الحقوق والحريات من منظار الامام علي (ع)

Description
مفهوم الامام علي ع عن الحقوق

Please download to get full document.

View again

of 31
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 7 | Pages: 31

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
                   7                         pbíČ  ‹¨aë ÖìÔ¨a  kÛb ïic åi ïÜÇ ŠbÄäčß åß  :  æbã⁄a ÖìÔ¨ ï¾bÈÛa æýÇ⁄a Éß òãŠbÔ¾bi   K         ‡îè¸@ @                                                                            K                             F    E                          _       _             K                                K                          7   ؛                           K                      :    ÞČ ëþa@szj¾a@ZÖìÔ¨aZ@ @         W   W         W                                )( K             W                               )( K           W      )( K             K          K      _            _                       ؛            ؛                                 K                    K                                F ٦٣ E              W                   K        W ؛                                                               ؛     W                            )( K                    F ٧٣  E                     W       K  ?          _        _     W          W                           W                              K                    W ؛                                      K    W          ؛     K    W   1  _                        ٢٥ K 2  _      FE WK 3  _                 _      _   ٩٥ K 4  _          ١٠ K                       ؛     W       W    ؛          ? )( K                           W            W                           K         W                          W                        K              W                 W  ١                      K  ٢                     K  ٣  _                           ؛           W                W   K  ٤          W                           K                           K                                                         K        W         7 W           7                     K   7                       W                               . KK   K                                               K                                                 K         7 ? W           ? )( K  5  _            ٩٣ K
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks