Νέα Προκήρυξη θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ για το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» με ειδικότητα ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤ

Description
1 θέση ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΥ για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ.Χατζηκωστα».

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  1 ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ   ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ   Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.   Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 10433 Τηλέφωνο : 213216-1207,1227 ,1223 ,1218, 1224 Fax: 2132161906 Email: dpnp_a@moh.gov.gr Αθήνα, 3 /4 /2018 Αρ. Πρωτ.Γ4α/Γ.Π./ 25794 Σχετ.Γ.Π.24644   Προς :  Όπως ο Πίνακας Διανομής   ΑΠΟΦΑΣΗ   Θέμα: Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.    Έχοντας υπόψη: 1.   Τις διατάξεις:   α) της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του ν.2071/1992 (Α΄123) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του   άρθρου 35 του   ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α’) β)Του άρθρου7 και του 8 του ν.4498/2017 (Α΄172) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου ένατου του ν.4517/2018 (Α΄ 22) γ) της παρ. 4 του άρθρου 49 του ν.4508/2017(Α΄200)   δ) του άρθρου 43 του ν.1759/1988 (Α΄50) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4461/2017   (Α΄38)   ε ) του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει   στ)Του Π.Δ/γματος 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»  2.   Την υπ’αρ.Υ25/6 -10- 2015 (ΦΕΚ2144 Β’) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση   αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη»  3.   Την υπ’αρ.Γ4α/Γ.Π.οικ.4044/17 -1- 2018 116 Β’) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.» (ΑΔΑ 6ΔΔΙ465ΦΥΟ - Ν70) όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθμ.Γ4α/ΓΠοικ.13274/13 -2- 2018 (548 Β΄) όμοια (ΑΔΑ6ΚΓ465ΦΥΟ - ΕΙΣ)  4.   Την υπ΄αριθμ.Γ4α/Γ.Π.οικ.13273/13 -2- 2018 (621 Β΄) Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία προκήρυξης θέσεων ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. »  ( ΑΔΑ ΩΑΚΓ465ΦΥΟ - Κ5Κ)  5.   Την υπ’ αριθμ.   Γ4α/Γ.Π.οικ.20585 /9-3- 2018 εγκύκλιο σχετικά με τη διαδικασία προκήρυξης και υποβολής υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. (ΑΔΑ ΩΝ2Φ465ΦΥΟ - 1ΘΖ)  6.   Τα αιτήματα των Διοικήσεων των Υ.Πε για προκήρυξη κενών θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.   7. Τα έγγραφα των Διοικήσεων των Υ.Πε.   με τα οποία ζητείται η έγκριση προκήρυξης θέσεων που   είχαν προκηρυχθεί και απέβησαν άγονες   Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ο Υ Μ Ε  1.   Την προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω επί θητεία   θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. των Νοσοκομείων και   των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας   ανά Υγειονομική Περιφέρεια ως εξής:    2 1η Υ.Πε.   ΦΟΡΕΑΣ   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   ΒΑΘΜΟΣ   ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ  1 Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» ( ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»)   Παιδοψυχιατρικής (για το Κοι.ΚΕ.Ψ.Υ.Π.Ε στην Παλλήνη)   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄  2 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β ' 1 2 Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.   ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄  1 3 Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ»   ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας)   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄  1 4 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»   ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (για το Ψυχιατρικό Τμήμα)   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄  1 2 η   Υ.Πε.   ΦΟΡΕΑΣ   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   ΒΑΘΜΟΣ   ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ  1 Γ. Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ»   ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β'  1 2 Γ. Ν. ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.   Ν. Κ. Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» Γ. Ν. Κ. Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ «ΡΟΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»)   ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄  1 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄  1 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄  1 3 ΓΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ»   ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (για την Ειδική Μονάδα Παιδοψυχιατρικού)   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β'  1 4 ΓΝ ΒΟΥΛΑΣ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ»   ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (για το Κοι.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε. Νέας Σμύρνης)   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β'  2 5 Γ. Ν. ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»   ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας)   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β'  1 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας)   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β'  1 6 Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»    –   Γ.Ν.Δ.Α. «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» (Οργανική Μονάδα έδρας «ΝΙΚΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»)   ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β'  2 7 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ   ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου)   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β'  1 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου)   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β'  1 8 ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»   ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄  1 9 Γ.Ν. - Κ.Υ. ΙΚΑΡΙΑΣ   ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄  1 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄  1  3 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄  1 ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄  1 10 Γ.Ν. - Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ   ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄  1 ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄  1 11 Π.Π.Ι.ΜΕΓΙΣΤΗΣ (ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ)   ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄  1 12 Π.Π.Ι. ΤΗΛΟΥ   ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  1 13 Π.Π.Ι. ΣΥΜΗΣ   ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄  1 14 Π.Π.Ι. ΧΑΛΚΗΣ   ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄  1 15 Π.Π.Ι. ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ   ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄  1 16 Π.Π.Ι. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ   ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄  1 17 Π.Π.Ι. ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ   ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ  1 18 Π.Π.Ι. ΛΕΙΨΩΝ   ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄  1 19 Π.Π.Ι. ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ   ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ   Α΄  1 20 Π.Π.Ι. ΣΙΦΝΟΥ   ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄  1 21 Π.Π.Ι. ΔΟΝΟΥΣΑΣ   ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄  1 22 Π.Π.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ   ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄  1 23 Π.Π.Ι. ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ   ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄  1 24 Π.Π.Ι. ΑΝΑΦΗΣ   ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄  1 25 Κ.Υ. ΕΥΔΗΛΟΥ   ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄  1 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄  1 26 Γ. Ν. ΣΑΜΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»   ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄  1 27 Γ. Ν. - Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ   ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄  1 3 η   Υ.Πε.   ΦΟΡΕΑΣ   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   ΒΑΘΜΟΣ   ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ  1 Γ.Ν.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ   ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β'  1 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας)   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β'  1 2 Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΕΔΕΣΣΑ)   ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄  2 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄  1 3 Κ.Υ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ   ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’  1  4 4 Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ   ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄  1 5 Γ.Ν.Θ. Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ Ν.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ «Γ.   ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ) ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄  1 6 Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ)   ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’  1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’  1 4 η   Υ.Πε.   ΦΟΡΕΑΣ   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   ΒΑΘΜΟΣ   ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ  1 Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ) ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄  1 2 Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ) ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄  1 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ορεστιάδας)   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β'  1 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ορεστιάδας)   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β'  1 3 Γ.Ν. ΚΙΚΛΙΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ   ΚΙΛΚΙΣ)   ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β'  1 4 Γ.Ν.Θ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β'  1 5 ΓΝΘ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ   ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ    Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ή   ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ−ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ   ή ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή   ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ (για τη Μονάδα Υπερβαρικής Ιατρικής ) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄  1 6 Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ   ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄  1 5 η   Υ.Πε.   ΦΟΡΕΑΣ   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   ΒΑΘΜΟΣ   ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ  1 Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ –   Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»)   ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας)   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β'  3 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας)   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β'  1 2 Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ –   Γ.Ν. Κ.Υ.   ΚΑΡΥΣΤΟΥ –   Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑ ) ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας)   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β'  1 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας)   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β'  1
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks