ფსიქოლოგიური კეთილდღეობის განმსაზღვრელი ზოგიერთი ფაქტორის - ტურაშვილი

Description
ფსიქოლოგია

Please download to get full document.

View again

of 221
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 15 | Pages: 221

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  ფსიქოლოგიურიკეთილდღეობისგანმსაზღვრელიზოგიერთიფაქტორისკვლევაქართველსტუდენტებში თამარტურაშვილი სადისერტაციო ნაშრომი წარდგენილია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტზე ფსიქოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების მოთხოვნების შესაბამისად   სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და ხელოვნების ინტერდისციპლინური სადოქტორო პროგრამა სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფესორი მარინე ჯაფარიძე ილიასსახელმწიფოუნივერსიტეტითბილისი 2014  I განაცხადი როგორც წარდგენილი სადისერტაციო ნაშრომის-“ფსიქოლოგიურიკეთილდღეობის განმსაზღვრელი ზოგიერთი ფაქტორის კვლევა ქართველ სტუდენტებში“ავტორი ვაცხადებ,რომ ნაშრომი წარმოადგენს ჩემს მიერ ორიგინალურნამუშევარს და არ შეიცავს სხვა ავტორების მიერ აქამდე გამოქვეყნებულ,გამოსაქვეყნებლად მიღებულ ან დასაცავად წარდგენილ მასალებს,რომლებიც ნაშრომშიარ არის მოხსენიებული/ციტირებული სათანადო წესების შესაბამისად.თამარ ტურაშვილი04.03.2014  II ფსიქოლოგიური კეთილდღეობის განმსაზღვრელი ზოგიერთი ფაქტორის კვლევაქართველ სტუდენტებშიაბსტრაქტი ბედნიერებისკენ სწრაფვა წარმოადგენს ადამიანის არსებობის მთავარ მიზანს,უამრავიკვლევებია მიძღვნილი ამ ფენომენისშესასწავლად მთელსმსოფლიოში.ბედნიერება,ცხოვრებით კმაყოფილება,სუბიექტური კეთილდღეობა და ფსიქოლოგიურიკეთილდღეობა ეს ის ცნებებია,რომელიც ასოცირდება ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან.ფსიქოლოგიური კეთილდღეობის ფენომენის პოპულარობის და გვიანდელი მოზარდისფსიქოლოგიური ჯანმრთელობისათვის მისი მნიშვნელობის მიუხედავად,საქართველოშიპირველი კვლევა ამ მიმართულებით პროფესორ ნათელა იმედაძის და ლელაქსოვრელაშვილის მიერ ჩატარდა2003წელს, 14-19წლისქართველ მოზარდებზე.ჩვენი კვლევის მიზანს ისახავდა ფსიქოლოგიური კეთილდღეობის სტრუქტურის შესწავლაქართველ სტუდენტებში,რომელიც გაანალიზებული იქნა სტრესის დაძლევის სტრატეგიებთან(ქოუფინგი),დეპრესიისა დაპიროვნების კეთილდღეობის კორელატებადმიჩნეულ ზოგიერთ ისეთ მახასიათებელთან მიმართებაში როგორიც არის:პიროვნულიზრდა,ცხოვრებისეული მიზნები,ავტონომიურობა,თვითმიმღებლობა,გარემოს მართვისუნარი,პიროვნული ურთიერთობები,ასევე ვიკვლიეთ სოციო-დემოგრაფიულფაქტორების და აკადემიური მოსწრების მაჩვენებელთან მისი მიმართება.კვლევაში გამოყენებული იქნა ქეროლ რიფის ექვსგანზომილებიანიადაპტირებული კითხვარი( Carol Ryff, 1995, University of Wisconsin, range1-6Scales of Psychological Well-Being ).კითხვარი შედგება შემდეგი სკალებისგან : ავტონომია  ,  გარემოს მართვისუნარი  ,  პიროვნული ზრდა  ,  პოზიტიური ურთიერთობები სხვებთან  ,  ცხოვრებისეული მიზნები და თვით აღქმა  .ენდლერი და პარკერის კითხვარი CopingInventoryfor Stressful Situations (CISS) , (Endler & Parker,1990 )და დეპრესიის საზომიკითხვარი,რომელიც ბერნის უნივერსიტეტის მიერ იქნა შემუშავებული დაადაპტირებული ქართულ პოპულაციაზე2003წელს პროფესორი ნათელა იმედაძისა დალელა ქსოვრელაშვილის მიერ.შედეგებისდამუშავებისადაანალიზისდროს  III გამოყენებულიიქნასტატისტიკური პროგრამები SPSS 20 , SPSS AMOS 20 დაპარამეტრულიდაარაპარამეტრულისტატისტიკურიმეთოდები . ქართველ სტუდენტებს ფსიქოლოგიური კეთილდღეობის საშულო მაჩვენებელიაქვთ,დადასტურდა გენდერული სახის განსხვავება ავტონომიის სკალაზე:სტუდენტბიჭებს უფრო მაღალი საშუალო რანგი აქვთ,ვიდრე გოგონებს,ხოლო გოგონებს უფრომაღალი მაჩვენებელი აქვთ თვით-მიმღებლობის სკალაზე,ვიდრე ბიჭებს.გენდერულიგანსხვავებები დადასტურდა ქოუფინგის სტრატეგიების გამოყენების კუთხითაც.გოგონები უფრო მეტად მიმართავენ ლოცვას,როგორც ქოუფინგის სტრატეგიას,ვიდრებიჭები,ხოლო ბიჭები გოგონებზე მეტად მიმართავენ განრიდების და ამოცანაზეორიენტირებული ქოუფინგს.აგრეთვე სტუდენტები,რომლებიც არიან რეგიონებიდან და სწავლობენ თბილისსში,უფრო მეტად მიმართავენ ლოცვას და გაქცევას როგორცქოუფინგის სტრატეგიებს,ვიდრე თბილიში მცხოვრები სტუნტები. შედეგებმა დაადასტურა,რომ ქოუფინგის სტრატეგიებიდან ამოცანაზეორიენტირებული ქოუფინგი და ლოცვაწარმოადგენენ ფსიქოლოგიური კეთილდღეობისძლიერ პრედიქტორებს.ამავე დროს ემოციური ქოუფინგი უარყოფით კორელაციაშიაფსიქოლოგიურ კეთილდღეობასთან.არ დადასტურდა განრიდებასა და ფსიქოლოგიურკეთილდღეობას შორის კორელაცია,რაც მოსალოდნელი იყო,თუმცა დადასტურდაგანრიდების სტრატეგიასა და დეპრესიას შორის კორელაცია.სტუდენტები,რომლებიც ხშირად მიმართავენ განრიდებას როგორც ქოუფინგს,აღენიშნებათ მაღალი მაჩვენებელიდეპრესიის სკალაზეც,მაგრამ ამ სტრატეგიის გამოყენება გავლენას არ ახდენსფსიქოლოგიური კეთილდღეობის მაჩვენებელზე. საკუთარი შემოსავლის არსებობა გავლენას ახდენს ფსიქოლოგიურიკეთილდღეობის და გარემოს მართვის სკალაზე.სტუდენტებს საკუთარი შემოსავლისარსებობის შემთხვევაში უფრო მაღალი მაჩვენებელი აქვთ ფსიქოლოგიურიკეთილდღეობისა და გარემოს მართვის უნარის სკალაზე.სხვა კვლევების მსგავსადდადასტურდა აგრეთვე კორელაცია შემოსავალსა და ფსიქოლოგიურ კეთილდღეობას შორის.
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks