Δημιουργία Ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Πράξη: Μελέτη ενός Μοντέλου με

Description
Δημιουργία Ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Πράξη: Μελέτη ενός Μοντέλου με Χειραφετικό Γνωσιακό Ενδιαφέρον (Εισαγωγή-Περιεχόμενα-Περίληψη)

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Essays & Theses

Publish on:

Views: 4 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  Ε   Θ   Ν   Ι   Κ   Ο  & Κ   Α   Π   Ο   ∆   Ι   Σ   Τ   Ρ   Ι   Α   Κ   Ο   Π   Α   Ν   Ε   Π   Ι   Σ   ΤΗ   Μ   Ι   Ο   Α   Θ   Η   Ν   Ω   Ν   Π   Α   Ι   ∆   Α   Γ   Ω   Γ   Ι   Κ   Ο   Τ   Μ   Η   Μ   Α   ∆   Η   Μ   Ο   ΤΙ   Κ   Η   Σ   Ε   Κ   Π   Α   Ι   ∆   Ε    Υ   Σ   Η   Σ   Τ   Ο   Μ   Ε   Α   Σ   Μ   Α   Θ   Η   Μ   Α   Τ   Ι   Κ   Ω   Ν  & Π   Λ   Η   Ρ   Ο   Φ   Ο   Ρ   Ι   Κ   Η   Σ   ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ   ∆ΙΑΤΡΙΒΗ   Μέρος   Α΄   ∆η µ ιουργία   Ηλεκτρονικής   Κοινότητας   Μάθησης   για   την   παιδαγωγική   αξιοποίηση   των   Τεχνολογιών   της   Πληροφορίας  & της   Επικοινωνίας   στην   εκπαιδευτική   πράξη : Μελέτη   ενός   Πολυ µ ορφικού   Μοντέλου   Εφαρ µ ογής  µ ε   χειραφετικό   γνωσιακό   ενδιαφέρον . ΕΚΠΟΝΗΣΗ   ΜΑΡΙΑ   Σ . ΦΡΑΓΚΑΚΗ   Υπότροφος   Ιδρύ µ ατος   Κρατικών   Υποτροφιών   Ι . Κ . Υ . Εξεταστική   Επιτροπή   Μέλη   Συ µ βουλευτικής   Επιτροπής   Καθηγητής    Αριστοτέλης   Ράπτης  ( Επόπτης ) Καθηγητής   Βασίλης   Μακράκης   Καθηγήτρια   Άντα   Κατσίκη - Γκίβαλου   Μέλη   Εξεταστικής   Επιτροπής   Καθηγητής   Ηλίας   Ματσαγγούρας    Αναπληρωτής   Καθηγητής    Αντώνης   Λιοναράκης    Αναπληρωτής   Καθηγητής   Βασίλης   Κό µ ης   Επίκουρος   Καθηγητής   Παναγιώτης   Πολίτης   ΑΘΗΝΑ  2008 ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΗ      ii    Στη   Νεφέλη  µ ου ,   Του   κρίνου   την   ανασαι µ ιά , το  µ ύρο   απ ’ τα   γιασε µ ιά   κι   ό , τι   ό µ ορφο   χαρά  µ ου , πήρε   ο   Θεός   και  µ ιαν   αυγή , άγγελο   σ ’ έπλασε   στη   γη   Και   σ ’ έφερε   κοντά  µ ου … Σ  . Γ  . Φραγκάκης    ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΗ      ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ   Ο   πηγαι µ ός   για   τη   δική  µ ου   Ιθάκη   ήταν  µ ακρύς , γε µ άτος   περιπέτειες , γε µ άτος   γνώσεις . Μπήκα   σε   λι µ άνια   πρωτοειδω µ ένα , στα µ άτησα   σε   ε µ πορεία   Φοινικικά , απέκτησα   σεντέφια   και   κοράλλια   κι   έ µ αθα   από   τους   σπουδασ µ ένους . Και   Κύκλωπες   συνάντησα   και   Λαιστρυγόνες , µ α   πάντα   στο   νου  µ ου   είχα   την   Ιθάκη . « Το   φθάσι µ ον   εκεί    ήταν   ο   προορισ µ ός  µ ου ». Είχα   πάντα   δίπλα  µ ου   στο   ταξίδι   αυτό   τον   Καθηγητή   κ .  Αριστοτέλη   Ράπτη , ο   οποίος   είναι   ο   επόπτης   της   διατριβής  µ ου   και   ο   επιστη µ ονικός   υπεύθυνος   του   Προγρά µµ ατος  «Epict-Esperides», στο   οποίο   ανέπτυξα   την   ερευνητική  µ ου   δράση . Κάτω   από   τη   στέγη   του   διένυσα  µ ια   εφτάχρονη   πορεία , ταξίδεψα   κι   απέκτησα   επιστη µ ονική   κατάρτιση   στον   το µ έα   της   παιδαγωγικής   αξιοποίησης   των   ΤΠΕ . Το   κριτικό - εποικοδο µ ητικό  µ α   και   ατίθασο   πνεύ µ α   του , η   καινοτό µ ος   του  µ ατιά , καθώς   και   η   ε µ πιστοσύνη   που  µ ου   έδειξε  µ’ έκαναν   να   αναδείξω   τα  « πιστεύω » µ ου   σε   αυτή   την   ερευνητική   εργασία .   Οφείλω   ένα   ιδιαίτερα  µ εγάλο   ευχαριστώ   στον   Καθηγητή   κ . Βασίλη   Μακράκη , ο   οποίος  µ’ έβγαλε   απ ’ τα   απάνε µ α   λι µ άνια  µ ια   γαλήνιας   διαδρο µ ής , µ ου   έδωσε   πυξίδα   και   κατανόησα , µ ου   ε µ φύσησε   χειραφετικό   προσανατολισ µ ό   και   έδρασα . Κι   έτσι , « δια   νοός   και   δια   χειρός » του   δασκάλου  µ ου , ταξίδεψα  µ ε  µ εθοδικά   χαραγ µ ένη   πορεία , µ ε   ρώτα   κοινωνικό - πολιτική   στην   ενσω µ άτωση   των   ΤΠΕ   στην   εκπαιδευτική   διαδικασία  µ ε    χειραφετικό   γνωσιακό   ενδιαφέρον  .   Στην   Καθηγήτρια   κα . Άντα   Κατσίκη - Γκίβαλου , οφείλω   ένα  µ εγάλο   ευχαριστώ , γιατί   µ ε   στήριζε   πάντοτε   στο   ταξίδι  µ ου  µ ε   ε µ πιστοσύνη . « Με   λογισ µ ό   και   όνειρο » µ ε   έκανε   να   προσεγγίσω   ένα   τεχνοκρατικό   περιβάλλον   και   να   απολαύσω   τη   διαδρο µ ή  µ ε   σκέψη   υψηλή   και   εκλεκτή   συγκίνηση . Χωρίς   το   λογοτεχνικό   της   πνεύ µ α   η   διατριβή  µ ου   θα   στερούνταν   δη µ ιουργικής   σκέψης   και   φαντασίας . Στον   Καθηγητή   κ . Ηλία   Ματσαγγούρα , δάσκαλό  µ ου   από   τα   φοιτητικά   χρόνια , θέλω   να   πω   ένα  µ εγάλο   ευχαριστώ   για   την   ηθική   στήριξη   αλλά   και   για   την   πολύτι µ η   βοήθειά   του . Το   στοχαστικο - κριτικό   του   πνεύ µ α , τα   επιστη µ ονικά   συγγρά µµ ατά   του   καθώς   και   οι   ση µ αντικές   παρατηρήσεις   του   βοήθησαν   στη   θεωρητική   τεκ µ ηρίωση   της   επι µ ορφωτικής   και   ερευνητικής - διδακτικής   προσέγγισης   της   διατριβής  µ ου , στην   κατηγοριοποίηση   των   δεδο µ ένων   και   στην   ανάλυση   των   αποτελεσ µ άτων   της   έρευνάς  µ ου .   Στον  A ναπληρωτή   Καθηγητή   κ .  Αντώνη   Λιοναράκη , οφείλω   την   πολυ   µ  ορφική   διάσταση   της   διατριβής  µ ου . Τον   ευχαριστώ , γιατί   µ ε   βοήθησε   να   δω   την   εξ    Αποστάσεως   εκπαίδευση  µ ε   παιδαγωγική  µ ατιά , µ έσα   στο   κοινωνικο - πολιτικό   της   συγκεί  µ ενο . Με   τον   τρόπο   αυτό  µ πόρεσα   να   τεκ µ ηριώσω   θεωρητικά   το   Μοντέλο   Εφαρ µ ογής   της   διατριβής  µ ου , προσδίδοντας   σε   αυτό   παιδαγωγική   διάσταση  µ ε   θεωρήσεις , αρχές , µ εθοδολογία   και   εκπαιδευτικές   πρακτικές   ενός   στοχαστικο - κριτικού  µ οντέλου   επι µ όρφωσης   και   επαγγελ µ ατικής   ανάπτυξης . Ευχαριστώ   βαθιά   τον    Αναπληρωτή   Καθηγητή   κ . Βασίλη   Κό µ η   για   την   προθυ µ ία   του   να   προσφέρει   τη   βοήθειά   του , από   το   ξεκίνη µ α   κιόλας   της   διατριβής  µ ου . Το   εκπαιδευτικό   υλικό   που  µ ου   προσέφερε   για   τη  µ εθοδολογική   προσέγγιση   της   έρευνάς  µ ου , για   την   επι µ όρφωση   των   εκπαιδευτικών   στις   ΤΠΕ   και   για   την   παιδαγωγική   αξιοποίησή   τους   στην   εκπαιδευτική   διαδικασία , ήταν   για  µ ένα   πολύτι µ ο . Θέλω   ακό µ α   να   ευχαριστήσω   τον   Επίκουρο   Καθηγητή   κ . Παναγιώτη   Πολίτη   για   τη   συ µµ ετοχή   του   στην   επτα µ ελή  µ ου   επιτροπή , για   τη   γενικότερη   συ µ βολή   του   στο   χώρο   της   έρευνας   για   την   ενσω µ άτωση   των   ΤΠΕ   στην   εκπαιδευτική   διαδικασία  µ ε   χειραφετικό   προσανατολισ µ ό   που   ξεφεύγει   από   τα   πλαίσια   της   κατανόησης   και   εκτείνεται   σε   δράσεις  µ ε   κοινωνικο - πολιτική   διάσταση . Ευχαριστώ   την   επίκουρη   καθηγήτρια   του   Πανεπιστη µ ίου   Κρήτης   κα . Νέλλη - Κωστούλα   Μακράκη   γιατί   µ έσα   από   τα   συγγρά µµ ατά   της  µ ε   ταξίδεψε   στην   ηθική   και   κοιινωνικο - πολιτική   προσέγγιση   της   εκπαίδευσης   για   ένα   βιώσι µ ο  µ έλλον , καθώς   και   το    ∆ιδάκτορα   του   Πανεπιστη µ ίου    Αιγαίου , κ . Χλαπάνη   για   τη   βοήθειά   του   σε   ζητή µ ατα   Ηλεκτρονικών   Κοινοτήτων   Μάθησης . Νιώθω   την   ανάγκη   να   ευχαριστήσω   ακό µ α   τον   Καθηγητή   κ . Γεώργιο   Καλκάνη   για   τις   πολύτι µ ες   συζητήσεις  µ ας   και   τις   συ µ βουλές   του   σχετικά  µ ε   τη   δο µ ή   και   τη   συγγραφή   της   διατριβής  µ ου   και   την    Αναπληρώτρια   Καθηγήτρια   κα . Φωτεινή   Κοσσυβάκη   για   την   εναλλακτική   της   προσέγγισή   για   τη    ∆ιδασκαλία   και   τη   Μάθηση . Οφείλω , επίσης , ένα  µ εγάλο   ευχαριστώ   από   τα   βάθη   της   ψυχής  µ ου   στο   φίλο   ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΗ    και   συνεργάτη   Στα µ άτη   Κατσόρχη   που  µ ε   την   ηθική   του   στήριξη , την   πολύτι µ η   και   απλόχερη   βοήθεια   του   όλα   αυτά   τα   χρόνια , κατάφερα   να   ξεπεράσω   γραφειοκρατικές   αντιξοότητες , τοπικούς   και   χρονικούς   περιορισ µ ούς .  Ένα   ξεχωριστό   ευχαριστώ   οφείλω   στους   στοχαστο - κριτικούς   δασκάλους   και   φίλους , κα . Μαρία   Κουκλατζίδου , κα . Γαρυφαλλιά   Κοτοπούλη , κα . Κατερίνα   Κουκουτσελίδου , κ .  ∆η µ ήτρη   Γιάννου   και   κα . Κατερίνα   Νασιάδου , οι   οποίοι   ήταν   συνταξιδιώτες   στο   ταξίδι  µ ου   αυτό . Ως   συνερευνητές   δράσης   κατάφεραν   να   ξεπεράσουν   τα   αξεπέραστα , να   αναστοχαστούν , να   αναδο µ ήσουν   και   να   προβούν   σε   καινοτό µ ες   δράσεις  µ ε   ηθικο - πολιτική   διάσταση   για   την   παιδαγωγική   αξιοποίηση   των   ΤΠΕ .  ∆ε   θα   παραλείψω   να   ευχαριστήσω   τους  µ αθητές   των   σχολείων   που   συ µµ ετείχαν   ενεργά   στην   ερευνητική  – διδακτική   δραστηριότητα , µ ε   πολλή   όρεξη , µ ε   καθάρια  µ ατιά   και   αγνή   ψυχή . Χωρίς   αυτούς   δε   θα   είχε   νόη µ α   ύπαρξης   η   παρούσα   διατριβή . Θέλω   να   ευχαριστήσω   την   κα . Ζωή    ∆εληγιάννη   και   τον   κ . Γιώργο   Τσίγκρο , διευθυντές   των   συνεργαζό µ ενων   σχολείων , τον   κ . Ευάγγελο   Ορφανό , Προϊστά µ ενο   της    ∆ιεύθυνσης   Πρωτοβάθ µ ιας   Εκπαίδευσης   Εύβοιας   και   ιδιαίτερα   τον   κ . Χάρη   Πανικίδη   Σχολικό   Σύ µ βουλο , για   τη   συ µµ ετοχή   τους   ως  µ έλη   του   εκπαιδευτικού   πλαισίου   στη    χειραφετική   έρευνα    δράσης    της   διατριβής  µ ου . Θέλω   επίσης   να   ευχαριστήσω   την   κα . Μαγδαληνή   Καλαθέρη , γιατρό   και   τον   κ . Πέτρο   Πέτρου , µ ηχανικό , οι   οποίοι   προσέφεραν   τη   βοήθεια   και   τις   γνώσεις   τους   στους   εκπαιδευτικούς   και   τους  µ αθητές  µ ας , ως   ειδικοί    επιστή µ ονες . Την   πιο   τρυφερή  µ ου   αγκαλιά   και   ένα   ευχαριστώ   από   το   πιο   βαθύ  µ έρος   της   ψυχής  µ ου   χαρίζω   στη   φίλη  µ ου   Άντα   Μονογυιού , η   οποία   έκανε   τη   γραφιστική   επι µ έλεια   της   διατριβής  µ ου   και   δεν   άφησε   ποτέ   να  µ ε   νικήσουν   οι   αντιξοότητες   των   χρόνων   αυτών . Πολύτι µ η   βοήθεια   ως   εξωτερικοί    κριτές   της   έρευνάς  µ ου   προσέφεραν   η   αδερφική   φίλη   και   συνάδελφος   Τζένη   Ντεστάκου , η   οποία   επι µ ελήθηκε   φιλολογικά   τη   διατριβή  µ ου   και  µ ου   πρόσφερε   ουσιαστική   βοήθεια   και   ηθική   στήριξη , σε   όλες   της   φάσεις   της   έρευνάς  µ ου , καθώς   και   η   φίλη   και   συνάδελφος   Γεωργία   Μούκα . Θέλω   ακό µ α   να   ευχαριστήσω   τον   κ . Γιώργο   Φιλιππούση , την   κα . Ιωάννα   Κοσ µ ίδου   και   τον   κ . Νίκο   Μπαλκίζα , οι   οποίοι  µ ε   βοήθησαν   στην   πρώτη   φάση   της   ερευνητικής   διαδικασίας , µ ε   τη   συλλογή   δεδο µ ένων   και  µ ε   τις   πολύτι µ ες   παρατηρήσεις   τους   στα   Εισαγωγικά   Σε µ ινάρια   του   Πολυ   µ  ορφικού    Μοντέλου    Εφαρ  µ  ογής    τ  ης   διατριβής  µ ου . Στη   φίλη  µ ου    Όλγα   Παπαδοπούλου , θέλω   να   πω   ένα   ευχαριστώ   γιατί   µ ε   βοήθησε  µ ε   συνέπεια   όποτε   και   όταν   τη   χρειάστηκα . Στη   φίλη   Νίκη   Λα µ προπούλου   θέλω   να   πω   ένα   ιδιαίτερο   ευχαριστώ , γιατί    παρ ’ όλο   που  µ ε   γνώρισε  µ έσα   από   το   διαδίκτυο , µ ε   βοήθησε   από   την   αρχή  µ έχρι   το   τέλος   της   διατριβής  µ ου , µ ε   επιστη µ ονική   αρτιότητα   και  µ εθοδολογική   ακρίβεια . Ο   φίλος   και   συνάδελφος   Θοδωρής    Αρχοντίδης , ήταν   πάντα   πρόθυ µ ος   να  µ ε   βοηθήσει   σε   τεχνικά   ζητή µ ατα  µ ορφοποίησης   της   διατριβής  µ ου   και   τον   ευχαριστώ . Στις   φίλες   Μαρία   Ρόβη   και   Εύα   Πυρουνάκη , θέλω   να   πω   ένα   ξεχωριστό   ευχαριστώ , γιατί    ήταν   πάντα   δίπλα  µ ου  µ ε   τη   θετική   τους   ενέργεια . Το   τυπικό   της   συγγραφής  µ ιας   διατριβής , απαιτεί    να   αναφέρου µ ε   τελευταία   την   οικογένειά  µ ας .  ∆ε   θα   παραβώ   τους   τύπους , θα   πω   ό µ ως   πως   χωρίς   την   ύπαρξή   της   δε   θα   υπήρχε   η   παρούσα   εργασία . Επιτρέψτε  µ ου , λοιπόν , να   ευχαριστήσω   τα   αδέρφια  µ ου    Αργυρώ   και   Λευτέρη   γιατί    ήταν   πάντα   δίπλα  µ ου , όταν   χρειάστηκα   τη   βοήθειά   τους , καθώς   και   τον   πατέρα  µ ου   Στυλιανό   για   τη   συναισθη µ ατική   στήριξη   και   την   πνευ µ ατική   επικοινωνία  µ ας , που   πάντα  µ ε   πήγαινε   ένα   βή µ α  µ προστά . Νιώθω   την   ανάγκη   να   αναφερθώ   ιδιαίτερα   στη  µ ητέρα  µ ου    Αντωνία , η   οποία  µ ε   τη   στοργή   και   την   απέραντη   φροντίδα   της   δε  µ ε   άφησε   ποτέ   να   φοβηθώ   πως   εί  µ αι   απροστάτευτη   και  µ όνη   στο   ταξίδι   αυτό . Στην   κόρη  µ ου   Νεφέλη , αφιερώνω   τη   διατριβή  µ ου   και   θέλω   να   της   ζητήσω   συγνώ µ η   για   τις   ώρες  « απουσίας » µ ου   από   κοντά   της . Η   ύπαρξή   της   ήταν   και   θα   είναι   η   πυξίδα  µ ου   σε   ό , τι   κάνω . Νεφέλη , εί  µ αι   πλούσια  µ ε   όσα   κέρδισα   στο   δρό µ ο . « Η   Ιθάκη  µ’ έδωσε   ωραίο   ταξίδι . Χωρίς   αυτή   δε   θα  ‘ βγαινα   στο   δρό µ ο . Η   Ιθάκη   δε  µ ε   γέλασε . Κι   έτσι  µ ε   τόση   πείρα , κατάλαβα   οι   Ιθάκες   τι   ση µ αίνουν ». Κι   όταν  µ εγαλώσεις , θα   το   καταλάβεις   κι   εσύ … Τέλος , θα   ήθελα   να   ευχαριστήσω   το    Ίδρυ µ α   Κρατικών    Υποτροφιών  ( ΙΚΥ ) για   την   ηθική   ικανοποίηση   που  µ ου   πρόσφερε   ως   υπότροφο   και   για   την   οικονο µ ική   στήριξη   που  µ ου   παρείχε   όλα   αυτά   τα   χρόνια . Μαρία   Φραγκάκη   v
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks