٘شا   ث   اشثا   ب   ٗا      ُب   ٗا   بثُب   ٕصب   ٕبٖشؼٗجس   غذػ      ٕصب   ت٘ػآ   ٕبو   ث   بػبؿگَبآ   ت٘ػآ   ٖش٘      ٖسا   ٕب   ٕَ      ٖؿ   ٘س   ث   غذػ      ز   اَ   ا   ٖػث   َ   ٕصب   ت٘ػآ   ُا   ٕاٗ   َٌػ   ٘ث   ٔٌثا   ث      ؿ   اَ   شاد   ٖا٘   بٌ   ٗ   ٕبت٘ػآ   ث   ؾٗاٕصب   ٕب   َس .  4. آ   ي   یز   یف   یَافز   یَ « ٘شا » 8   ب   ا   ٘أس   زس   ا   ض٘چ         زػاَ   ٖٗب٘شا  .  « ٗػو   ؿ »   « ٘ا »   « ئا   ٖػشػ   ز٘ثب »   « با »  « بصا »   « ٖبْ  3   يا   ِرض   مَدزًو   لس   تطرا   ي   هد (  پپ 14)   ن   ي   رُ   4934   َث »   « َث   بػ »   « ٗبصبث   ٕبو      ز٘ا   ؿٗـسؿ »  « بػچاَث »  ٖص      شؼ   بو   ٗا   ٕب٘شا      صا      بْ   ٘   ٖ   ا   ٘أس   زس   ا   ُصا   ٖٗبو   ٖصٕبو   بو   ٗا  .  « ػ ». زػا   ٗ   ٓصاا   ث   بْس   آ   ٗ   ٕَػ   ث   ب٘   ٕَػ   ٗا   صا   بشا   زػ   ٗ   بْ   ٖ   بص   ٘ٗ   ي٘   ث   ٖٌ٘   صا   ز   ٕبث   زػ   ٕصب   ٕبو     . ث   ا   اا   ب٘شا      ٗ   يٗاؿ   بث   ٘جٌس   ٕاث   ٖشك   بْس      زػ   ٗا  . ٕصب   ٖ   ٕبو   صا   زصب   ٖبْ   ٕبو   ثٗد   ٕاا      ث   ٕبت٘ػآ  . ا   َ   ض٘   اا   ث   بو   ٗا٘ػآ   بو   ٗا   ٕب . شؼ   ٖآ      ٗػ   ٕت٘ػآ      ٖشػ   ز٘ه   كبٗ . ؿبث   ٘   ٗ   بْس   زػا      بو   ٗا      ٓبث « ٘ا » جؿ   ب   ٖشؼ   ٔلـ   ث   ٗبث   ض٘بجسا   ٕبزػ      ٕاضاصب   ٕبو   ٕاضاجؿ   ب   ٖشؼ   ث      ٕبزشٗا      ة      ٖبشا      ٖبؼا   ٖبجساجؿ   ٗا  .    َس   َؿٕبَث   ٘ا    بث   ٕصب   ٕبو      ُشؼٗد   ؿ   َٌػ      بو   ٗا      بٖ   َبَ . َؿ « ػشػئا » صب   ٕبو   ٖػبػا   ٕب٘شا   ٗ   صا   ض٘ . زػاٖٗض٘   ٕبو   اَ   َج  . زػا   عشػ      ـ٘   ٖٗبو   ٕصب   ٕبوبص   بصبس   ب٘    زػا   ُ   ئاا   بو   ٗا      ٖػشػ   صا   ٕا « ب٘ 14       » 4   ت٘ػآث   ض٘   بو   ٗا   ٕبٖػشػ   ٘   صا   ٖؿب   بو   ٗا   ٕبٗآث   صا   ٖٗ   اَ  . زػا   ٖئا   « با »  « بصا » ٖص   ٗ   ٕبو   ٖكا   ٕب٘شا      صا   ض٘   َثُؿ    ٗسصبث   بْآ   ٘أس   زس   ض٘چ         شؼ      زػاصب   ٕبو  . َؿٗٖث   ٕبوػا ( ب  2839 44.) ث   ُصبا   بو   ٗا   َث   ص   ٖٗض٘   ٕبو   َ   ا   آثب   صااصاا   زػا   ٕ٘ز٘     . ٘   ٕ٘ٖ   ا   بو   ٗاٕبو      ب   َ   اَسٗطََدَس   رَك   ث   ٖٗض٘صااٕ٘َ ( Mihalache, 2002, p.293 .) ز٘   ٔػَس   بث « ب » ث « و » بص   ٘ث   ضٗبس      ٖسبج   ث   بٗ      ٗػ   بص       « بشا   ٖبض » ٕبو      ت٘ػآ   ٘ث   ٕ   رب    سصب   ٕبو      ت٘ػآ      ٖٗض٘   َ   ث   ٕٗآ (  ٖب 2839 4.)  دکيرفيدس َزجد :  گوَجَ   33   صب   بص   ا٘د   بجٌا   َ   زػ   بث      زػاث   بٖآ   رَكٖ   رَك٘ ( Zancheti, 2002, p.33 .) رببجسا   ش   زػ   زّ   ث   بو   ٗا   ث   ٖسبج «    ىبجساهب   ب » بٗ    «    رببجساا » با   ٗ   ٖٗَػ   صا   ٖػشػ   صَ   ث « ٗ   ٕببو » ث   ب      بصؿ   بػا ( ب  2838  ؽ   ة 2.) ٗض٘   ٕبو      بص   َْ    ث   ٕصب   ٗ   بث   ٕبشبػ   رَكٗزػا   رب    ش (  ٖب 2839 44.)« َث   ٖبْ ». زػا   بو   ٗا   ٖسا   ءضث   ٖ   ٕبٗآ      ٖبْ   ٕبٗآٗ      ٗ   ٕبو   ٗا      رؿة   ٗُؿث   ٕصب   ٕبو      اا   ٖٗبو   ُب   بث  . ا      ا   َب٘   آ « بْٕصب »  « ٗض٘    » ب    س  . شؼ   چ   ٕبلشا      ٖبشا   ٖ   ٕبٖٗض٘   ٕبو   صا   ش   بو   ٗاث   ٖ   ا   َٗا      ز   ٕبث   زػ   ٘   ٗ   بث   ٗػ   ٖٗبؿآ      بواَ   بٗا   اا   ٕاث   ٖسـ   ب .  « بػَث » صب   ٕبو   ٓَبث   ٕب٘شا   صا   رببا   صا   ُ   ب    شػا   صا   ٖثبس      زػاٖ   ٗػ   ز   ٕبو   بو   ٗا  . زػا   بو   ٗا   ٕباضثابْ   ٖبا   ٕصب   ٕبو         بْس     . زػا   ٖبصابٗ      ربا   ث   زػا   بػزبػ   صا   ض٘   ربابا      ث   ز   ٕبث   ر  . زػا   اَث   ٖٗبثٖ   ا   بو      شؿا   بٗ . زػا   بٗآ      ٕث   ٘   بث      اٗا      ٖبص       « ٘ا   ٗـس » ا   ٕا   ث   ُبؿاظٗ   ٘أس   زس      صب   ٕبو   ٖسا   ٕبُٗد   َش   بو   ٗا   ربس      اا   ب . َؿ « ؼاص »( Zaleski, 1997 ) ةبش    « صب   ٕبو    »    صب   ٓؿس   ٕبو      زػا   ش   ٖسب    ش   ز٘ا   ٖ   شٗض٘   ٕبو      ز٘ا  . بث      ا   ٖكب   اس      بثه   ٖص   ٕبو   ز٘ا   ربلش   ٕصب   ٕبو   ٖ      ٖ٘   َٌػ      ز٘ا   ٗا   ٘َسصبثٖ   ٖسا٘٘س   ؽَشػ   ٖٗض٘ زػا   ز٘ا   ب   ُؿ٘َسصبث   ز٘ا   ٗا  . َؿٕبو   ٌ   بث   بااا   بث   َث      ٕشـ٘ث   ر      رؿ   زػ   صا   ٖٗض٘زػا   اَث ( Ameli, 2009, p.45 .)« بػچاَث » ْ   صا   ٖٗٗسبػ   ٕبو   ٕب٘شاابػچ  . زػا   ٗ   ٖـثا   بو   ٗا   َث   ٕا   ا   ؿ٘   رؿ   ٘ث   ؾٗاضا   ٕ٘ـچ   َٗا   ٕبث   ٖـثا  . 
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks