प्रशिक्षण अनुभवातून सुधारली शेती

Description
agriculture

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 8 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
   प   रशकण    अन   भवत     न स   धरल  त  ...  ड  .  दप म    ळ ह प    यमय व!य यवसय रतत  .  व!य यवसय स#भळत $य# न स#%ल श&'(तल न ल) (  त  .  ड    %व  )  य*ल वशडल+पश&,त तल नव शद द य- प   रय$न ल .ह .  स   धशरत त# त   र- वपर रत तमय व%ळपण &पल .ह .  स#%ल श&'(तल ड    %व ह अव/,ण%   र0त तल      . अलड    य तल    1  यत सरर शस# -न य+&न# - पण श2र'यन पशरश0*त  हळ     हळ     3दल     ल%ल .ह .  य पशरसरतल न ल) %वमय ड  .  दप र# %रव म    ळ य# - त .ह .   तशवस33त मशहत दतन  ड  .  दप म    ळ 4हणल ,   .म- वशडल+पश&,त दह 5र त  . .म- भ% श&रयत अस'यम    ळ 6वर  ,  स+य3न य ह# %म  शप#त     न अपशकत 7$प8न शमळत न हत .  म शयस9 प    यत #ड    - ह+त+  .  म प    यत 5म  .  ड  . (  ह+शम:प   ;*  )  ह शकण प     ण, ल .  प    यमधल वर& पशरसरत म .शण म<य ड1=र प$नन दव>न स    ? ल  .  हळ     हळ     व!य यवसयत श0*रवल+  .  ह रत असतन तशवस- शनय+&न ड+@य#सम+र ह+त-  .      =    #3- शमळल स*  Aर- पशरश0*त 3त- अस'यन Aर- .श*, &33दर ड  .  म    ळ य# Bयवर- ह+त  . अह पशरश0*तत त स   धरय-  शनय+&न स    ? ह+त .  य33त ड  .  म    ळ 4हणल ,   प    ण य*ल दव>8यBय य%   रत म    ळ 0वतC तमय यव0*पन रण 1य  न हत .  तरह दव>8यBय म&Bय म+@य वळत म तशव/य नवन मशहत Aयस स    रवत ल  .  प    यतल तर  शमत   र# Bय मदतन अन  श9ण भ= शद'य  .  पशलह7समधल त- अDयस ल  .  यतल प   रय+%ल तEय# Bय तवर &Fन अड-ण .शण स   धरण सम&व     न A त'य  .  $यत     न .प'य  तमय +णत 3दल रत यF त+ य- अ# द& 3#धल  .  य  3दल33त म     =    #3तल सद0य# --, ल  .  पर# त    ,   ततल नवन प   रय+% Aरतल ल+#Bय प-न पडतल   ,  ह भत ह+त  .  य0व Gल+ नह  ,  तर प    8ह 3    ड$य- पय >+लत  , अ अव0* ह+णर ह+त  .  पर# त    नवन त# त   रHनBय अवल# 3न  तमध     न .श*,  7$प8न वI     त ,  ह     =    #3तल सद0य#Bय लकत .'यन स# मत शमळल  .  $यत     न- पशलह7समधल 2    लत- स# 'पन .रल .ल  .  पशलह7स- ल 7भरण JC -# %'य &शमनत पशलह7समधल  तस9 AरBय सद0य#- सहमत न हत  ,  $यम    ळ ड1  =र#न दड 5र >डळ &शमन- शनवड  ल  .  पशलह7स 7भरण33त ड  .  म    ळ 4हणल ,   म पशह'य#द >->ळKय#न भरल 'य &शमन- सप=रण ल .  5  5रप LM %    # 9    क त   रत पशलह7स 7भरण- शनय+&न ल .  वस %    # 9    क त   रत त#3ड मत .शण  ण>त 3ह ?न .ण     न शमसळल .  -# %'य द&,- सशह$य वप?न पशलह7स- 7भरण ल  .  7व,शरत LM %    # 9    &% त ततळ रय- शव-र ह+त  .  पर# त    >डवर  %द श=णर नह 4हण     न 5 ल> NM ह&र शल=र स9वण कमत असल ल हOद 3#धल  .  शवहर  ,       पनशल .शण ल यBय  पयन हOद भरल &त+  . अस 9    वल  त- शनय+&न JC  पशलह7स 7भरण- शनण,य A त'यन# तर त+ य0व रण %र&- ह+त .      =    #3य मदतल ह+त ;  पर# त    महPव- भ     शम ड1  =र# -  ह+त  .  प शनय+&न33त ड  .  म    ळ 4हणल ,   &     न LMQR मय पFस य यBय अ%+दर पशलह7समय य+Kय .र- >त  -  मत शम   रण- व2 तयर ?न &र3 रBय सह &त# - र+प लवल  .  %'य तन व/Sपस     न पशलह7समय सह र# %# Bय 2     ल#-  7$पदन स    ? .ह .  &र3 र र+प# - ल%वड यवश0*त Gल  .  श93 शस# -न ल .  म न -    त दर शनवर रत   र %वड    य त+  .  रशववर शदवसभर प पहण ?न त6H# - स'ल AFन पण यव0*पन- वळपत   र  ,  ड  -  र+%Bय प   रद   भ,वन    सर 2वरण-  शनय+&न ?न रशववर स#यळ प    यल परतत+  . .&ह दर रशववर प यव0*पन- प    Iल .9वTयतल शनय+&न     =    #3तल    सद0य#  --, ?न ल &त . अनवळ %वड- प   रवस म द    - श#व 5स= 3सन ल  . .त -र- %डन &त+  .  % 'य तन व/Sत पशलह7स- शनय+&न यवश0*त Gल .ह .  $यम    ळ 5>! .9वTयल %व &ण ल#3ल तर 3#ध      स%र ह म<य  --, रतत  .  तस -  ,  शप#-  ह=    सUपवर 2+=+ =तत  .  $यन    सर म त6H# - स'ल A Fन म%, द,न रत+  .  2    ल#Bय शव   र-  &33दर प    यत म<यड    - .ह .  शप- .श*, तळ3# द ड1=र# न =    +र 9    वल .ह ,  $यम    ळ अशतशर1त >-, मय,द त .ह .  य33त ड1=र स# %तत  ,    &र3रBय 5 Gडल व/,त VM त NM 2    ल शमळतत  .  म प    यतल यपर 3#ध     न A तल .हत  .  सरसर 5 2    लस L . WM त R  Xपय दर शमळत+  .  सण  ,  शदवळ  ,  लKन सरYत प- Xपय#Bयह प    I दर &त+  .  >-, व& &त व/,भरत मल तन ल># - सरसर न2  शमळल .ह .  हवळ न    सनह स+सव ल%ल .  पशह'य# द म म    # 3Y  ,  हदर3दल 2    ल प9वय-+  ;  पर# त    2सवण      G'यन .त  प    यमय शव   र- शनय+&न &मल .ह .  %वड     न भ&प'यBय %डत     न म%णन    सर 2    ल# - 31स प   ; श#% ?न मG 3#ध      स%र ह  2    ल प9वतत  .  म यपEय# 3+ल     न शव   र- शनय+&न रत+  .  तशवसBय शद न JC तशवस33त ड  .  म    ळ 4हणल ,   2     ल ततल 7$प8नत     न म 7व,शरत  त शवशसत रयस स    रवत ल  .  सय LM %    # 9     पशलह7स  ,  तन 5र Fस  ,  द+न 5र -र शप .शण 7व,शरत क त   रत पयBय 7पलZधतन    सर ह# %म शप#- ल%वड असत .  7सल श93 शस# -न ल .ह .  प[= प\तन Fस ल%वड .ह .  प-=- .B]दन .ह .  प     व) 7स- 5र RM =न 7$पदन ह+त , .त ^M =न# वर प+-ल .ह .  सय प- 4ह .हत  ,  $यम    ळ तल प    रस  ण>त शमळत .  द   ध- शव   र %वतल ड   अरमय ल  &त .  स   धशरत त# त   रH- अवल# 3 'यन प 7$पदनत वI G'यन .श*, श0*रत य F ल%ल .ह .      =    #3ल शदल प   रशकण JC ड  .  म    ळ य#न .Y  ,  वडल .शण भवल ._= %वतल पशलह7स असणEय तEय#Bय तवर द+न शदवस प   र$यक प   यव0*पन- प   रशकण शदल . भवल प    य&वळल 5 पशलह7समय LM शदवस प   रशकणस9 9    वल .  $यम    ळ सवSन पशलह7स-  द>भल  ,  2    ल#- य+Kय यव0*पन  ,  2    ल#- त+डण  ,  31  समय प   ; श#% `$यद म# - -#%ल मशहत Gल  . .त वडल र# %रव  म    ळ  , .Y सO  .  य+द  , भF स%र ह पशलह7स- &33दर स#भळतत  .  पशहल प   रशकण  ,  म% तल स    रवत JC पशलह7समधल 2     ल  त ह स# 'पन शनशa  -त G'यवर ड  .  म    ळ य# न दव>न 3# द 9    व     न तळ%व दभड    य*ल हश=,'-र  =   र शन# % सb=रमध     न दह शदवस# - प   रशकण प     ण, ल .  2    ल#Bय &त  ,   यव0*पन  ,  शव   र य#- प     ण, मशहत A तल  .  ह पशलह7सन भ = द Fन प   रय+%ल तEय# - न2  -  त+[य- अन   भव &ण     न Aतल .  $यम    ळ प   र$यक  तमय य णEय अड-ण अ%+दर सम&'य  ,  $यवर मत रण स+प Gल .  स# प, JC ड  .  दप म    ळ JC cVQLMLddLL
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks